Kurota kweasinaMutemo


"Kufa Kaviri" - sarudzo yaKristu, kana Anopesana naKristu rakanyorwa naMichael D. O'Brien 

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 29th, 2006, ndakagadzirisa ichi chakakosha kunyora:

 

AT kutanga kwehushumiri hwangu makore angangoita gumi nemana apfuura, ndakave nehope yakajeka iri kuuya zvakare kumberi kwepfungwa dzangu.

Ndakanga ndiri munzvimbo yekudzoka nevamwe vaKristu apo kamwe kamwe boka revechidiki rakapinda. Vakanga vava nemakore makumi maviri, varume nevakadzi, vese vaiyevedza. Zvaive pachena kwandiri kuti ivo chinyararire vaitora imba ino yekudzokera. Ndinoyeuka ndichifanirwa kuisa faira pamberi pavo. Vakanga vachinyemwerera, asi maziso avo aitonhora. Paive nechakaipa chakavanzika pasi pezviso zvavo zvakanaka, zvinobatika kupfuura zvinoonekwa.

Chinhu chinotevera chandinorangarira (zvinoita kunge chikamu chepakati cheroto chingave chakabviswa, kana nenyasha dzaMwari handikwanise kuzvirangarira), ndakazviwana ndichibuda muchitokisi chega. Ndakaendeswa kuchipatara chekirabhoritari-kunge chena kamuri yakavhenekerwa nemwenje we fluorescent. Ikoko, ndakawana mudzimai wangu nevana vadhakwa, vakaonda uye vakashungurudzwa.

Ndakamuka. Uye pandakadaro, ndakanzwa — uye handizive kuti ndinoziva sei — ndakanzwa mweya wa “Anopesana naKristu” mumba mangu. Huipi hwaive hwakakura, hunotyisa, husinga fungidzike, zvekuti ndakatanga kuchema, “Ishe, hazvigone. Hazvigone kudaro! Kwete Ishe… ” Handisati ndamboona chakaipa chakadai. Uye yaive pfungwa chaiyo yekuti huipi uhwu hwaivepo, kana kuuya pasi…

Mudzimai wangu akamuka, achinzwa kutambudzika kwangu, akatuka mweya, uye rugare zvishoma nezvishoma rwakatanga kudzoka.

 

KUSHANDA 

Ndafunga kugovana hope idzi izvozvi, pasi pekutungamirwa nemukuru wezvemweya wezvinyorwa izvi, nechikonzero chekuti zviratidzo zvakawanda zvave kubuda kuti "vakanaka vechidiki" vakapinda munyika kunyangwe neChechi pachayo. Vanomiririra kwete vanhu vakawandisa, asi pfungwa izvo zvinoita sezvakanaka, asi zvakaipa. Vakapinda pasi pechimiro chemadingindira akadai se "kushivirira" uye "rudo," asi ipfungwa dzinovanza chokwadi chakanyanya uye chinouraya: shiviriro yechivi uye kubvumirwa kwechinhu chipi zvacho icho anonzwa kugona.

Mune shoko, kusateerera mutemo.

Nekuda kweizvi, nyika-inokatyamadzwa nerunako rweiyi pfungwa inoita kunge ine musoro - yave akarasika pfungwa yechivi. Nekudaro, nguva yave yakwana yekuti vezvematongerwo enyika, vatongi, nematare anotonga epasi rose nematare edzimhosva vadzike mutemo uyo, pasi pechirevo chemazwi akanyorwa se "kuenzana kwevakadzi" uye "tekinoroji yekubereka," inokanganisa hwaro hwenzanga: muchato uye mhuri. 

Mamiriro ezvinhu akazoitika ekuti hunhu hunokosheswa hwakapa kukurudzira kune kunonzi naPope Benedict "hudzvanyiriri hwehukama hwehukama." "Tsika" dzisina hunhu dzakatsiva tsika. "Kunzwa" kwakatsiva kutenda. Uye kukanganisa "kufunga" kwakatsiva chikonzero chaicho.

Zvinotaridza kuti kukosha chete kuri kwese munharaunda medu ndiko kweiyo yakudzwa ego.  -Aloysius Cardinal Ambrozic, Archbishop weToronto, Canada; Chitendero uye Kuwana; November 2006

Chinonyanya kunetsa ndechekuti havasi vanhu vashoma chete vanoziva zvinovhiringidza izvi, asi maKristu mazhinji vava kutora pfungwa idzi. Ivo havasi kufaira kupfuura izvi zvakanaka zviso-ivo zvave kutanga mira navo.

Mubvunzo ndewkuti kukura kwekusateerera mutemo uku kuchaperera mune zvinonzi na2 VaTesaronika "asina mutemo"? Kudzvanyirira uku kwehukama kunozoguma mukuzarurirwa kwemudzvanyiriri here?

 

ZVINOGONEKA

Handisi kutaura zvechokwadi kuti munhu waAntikristu aripo pasi pano, kunyangwe vazhinji vezvakaitika panguva iyoyo uye kunyange mapapa vafunga zvakadaro. Pano, vanoita kunge vari kureva kuna "Anopesana naKristu" anotaurwa nezvake muna Danieri, Mateo, VaTesaronika, uye Zvakazarurwa:

… Pane chikonzero chakanaka chekutya kuti kukanganisa kukuru uku kungave sekufanofungidzira, uye pamwe kutanga kwekuipa uku kwakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake —PAPA ST. PIUS X, E Supremi: Pa Kudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu

Izvo zvakataurwa muna 1903. Pius X angatii dai aive mupenyu nhasi? Dai aigona kufamba achipinda mudzimba dzeCatholic uye oona zviri standard fair pamatarevhizheni avo; kuona kuti ndedzipi dzedzidzo dzechiKristu dzinopihwa muzvikoro zveKaturike; rudzii rwerukudzo rwunopihwa paMisa; rudzii rweruzivo rwunodzidziswa mumayunivhesiti edu eKatorike nemaseminari; chii (kana chisiri) kuparidzwa papurupiti? Kuona chikamu chedu cheevhangeri, kushingairira kwedu Evhangeri, uye nemararamire evaKaturike anorarama? Kuona kudisa zvinhu, kutambisa, uye musiyano pakati pevapfumi nevarombo? Kuona pasi rakazara nenzara, kuurayiwa kwevanhu, zvirwere zvinopfuudzwa pabonde, kurambana, kubvisa nhumbu, kubvumidzwa nedzimwe nzira dzekurarama, kuedza kwemajini nehupenyu, uye kusagadzikana mune zvakasikwa pachako?

Unofunga kuti aizotii?

 

VANOPIKISIRA VAKAWANDA

Mupositora Johane anoti,

Vana, yava nguva yekupedzisira; uye sezvamakanzwa kuti anopesana naKristu ari kuuya, saka zvino vanhu vanopesana naKristu vazhinji vaonekwa. Saka tinoziva kuti ino ndiyo nguva yekupedzisira… mweya yose isingabvumi Jesu haizi yaMwari. Ndiwo mweya waantikristu uyo, sezvawakanzwa, kuti uchauya, asi chokwadi watove munyika. (1 Johani 2:18; 4: 3)

Johane anotiudza kuti hakuna mumwechete, asi vanopesana naKristu vazhinji. Zvakadai takaona pamwe nezvaidikanwa naNero, Augustus, Stalin, naHitler.

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200

Takagadzirira mumwezve here? Uye ndiye here iye Madzibaba weChechi vairehwa nemusoro mukuru "A", ari Anopesana naKristu waZvakazarurwa 13?

… Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana panguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008

Chiri kunyanya kunetsa munguva yedu ndechekuti mamiriro e kutonga pasi rese vari kukura kuita dutu rakakwana. Kuenderera mberi kwenyika kuri kuita nyonganiso kuburikidza nehugandanga, kudonha kwehupfumi, uye nekuvandudzwa kwenyukireya kuri kuunza nzvimbo murunyararo rwepasi rose - chinhu chinogona kuzadzwa naMwari, kana nechimwe chinhu- kana mumwe munhu- ine mhinduro "nyowani".

Zviri kuramba zvichiomera kufuratira izvo zviri pamberi pedu.

Munguva pfupi yapfuura ndiri muEurope, ndakasangana kwenguva pfupi naSr. Emmanuel, mununisi wechiFrench weBeatitudes Community. Iye anozivikanwa pasirese nekuda kwake kwakananga, kuzodza, uye dzidziso dzakanaka pakutendeuka, kunamata, nekutsanya. Nechimwe chikonzero, ndakanzwa ndichimanikidzwa kutaura nezve mukana weAnopesana naKristu.

"Hanzvadzi, pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika izvo zvinoita sekunge zvinogona kuratidza kuve pedyo kweantikristu." Akanditarisa, achinyemwerera, uye pasina kurasikirwa nekurohwa akapindura.

“Kunze kwekunge tanamata."

 

NAMATA, NAMATA, NAMATA 

Anopesana naKristu anogona kudzivirirwa here? Munamato unogona kudzosera imwe mwaka wehuipi kune nyika yakawa? Johane anotiudza kuti kune vanopesana naKristu vazhinji, uye tinoziva kuti mumwe wavo achaguma ne "apocalyptic period," mu "Chikara" chaZvakazarurwa 13. Tiri munguva iyoyo here? Mubvunzo wakakosha nekuti, pamwe nekutonga kwemunhu uyu, ndi Kunyengedza Kukuru izvo zvinonyengera huwandu hwerudzi rwevanhu…

… Uyo kuuya kwake kunobva musimba raSatani muzviito zvese zvine simba uye nezviratidzo nezvishamiso zvinonyepa, nekunyengera kwese kwakaipa kune avo vari kuparara nekuti havana kugamuchira rudo rwechokwadi kuti vagoponeswa. Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera kuitira kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 9-12)

Ndiko kusaka tichifanira "kutarisa nekunamata."

Kana munhu akatarisa zvinhu zvese, kubva pakuonekwa kwaAmai Vedu Vakakomborerwa ("mukadzi akapfeka zuva" uyo anorwa neshato); zvakazarurwa kuna St. Faustina kuti tiri munguva yekupedzisira yengoni kugadzirira "kuuya kwechipiri"; mazwi akasimba eapocalyptic evapapa vanoverengeka vemazuva ano, uye mazwi echiporofita evaoni vechokwadi nevakavanzika - zvinoita sekunge isu tiri pachikumbaridzo chehusiku ihwohwo chinoenderera Zuva raIshe.

Tinogona kupindura kune izvo zviri kutaurwa neDenga kwatiri: munamato nekutsanya kunogona kushandura kana kudzikisira kuranga kuri kuuya kune vanhu vari pachena vanotsauka uye vanopandukira panguva ino munhoroondo. Zvinotaridza kuti izvi ndizvo chaizvo zvatakaudzwa naMukadzi Wedu weFatima, uye ari kutitaurira zvakare kubudikidza nemazuva ano ekuonekwa: munamato uye kutsanya, kupinduka uye kuzvidemba, uye kutenda muna Mwari inogona kuchinja mafambiro enhoroondo. Inogona kufambisa makomo.

Asi isu takapindura munguva here?


Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.