Zvakaipa, Zvakare, Zvine Zita

Muedzo muEdeni kopi
Muedzo muEdheni, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

ZVINHU isina kuita senge ine simba senge Zvakanaka, asi zvirokwazvo yakapararira, ndiko kuvapo kwehuipi munyika yedu. Asi kusiyana nezvizvarwa zvakapfuura, hachina kuvanzwa. Dhiragoni yatanga kuratidza mazino ayo munguva yedu…

 

WAKAIPA ANE ZITA

Mutsamba yakanyorerwa mushakabvu Thomas Merton, Catherine de Hueck Doherty akanyora kuti:

Nechimwe chikonzero ndinofunga kuti wakaneta. Ndinoziva kuti ndinotya uye ndaneta futi. Nekuti kumeso kweMuchinda weRima kuri kujeka uye kujekesa kwandiri. Zvinotaridza kuti haana basa nekuramba ari "mukuru asingazivikanwe," "incognito," "munhu wese." Anoratidzika kunge akauya mune zvake uye anozviratidza mune zvese zvinosuwisa chokwadi. Saka vashoma vanotenda mukuvapo kwake zvekuti haafanire kuzvivanza futi! -Tsitsi Moto, Tsamba dzaThomas Merton naCatherine de Hueck Doherty, Kurume 17, 1962, Ave Maria Press (2009), peji. 60. Catherine Doherty akaumba iyo Madonna House Apostolate, iyo inoramba ichipa varombo mumweya nemuviri kubva panzvimbo yayo muCombermere, Ont., Canada

Oo, mudikani Bharonesi, dai iwe uri mupenyu nhasi! Chii chaungati kwatiri ikozvino? Ndeapi mazwi angadurure kubva pamoyo wako wakavanzika, wechiporofita?

Chakaipa chine zita. Uye anonzi Satani.

Hongu, vamwe vadzidzi vezvechitendero vakaita basa rakatsetseka rekuramba ngirozi yakadonha iyi sengano chaiyo, hunyanzvi hwekunyora kutsanangura kukura kwekutambudzika nerima munyika medu. Hongu, Satani akave nerombo rakanaka rekugombedzera kunyangwe dzimwe nhengo dzevafundisi kudzinga chokwadi chekuvapo kwake, zvakanyanya, zvekuti kunyange kupa pfungwa yekuti kune dhiabhori anokwevera mhino nekusekwa kwevamwe vaka "vhenekerwa."

Asi izvi hazvifanirwe kushamisika chero munhu. Mhandu yakanakisa yakavanzika. Asi chete zvakavanzwa kwenguva yakareba sekumirira kuti ibude panguva yakakodzera. Uye nguva iyoyo, hama nehanzvadzi, rakazouya.

 

AKAVANZIKA

Sezvandakanyora mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, kurwa pakati peMukadzi nedhiragoni yaZvakazarurwa 12 kwakatanga chikamu chakakosha munhoroondo muzana ramakore rechi16. Ndipo ipapo shato, Satani, iyo nyoka yekare, yakatanga mutambo wayo wemagumo paMukadzi-Chechi, kwete nekukurumidza kuburikidza nechisimba chekufira, asi kuburikidza nechimwe chinhu chinotyisa. uzivi hwehupfu. Dhiragoni yakaramba yakavanda kuseri kwehungwaru hwevanhu, ichivatambudza zvishoma nezvishoma nehunyanzvi - kunyepa nekunyengera - izvo zvakatanga kufambisa nzanga, uye kunyange vafungi mukati meChechi, zvishoma nezvishoma kubva pakati pavo: hupenyu muna Mwari. Uku kunyengera, kwakavanzwa pasi pechimiro che "isms" (semuenzaniso. Deism, sainzi, rationalism, nezvimwewo), zvakaenderera mukati memazana emakore akatevera, zvichichinja uye zvichichinja, zvichisunda nyika kuenda mberi nekure kure nekutenda muna Mwari kusvikira vazotanga. vanotora maitiro avo akaipisisa e "communism," "kusatenda kuti kuna Mwari," uye "kudisa pfuma," kwe "vakadzi vakanyanyisa," "kuzvimiririra," uye "kuchengetedza zvakatipoteredza." Zvakadaro, dhiragoni rakaramba rakavanda kuseri kweaya "maisms", zvisinei nemichero yavo yeropa, kunyangwe michero ine hutsinye.

Asi ikozvino, awa yasvika yekuti shato iputika kubva paari. Kunyangwe izvozvi, vashoma vanoziva izvi, nekuti "maKristu" mazhinji anotadza kuona kuti kune dhiragoni. Asi vazhinji vanozouya kuzotenda apo, sembavha usiku, dhiragoni inodzika pane vanhu nesimba rayo rese:

Akanga ari mhondi kubva pakutanga… anoreva nhema uye baba vadzo. (Johani 8:44)

Jesu paakataura mazwi aya, Anga achiporofita iyi iriko uye iri kuuya hondo, achitinyevera nezve iyo modus operandi zvemuvengi: murevi wenhema aine chinangwa chekuuraya. Ihondo yeiyo nhaka yepasi, hondo yekufunga kuti humambo hupi huchakunda - hwe "mwanakomana wekuparadzwa" (Anopesana naKristu), kana uya weMwanakomana weMunhu (neMuviri Wake):

… Dhiragoni yakamira pamberi pemukadzi ave kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana achinge asununguka. Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare. (Zvak. 12: 4-5)

 

KUZIVISA

Hupenyu hunodonha zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma zvekuti unofunga kuti zvinogona kunge zvisingaitike. Uye ingo kumhanya zvakakwana kuitira kuti pave nenguva shoma yekufambisa. ' -Chinyorwa Denda, kubva mubhuku raMichael D. O'Brien, peji. 160

Chinangwa chaSatani kuputsira budiriro mumaoko ake, muchimiro negadziriro inonzi "chikara" Icho chinangwa muchidimbu ndechekungogadzirisa chete zvese zvehupenyu hwechidzidzo chake, asi ku kuderedza huwandu hwenyika. Izvi zviri kuzadzikiswa kuburikidza nevateveri vake: varume nevakadzi vanowanzove ve "mapato akavanzika" anoshanda, pamwe nekusaziva, sezviridzwa zveMuchinda weRima:

Kune kuItaly simba ratisingataure kazhinji muImba ino… ndinoreva mapato akavanzika… Hazvibatsiri kuramba, nekuti hazvigoneke kuvanza, kuti chikamu chikuru cheEurope - iyo yese yeItari neFrance uye chikamu chikuru. zveGerman, kusataura chinhu nezve dzimwe nyika - chakafukidzwa netiweki yemasangano epachivande, sekungoshamisira kwepasi izvozvi zvave kufukidzwa nejanji. Uye ndezvipi zvinhu zvavo? Havaedzi kuzvivanza. Havadi hurumende yebumbiro remitemo; vava kuda masangano akavandudzwa… vanoda kushandura maricho epasi, kudzinga varidzi venyika varipo nekugumisa zvivakwa zvechechi. Dzimwe dzadzo dzinogona kuenda mberi… - Gurukota Gurukota, VaBenjamin Disraeli, vachitaura kudare reparamende, Chikunguru 14, 1856; Masangano Akavanzika uye Mafambiro Anopandukira, Nesta H. Webster, 1924.

Vanoseka; Vanotaura nehasha; kubva kumusoro vanoronga kumanikidza. Vakaisa miromo yavo kudenga uye ndimi dzavo dzinoraira pasi. (Pisarema 73: 8)

Vamwe vevarume vakuru muUnited States, mundima yekutengesa nekugadzira, vari kutya chimwe chinhu. Vanoziva kuti kune simba pane imwe nzvimbo rakarongeka, rakavanzika, rakatarisa, rakapindirana, rakazara, rakapararira, zvekuti zvirinani kuti varege kutaura pamusoro pemweya wavo pavanotaura vachizvishora. -Mutungamiriri weUS Woodrow Wilson, Iyo New Rusununguko, 1913

Nhasi, manzwi aya "akavanzika" ava kutaura zviri pachena vachitsigira kudzikisa huwandu hwenyika, hwekumanikidza kubereka, kubvisa kana kufambisa kufa kwe "vasingadiwe" kana avo vasingade kurarama. Mune rimwe shoko, kuranga kuri kuuya pasirese kuri man-made-zvinhu zvisimbiso zvaZvakazarurwa (6: 3-8): yakarongedzwa hondo, kuparara kwehupfumi, kupararira nenzara. Ehe, orchestrated.

Neshanje dzadhiabhorosi, rufu rwakauya munyika: uye vanomutevera vari kudivi rake. (Njere 2: 24-26; Douay-Rheims)

 

TEERERA VAPOROFITA!

Kumberi, nekuporofita kuyambira Chechi yeawa iri kuuya, yakanga isiri pasi paBaba Vatsvene pachavo:

Farao wekare, akatambudzwa nekuvapo uye kuwedzera kwevana veIsirayera, akaisa pasi pavo kumarudzi ose ekudzvinyirirwa uye akarayira kuti mwana wese wechirume akazvarwa nemadzimai echiHeberu aifanira kuurawa (cf.Eks.1: 7-22). Nhasi havasi vashoma vane simba repasi vanoita nenzira imwecheteyo. Naivowo vanotambudzwa nekukura kuri kuita huwandu hwevanhu… Nekuda kweizvozvo, pane kuda kusangana nekugadzirisa matambudziko akakomba nekuremekedza chiremerera chevanhu uye chemhuri uye nekodzero yemunhu yega isingabatike, vanosarudza kusimudzira nekumanikidza nenzira dzese chirongwa chakakura chekudzivirira kuberekwa. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", N. 16

VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka vakabviswa paMusiki wake, nekusaziva vanounza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ini ndinotenda akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Ndiwo mutemo wake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimirira kwedu nesimba redu, ipapo anogona kutiputira nehasha kusvika panotenderwa naMwari… uye Anopesana naKristu anoonekwa semutambudzi… -Ane simba John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Hongu, zvakaipa zvine zita. Uye zvino ine chiso: exitium— ”kuparadzwa ”.

 

USATYA!

Sezvatinotarisa zviratidzo zvenguva idzi zvichizaruka pamberi pedu chaipo, isu fanira rangarira kuti Mukadzi anotiza muromo weshato. Kutarisira kwaMwari kunogara kuine Chechi Yake yaasingazombosiya. Saka, muprofita mumwe chete uyu, John Paul II, akatikurudzira achitikurudzira achiti: “Usatya." Uye saka zvakakosha kuve nechokwadi kuti iwe uri chikamu cheKereke yechokwadi iyoyo; kuti uri munyasha nekureurura kazhinji, kugamuchirwa kweYukaristiya Mutsvene, uye hupenyu hwekutenda hwakabatana neMuzambiringa, anova Kristu Jesu. Amai Vake, iyo Mukadzi-Maria, rakapihwa kwatiri munguva dzino kupwanya dhiragoni muhupenyu hwedu hwega nekutitakura pachipfuva chake kuMwanakomana wavo. Anoita izvi zvakanakisa, zvinoita, kuburikidza nemubatanidzwa wedu kwaari muRoyera Rosary.

Hongu, ndinotenda dai Catherine Doherty aive mupenyu nhasi, angatiudza zvakare: Usatya… Asi ramba wakamuka! Nematauriro ake akakora eRussia, ndinogona kutonzwa achitaura izvozvi…

Wakarara nei? Chii chauri kutarisa kana iwe usiri kuona nguva dzauri mairi? Simuka! Simuka, mweya! Usatye chero chinhu kunze kwekurara! Dzokorora zita raJesu, zita rake, rake rine simba zita. Zita rake rinokunda zvipingamupinyi zvese, zvinodzima zvishuwo zvese, uye zvinopwanya nyoka dzese. Nezita raJesu pamiromo yako, tarisa kunze nepahwindo kumakore ekuunganidza, uye nechivimbo chese, taura Zita rake mumhepo! Taura ikozvino, uye usunungure mukati merukova rwekusuwa ruchizadza pasi iro rechokwadi bharisamu inoporesa iyo mweya wese unoshuvira. Taura zita raJesu kumweya wese waunosangana nawo, kuburikidza nemaziso ako, mazwi ako, zviito zvako. Iva iro zita raJesu!

 

 

 

------

 

 

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Ndakaverenga Kutarisana kwekupedzisira vhiki rino. Mhedzisiro mhedzisiro yaive tariro uye mufaro! Ndinonamata kuti bhuku renyu rishande segwara rakajeka uye tsananguro yenguva dzatiri uye nedzatiri kuenda nekukasira. -John LaBriola, munyori we Pamberi Masoja eKatorike uye Kristu Akatengesa Kutengesa

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.