Iro Ziso reDutu

 

 

Ndinotenda pakukwira kwedutu riri kuuya- nguva yemhirizhonga huru uye nyonganiso-ari ziso [yedutu] richapfuura pamusoro pevanhu. Pakarepo, kuchave nekudzikama kukuru; denga richazaruka, uye tichaona Zuva richipenya pamusoro pedu. Iwo maranzi eNtsitsi anozovhenekera moyo yedu, uye isu tese tichazviona pachedu nenzira iyo Mwari anotiona nayo. Zvichava a nyevero, sekuona kwedu mweya yedu iri muchimiro chavo chaicho. Zvichava zvinopfuura "kumuka-kumuka".  -Hwamanda dzeYambiro, Chikamu V 

Mushure meizvozvo kunyorwa, rimwe izwi rakatevera imwe nguva gare gare, "mufananidzo" wezuva iro:

Zuva Rokunyarara.

Ndinotenda kuti panogona kunge paine nguva iri kuuya panyika — nguva yengoni — apo Mwari vari kuzozviratidza nenzira iyo pasi rose richava nemukana wekuziva kuti Musiki wavo ndiani. Zvinhu zvese zvichamira. Traffic dzichaguma. Kuhwa kwemishini kuchamira. Dhaidhi yekutaurirana ichaguma.

Silence.

Kunyarara uye chokwadi.

 

NGUVA YENGONI

Pamwe Jesu akataura naSt Faustina wezuva rakadai:

Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo Wetsitsi. Zuva rekutongwa risati rasvika, pachapihwa kuvanhu chiratidzo kumatenga eiyi mhando:

Chiedza chose chiri kumatenga chichadzimwa, uye pachava nerima guru pamusoro penyika yose. Ipapo chiratidzo chemuchinjiro chichaonekwa mudenga, uye kubva pakazaruka apo maoko nemakumbo eMuponesi zvakarovererwa pakabuda mwenje mikuru iyo ichavhenekera pasi kwenguva kwenguva. Izvi zvichaitika pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika.  —Diary Yenyasha dzaMwari, kwete. 83

Mukufungidzira kwemazuva ano, chiitiko chakadai chakanzi "kuvhenekerwa," uye chakaporofitwa nevarume nevakadzi vanoverengeka vatsvene. I “yambiro” yekuzviisa pamberi paMwari pasati pasvika kunatswa kwenyika. 

St. Faustina anotsanangura kujekesa kwaakasangana nako:

Nenguva isipi ndakaona mamiriro azere emweya wangu semaonero anoita Mwari. Ini ndaigona kunyatsoona zvese zvisiri kufadza Mwari. Ini ndakanga ndisingazive kuti kunyangwe kudarika kudiki kunofanira kuverengerwa. Chinguva chakadii! Ndiani anogona kurondedzera? Kumira pamberi paTatu-Mutsvene-Mwari!—St. Faustina; Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary 

Ndakadana zuva rakanaka… umo Mutongi anotyisa anofanira kuburitsa pachena hana dzevanhu uye kuyedza murume werudzi rwose rwechitendero. Iri ndiro zuva rekuchinja, iri izuva guru randakavhundutsira, rakanakira hupenyu, uye rinotyisa kune vese vanyengeri.  —St. Edmund Campion, Cobett's Yakazara Kuunganidzwa kweHurumende Miedzo…, Vol. I, peji. 1063.

Akaropafadzwa Anna Maria Taigi (1769-1837), anozivikanwa nezviratidzo zvake zvinoshamisa, akataurawo nezvechiitiko chakadai.

Akaratidza kuti kuvhenekerwa kwehana uku kwaizoguma nekuponeswa kwemweya mizhinji nekuti vazhinji vaizotendeuka nekuda kweiyi yambiro ”… chishamiso ichi che" kuzvivhenekera ". —Fr. Joseph Iannuzzi mu Anopesana naKristu uye neNguva Yokupedzisira, p.36

 Uye munguva pfupi yapfuura, Maria Esperanza (1928-2004) akavanzika akati,

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. -Ibid, P. 37 (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

 

AWA YOKUDZIDZA

Ichave iri nguva yesarudzo apo mweya wega wega unofanira kusarudza kuti wobvuma Jesu Kristu saIshe wevose uye Muponesi wevanhu vanotadza… iri kuunza budiriro kumucheto kwenyonganyonga. Iyi nguva yeNgoni ichavhenekera iyo nzira yeAreka (ona Kunzwisisa Kukurumidzira kweNguva Dzedu) pamberi payo musuwo wakavharwa uye ziso remhepo richienderera mberi.

Nguva yakadaro yenyasha yakadai yakaitika muTestamente Itsva… pakati pekutambudzwa.

[Pauro] zvaakanga ava pedyo neDhamasiko, kamwe kamwe chiedza chakabva kudenga chakamupenyera kumativi ose. Zvino wakawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari: Sauro, Sauro, unondishushirei? Iye ndokuti: Ndimwi ani ishe? Mhinduro yakauya, "Ndini Jesu, wauri kutambudza"… zvinhu zvakaita sezvikwiriso zvakadonha kubva mumaziso ake uye akatanga kuona. Akasimuka akabhabhatidzwa. Zvino akati adya, akavazve nesimba. (Mabasa 9: 3-5, 19)

Heino mufananidzo wezingaitika kune mweya mizhinji: kuvhenekera, uchiteverwa kutenda muna Kristu, rubhabhatidzo kupinda kana kudzokera kuChechi Yake, uye kugamuchirwa kweiyo Chidyo iyo "inodzorera simba." Kukunda kwakadii kweNgoni kwaizoveiko kana ivo vaitambudza veChechi vakanyadziswa neRudo!

Asi mweya wega wega unofanirwa kusarudza kuzviita pinda muAreka musuwo usati wavharwa… uye dutu rinotangazve. Nekuti ipapo zvichatevera yokuzvinatsa hwehuipi hwese kubva pasi, zvichiunza nguva yerunyararo yakadaidzwa nemuApostora John naMadzibaba Vapositori, nenzira yekufananidzira,chiuru chamakore ”kutonga.

Muverengi akangonditumira tsamba maererano nezvechiitiko chaaive nacho munguva pfupi yadarika.

Ini ndaifamba imbwa yehanzvadzi yangu husiku; pakanga patova pakati pehusiku, apo kamwe kamwe kwakaenda kuchiedza. Saizvozvo. Chinhu chacho ndechekuti, zvaityisa. Yakabva yadzokera husiku. Mabvi angu akange odedera mushure. Ini ndaive ndakamira ipapo, senge "ko chii chaanga ari?" Imwe mota yakapfuura ipapo, uye ini ndokutarisa kumutyairi sekuti ndati, "wakazviona izvo?" Ini ndanga ndototarisira kuti mutyairi achamira obvunza zvimwe chete. Asi kwete, akangoramba achidriver. Chiedza chakauya ndokuenda sechinguva, asi munguva iyoyo chakaratidzika kunge chakareba. Yakanga yakaita se "chifukidziro chikuru" pasirese chaibvarurwa.

Uye kana ndaizoisa mumazwi zvandaive ndichinzwa pazvakaitika, sezvazvakaitika, chingave chinhu chakadai: “Heinoi ichi, chauya ichi, ichi ndicho chokwadi…”

Kana Mwari vachizonatsa nyika, seizvo Magwaro neTsika zvinopupura, ipapo chiitiko chetsitsi chakadai chine mamiriro anogutsa: zvichave zvechokwadi "tariro yekupedzisira yeruponeso."

 

YATANGA HERE?

Sekuona kunoita munhu ziso redutu richisvika kure, saizvozvowo isu tingave tichiona zviratidzo zveichi chiitiko chiri kuuya. Vapirisita vakandiudza nguva pfupi yadarika kuti sei vanhu vasingafungidzike vanga vari kure neChechi kwemakore makumi maviri nemakumi matatu vari kuuya kuConfession; maKristu mazhinji akamutswa, sekunge kubva kuhope huru, kune chinodiwa chekurerutsa hupenyu hwavo uye kugadzirisa "dzimba dzavo"; uye pfungwa yekukurumidzira uye "chimwe chinhu" chiri kuuya chiri mumoyo yevakawanda. 

Zvakakosha kuti isu "titarise uye tinamate." Chokwadi, zvinoita sekunge isu tinogona kunge tiri muchikamu chekutanga chedutu iro Jesu raakadana marwadzo ekubereka (Ruka 21: 10-11; Mat 24: 8), ayo anoita kunge ari kusimba nekuswedera pamwe chete (isu tinoramba tichiona zviitiko zvinoshamisa, zvakadai sezvo kuparadzwa kwemaguta ese nemisha, sezvakaitika munguva pfupi yapfuura mu Greensburg, Kansas).

Mhepo dzekuchinja dziri kuvhuvhuta.

Tinofanira kunge takagadzirira. Vamwe vezvakavanzika vakaratidza kuti, nepo kuvhenekera uku kuri kwemweya muchimiro, mweya iri muchimiro che chivi chinofa aigona “kufa nekuvhunduka.Hapana chinotyisa kukunda icho chekutarisana neMusiki mutsvene asina kugadzirira, mukana kune chero munhu wedu chero nguva.

Ngatipfidzei uye titende mashoko akanaka! Mazuva ese izuva idzva ku tanga zvakare.

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa - aiwa, kwete dutu, asi dutu rinoparadza zvese! Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa. Ndichagara ndiri padivi pako mudutu iro rava kutanga. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! Uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo uchimera semheni yemheni ichivhenekera Denga nepasi, uye iyo yandinotungidza kunyange mweya yerima uye isina simba! Asi zvinosuwisa sei kwandiri kuona vazhinji vevana vangu vachizvikanda mugehena! -Message kubva kuna Akaropafadzwa Mhandara Maria kuenda kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985); yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.