Fatima, uye Kudengenyeka kukuru

 

DZIMWE nguva yapfuura, pandakafunga kuti sei zuva raiita kunge richamhanya pamusoro pedenga kuFatima, njere yakauya kwandiri kuti kwaisave chiratidzo chezuva rinofamba per se, asi pasi. Ndipo pandakafunga nezve kubatana pakati pe "kuzunza kukuru" kwepasi kwakafanotaurwa nevaporofita vazhinji vakavimbika, uye "chishamiso chezuva." Nekudaro, nekuburitswa kwazvino kwaSr.Lucia's memoirs, nzwisiso nyowani muChitatu Chakavanzika chaFatima chakaburitswa muzvinyorwa zvake. Kusvika pari zvino, izvo zvataiziva nezvemberi yechirango chakamiswa (icho chatipa ino "nguva yengoni") chakatsanangurwa pawebhusaiti yeVictoria:

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa marimi aitaridza sekunge vachapisa nyika nemoto; asi vakafa vachisangana nekubwinya kwakabudirwa naMai Vedu kubva paruoko rwake rwerudyi… -Mharidzo yaFatima, v Vatican.va

Asi mukuburitswa kwazvino kubva kumanista eKarmeri kwaigara Sr. Lucia, muoni aive anyora ega pachivande. "Kuvhenekerwa" maererano nechiitiko ichi:

Iyo muromo wepfumo serimi remoto unchatch uye unobata axis yepasi. Inodedera. Makomo, maguta, mataundi, nemisha ine vagari vayo yakavigwa. Gungwa, nzizi, uye makore anobuda kubva pamiganhu yavo, achifashukira uye achiunza pamwe navo mudzimupupuri dzimba nevanhu muhuwandu husingakwanise kuverenga. Iko kucheneswa kwenyika sezvo ichinyura muchivi. Ruvengo uye chinzvimbo zvinokonzeresa iyo inoparadza hondo! - Yakataurwa pamusoro ChiRoXNUMX.net

Chii chinokonzeresa shanduko iyi mubato repasi? Ndozvandinokurukura pazasi mukunyora uku kubva muna Gunyana 11, 2014. Asi regai ndigumise chirevo chidiki ichi netariro yetariro yaPapa Benedict XVI:

Ngirozi ine munondo unopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari inorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwakachena: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. Chiratidzo chinobva charatidza simba iro rinomira richipesana nesimba rekuparadza - kubwinya kwaAmai vaMwari uye, zvichibva pane izvi neimwe nzira, kushevedzwa kurupfidzo. Nenzira iyi, kukosha kwerusununguko rwevanhu kunoiswa pasi: ramangwana harina kunyatsogadziriswa ... -Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), kubva ku Dzidziso yeTheological of Meseji yaFatima, v Vatican.va

Zvinoenderana nemhinduro yedu pachedu pakutendeuka…

 

CHishamiso cheZUVA

Vazhinji vanosvika zana rezviuru zvevanhu vakazviona: zuva rakatanga kutenderera, kupururudzira, uye kuburitsa huwandu hwemavara. Asi zvino chimwe chinhu chakaitika chakashora chero tsananguro, kunyangwe nevasingatendi kuti Mwari ariko vakaungana masikati emuna Gumiguru muna 1917 kuFatima, Portugal:

Pamberi pemaziso akashamisa eboka revanhu, vane chimiro chebhaibheri sezvavakamira vakashama musoro, vachitsvaga mudenga, zuva rakadedera, rikafamba kamwe kamwe kunze kwemitemo yepasi rose - zuva 'rakatamba' maringe nekutaura kwevanhu . -Avelino de Almeida, achinyorera O Século (Pepanhau rakapararira zvakanyanya muPortugal uye rine simba, iro raive rinotsigira hurumende uye raipikisa vafundisi panguva iyoyo. Zvinyorwa zvakapfuura zvaAlmeida zvaive zvekugadzirisa zviitiko zvakambotaurwa kuFátima). www.mudazvinhu.com

Muchinyorwa changu, Kuzvinyenyeredza Zuva Rechishamiso Skeptics, Ndakaongorora tsananguro dzese dzepanyama dzakatadza kutsanangura kure chiitiko chinoshamisa chakaitika musi uyu. Asi mumwe asingatendi kuti kuna Mwari munguva pfupi yapfuura akanyora achiti izvo zvakaonekwa nevanhu "hazviite" sezvo zuva risingakwanise kutenderera pamusoro pematenga. Zvirokwazvo kwete-izvo zvakaonekwa nevanhu, zviripachena, zvaive chiratidzo chemhando. Ndiri kureva, zuva harigone kufamba pamusoro pedenga… kana rinogona?

 

Chishamiso KANA KUTI Yambiro?

Ndisati ndaedza kupindura uyu mubvunzo, ndinoda kuona kuti icho chinonzi "chishamiso chezuva" chave chisiri chiitiko chega kubva musi uyu. Zviuru zvevanhu kubva ipapo vakaona chishamiso ichi, kusanganisira Pope Pius XII uyo akaona chiitiko kubva kuVatican Gardens muna 1950. [1]cf. . Zuva Rakatamba paFátima. Joseph Pelletier, Doubleday, New York, 1983, peji. 147-151 Mishumo yekuona chishamiso ichi, chakafanana nezvakaonekwa kuFatima, yauya kubva kumativi ese epasi, kunyanya kubva kumatemberi eMarian. Chibereko chayo kwave kushandurwa kwevamwe, kuvimbiswa kwevamwe, kana kungoda kuziva. Pfungwa yekutanga inouya mupfungwa ndeyekuti "Mukadzi akapfekedzwa muzuva" wechitsauko chegumi nembiri chaZvakazarurwa arikutaura pfungwa.

Asi, panoratidzika zvakare kunge paine chinhu cheyambiro chakauya nechishamiso paFatima.

Dhisiki rezuva harina kuramba risingafambi. Uku kwaive kusiri kupenya kwemuviri wekudenga, nekuti wakazvitenderedza wega muchamupenga, apo kamwe kamwe ruzha rwakanzwika kubva kuvanhu vese. Zuva, richitenderera, raiita kunge richazvisunungura pachadenga uye richifambira mberi nekutyisidzira pasi sekunge richatipwanya nehuremu hwaro hukuru. Kunzwa panguva idzodzo kwaityisa. —Dr. Almeida Garrett, Muzvinafundo weSainzi Sayenzi kuCoimbra University

Iko kune, muchokwadi, iko kutsanangurwa kwepanyama kweanogona "kufamba" kwezuva mudenga. Uye hakusi kuti zuva riri kufamba, asi pasi.

 

KUKUNDA KUKURU

Chinhu chega chinogona kukonzeresa kuti zuva richinje nzvimbo yaro mudenga ndeyekuti iyo pasi inoshandura axis yayo. Uye izvi ndizvo chaizvo, hama nehanzvadzi, zviri kutaurwa nevaporofita venguva yedu kuti zviri kuuya, zvese zvePurotesitendi neKaturike. Sayenzi yatove kutsigira pfungwa yakadaro.

Semuenzaniso, kudengenyeka kwenyika kwakakonzera tsunami yekuAsia muna 2004 nemaJapan muna 2011 zvakakanganisa pasi rese:

Kudengenyeka kwenyika-cum-tsunami kwakarongedza hasha dzakadai zvekuti chakatamisa chitsuwa chikuru cheJapan, Honshu, nemamita angangoita masere. Zvakaitisawo kuti axis yepasi idedere nema 8 inches - chinhu chinotaurwa nenyanzvi zvinotungamira kupfupisa kwezuva ne1.6 microseconds, kana kungopfuura miriyoni yechipiri. Idzi shanduko diki kwazvo dzinoitika nekuda kweshanduko mukumhanya kwekutenderera kwePasi seyenzvimbo yepamusoro inoshanduka kutenderera mukudengenyeka kwenyika. -Patrick Dasgupta, purofesa weaophysophysics muDelhi University,Nguva dzeIndia, March 13th, 2011

Zvino, sekutaura kwandatove ndatsanangura muvhidhiyo yangu, Kudengenyeka Kukuru, Kumuka Kukuru, kuchinja kuri kuuya kwepasi kunogona kuve mucherechedzo wechitanhatu waZvakazarurwa, uyo unonzwikwa nekuonekwa nemunhu wese wepanyika seese a chisimba uye zvokunamata chiitiko.

Ipapo ndakatarisa paakavhura chisimbiso chechitanhatu, uye kwakava nokudengenyeka kwenyika kukuru. zuva rakashanduka kuita dema kunge masaga erima… (Rev 6:12)

Shamwari yangu yekuCanada, "Pelianito", ane mazwi kubva kunaIshe akatorwa kubva mukufungisisa paRugwaro uye ayo akabata zviuru zvehunyoro uye kujekesa kwavo, akanyora munaKurume wa2010.

Mwana wangu, kuzununguka kukuru kuri kuuya pasi, zvese pamweya uye nemuviri. Hakuzovi nekupunyuka - chete kwekupotera kwemoyo wangu Unoyera, uyo wakabayiwa nekuda kwako ... Nguva yacho yave kuda kuenda-kwasara tsanga dzejecha muglassglass. Ngoni! Tsitsi nguva ichiripo! Kunenge husiku. —March 31, 2010, pelianito.stblogs.com

Zvino, ini ndoda kukuudza izvo, apo ini ndanga ndichifungisisa humwe husiku kana yaive nguva yekuti ini ndinyore nezve hukama pakati paFatima neichi Chikuru Kudzungudza, ndakaenda kunoverengazve chisimbiso chechitanhatu munaZvakazarurwa. Panguva imwecheteyo, ndanga ndichiteerera chirongwa cheredhiyo nemuenzi (mushakabvu) John Paul Jackson, muevhangeri "muprofita" anozivikanwa nekururama kunoshamisa muzviporofita zvaakapihwa naIshe maererano nezvaakaudzwawo "Kuuya Dutu." Paakatanga kutaura, ndakavhara bhaibheri rangu, pakapera masekonzi mashoma akati,

Ishe vakataura neni uye vakandiudza kuti kurereka kwepasi kwaizochinja. Haana kutaura kuti yakawanda sei, Akangoti zvaizochinja. Uye Vakati kudengenyeka kwenyika ndiko kuchave kutanga, kwakatangira ipapo. -TruNews, Chipiri, Gunyana 9, 2014, 18:04 munhepfenyuro iyi

Ndakakatyamadzwa nekusimbiswa kusingatarisirwe kwakadai kwezvauri kuverenga izvozvi. Asi Jackson haasi iye oga akagamuchira izwi iri. Muchokwadi, St. John Paul II airatidzika kunge achireva chiitiko chakakura kudaro chinoshandura pasi paakabvunzwa neboka revaGerman Katurike nezve Chakavanzika Chechitatu chaFatima:

Kana paine meseji mairi zvinotaurwa kuti makungwa anofashisa zvikamu zvepasi izvo, kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe, mamirioni avanhu achaparara ... hapasisina kana poindi mukunyatsoda kuburitsa iri yakavanzika meseji ... . (Baba Vatsvene vakabata Rosary yavo ndokuti :) Heino mushonga kurwisa zvakaipa zvese! Namata, namata uye usabvunze chero chinhu. Isa zvese mumaoko aAmai aMwari! —Fulda, Germany, Mbudzi 1980, yakaburitswa muGerman Magazine, Stimme des Glaubens; Chirungu chakawanikwa munaDaniel J. Lynch, "Kushevedza Kwokuzara Kwakakwana kuMoyo Wokusafunga waMariya" (St. Albans, Vermont: Misheni yeiyo Inoshungurudza uye Inoregedzeka Mwoyo waMariya, Pub., 1991), mapeji 50-51; cf. www.ewtn.com/library

Muna 2005 pakutanga kwekunyora uku kwechipostora, ndakanga ndichiona dutu richikunguruka mumaruwa pandakanzwa mazwi mumoyo mangu:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Zvinoitika muchiratidzo chaSt. John inhevedzano ye “zviitiko” zvinoita sezvine hukama izvo zvinotungamira mukupunzika kwakakwana kwenzanga kusvikira "ziso reDutu" - chisimbiso chechitanhatu - chinonzwika zvakanyanya sechinonzi "kuvhenekera kwe. hana” kana “yambiro”. Uye izvi zvinotisvitsa pachikumbaridzo che Zuva raIshe. Ndakakatyamadzwa kurava bedzi makore mashomanene apfuura kuti Jesu akanga ataura chinhu ichochi ichochi kumuoni weOrthodox, Vassula Ryden. 

... kana ndazarura chisimbiso chechitanhatu, pachava nokudengenyeka kwenyika kukuru uye zuva richasviba senguo dzakakasharara; mwedzi uchatsvuka seropa kumativi ose, nenyeredzi dzokudenga dzichawira panyika samaonde anodonha pamuonde kana mhepo huru ichizunungusa; denga richanyangarika sorugwaro runopetwa, uye makomo ose nezvitsuwa zvichadengenyeka zvichibva panzvimbo dzazvo... vachati kumakomo nokumabwe, Wirai pamusoro pedu, mutivanze kuna iye ugere pachigaro choushe, napakutsamwa kweGwayana; nekuti Zuva Guru Rokucheneswa Kwangu rave pedyo pauri uye ndiani achakwanisa kuripona? Munhu wose ari panyika pano achafanira kucheneswa, munhu wose achanzwa Inzwi Rangu oNdiziva seGwayana; marudzi ose nezvitendero zvose vachandiona murima ravo remukati; izvi zvichapiwa kumunhu wose sechizaruro chakavanzika kuratidza kusadzika kwemweya wako; pamuchaona mukati menyu mune iyi nyasha muchakumbira zvirokwazvo makomo nematombo kuti zviwire pamusoro penyu; rima remweya wako richaonekwa sekuti ungafunga kuti zuva rakarasa chiedza charo uye kuti mwedzi wakashandukawo kuva ropa; saizvozvo mweya wako uchaonekwa kwauri, asi pakupedzisira uchandirumbidza. —March 3, 1992; www.tlig.org

Mufundisi anozvininipisa kwazvo muMissouri, uyo akapihwa zviratidzo nezvakazarurwa kubvira achiri mudiki, akagovana zvizhinji zvacho neni pakavanda. Mune chimwe chiratidzo makore gumi nemashanu apfuura, akangoerekana aona zuva richibuda mu kuchamhembe kwakadziva kumadokero panenge mbiri mangwanani. Akataura kuti kudengenyeka kwenyika kuri kuitika mune zvakaratidzwa panguva imwe chete, asi zvisingawanzoitika, zvese zvairovera kumusoro uye pasi kwete padivi nepadivi.

Izvo zvaakaona zvakafanana neizvo muvoni weBrazil Pedro Regis akataura nezvake mumashoko anonzi akapiwa kwaari naAmai Vakaropafadzwa:

Nyika ichazungunuka uye hova zhinji dzemoto dzichakwira dzakadzika. Kurara hofori kuchamuka uye pachave nekutambudzika kukuru kumarudzi mazhinji. Iyo axis yepasi inozochinja uye vana vangu varombo vachararama nguva dzematambudziko makuru… Dzokera kuna Jesu. Maari chete ndimo maunowana simba rekutsigira huremu hwemiyedzo inofanira kuuya. Ushingi… --Pedro Regis, Kubvumbi 24, 2010

Hunhu hunotakura muchinjikwa unorema kana pasi rarasikirwa neyakajairika kufamba ... Usatye. Avo vari naShe vanozoona kukunda. —March 6, 2007

Muoni wemuKaturike weAmerica, uyo anozivikanwa chete nezita rake rekutanga, "Jennifer", anonzi akatanga kunzwa Jesu achimupa mameseji mushure mekugamuchira Chidyo Chitsvene. Akapihwa kunyeverwa kakawanda kwechiitiko chiri kuuya:

… Hauzive kuti iko kusuduruka kukuru kwepasi kunozouya kubva panzvimbo yanga yakarara. Uku kudengenyeka kwenyika kuchakonzera nyonganiso nekuparadza uye kunozouya kobva kwabata vakawanda kudaro ndosaka ndakuudza kuti utarise zviratidzo. - kubva kunaJesu, Gunyana 29, 2004

Pazviratidzo zvaanoti Jesu anoreva makomo pasi rose ari kutanga "kumuka", kunyange pasi pegungwa.

Sondra Abrahams akafira patafura yekushanda muna 1970 uye akaratidzwa zviratidzo zveDenga, Gehena, uye Purgatori. Asi Ishe akazivisawo kwaari matambudziko aizouya kunyika isingapfidzi, zvikurukuru, kuti pasi raizoratidzika kuva “richashanduka”:

Tiri kuteerera here? Sezvinoita muporofita Isaya, mameseji aJennifer ane chekuita nekuzunungusa uku kusvika pedyo kweZuva raIshe, umo nguva yerunyararo ichauya. [2]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Vanhu vangu, zuva idzva zvarinosvika, pasi rino richamutswa uye nyika ichaona kutadza kwayo kuburikidza nemaziso angu. Nyika haigone kuenderera mberi nekuparadza zvese zvandakagadzirira kunyangwe zvisikwa zvepasi rino ziva kuti madutu ari pamusoro pako… pasi rino richazununguka, pasi rino richadedera… vanhu vangu, zuva, nguva iri pauri uye unofanira teerera kune zvese zvakafanotaurwa kwauri muMagwaro. —January 29, 2004, Mashoko Kubva Kuna Jesu, p. 110

Nokuti mahwindo ari kumusoro akazaruka uye nheyo dzenyika dzinodedera… Nyika ichadzedzereka sechidhakwa, ichazungunuka sedumba; Kupanduka kwayo kuchairemedza… .. (Isaya 13:13, 24:18)

Mumwe muoni, uyo akapihwa mvumo yekutsikisa "meseji" yake, ndi "Anne, Lay Lay Apostle" ane zita chairo anonzi Kathryn Ann Clarke (kubva muna 2013, Rev. Leo O'Reilly, Bhishopi weDiocese yeKilmore, Ireland, akapa zvinyorwa zvaAnn Imprimatur. Zvinyorwa zvake zvakaendeswa kuUngano yeDzidziso yekutenda kuti iongororwe). Mubhuku reChishanu, rakaburitswa muna2013, Jesu anonzi anoti:

Ndiri kuzogovera chimwe chidimbu cheruzivo newe kuti ugone kuziva nguva. Kana mwedzi uchinge watsvuka, nyika yapfuura, pachauya muponesi wenhema… —May 29, 2004

Nekuti nyeredzi dzokudenga, namapoka adzo, hadzingaratidzi chiedza chadzo; zuva richasviba pakubuda kwaro uye mwedzi hauzovheneki ... ndichaita kuti matenga adedere uye nyika ichazungunutswa kubva panzvimbo yayo… (Isaya 13; 10, 13)

Izvi zvinonzwika nenyevero yandakanzwa Ishe kundipa, kuti mushure me "Chiedza", muporofita wenhema achamuka kuzokanganisa chokwadi uye kutsausa vazhinji (ona Manyepo Anouya). 

Asi zvataurwa pamusoro apa nevaoni vemazuvano zvakare zvine mumwe wavo muVababa veChechi yekutanga, vanoti, Lactantius. Achinyora mashura angakonzera kuparadzwa, anotaura nezvemaguta akakundwa zvachose nemoto, bakatwa, mafashama, zvirwere zvinowanzoitika, nzara inodzokororwa, uye 'kudengenyeka kwenyika kusingaperi.' Anoenderera mberi achitsanangura izvo zvinongonzwisiswa panyama sekushanduka kukuru kwepasi pane akabatana.

… Mwedzi zvino uchatadza, kwete kwemaawa matatu chete, asi uchipararira neropa risingaperi, uchapfuura nemunzira dzinoshamisa, kuitira kuti zvisave nyore kuti munhu azive mafambiro ezvekudenga kana mamiriro enguva; nekuti mwaka wechando uchavapo, kana mwaka wezhizha muzhizha. Ipapo gore richapfupiswa, nemwedzi uchapfupiswa, nezuva rikandirwa panzvimbo pfupi; uye nyeredzi dzichawira pasi dzakawanda, zvekuti denga rese richaonekwa rakasviba pasina mwenje. Makomo marefu kwazvo achawa, ndokuenzaniswa pamusoro pamapani; gungwa richaitwa risingapindiki. -Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 16

Kuchave nezviratidzo muzuva, nemwedzi, nenyeredzi, uye panyika marudzi achavhunduka, achishamiswa nekutinhira kwegungwa nemafungu. (Ruka 21:25)

 

MUNONDE UNOPENYA?

Chii chingakonzere kuzunza kwakadai? Mupristi anobva kuMissouri wandataura naye anogutsikana kuti chichava a man-made njodzi. Isu zvirokwazvo tiri kutanga kuona kuti iyo indasitiri yemafuta tsika ye "fracking" iri kupa mukudzikamisa kugadzirwa kwepasi. [3]cf. www.kutasoft.com.lb Kupfuurirazve, kuyedza kwepasi pevhu kwenyukireya, senge kweNorth Korea, zvakanyoreswawo seismism. Zvinoenderana ne "mukati" account kubva kune mumwe munhu mukati meCIA, mauto enyukireya aya ane chinangwa chekukanganisa kugadzika kwepasi. Icho hachisi chinhu icho US department reDziviriro risati ratotaura pachena, pakati pezvimwe zvinhu…

Kune mimwe mishumo, semuenzaniso, kuti dzimwe nyika dzave kuedza kuvaka chimwe chinhu senge Ebola Virus, uye icho chingave chiitiko chine njodzi, kutaura zvishoma… mamwe masayendisiti mumarabhoritari avo [vari] kuyedza kuronga mamwe marudzi e utachiona hunogona kunge hwakatarisana nemadzinza kuitira kuti vagogona kungobvisa mamwe madzinza uye madzinza; uye vamwe vari kugadzira imwe mhando yeinjiniya, imwe mhando yezvipembenene zvinogona kuparadza zvirimwa zvakati. Vamwe vari kuita kunyange mugariro weugandanga umo vanogona kushandura mamiriro ekunze, kusimudzira kudengenyeka kwenyika, makomo anoputika ari kure nekushandisa masaisai emagetsi.. - Munyori wezveDziviriro, William S. Cohen, Kubvumbi 28, 1997, 8:45 AM EDT, Dhipatimendi reDziviriro; maona www.wemaita.gov

Panogona zvakare kuve nemamiriro ezvinhu echisikigo ari kuitika izvo zviri kupa kuwanda kuri kuwedzera kwekudengenyeka kwenyika kwakakomba nemakomo anoputika, sekuchinja kuri kuita matanda epasi. Muranda waMwari Maria Esperanza anonzi akataura kuti 'musimboti wepasi "hauna kugadzikana" uye uchave nemhedzisiro mune ramangwana.' [4]cf. nemoda.com Akataura zvakare nezvekuuya kwekudengenyeka kwemweya:

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. -Anopesana naKristu uye neNguva yekupedzisira, Mufundisi Joseph Iannuzzi, cf. P. 37 (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

Muoni muCalifornia anoramba asingazivikanwe kuruzhinji asi akavhura moyo wake nemusha kwandiri (director wake wemweya ndiFr. Seraphim Michalenko, mutevedzeri-postulator wekugadzwa kwaSt. Faustina) anoti arikunzwa ngirozi yake inomuchengeta ichidzokorora mazwi matatu kwaari: “Rova, rova, rova! ” Haazive kuti izvi zvinorevei, asi zvinomutsa chimwe chezviono zveFatima umo vana vatatu vavoni vakaona mutumwa aine munondo unopfuta wave kuda kurova pasi. Uku kwaive kuranga here kwakamisikidzwa, zvirinani muchikamu, panguva ye "chishamiso chezuva"?

Nezve "munondo unopfuta" uyo, Cardinal Ratzinger akadaro, nguva pfupi asati ava papa:

… Munhu iye amene, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. - Mharidzo yeFatima, v Vatican.va

Chinhu chimwe chechokwadi ndechekuti "iwo munondo unopfuta" wakangononokerwa kusvika pari zvino sekutora kwatakaita mazwi engirozi yaFatima. Nekuti pakapindira Mukadzi Wedu kumisa mutumwa kuti asarove pasi, akachema achiti, "Kutendeuka, kutendeuka, kutendeuka! ” Chaizvoizvo kutendeuka uko St. Faustina akaona sekubata bakatwa reruramisiro muchiratidzo:

Ndakaona kupenya kusingaenzanisike uye, pamberi pekupenya uku, gore jena muchimiro chechikero. Ipapo Jesu akaswedera ndokuisa iyo bakatwa kune rimwe divi rechikero, uye rikawira zvakanyanya rakatarisa pasi kusvikira yoda kuibata. Ipapo, hanzvadzi dzacho dzakapedza kumutsidzira mhiko dzadzo. Ipapo ndakaona Ngirozi dzakatora chimwe chinhu kubva kune imwe neimwe yehanzvadzi ndokuchiisa mumudziyo wendarama zvakada kuita muchimiro chekutakura. Pavakaunganidza kubva kumasisita ese ndokuisa mudziyo kune rimwe divi rechikero, wakakurumidza kupfuura ndokusimudza divi raive rakaiswa pfumo ... Ipapo ndakanzwa izwi richiuya kubva mukubwinya. Dzorera bakatwa munzvimbo yaro, chibairo chikuru. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 394

Chokwadi, Jesu akasimbisa kuti "nguva yengoni" yatiri iye zvino iri chaizvo nekuda kwekupindira kwaMai Vedu:

Ndakaona Ishe Jesu, samambo ane hukuru hukuru, akatarisa pasi redu zvinehutsinye; asi nekuda kwekurevererwa kwaAmai vake Akawedzera nguva yengoni dzake… Ishe vakandipindura, “Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekundishanyira. ” —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 126I, 1160; d. 1937

Sekureva kwaSondra Abrahams weLouisiana, vanhu vane kwete vakapindura kukumbira kwekudenga kwekutendeuka, asi kuri kuenderera munzira yayo yekusateerera mutemo. Akave neruzivo mushure mekufa kwaakaratidzwa Denga, Gehena, nePurigatori, uye ndokuzodzoka kupasi kunopa yambiro yekukurumidza: “Dai tikasadzokera munzira chaiyo ndokuisa Mwari pakutanga, paizove nekuparadzwa kunotyisa mukati mese. nyika." [5]cf. Jeff Ferrell, KSLA NEWS 12; youtube.com Ndakasangana naSondra, uyo anoti anogara achiona vatumwa kubva paakasangana padyo-nerufu. Ndinorondedzera zvakaitika kwandiri naye, uye zvinoita kunge dzimwe ngirozi, pano.

Munguva yehupenyu hwake mushure mekufa, zvisinei, kunze kwekutsanangurwa kwake kwenzvimbo yekusingaperi, akaonawo chiitiko chenguva yemberi apo pasi rakamonyororwa neimwe nzira: 

Pakanga paine makomo, pakanga pasisina makomo zvakare; makomo aive kumwe kunhu. Iko kwaive nenzizi, nemakungwa, nemakungwa zvisati zvaitika, zvakange zvashandurwa, zvaive kumwe kunhu. Zvakaita sekunge isu tainge takatenderedzwa kumusoro kana chimwe chinhu. Kwaingova kupenga chete. -Yakataurwa naJeff Ferrell, KSLA NEWS 12; youtube.com

Makumi maviri nematatu apfuura kusvika nhasi, muvoni anokakavara weOrthodox, Vassula Ryden, akataura nezve chiitiko ichi (chemibvunzo yakatenderedza zvinyorwa zvaVassula, ona Mibvunzo yako paNguvaNotification pane zvaakanyora, kunyangwe ichiri kushanda, yakagadziridzwa kusvika padanho rekuti mavhoriyamu ake ave kuverenga zvino pasi pekutonga kwe "kesi nemhosva" kutongwa kwemabhishopi pamwe nekujekeswa kwaakapa CDF [uye izvo zvakasangana Kadhinari Ratzinger mvumo] uye ayo anoburitswa muzvikamu zvinotevera).

Pasi panobvunda nokuzununguka uye zvakaipa zvese zvakavakirwa Towers [seshongwe dzeBhabheri] zvichawira murwi wemarara ndokuvigwa muguruva rezvivi! Pamusoro pokudenga kuchazungunuka uye nheyo dzenyika dzichazununguka! … Zviwi, gungwa nemakondinendi zvichashanyirwa neni zvisingatarisirwi, nekutinhira uye nemurazvo wemoto; nyatsoteerera kumashoko angu ekupedzisira ekuyambira, teerera izvozvi kuti kuchine nguva… munguva pfupi, nekukurumidza ikozvino, Matenga achazaruka uye ini ndichakuita kuti uone Mutongi. - zvikuru kubva kuna Jesu, Gunyana 11, 1991, Hupenyu Hwechokwadi muna Mwari

Iyo dingindira rakajairika, handizvo here?

Mufundisi Joseph Iannuzzi, anoremekedzwa zvikuru neVictoria nebasa rake muzvitendero zvakavanzika, akati:

Nguva ipfupi… Kurangwa kukuru kwakamirira pasi rino richabviswa panhengo yaro nekutitumira kunguva yerima repasi rose nekumutswa kwehana. - rakabudiswa zvakare mu Garabandal International, p. Gumiguru 21, Gumiguru-Zvita 2011

Dzimwe dzidziso ndedzekuti chinhu chekudenga chinogona kurova pasi kana kupfuura nenzira yaro. Izvo zvaive zvakare zvakarehwa here apo zuva raiita kunge richamhanyira pasi pano kuFatima?

Zvisinei, kunyangwe kudengenyeka kwenyika kuri kuuya ndosaka zvapupu ipapo zvakaona zuva richidzedzereka uye richichinja nzvimbo mudenga-chiratidzo chevhu chingazungunuka nekurerekera mukati mekudengenyeka kwenyika kukuru-isu tinogona kungofungidzira. Zvinonakidza kucherechedzawo kuti, panguva yekudengenyeka kwenyika, vamwe vanhu vakaona mwenje usinganzwisisike wemavara akasiyana siyana achibuda pamusoro penyika zvakakonzerwa, zvinofungidzirwa, ionization mukupaza kwematombo. Izvi zvakare zvine chekuita nekushanduka kwemavara echishamiso chezuva?

Zviripachena, iro rakakosha meseji kubva pane zvese izvi nderekuti vanhu vari panguva yakaoma kupfuura nakare kose. Tinogona kusakwanisa kushandura moyo wemuvakidzani wedu, asi tinogona chaizvo kuchinja zvedu, uye kuburikidza nekuripa, kuunza tsitsi kune vamwe. nhasi izuva rekupinda munzvimbo yakachengetedzeka yemoyo waKristo-iro Guta raMwari risingazombo zununguswe.

Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, betsero inogara iripo mukutambudzika. Nekudaro hatityi, kunyangwe nyika ichizununguswa uye makomo achizununguka kusvika pakadzika pegungwa… Hova dzerwizi dzakafadza guta raMwari, pekugara patsvene reWekumusoro-soro. Mwari ari mukati maro; haizozununguswi. (Mapisarema 46: 2-8)

 

Kuti unyore kune zvakanyorwa naMark, tinya pano

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

Watch

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. . Zuva Rakatamba paFátima. Joseph Pelletier, Doubleday, New York, 1983, peji. 147-151
2 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
3 cf. www.kutasoft.com.lb
4 cf. nemoda.com
5 cf. Jeff Ferrell, KSLA NEWS 12; youtube.com
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , .