Faustina, uye Zuva raIshe


Kwayedza…

 

 

CHII ramangwana rakamira sei? Ndiwo mubvunzo unenge uri kubvunzwa nemunhu wese mazuva ano sezvavanotarisa zvisati zvamboitika "zviratidzo zvenguva". Izvi ndizvo zvakataurwa naJesu kunaSt Faustina:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinganzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848 

Uyezve: Anoti kwaari:

Muchagadzirira nyika kuuya Kwangu kwekupedzisira. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 429

Pakutanga kuona, zvinoita sekunge meseji yenyasha dzaMwari iri kutigadzirira kuuya kwekukurumidza kwaJesu mukubwinya uye nekuguma kwenyika. Paakabvunzwa kana izvi zviri izvo zvairehwa namashoko aSt Faustina, Papa Benedict XVI akapindura achiti:

Kana munhu akatora chirevo ichi nenzira yekuverenga nguva, semutemo wekugadzirira, sezvazviri, nekukurumidza Kuuya kweChipiri, zvinenge zvisiri. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 180-181

Mhinduro yacho iri pakunzwisisa zvinorehwa ne "zuva rekutongwa," kana izvo zvinowanzo kunzi "Zuva raIshe"…

 

HAKUNA ZUVA REZUVA

Zuva raIshe rinonzwisiswa kuva "zuva" rinozivisa mukudzoka kwaKristu. Nekudaro, Zuva iri harifanirwe kunzwisiswa sezuva rezuva remaawa makumi maviri nemana.

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Vanababa veChechi vekutanga vakanzwisisa kuti Zuva raIshe inguva yakareba seinomiririrwa nenhamba "churu." Vanababa veChechi vakatora dzidziso yavo yeZuva raIshe muchidimbu kubva mu "mazuva matanhatu" ekusika. Sezvo Mwari akazorora nezuva rechinomwe, vaitenda kuti Chechi zvakare yaizozorora, sekudzidzisa kwaSt.

… Zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. Uye ani nani anopinda muzororo raMwari, anozorora pamabasa ake sezvakaita Mwari pane ake. (VaH 4: 9-10)

Vazhinji munguva dzevaapositori vaitarisira kudzoka kwaJesu kwaive pedyo zvakare. Nekudaro, St. Peter, achiona kuti kushivirira kwaMwari uye hurongwa hwake hwakakura kwazvo kupfuura chero ani zvake akaziva, akanyora kuti:

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Vanababa veChechi vakashandisa dzidziso iyi kuna Zvakazarurwa Chitsauko 20, panourayiwa “chikara nemuporofita wenhema” ndokukandirwa mudziva remoto, uye simba raSatani rakasungwa kwekanguva:

Ipapo ndakaona ngirozi ichiburuka kubva kudenga, yakabata muruoko rwayo kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani inorema. Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, uye akamusunga kwamakore chiuru… kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kusvikira chiuru chamakore chapera. Mushure meizvi, inofanira kusunungurwa kwenguva pfupi… Ndakaonawo mweya yeavo… vakava vapenyu uye vakatonga naKristu kwemakore churu. (Zvak. 20: 1-4)

Magwaro eTestamente Yekare neTestamende Itsva anopupura “nguva yerunyararo” iri kuuya pasi pano yekuti kururamisira kumise humambo hwaMwari kusvika kumagumo epasi, kunyaradza marudzi, nekutakura Vhangeri kuenda kumahombekombe egungwa. Asi zvisati zvaitika, pasi raizodaro zvinoda chaizvo kuchenurwa kubva kuhuipi hwese - hunenge huri munhu waAntikristu - uye mushure mezvo vopihwa nguva yekuzorora, zvakanzi naMadzibaba eKereke se "zuva rechinomwe" rekuzorora nyika isati yapera.

Uye sekushanda kwakaita Mwari mukati memazuva matanhatu iwayo mukugadzira mabasa makuru akadaro, saka chitendero chake nechokwadi zvinofanirwa kushanda mukati memakore zviuru zvitanhatu izvi, ukuwo huipi huchitonga uye huchitonga. Uye zvakare, sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu, huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru. uye panofanira kuve nerunyararo uye zororo kubva mukushanda uko nyika yakatsungirira kubva zvino.-Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), Iwo Divine Divine Institutes, Vol. 7

Nguva yasvika apo meseji yenyasha dzeMweya inokwanisa kuzadza moyo netariro uye kuva mucherechedzo webudiriro nyowani: budiriro yerudo. -PAPA JOHN PAUL II, Homily, Nyamavhuvhu 18, 2002

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yeuyo asingateereri mutemo uye achatonga vasina umwari, nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi - ipapo Anozorora nezuva rechinomwe… pashure uchipa zororo kuzvinhu zvese, ini ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

 

MUTONGO UNOUYA…

Isu tinodzokorora muApostora's Chitendero:

Achauya zvakare kuzotonga vapenyu nevakafa.

Nekudaro, isu ikozvino tave kunyatsonzwisisa zviri kutaurwa naFaustina. Icho Chechi nepasi rose zviri kusvika izvozvi ndizvo kutongwa kwevapenyu zvinoitika pamberi nguva yerunyararo. Chokwadi, tinoverenga muna Zvakazarurwa kuti Anopesana naKristu, uye vese vanotora mucherechedzo wechikara, vanobviswa pachiso chenyika. [1]cf. Zvak. 19: 19-21 Izvi zvinoteverwa nekutonga kwaKristu muvatsvene Vake ("makore churu"). St. John anobva anyora nezve kutonga kwevakafa.

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa… Asi moto wakaburuka kudenga, ukavaparadza. Dhiabhorosi anga avarashisa akakandwa mudziva remoto nesarufa, pakanga pane chikara nemuporofita wenhema… Zvino ndakaona chigaro cheushe chikuru chichena naiye wakange agere pamusoro pacho… Vakafa vakatongwa maererano nemabasa avo. , nezvakanyorwa mumipumburu. Gungwa rakabudisa vakafa varo; Ipapo rufu neHadhesi zvakabudisa vakafa vavo. Vakafa vese vakatongwa zvinoenderana nemabasa avo. (Zvak. 20: 7-14)

… Tinonzwisisa kuti nguva yegore rimwe chete inoratidzwa mumutauro wekufananidzira… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Iyi mitongo, saka, ndeyechokwadi mumwe- zvinongoitika kuti zvinoitika panguva dzakasiyana mukati meZuva raIshe. Nekudaro, Zuva raIshe rinotitungamira, uye rinotigadzirira, "kuuya kwekupedzisira" kwaJesu. Sei? Kunatswa kwenyika, Kushushikana kweKereke, uye kudururwa kweMweya Mutsvene kuri kuuya kunogadzirira Mwenga “asina gwapa” kuna Jesu. Sekunyorera kwaSt.

Kristu akada kereke uye akazvipa pamusoro pake kuti amutsvenese, achimuchenesa nekumushambidza nemvura neshoko, kuti aise pamberi pake kereke inobwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene uye vasina gwapa. (VaEf. 5: 25-27)

 

SUMMARY

Mukupfupisa, Zuva raIshe, sekureva kweMadzibaba eKereke, rinotaridzika seizvi:

Kubuda (Vigil)

Iyo inokura nguva yerima nekutsauka pakutenda apo mwenje wezvokwadi unodzima munyika.

Midnight night

Chikamu chakasviba chehusiku kana nguva yemasikati yakavezwa munaAntikristu, ari zvakare mudziyo wekuchenesa nyika: kutonga, muchidimbu, kwevapenyu.

mambakwedza

The kupenya yemambakwedza [2]“Ipapo uyo wakaipa acharatidzwa uyo Ishe Jesu waachazouraya nemweya wemuromo wake; uye achaparadza nekupenya kwekuuya kwake… ”(2 VaTesaronika 2: 8 anoparadzira rima, achigumisa rima risingaperi rekutonga kupfupi kwaAntikristu.

Midday

Kutonga kweruramisiro nerunyararo kusvika kumagumo epasi. Iko kuzadzikiswa kwe "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena", uye kuzara kweEucharistia kutonga kwaJesu pasi rese.

rukungurima

Kusunungurwa kwaSatani kubva mugomba rakadzika-dzika, uye kupandukira kwekupedzisira.

Pakati pehusiku… kutanga kweZuva Rekusingaperi

Jesu anodzoka mukubwinya kupedza huipi hwese, kutonga vakafa, nekumisa risingaperi uye risingaperi "zuva rechisere" pasi pe "matenga matsva nepasi idzva."

Pakupera kwenguva, Humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwazvo… Chechi… ichagamuchira kukwana kwayo chete mukubwinya kwedenga. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1042

Zuva rechinomwe rinopedzisa chisikwa chekutanga. Zuva rechisere rinotanga chisikwa chitsva. Nekudaro, basa rekusika rinoguma nebasa guru reruregerero. Chisikwa chekutanga chinowana chirevo chazvo uye nhepfenyuro yazvo mune chisikwa chitsva munaKristu, kubwinya kwacho kunopfuura kwekutanga kwekusikwa. -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 2191; 2174; 349

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

 

UNODA KUDZIDZA ZVAKAWANDA?

Mira zvishoma - iyi haisi iyo dzidziso ye "millenarianism" pamusoro? Verenga: Nguva yakarasika sei…

Vanapapa vakambotaura nezve "nguva yerunyararo?" Verenga: Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Kana idzi dziri "nguva dzekupedzisira", sei mapapa vasiri kutaura chero chinhu nezvazvo? Verenga: Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Iko "kutonga kwevapenyu" kuri padyo kana kure? Verenga: Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution uye Iwairo reBakatwa

Chii chinoitika mushure meinonzi Chiedza kana Chisimbiso chechitanhatu cheZvakazarurwa? Verenga: Mushure mekujekesa

Ndokumbira utaure zvekare nezve ichi "Chiedza." Verenga: Iro Ziso reDutu uye Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Mumwe munhu akati ndinofanira "kutsaurirwa kuna Maria", uye kuti ndiye mukova wekupotera kwakachengeteka kwemoyo waJesu munguva dzino? Zvinorevei izvo? Verenga: Chipo Chikuru

Kana Anopesana naKristu akaparadza nyika, maKristu achagara sei mairi munguva yerunyararo? Verenga: Kusikwa Kuzvarwa patsva

Pane chaiko kunouya here kunonzi "pentekosti nyowani"? Verenga: Unokwezva here? Chikamu VI

Unogona here kutsanangura zvakadzama kutonga kwe "vapenyu nevakafa"? Verenga: Kutonga Kwekupedzisira uye Mamwe Mamwe Zuvas.

Pane here chokwadi kune izvo zvinonzi "mazuva matatu erima"? Verenga: Mazuva matatu erima

Mutsvene Johane anotaura nezve "kumuka kwekutanga". Unogona here kutsanangura izvozvo? Verenga: Kumuka Kumutswa

Iwe unogona here kunditsanangurira zvakawanda nezve "musuo wetsitsi" uye "musuwo wekutongwa" unotaurwa nezvaSt. Faustina? Verenga: Misuo yeFaustina

Kuuya kweChipiri uye rini? Verenga: Kuuya Kwechipiri

Iwe une dzidziso idzi dzese dzakapfupikiswa munzvimbo imwechete here? Ehe! Idzi dzidziso dzinowanikwa mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira. Ichave zvakare kuwanikwa munguva pfupi se e-bhuku futi!

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Shumiro iyi iri kusangana nekushomeka kwemari
munguva dzino dzakaoma dzehupfumi.

Kutenda nekufunga kutsigira ushumiri hwedu 

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 19: 19-21
2 “Ipapo uyo wakaipa acharatidzwa uyo Ishe Jesu waachazouraya nemweya wemuromo wake; uye achaparadza nekupenya kwekuuya kwake… ”(2 VaTesaronika 2: 8
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.