Kutya, Moto, uye "Kununura"?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 6, 2016
Zvinyorwa zvemitambo pano

moto wemusango2Moto Wemoto muFort McMurray, Alberta (mufananidzo CBC)

 

ZVINOKOSHA yenyu makanyora muchibvunza kuti mhuri yedu yakanaka here, kupihwa iwo moto mukuru wemusango kuchamhembe kweCanada mukati nekukomberedza Fort McMurray, Alberta. Moto uri kure nemakiromita mazana masere… asi hutsi hunosvibisa matenga edu pano nekushandura zuva kuita mutsvuku unopisa, chiyeuchidzo chekuti nyika yedu idiki kwazvo kupfuura zvatinofunga. Ichowo chiyeuchidzo chezvakataurwa nemumwe murume kubva ikoko kwatiri makore akati kuti apfuura…

Saka ndinokusiya iwe vhiki rino uine mashoma pfungwa dzakasarudzika pamoto, Charlie Johnston, uye kutya, kuvhara nekuratidzira pane yanhasi ane simba kuverenga kweMisa.

 

MOTO DZINONATSA

Mushure mekunge dutu Katrina atiza mamirioni muna 2005, kusanganisira shamwari yangu Fr. Kyle Dave, takafunga kuita fundraiser yeparishi yake yekumaodzanyemba kweNew Orleans. Fr. Kyle akauya ndokugara neni muCanada kwemavhiki akati wandei. Paive panguva iyoyo apo, patakanga tiri pakudzokera kumakomo, Ishe vakataura nenzira yechiporofita kwatiri kuburikidza nekuverenga kweMisa uye Liturgy yeiyo Maawa, zvichikosha kuisa hwaro hwezvinyorwa zvinodarika zana negumi zvino pane ino webhusaiti.

Pane imwe yezviitiko zvedu zvekutsvaga mari, takaenda kuFort McMurray. Iri raive guta rine mafuta panguva iyoyo. Vagari veko vakatiudza kuti mitengo yezvivakwa yakanga isiri pamachati, mibairo yeawa imwe yaive yakanyanya, uye hupfumi hwenharaunda hwaiburitsa mafungu ehedonism uye kupindwa muropa nezvinodhaka. Pakati peizvi, Fr. Kyle akataura nezve miedzo yaaive achangobva kutsungirira kuburikidza naKatrina; kuti akabvisirwa sei zvese… uye nemabatiro atinofanira kuita kuzvigadzirira nguva dziri mberi. Mushure mezvo, mumwe murume akauya kwatiri ndokugovana maonerwo aakaita zviono zvechitema, zvinopfungaira utsi zvichikwira zvichibva muguta, uye akatya kuti kuri kuuya.

Handizive kana izvi ndizvo zvaakaona… asi mifananidzo iri kudururwa kubva kuFort McMurray svondo rino yakasimbisa ndangariro dzedu dzechiratidzo chemoto… Nokuti "zuva raIshe" richauya sembavha usiku…[1]cf. Kunge Mbavha Muhusiku

 

“RUNUNURO”?

Makore mashoma apfuura, ini ndakanyora blog inonzi Kusangana muClearing mandiri ndakaratidza mweya mishoma iyo yanga ichitaurawo nezve nguva dzino dzatiri kurarama kubva munzira dzakasiyana, kufamba kwekutenda, uye mamiriro. Kunyangwe isu tisingakwanise kubvumirana pane zvese, pane zvakawanda zvakajairika madingindira, zvakanyanya mukurumbira, kuti tiri kupinda mu "Dutu" kana nguva yekuchenurwa.

Mumwe wavo ndiCharlie Johnston. Makore mashoma apfuura, akandibata mushure mekunge director wake wezvemweya aratidza kufanana muzvinyorwa zvedu. Isu tese takawana nyaradzo nekusimbiswa mune edu mamishini, nekuti kazhinji rwuri rwendo rwega. Zvikurukuru, Denga rakanga raita serakaziviswa kwatiri tese kuti kune "Dutu" riri kuuya.

Sumo yangu diki kuna Charlie yatungamira kune vamwe vanhu vazhinji ikozvino vatevera zvinyorwa zvake (kutonga netsamba dzandinogamuchira, vachinditenda nekunongedzera webhusaiti yake). Vazhinji venyu makawana kurudziro, kunyanya mumeseji yake yepakati yekuti "tora nhanho inotevera inotevera uye uve chiratidzo chetariro kune vamwe." Icho chidimbu chidiki chinoshamisa chemweya weKatorike. Zvakare, ndasvika pakuziva Charlie pachezvangu uye ndinogona kutaura pasina chinyararire kuti ndiye mutsigiri anodzivirira wekutenda, murume wekuvimbika kukuru, kutendeseka uye kuzvipira. Haasi “muoni” wako. haasati achinja zita rake kunzi "Charles weMweya Mutsvene" achiratidzira makumi emakumi marefu akasangana nengirozi (kutaura zvazviri, anowanzo dzikisira.) Uye zvakare haatyi kutya kurasa pamwe nevadzivisi vake pane kuvanda kunze pfungwa yenhema yekuzvininipisa. Zvakawandisa zviri panjodzi kurega vamwe vachienderera mberi chinzvimbo kwakabva zvirevo zvinochengeta vamwe vakasungwa mukutya uye kusava nehanya, anodaro. Ndinobvumirana.

Zvisinei, tsamba dzichangopfuura kwandiri mumwedzi mishoma yapfuura dzinoratidza izvo zvakawanda samapere kuti ini ndiri papeji imwechete saCharlie maererano zvose zvaakazarurirwa. Kunyanya kukosha ndiko kutaura kwake kuti "ngirozi" yaburitsa kuti "Kununura" kuri kuuya kunopera kwa2017 mukati mekutambudzika kunotyisa kuchapedza "Dutu" uye kuunza "nguva yerunyararo" uye nguva ye kuvakazve. Mushure mekufungisisa kwakawanda, ndinonzwa kuti ndine chisungo chekupindura tsamba idzodzo, kana chete kungosimudzira kunzwisisa kwedu panguva ino. Kune vamwe vanhu vakandinyorera ndichifunga kuti matambudziko edu ese achazopera Kudonha kunotevera… uye ndinofunga izvo zvinogona kuve setup kwekusagadzikana kukuru.

Sezvandakanyora nezuro mu Kutongwa Kunouya, hushumiri hwangu chaihwo hunonetsekana, muchidimbu, nekuunza pamberi Tsika Tsvene nedzidziso dzeMadzibaba Kereke nanapapa pane "nguva dzekupedzisira." Rwave rwuri rwendo runoshamisa kwandiri, nekuti ini ndakaona kuti Magisterium yakatipa ruzivo rwakawanda, kuverenga nguva, uye ruzivo pane dzimwe nguva kupfuura "zvakazarurwa zvakavanzika". Uye saka regai nditaure muchidimbu sezvinobvira uko ini naCharlie tichiita kunge takasiyana (uye ndingawedzera kuti iye neni takakurukura izvi kakawanda mukukurukurirana - saka Charlie, unogona kusvetuka kirasi nhasi.)

Neniwo ndakagamuchira "shoko" kubva kunaShe, kunyangwe kwete kubva kumutumwa, asi mu "tsika yechiporofita" yekunamata. Ndakanzwa Ishe vachiti pane Dutu raiuya sedutu. Apo pandakatanga kudzamisa kudzidza kwangu kwaMadzibaba eChechi, ndakatanga kuona kuti dzidziso dzavo, Magwaro Matsvene, pamwe nezvakazarurwa zvakapihwa vazhinji vevanyepedzeri nevanoona vemazana emakore apfuura zvese zvinoenderana nemutoo wedutu iri. Kuti chikamu chekutanga cheDutu chaizoitika zvakanyanya saCharlie nevamwe vazhinji vakati: kudonha kwehupfumi, nyonganiso dzevanhu, nzara, nezvimwe. zvisimbiso zvaZvakazarurwa. [2]ona Zvisimbiso zveRevolution

Zvino zvinonakidza zvakakwana, muRugwaro pane kutyora muDutu iri, kunge ziso remhepo, kana paine “kuzununguka kukuru.” [3]cf. tarisa: Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru, uye Fatima, uye Kudengenyeka kukuru Nyika yose inoona “Gwayana raiita serakaurayiwa” [4]cf. Zvak. 5:6 uye vanochemera kuvanzwa "Pakutsamwa kweGwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwaro rasvika." [5]cf. Zvak. 6:16 Ndokunge, kune kutendiswa kukuru kwechivi, chinoratidzika kunge "kujekesa kwehana." Sezvandatonyora kare, vazhinji vezvishamiso nevaoni vakaita saSt.Faustina, Muranda waMwari Maria Esperanza, Fr. Stefano Gobbi, Jennifer, nevamwe vese vakataura nezve "mutongo uyu mudiki" unozo zunza pasi se "yambiro". [6]cf. Kununurwa kukuru Chinyorwa cheMagwaro pachacho chinoita senge chinoratidza kuti rinozivisa mu "zuva guru", ndiko kuti, "zuva raIshe", iro rinotanga kushandura nguva ino kubva "panguva yengoni" kuenda ku "nguva yekutonga" yaizo taura muzvikamu zvekupedzisira zvepasirese. Zvakazarurwa zvinoratidza kuti kutyora uku kweDutu inguva iyo mweya ichataridzwa eit naye naMwari, kana ne "chikara".

"Usatadzira nyika, kana gungwa, kana miti, kusvikira taisa mucherechedzo pahuma dzevaranda vaMwari wedu"… Paakavhura chisimbiso chechinomwe, kudenga kwakanyarara kweinenge hafu yeawa. (Zvak. 7: 3; 8: 1)

Uye ipapo Dutu rinotangazve, pakupedzisira richitungamira pakuonekwa kwe "chikara", zvese antikristu uye pamwe nechitarisiko che "asina mutemo", sekureva kwetsika. Uye kuva nechokwadi, vatauri vakati wandei nhasi vanowanzoisa nguva dzose antikristu kana "asingateereri mutemo" pamberi pekuguma kwenyika. Nekudaro, uku kukuvadza kuverenga kwakajeka kweSt. John zviitiko zvinoona kumuka kwe "chikara nemuporofita wenhema" nguva yerunyararo isati yasvika ("makore chiuru") uye kusimuka kwemuvengi wekupedzisira, "Gogi naMagogi" kuguma kusati kwasvika. Ndokureva kuti, "antikristu" haigone kuganhurirwa kune chero munhu mumwe, kunyange Madzibaba eChechi achinongedzera zvakananga kune "asina mutemo" kana "mwanakomana wekuparadzwa" sekuonekwa pamberi iyo nguva yerunyararo uye kudzoreredzwa kweChechi.

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Dogmatic Theology, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Uye ipapo ndipo patinosiyana naCharlie… uye ndinofanira kutaura, uko Charlie anosiyana naye mazhinji mamwe mashura. Chirevo chake chekuti, gore rinouya, matambudziko eChechi achaperera kuburikidza nekupindira kwaMai vedu, zvinowanzoita kupokana ne'kubvumirana kwechiporofita 'kwevaoni vazhinji nevanoshamisira avo vese vanotaura zvimwe kana zvimwe zvakafanana kune mumwe, sezvo ini' ve zvinowanzo rondedzerwa pamusoro, kusanganisira iyo yekupedzisira kana zvisiri kurumidza kusvika panzvimbo yemunhu anopesana naKristu. Pakati pavo:

Edson Glauber (Itapiranga yakatenderwa kuoneka - 1000 mapeji emeseji)
Agustin del Divino Corazon (Colombia, muvambi weiyo 'Servadores de Reparacion' ungano ine diocese inozivikanwa, mabhuku gumi nemaviri)
Pedro Régis (Anguera kuoneka, Brazil)
sula (Quebec, matatu mavhoriyamu pamusoro pekugadzirira iyo Kujekesa kwehana)
Francine Bériault (aka 'La Fille du Oui kuJesus', matanhatu mavhoriyamu uye zvisingaverengeke zvekutaura zvemumuromo)
Fr Adam Skwarczynski (Porendi)
Adam-Czlowiek (Poland, zita chairo Pawel Szcerzynski (1969-2014), makore makumi maviri enzvimbo dzakapepetwa naFr Adam Skwarczynski uye yakatenderwa kuburitswa naArchbishop weSzczecin Andrzej Dziega)
Anna Argasinska (Poland, yakagadziridzwa naFr Adam Skwarczynski - magadzirirwo ari kuenderera)
• Luz de Maria Bonilla (stigmatic, Costa Rica / Argentina, makumi maviri emakore ekutsvaga, kuenderera)
Jennifer (muoni weAmerica; namesfromjesus.com)
• Fr. Stefano Don Gobbi
Muranda waMwari Luisa Piccarreta

Haisi yangu yekuita chirevo pane zvakazarurwa naCharlie se "ichokwadi" kana "nhema". Asi pamwe tinogona kubvunza mimwe mibvunzo. Ndiye here “Kununura” kwaanotaura nezvechimwe chinhu chakafanana neicho chakanzi nevamwe vaoni “chishamiso chikuru” chinotevera Kuvhenekera kana “yambiro” - chiratidzo chisingaputsike kubva Kudenga? Hazvingazovi pachena here, mushure mezviitiko zvakadaro, kuputika kweevhangeri nekuunganidzwa kwesimba reChechi (uye pamwe inguva pfupi yerunyararo - "hafu yeawa" yechisimbiso chechinomwe)? Uye zvakapihwa kuti Magwaro pachawo anopupura kuti haazi munhu wese anotendeuka, hazviite zviitiko zvakadaro kupatsanura gorosi nehundi, makwai kubva kumbudzi, uto rechiedza kubva kuhondo rerima - mukugadzirira "kusangana kwekupedzisira ”Mwari asati achenesa nyika, achiunza kutonga kweKuda kwaMwari?

Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yaSt.Faustina, Jesu kunaSt Faustina, n. 1146

Izvi ndizvo zvinoratidzirwa nekubvumirana kwechiporofita, uye zvakanyanya kukosha, izvo zvakawanzodzidziswa naMadzibaba eKereke mumazana emakore ekutanga eChechi.

Tichakwanisa kunyatsodudzira mazwi, “Mupirisita waMwari naKristu vachatonga naYe makore churu; kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo rake. nekuti izvi zvinoratidza kuti hushe hwevatsvene nehusungwa hwadhiyabhorosi zvichaguma panguva imwe chete… saka pakupedzisira vanozobuda vasiri vaKristu, asi kwaAntikristu wekupedzisira uyu… —St. Augustine, Iwo Anti-Nicene Madzibaba, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19

Kubvumirana kunoratidzawo kuti kuchine makore mazhinji ekutongwa uye kukunda pamberi, kwete mwedzi chete. Ndakagadzira mimwe mhinduro pano: Kukunda muMagwarokwandinoongorora mikana yekuti "nguva yerunyararo" yakavimbiswa kuFatima inogona kunge iri "kumbomira" muDutu, ichiteverwa neChechi yakazara Passion, iyo inotungamira kune "nguva yerunyararo"…

 

KUTARISIRA PAKUTYA KWAKAKOSA KUTENDA

Izvo pasina mubvunzo ndezvekuti Dutu riri pachena pamusoro pedu. Kutinhira kwekutambudzwa kuri kutenderera uye kurira kwemheni kuri kutotanga kuoneka kumusoro kwedu isu tinogara muimbove yakasununguka uye ine hutongi hwesununguko. Moto wemoto watanga, uye mhepo dzekuchinja dzave kuda kuvaputira mumoto we chimurenga. Kune maKristu kuMiddle East, ivo vari kutogara Dutu mukushusha kwaro.

Mashoko aJesu akamuka pandakaaverenga muEvhangeri yanhasi:

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, muchachema nekuchema, nyika ichifara.

Chokwadi, kunyangwe nyika ichipemberera hunyanzvi hwekuroora kweungochani, dzimba dzekugezera dzakapindirana, tsika dzisina hunhu, kubvumidzwa kwepachokwadi, mapiritsi ekubvisa nhumbu, dzidziso yakajeka yevatano yevana - uye kutongwa kwemunhu wese anoshora zvinhu izvi - ndinoziva maKristu mazhinji nhasi vari chinyararire kugadzirira vana vavo kufira (ingava chena kana tsvuku). Ndinobvuma kuti neniwo ndinombonetseka panezvimwe zvinoita sezvisingadzivisike…

Uye saizvozvowo St. Paul, zvakadai kuti Ishe akazviratidza kwaari muchiratidzo, vachiti:

Usatya. Ramba uchitaura, uye usanyarara, nekuti ndinewe. (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

Tarisa, ndiani masvosve anotambudzwa? Ndiani anoda kuripiswa, kusungwa, kutambudzwa, kudimburwa musoro, nezvimwe? Kunyange Jesu akati kuna Baba:

Baba vangu, kana zvisingaite kuti mukombe uyu upfuure ndisina kuinwa ini, kuda kwenyu ngakuitwe. (Mt 26: 42)

Pane imwe nguva Jesu akagamuchira kuti ndizvo kwete zvinogoneka, Hunhu hwake hwese hwakashanduka paakapinda zvakadzama zvinoenderana nekuda kwaBaba. Pakarepo, murume weshungu akavewo a murume wesimba. Saizvozvowo, inotaura kuti St. Paul "Vakagara ikoko kwegore nehafu uye vakadzidzisa shoko raMwari pakati pavo." Chinokosha "kugadzikana" mukuda kwaMwari kwanhasi, kwenguva inotevera… "tora danho rinotevera chairo", sekutaura kwaCharlie. Imomo munorara chikafu chedu, simba redu.

Ndokusaka Mukadzi Wedu akatipa iyo Lenten Retreat iyo yaakaita gore rino. Iwe unoda kuziva chakavanzika changu chekukunda kutya kwangu semuevhangeri pamberi peChechi? Munamato. Zviri pamunamato ndipo pandinosangana naJesu, uye kamwe kamwe iro rima randiri kusangana naro rashandukira kuchiedza. Pakarepo, ini ndinenyasha dzekupinda basa renguva, uye ndirarame nemufaro! Zvino, kuburikidza nenyasha dzemunamato nemaSakaramende, ndiri kukwanisa kurarama nhasi zvizere, kunhuwidza maruva ayo achiri kukura, kunakirwa nekudziya kwezuva, kunakidzwa nekuvapo kwemhuka dzedu dzekurima, uye kusungunuka mukati kumbundirana kwemukwanyina wangu anodiwa nevana. Zviri kuburikidza nemunamato kuti a huchenjeri hwamwari anouya, uye ndinoona kuti kushushikana kwangu kwese nezveramangwana hakuna maturo, nekuti ndinogona kusatomborarama kupfuura manheru ano. Uye kana ndikadaro, munamato wamangwana uchandipa zvese zvandinoda zvakare. Jesu haambondisiya.

Shamwari uye wezvechitendero, Peter Bannister, akati kwandiri nguva pfupi yadarika, “Vanhu vazhinji vanotsvaga ruzivo pane ku kushandurwa. ” Ehe, pane ngozi mune izvo. Vanhu vazhinji vanouya kuwebsite yangu vachitsvaga iwo anonakidza mazwi echiporofita. Chokwadi, iyo "inorova" inokwira uye webhusaiti hums netraffic pamazuva iwayo…. asi ndinokuudza, achiziva zviri kuuya hazviite gadzirira iwe pane zviri kuuya. Ingori chete munyasha, iyo inouya kuburikidza nemunamato uye maSakaramende, kuti iwe unowana chako "zuva nezuva chingwa".

Panyaya iyi, meseji dzeMedjugorje - dzichiri kuongororwa neVatican - ndedzechokwadi bang. Vazhinji vanopfuura pamusoro pavo nekuti ivo "vanofinha", "vanodzokorora", ivo "ole imwechete," imwechete ole ". Asi ini ndiri kukuudza kuti Medjugorje ndiyo mwoyo yeshoko rechiporofita renguva yedu: kudaidzwa kumunamato, kutsanya, Rugwaro uye maSakaramende. Zvimwe zvese zvimwe (kurangwa, antikristu, kutambudzwa, zviratidzo zvenguva, nezvimwewo) ndezvechipiri. Pano, ndinobvumirana zvachose naArchbishop Sam Aquila, uyo akapedzisa ongororo yake yekutanga yemashoko aCharlie mune chirevo ichi:

… Archdiocese inokurudzira [mweya] kutsvaga rutsigiro muna Jesu Kristu, maSakaramende, neMagwaro. -Kutaura kubva kuArchdiocese yeDenver, Kurume 1, 2016; www.archden.org

Ndakanga ndarota zvine simba nguva diki diki umo pandakaona chirango chichiuya, uye ndipo pakazouya St. Michael, achindipfuudza yaiita kunge mabara egoridhe. Ndakabva ndangodemba zvekuti ndakanga ndisina kuita zvakakwana… namata zvakakwana, chaizvo… kuitira kuti uwane dzimwe nyasha. Mumwe muoni wandichataura nezvake munguva pfupi, amai vekuAmerican vanonzi Jennifer, vakagashira nzvimbo yemukati munguva pfupi yadarika umo Jesu anonzi akati:

Dai munhu aingoziva kukosha kweiyi "nguva yengoni" uye kukosha kwenyasha dzinowanikwa nemweya nekutendeukira kwariri, aizove achiunganidza nyasha sezvakaita maruva mudanga, nekuti ndinokuudza izvi: pendulum yatsvedza nhungamiro yakasarudzwa nemunhu, nekuti nguva yengoni yasvika. -Meseji yega kwandiri, Chivabvu 4, 2016

Izvi ndizvo zvinogara zvichititaurira Mukadzi wedu kuMedjugorje: namata, kusvikira wave mufaro kwauri… namata, kusvikira iwe waita saJesu, nezvimwe. Sarudza maruva! Vanhu vanoda kugara uye nitpick kuMedjugorje, imwe yenzvimbo huru kwazvo dzekutendeuka kubva pakaitwa Mabasa eVaApostora. Uye sezvandakanyora mu PaMedjugorje, Ndiri kuda kuvabvunza, "Uri kufungei ??" Kunyangwe iwe uchifunga kuti meseji ndezvemashura kana kwete, nekuda kwerudo rwaMwari, teerera kune zviri kutaurwa uye kurarama it. Iwe hausi kuzokanganisa, nekuti meseji ndiwo moyo weKatorike. Ndokureva kuti, dai Papa anga akavhara Medjugorje mangwana, hazvaizoita mutsauko kwandiri, nekuti meseji dzayo ndidzo summa yeKatekisimo, iyo yatinofanirwa kunge tichirarama zvakadaro. [7]Ndingadai, zvechokwadi, ndichiteerera zvizere kune chero zvinotaurwa naPope nezvenyaya iyi.

Mukuvhara, nyika iri kupinda mumarwadzo ekuzvara ayo anozopa nzira yekuzvarwa kwenguva itsva. Fungisisa zviri kutaurwa naJesu muEvhangeri yanhasi:

Mukadzi kana achisununguka, unorwadziwa, nekuti nguva yake yasvika; asi kana achisununguka mwana, haacharangaririzve marwadzo nekuda kwekufara kwake kuti mwana wakaberekwa panyika.

Ndokunge, usatarise pakurwadziwa kwekusununguka, asi pakuberekwa patsva kuri kuuya…

Pamunoona zvinhu izvi zvese, zivai kuti ava pedyo, pamasuwo… zivai kuti humambo hwaMwari hwava pedyo… kana zviratidzo izvi zvatanga kuitika, mirai musimudze misoro yenyu nekuti rudzikinuro rwenyu rwave pedyo. (Mat. 24:33, Ruka 21:31; 21:28)

 

Izvi zvinyorwa zvinogoneka nekuda kwekutsigira kwako.
Ndatenda!

 

The Tsitsi Dzvene Chaplet takapihwa kwatiri naJesu
nokuti izvi nguva.
Maka akaisa Chaplet kunaJohn Paul II's
Zviteshi zveMuchinjikwa.  
Dzvanya chivharo chearubhamu yekopi yako yemhando!

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kunge Mbavha Muhusiku
2 ona Zvisimbiso zveRevolution
3 cf. tarisa: Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru, uye Fatima, uye Kudengenyeka kukuru
4 cf. Zvak. 5:6
5 cf. Zvak. 6:16
6 cf. Kununurwa kukuru
7 Ndingadai, zvechokwadi, ndichiteerera zvizere kune chero zvinotaurwa naPope nezvenyaya iyi.
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.