Zadzai Nyika!

 

Mwari akaropafadza Noa nevanakomana vake akati kwavari:
“Berekai, muwande, muzadze nyika… Berekai, muwande;
zvakawanda panyika uye vakunde.” 
(Kuverengera kwanhasi Misa kwa February 16, 2023)

 

Mushure mekunge Mwari achenesa nyika neMafashamo, Akatendeukira zvakare kumurume nemukadzi uye akadzokorora zvaakanga araira pakutanga kuna Adhamu naEvha:

Berekai muwande; zadzai nyika uye mubate ushe pairi. (Onawo Genesi 1:28)

Iwe unoverenga izvo zvakanaka: muzadze nyika. Kaviri, Mwari akataura chishuvo Chake chokuti vanhu vapasi vawanda; kuti vanhu vawande, vapararire, uye vazadze pasi rose. Asi maererano nemabhirioni enyika, Mwari vakakanganisa; Haana kunaka pasvomhu; Haana kufanoona “kuwedzera kwehuwandu hwevanhu” muzana ramakore rechi21. Nyika zvino “yakazara nevanhu,” vanodaro, uye naizvozvo kubvisa pamuviri, kudzivirira kubata pamuviri, uye euthanasia harisi “kodzero” chete asi “mabasa” ari kuwedzera emugari wose. Isu tinoudzwa kakawanda kuti "carbon footprint" yedu yakawandisa kuti Amai Pasi vatakure uye kuti kune miromo yakawandisa yekudyisa. 

Kunze kwekunyepa chete. Nhema huru dzakakora. 

Chokwadi, nyika haina kuperevedza pazvokudya, uye haina kuwandisa vanhu pamabhiriyoni masere.[1]cf. worldometers.info Huwandu hwese hwepasi rose hunogona kunyatsokwana mukati meNyika yeTexas neinosvika 1000 sq. ft. kutenderedza munhu wega wega.[2]Govanisa 7,494,271,488,000 sq ft nevanhu 8,017,000,000 vanhu, uye iwe unowana 934.80 sq ft / munhu. Saizvozvo, National Geographic yakataurwa makore gumi apfuura:

Vakamira papfudzi nepfudzi, huwandu hwenyika hwese hunogona kukwana mukati memakiromita mazana mashanu emakiromita (500 square kilometres) eLos Angeles. -National Geographic, Gumiguru 30, 2011

Uyezve, kutaura kwokuti hatina zvokudya zvokudyisa nyika yose inhema dzakakorawo.

Zviuru zana zvevanhu vanofa nenzara kana mhedzisiro yayo mazuva ese; uye mumasekonzi mashanu ega ega, mwana anofa nenzara. Zvese izvi zvinoitika munyika inotogadzira chikafu chinokwana kudya mwana wese, mukadzi nemurume uye inogona kupa vanhu mabhiriyoni gumi nemaviri. -Jean Ziegler, UN Special Rapporteu, Gumiguru 26, 2007; news.un.org

Chatinoshaya kuda, tsitsi, tsitsi, uye kukurudzira kuzviita. Zvikamu zvakawanda zveNyika Yechitatu vachiri kushaya mvura yakachena muna 2023 - dambudziko rinogona kugadziriswa pamwechete mukati memakore mashoma. Mwari havana kukanganisa. Haana kukundikana “kuronga.” Musiki haana kusiya vanhu vasina njere kana kuti pfuma yokuita kuda Kwake. 

Zvinonyanya kutaura, kana zvisiri zvechiporofita, kuti Mwari paakaraira Noa nemhuri yake kuti vawande uye vazadze nyika, Akatangira mashoko iwayo seakadaro:

Kana munhu akateura ropa romunhu.
ropa rake richateurwa nomunhu;
Nokuti mumufananidzo waMwari
munhu akaitwa.

berekanai, muwande;
vawande panyika uye vakunde. ( Gen. 9:6-7 )

Kubatanidzwa kwendima mbiri idzi kunokonzeresa “kunetsana kwekupedzisira” kwenguva yedu - iyo St. John Paul II akadana hondo pakati pe "tsika yerufu" vs. "tsika yehupenyu."

Iyi nyika inoshamisa—inodiwa kwazvo naBaba zvokuti vakatumira Mwanakomana wavo mumwe bedzi nokuda kworuponeso rwayo—ndiyo nhandare yehondo isingaperi iri kurwiwa nokuda kwechiremera chedu nokuzivikanwa kwedu savanhu vakasununguka, vomudzimu. Kurwa uku kunofambirana nehondo yeapocalyptic inotsanangurwa muKuverengwa Kwekutanga kweMisa iyi [Rev 11:19-12:1-6]. Rufu runorwisana neHupenyu: "tsika yerufu" inotsvaka kuzvimanikidza pakuda kwedu kurarama, uye kurarama zvizere. Kune vaya vanoramba chiedza choupenyu, vachida “mabasa erima asina zvibereko.” Goho ravo kusarurama, rusarura, kushandiswa, unyengeri, chisimba. Muzera rega rega, mwero wekubudirira kwavo kunooneka ndiko rufu rwevasina mhosva. Muzana redu ramakore, sepasina imwe nguva munhoroondo, "tsika yerufu" yakatora nzira yemagariro uye yemasangano yemutemo kururamisa mhosva dzakaipa kwazvo pamusoro pevanhu: kuuraya rudzi, "mhinduro dzekupedzisira," "kucheneswa kwemarudzi," uye “Kutora hupenyu hwevanhu vasati vazvarwa, kana kuti vasati vasvika pakufa chaiko”…. Nhasi kurwisana ikoko kwazova kwakananga zvikuru. —POPE JOHN PAUL II, Rugwaro rwaPope John Paul II paMisa yeSvondo paCherry Creek State Park, Denver Colorado, World Youth Day, 1993, August 15, 1993, Mutambo WoKutorwa; ewt.com

Kubvisa pamuviri uye kuzviuraya chete kuri kuuraya vanhu vanopfuura mamiriyoni 3.5 pasi rose mwedzi wega wega.[3]cf. worldometer.com 

“Dragoni” “mutongi wenyika ino” na“baba venhema” inoedza asinganeti kubvisa mumwoyo yavanhu pfungwa yokuonga noruremekedzo nokuda kwechipo chapakuvamba, chinoshamisa uye chinokosha chaMwari: upenyu hwomunhu humene. —POPE JOHN PAUL II, Ibid. World Youth Day, 1993, August 15, 1993; ewt.com

Saizvozvo, vanachipangamazano vezvemitemo uye “vanopa rubatsiro” zvakafanana vakazvitora pachavo kudzikisa huwandu hwevanhu pasirese nenzira dzakawanda. 

Negodo radhiabhorosi, rufu rwakauya panyika. uye vanomutevera. ( Wis 2:24-25; Douay-Rheims )

Depopulation inofanirwa kuve inonyanya kukoshesa mutemo weUS wezvekunze kune Nyika yeTatu. —aichimbova Munyori weHurumende yeUnited States, Henry Kissinger; National Security Memo 200, Kubvumbi 24, 1974, "Zvinoreva kuwedzera kwehuwandu hwevanhu pasi rese kuchengetedzo yeUS & zvido zvemhiri kwemakungwa"; National Security Council's Ad Hoc Group paPopulation Policy

Mu2010 TED Hurukuro iyo yakapararira pasi rose, mubatsiri weWorld Health Organisation, Bill Gates, anochema-chema kuti mazwi eBhuku raGenesi ari kuzadzikiswa: 

Nyika nhasi ine vanhu mabhiriyoni 6.8. Izvi zvinosvika mabhiriyoni mapfumbamwe. Zvino, kana tikaita basa guru pamishonga mitsva yekudzivirira zvirwere, hutano, mabasa ehutano hwekubereka [kureva. kubvisa pamuviri, kudzivirira pamuviri, nezvimwewo], tinogona kudzikisira izvozvo, zvichida, 10 kana 15 muzana. -TED hurukuro, Kukadzi 20, 2010; cf. iyo 4:30 mucherechedzo

Rockefeller's Population Council, iyo yakapa kuPlanned Parenthood - imwe yevakuru vanobvisa nhumbu pasi rose - inoita tsvakiridzo mubiomedicine, sainzi yemagariro, uye hutano hweveruzhinji. Vanoitawo basa guru mukudzora huwandu hwevanhu netsvakiridzo yavo nekupa marezenisi ezvigadzirwa nenzira dzekuronga mhuri uye nekusimudzira “kuronga mhuri nekuchengetedza hutano hwekubereka” (kureva kubvisa pamuviri).[4]cf. web.archive.org Mumushumo wepagore we1968 weThe Rockefeller Foundation, yakachema-chema kuti…

Basa shoma shoma riri kuenderera mberi panzira dzekudzivirira zvirwere, nzira dzakadai se vaccines, kuderedza kubereka, uye tsvakurudzo yakawanda inodiwa kana mhinduro ichizowanikwa pano. - "VaPurezidhendi Vemakore mashanu Ekuongorora, Mushumo Wegore Negore 1968, p. 52; tarisa pdf pano

Muongorori uye munyori, William Engdahl, anoyeuka kuti…

…kubvira kuma1920 Rockefeller Foundation yakanga yapa mari kutsvagurudzo yeeugenics muGermany kuburikidza neKaiser-Wilhelm Institutes muBerlin neMunich, kusanganisira kusvika muThird Reich. Vakarumbidza kuvharirwa kwokumanikidzirwa kwavanhu neGermany yaHitler, uye mirangariro yeNazi pa“kuchena” kworudzi. Aive John D. Rockefeller III, mumiriri wehupenyu hwese eugenics, akashandisa mari yake yekutanga "isina mutero" kutanga hurongwa hwekudzikisa huwandu hwevanhu veMalthusian kuburikidza nekanzuru yake yega yePopulation Council muNew York kutanga muma1950. Pfungwa yekushandisa majekiseni ekudzikisa pachivande kuzvara muNyika Yetatu haisi itsva. Shamwari yakanaka yaBill Gates, David Rockefeller neRockefeller Foundation yake vakabatanidzwa kare muna 1972 muchirongwa chikuru pamwe chete neWHO [World Health Organisation] nevamwe kugadzira imwe “jekiseni idzva.” -William Engdahl, munyori we "Mbeu Dzokuparadza", engdahl.oilgeopolitics.net, "Bill Gates ataura nezve 'majekiseni ekuderedza huwandu hwevanhu", Kurume 4, 2010

Nhasi, tinogona kunge tichipupurira zvibereko zvekutsvagisa uku muRNA gene marapirwo akaendeswa kumabhiriyoni mumakore maviri apfuura.

Zvakaipisisa zvinogona kuitika kurudzi rwevanhu, zviri kuitika… boka renyanzvi dzekurapa nesainzi dzakasimuka kuti dziongorore makumi ezviuru ezvinyorwa zvekare zvemukati zvePfizer zvakaburitswa pasi pedare redzimhosva zvichitevera kumhan'arwa kwakaitwa nekambani yaAaron Siri, Siri. & Glimstad, uye a FOIA nePublic Health uye Medical Professionals for Transparency - ikozvino varatidza zvizere kuti Pfizer's mRNA vaccines inonangana kubereka kwevanhu nenzira dzakakwana, dzingangove dzisingadzokerike. Vazvipiri vedu zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi mashanu ekutsvagisa, mune makumi matatu nemapfumbamwe mishumo yakanyorwa kusvika parizvino, vakanyora humbowo hwezvandanga ndichidaidza kuti "3,250 madhigirii ekukuvadza" mukubereka. —Dr. Naomi Wolfe, “Kuparadza Vakadzi, Kuisa Chepfu Mukaka Wezamu, Kuponda Vacheche; uye Kuvanza Chokwadi”, Nyamavhuvhu 18th, 2022

Mune inokatyamadza U-turn svondo rino, muongorori weTV, Dr. Drew Pinsky, akakumbira ruregerero pakhamera kuna Dr. Naomi Wolfe, achibvuma kuti aitaura chokwadi:  

Anecdotally, takangonzwa kubva kushamwari yedu yemhuri, anova nyamukuta ane hunyanzvi, kuti kubva pakaburitswa majekiseni emRNA, nezve. hafu yaamai vane pamuviri vaari kutarisira vari kupera kusvodza. Izvi hazvisati zvamboitika, asi zvinosuruvarisa, zviri kuoneka zvakanyanya nemaune.

Farao wekare, akashushikana nekuvapo uye kuwedzera kwevana veIsrael, akavaisa kune kumwe kudzvinyirirwa kwemarudzi ese uye akaraira kuti mwana wechirume wese anozvarwa nevakadzi vechiHebheru aurawe. (cf. Ekis. 1: 7-22). Nhasi havasi vashoma vane simba repasi vanoita nenzira imwecheteyo. Naivowo vanotambudzwa nekukura kuri kuita huwandu hwevanhu… Nekudaro, pane kuda kusangana nekugadzirisa aya matambudziko akakomba nekuremekedza chiremerera chevanhu nevemhuri uye nekodzero yemunhu yega isingakundike yeupenyu, vanosarudza kusimudzira nekumanikidza nenzira dzese chirongwa chakakura chekudzivirira kuberekwa. —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 16

Asi “dambudziko” rokubereka harisi idzva. Yanga iri mumisoro yenyaya kweanenge makore gumi apfuura uye nekukurumidza kuita dambudziko riripo:

"Masayendisiti Anonyevera nezveSperm Count Kukanganisa"
- musoro wenyaya, The Independent, Nyamavhuvhu 12, 2012

“Dambudziko rekushaya mbereko hapana mubvunzo.
Iye zvino masayendisiti anofanira kuwana chikonzero ”
…kuverengwa kwembeu kuvarume vokumadokero kwave nepakati.

—July 30, 2017, The Guardian

“Kuderera Kwechokwadi” 
Kuderedza mazinga e testosterone kuchaparadza nzanga.

— Kurume 1, 2022, americanmind.org

MunaNovember we2022, iyo magazini Human Reproduction Update rakabudiswa data rinoratidza kuti kuderera kwehuwandu hwekubereka kwevarume pasi rose kuri kukurumidza neuwandu hwembeu hune akadonha nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana mukati memakore ari pasi pemakumi mashanu - makumi emakore-akareba maitiro ari kutora kukurumidza. 

Zvatakawana zvinoshanda se canary mumugodhi wemarasha. Tine dambudziko rakakomba pamaoko edu iro, kana rikasaderedzwa, rinogona kukanganisa kupona kwevanhu. —Prof. Hagai Levine weHebrew University yeJerusarema, Mbudzi 15, 2022; cf. chirooptometry.com

Bill uye Melinda Gates Foundation yakaisa mamirioni mukambani yeMonsanto, iyo inogadzira kemikari yekurima Glyphosate. Ingori masanga here, ipapo, kuti chigadzirwa cheMonsanto "Roundup", icho chiri kuratidza pese pese uye mune zvese kubva pasi pevhu to zvekudya zvakawanda to chikafu chezvipfuyo Kuweti ye”ruzhinji rwevana” kuti zvipere 70% yemitumbi yeAmerica - inobatanidzwawo zvakananga kune mishonga, iyo ikozvino Bill Gates yakakura mari yekudyara?

Glyphosate inorara nekuti muchetura wayo hauoneki uye unowedzera saka inoshatisa hutano hwako zvishoma nezvishoma, asi inoshanda pamwe chete nemajekiseni… Kunyanya, nekuti glyphosate inovhura zvipingamupinyi. Inovhura madziro emukati uye inovhura chipingamupinyi chehuropi… semhedzisiro, izvo zvinhu zviri mumajekiseni zvinopinda muuropi nepo zvisingaite kana iwe wanga usina glyphosate yese kubuda kubva muchikafu. —Dr. Stephanie Seneff, Senior Research Scientist paMIT Computer Science uye Artificial Intelligence Laboratory; Chokwadi Pamusoro peVaccines, zvinyorwa; chinyorwa, p. 45, Chikamu 2

Cholesterol sulfate inoita basa rakakosha mukusangana uye zinki yakakosha kuhurongwa hwekubereka kwemurume, ine huwandu hwepamusoro hunowanikwa mumbeu. Nekudaro, kuderedzwa kungangoita kwe bioavailability yezviviri izvi zvinovaka muviri nekuda kwemhedzisiro yeglyphosate zvinogona kukonzera matambudziko ekushaya mbereko. - "Kudzvinyirira kwaGlyphosate kweCytochrome P450 Enzymes uye Amino Acid Biosynthesis naGut Microbiome: Nzira dzezvirwere zvazvino", naDr Anthony Samsel naDr Stephanie Seneff; vanhu.csail.mit.edu

Imwe kemikari yekurima, Atrazine, inoshandiswa pachibage, mhunga nenzimbe, yakarambidzwa munyika makumi mana neina, asi ichiri kushandiswa muUnited States. "Tsvakiridzo yakanyatsonyorwa yakabatanidza endocrine-inovhiringidza mushonga wesora nekuremara pakuzvarwa, kushomeka kwembeu uye matambudziko ekuzvara."[5]August 3, 2022; www.neworleanscareer.org

Mumwe musoro wakabuda muna Kukadzi gore rapfuura:

"Plastiki Chinhu Chikuru Mukuderera Kukurumidzira Kuderera Kwembeu" —Kukadzi 3, 2023, www.neworleanscareer.org

Uye pakupedzisira, kuongororwa kwevezera Danish kudzidza yakawana chinongedzo chekudzikira kwembeu uye "makemikari nekusingaperi" - ayo anoshandiswa kugadzira zviuru zvezvigadzirwa zvisingaite mvura, mavara uye kupisa. PFAS (per- uye polyfluoroalkyl zvinhu) inowanikwa mukurongedza chikafu, nonstick cookware, machira asingapinde mvura, pendi, mapurasitiki, wax, mazino floss, kapeti uye nezvimwe. Vanogara “nokusingaperi” nokuti havaputsi. 

Hupenyu huri kurwiswa![6]cf. Iyo Yakanyanya Muchetura

Ani nani anorwisa upenyu hwevanhu,
neimwe nzira anorwisa Mwari pachake.
—PAPA ST. JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, n. 10

Musi waMay 8, 2020, "Kukwidza kweChechi neNyika kumaKatorike uye Vese Vanhu veChido Chakanaka” rakabudiswa. Vakasaina vayo vanosanganisira Cardinal Joseph Zen, Cardinal Gerhard Müeller (Prefect Emeritus of the Congregation of the Doctrine of the Faith), Bhishopi Joseph Strickland, uye Steven Mosher, Mutungamiriri wePopulation Research Institute, kungodudza vashomanana chete. Pakati pemharidzo dzakanangana neKukwidza inyevero yekuti "nekunyepedzera hutachiona… hudzvanyiriri hunosemesa hwetekinoroji ” huri kuumbwa "umo vanhu vasina mazita uye vasina chiso vanogona kusarudza mafambiro enyika".

Tine chikonzero chekutenda, pahwaro hwe data repamutemo pamusoro pechiitiko chedenda maererano nehuwandu hwevakafa, kuti kune masimba anofarira kugadzira kutya pakati pehuwandu hwepasirese nechinangwa chega chekuisa zvachose nzira dzisingagamuchirwi dzekurambidza. rusununguko, rwekutonga vanhu uye rwekuronda mafambiro avo. Kuiswa kwezviyero izvi zvisiri pamutemo nhangemutange inokangaidza yekuzadzikiswa kwehurumende yenyika isingadzoreki… Ngatifungeiwo kupokana kuri pachena kweavo vanotevedzera mitemo yekudzora huwandu hwevanhu uye panguva imwe chete vachizviratidza semuponesi wevanhu, pasina mvumo yezvematongerwo enyika kana yemagariro.  -Kudzokorora, Chivabvu 8, 2020

St. John Paul II pasina panikiro akanga ari wouporofita apo akanyevera kuti “Iye zvino tatarisana nerwisano yokupedzisira pakati peChechi neanorwisana nechechi, pakati peEvhangeri navanopesana nevhangeri, pakati paKristu naanopesana naKristu.”[7]Cardinal Karol Wojtyla ( JOHN PAUL II ), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwebicentennial yekupemberera kusaina kweDeclaration of Independence, August 13, 1976; cf. Catholic Online Nemamwe manzwi, “tsika yehupenyu” maringe ne “tsika yerufu”. 

In Pisarema ranhasi, chizvarwa chomunguva yemberi chinopiwa chipikirwa—chipikirwa chokukunda patsika iyi yorufu.

Izvi ngazvinyorwe kuchizvarwa chinouya.
uye zvisikwa zvake zvinouya ngazvirumbidze Jehovha.
“Jehovha akatarira pasi ari pakakwirira pake tsvene,
akatarisa pasi ari kudenga.
kuti anzwe kugomera kwavasungwa.
kuti asunungure avo vakatongerwa kufa.”

 

Zvakafanana Kuverenga

Iyo Yakanyanya Muchetura

Kuvhiringidza Kukuru

Chiporofita chaJudhasi

Nguva idzi dzaAntikristu

Zuva reRuramisiro

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. worldometers.info
2 Govanisa 7,494,271,488,000 sq ft nevanhu 8,017,000,000 vanhu, uye iwe unowana 934.80 sq ft / munhu.
3 cf. worldometer.com
4 cf. web.archive.org
5 August 3, 2022; www.neworleanscareer.org
6 cf. Iyo Yakanyanya Muchetura
7 Cardinal Karol Wojtyla ( JOHN PAUL II ), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwebicentennial yekupemberera kusaina kweDeclaration of Independence, August 13, 1976; cf. Catholic Online
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.