Kupedza iyo Kosi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 30, 2017
Chipiri cheSvondo rechinomwe reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

HERE aive murume aivenga Jesu Kristu… kusvikira asangana naye. Kusangana Kwakachena Rudo kuchakuitira izvozvo. St. Paul akabva pakubvisa hupenyu hwevaKristu, akangoerekana apa hupenyu hwake semumwe wavo. Mukupesana kwakasimba ne "vafira kutenda vaAllah" vanhasi, vanoviga huso kumeso uye vakasunga mabhomba pavari pachavo kuuraya vanhu vasina mhaka, St. Paul akazivisa kufira kwechokwadi: kuzvipa kune mumwe. Haana kuzvivanza kana iye kana Evhangeri, mukutevedzera Muponesi wake. 

Ndakashandira Ishe nekuzvininipisa kose uye nemisodzi nemiedzo… Handina kana kumbobvira ndarega kukuudza izvo zvaive zvakakunakira iwe, kana kukudzidzisa paruzhinji kana mudzimba dzako. (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

Munguva yedu, mutengo unobhadharwa kutendeka kuEvhangeri hausisiri kuturikwa, kudhonzwa uye kuganhurwa asi zvinowanzo sanganisira kudzingwa paruoko, kusekwa kana kuomeswa. Uye zvakadaro, Chechi haigoni kubva pabasa rekuzivisa Kristu neEvhangeri yake sechokwadi chinoponesa, tsime rerufaro rwedu rwekupedzisira sevanhu uye senheyo yeruzhinji rwakarurama uye rune hunhu. —PAPA BENEDICT XVI, London, England, Gunyana 18, 2010; Zenit

Zvakawanda zvakachinja mumakore mashoma chete! Zvino zvirokwazvo, maKristu kuMiddle East vari kutambudzwa uye kuuraiwa, saSt.Paul, vari kuramba kuramba Ishe wavo. Tingaite sei isu, avo tinodzora kuseka kushoma kubva kune vatinoshanda navo, shamwari kana mhuri, tisina kukurudzirwa kuva neushingi patinoverenga mazwi akadai?

… Mune rimwe guta mushure meumwe Mweya Mutsvene wanga uchindinyevera kuti kusungwa nematambudziko zvakandimirira. Asi ini ndinoona hupenyu sehusina kukosha kwandiri, dai chete ndikapedza kosi yangu nehushumiri hwandakagamuchira kubva kunaIshe Jesu, kuti ndipupurire Vhangeri renyasha dzaMwari.

Ini pachangu, haasi aya chete mazwi, asi dzako mazwi akandikurudzira. Mwedzi wapera, ndakakumbira kuvaverengi kuti vandibatsire mune ino yakazara-nguva yechipostori zvinoenderana neKutungamirwa kwaMwari. Kunyange pasi pevaviri muzana vevaverengi vakapindura, avo vakapindura, vakakatyamadza uye vakatikomborera nerupo rwavo uye nemashoko anokurudzira. Paive neshirikadzi pamari yakatarwa, vasina mabasa, vadzidzi, vakuru, uye vapirisita vakabatsira kuhushumiri uhwu, avo vakapa "kusvikira zvarwadza", sekutaura kwaSt. Teresa weCalcutta. 

Mvura zhinji yamunayisa, imi Mwari, panhaka yenyu….

Zvakare, mazwi ekurudziro awakatumira mumaemail, makadhi, uye tsamba zvakandibata zvakanyanya, uye ndokuvhura maziso angu mberi kuti iri ibasa rinopfuura sei uyu muimbi / munyori wenziyo (Ezekieri 33: 31-32).

Zvino vave kuziva kuti zvese zvamakandipa zvinobva kwamuri, nekuti mazwi amakandipa ndakavapa, uye vakaagamuchira… (Nhasi Evhangeri)

Makadururawo moyo yenyu nekusuwa, kurwadziwa, kupesana, matambudziko ehutano, nyaya dzemari, uye mamwe matambudziko ari kusangana nemi nemhuri dzenyu, muchikumbira minamato yangu. Nhasi, ndaisa iyi yese minamato muTabhenakeri, sekutaura, kuti Ishe Wedu vapindure kuchema kwako, maererano nekuda Kwavo. Hongu, ndinonamata ose zuva rako iwe nezvinangwa zvako, uchivaisa kuna Mai Vedu muRosary, uye ucharamba uchidaro.

Akaropafadzwa zuva nezuva Ishe, anotakura mitoro yedu; Mwari, ndiye ruponeso rwedu. Mwari ndiMwari anoponesa kwatiri… (Mapisarema anhasi)

Zviri zvakare mumisodzi nhasi kuti ndakakumbira Ishe kuti vandipe simba rekuramba ndichinyora, kuti ndirambe ndichiteerera, kuti ndisarara ... ku pedza kosi, sezvo ini ndichiona makore anonetsa kwazvo eDutu iri achiungana kumusoro. Saka, ndinokutendai, zvakare, neminamato yenyu.

Chekupedzisira, pane chirevo chidiki chinoenda:

Kana ukandikanganwa, hapana chawakarasa. Kana ukakanganwa Jesu Kristu, warasikirwa nezvose.

Chinhu chakanyanya kukosha chandingaite pano, kwete kukuzivisa iwe ku "zviratidzo zvenguva" - izvo zvakakosha - asi kukuendesa kurudo rwakadzama uye ruzivo rweUtatu Hutsvene.

Zvino uhwu upenyu hwusingaperi, kuti vakuzivei imwi Mwari woga wechokwadi, naJesu Kristu wamakatuma. (Evhangeri yanhasi)

Ichi uye uye chichava chinangwa changu nguva dzose. Zvekuti zvese zvinogara zvichikutungamira kuhukama hwakadzama naJesu, uye kuburikidza naYe, naMwari Baba kubudikidza neMweya Mutsvene. Kana Mwari achigara mumoyo mako - irwo rwakachena uye Rwakakwana Rudo - ipapo kutya kwese kunodzingwa.[1]1 John 4: 18 Uye ipapo, iwe unozokwanisa kutarisana nedutu chero ripi zvaro nenyasha, chiedza, uye tariro.

Mukutenda iwe…

Unodiwa.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iye Mukristu Anofira-Chapupu

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 1 John 4: 18
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, NGUVA YENYASHA, ALL.