Kutanga Rudo Kwakarasika

FRANCIS, NOKUDZIDZA KUSVIRA KEREKE
CHIKAMU II


rakanyorwa naRon DiCianni

 

SERE makore apfuura, ndakave nechiitiko chine simba pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa [1]cf. Pamusoro paMark kwandainzwa kuti Ishe vandikumbira kuti ndiise shumiro yangu yemimhanzi pechipiri uye kutanga "kutarisa" uye "kutaura" nezvezvinhu zvavaizondiratidza. Pasi pekutungamirirwa pamweya kwevarume vatsvene, vakatendeka, ndakapa “fiat” yangu kunaIshe. Zvaive pachena kwandiri kubva pakutanga chaipo kuti ndaisafanirwa kutaura nezwi rangu, asi izwi rehutongi hwaKristu hwakagadzwa pasi pano: Magisterium eChechi. Nekuti kuvaApostora gumi nevaviri Jesu wakati,

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. (Ruka 10:16)

Uye izwi guru rechiporofita muChechi ndere iro repahofisi yaPeter, Pope. [2]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1581; cf. Mat. 16:18; Joh 21:17

Chikonzero chandinotaura izvi ndechekuti, ndichifunga zvese zvandakafemerwa kunyora, zvese zviri kuitika munyika, zvese zviri mumoyo mangu izvozvi (uye zvese izvi ndinozviisa pasi pekuziva nekutonga kweChechi) tenda kuti papa Papa Pope ndi chiratidzo chakakosha panguva ino munguva.

Muna Kurume we2011, ndakanyora Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution kutsanangura maitiro atinoita kunge tiri pa chikumbaridzo yekupupura zvisimbiso izvi [3]cf. Zvak. 6: 1-17, 8: 1 ichinyatso kuvhurwa munguva yedu. Hazvitore mudzidzi wezvechitendero kuziva kuti zviri mukati mezvisimbiso zviri kubuda zuva nezuva mumusoro medu: kugunun'una kweHondo Yenyika Yechitatu, [4]globalresearch.ca kuparara kwehupfumi uye hyper-inflation, [5]cf. 2014 uye Kumuka kweChikara kupera kwenguva yemishonga inorwisa mabhakitiriya uye nekudaro matambudziko [6]cf. www.vaperempire.com; kutanga kwenzara kubva mukukuvadzwa kwechikafu chedu nehupfu, kusanzwisisika kwemamiriro ekunze, kupedzwa kwenyuchi, nezvimwe [7]cf. wnd.com; iceware.info; cf. Chando muCairo Zvakaoma kwete kuona izvozvo nguva yezvisimbiso angave pamusoro pedu.

asi pamberi zvisimbiso zvakavhurwa muBhuku raZvakazarurwa, Jesu anoraira tsamba nomwe ku "kereke nomwe." Mutsamba idzi, Ishe vanoita basa - kwete vahedheni - asi ivo mukristu machechi nekuda kwekukanganisa kwavo, kusagutsikana, kushivirira zvakaipa, kutora hupombwe, kudziya, uye hunyengeri. Zvichida zvinogona kupfupikiswa zvakanyanya mumashoko etsamba kukereke yeEfeso:

Ndinoziva mabasa ako, nekubata kwako, nekutsungirira kwako, uye kuti haugoni kushivirira vakaipa; wakaedza avo vanozviti vapostori asi vasiri ivo, ukawana kuti ndivo vanyepedzeri. Zvakare, wakatsungirira uye ukatambura nekuda kwezita rangu, uye hauna kuneta. Asi ini ndine izvi zvinopokana newe: warasa rudo rwawaiva narwo pakutanga. Ziva kuti wakadonha zvakadii. Tendeuka, uite mabasa awakatanga kuita. Zvikasadaro, ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje kubva panzvimbo yacho, kunze kwekunge watendeuka. (Zvak. 2: 1-5)

Pano, Jesu ari kutaura kumaKristu akatendeka! Vane pfungwa yakanaka yechakanaka nechakaipa. Ivo vanoona zviri nyore vafundisi vari venyika. Vakatambura kutambudzwa kubva mukati nekunze kweChechi. Asi ... vane vakarasikirwa nerudo rwavaiva narwo pakutanga.

Izvi ndizvo chaizvo zviri kutaurwa naPope Francis kuChechi…

 

TSAMBA DZINOMWE, NHEMA DZINOMWE

In Chikamu I che Francis, uye Kuuya Passion kweChechi, takaongorora kupinda kwaKristu muJerusarema uye kuti kwakafanana sei nekugamuchirwa kwaBaba Vatsvene kusvika ikozvino. Nzwisisa, iyo fananidzo haisi yakanyanya Jesu naPapa Francis, asi Jesu uye chiporofita kutungamira kweChechi.

Mushure mekunge Jesu apinda muGuta, akachenesa tembere uyezve akatanga kuraira kuvadzidzi nhamo nomwe yakanyorerwa vaFarisi nevanyori (ona Mat. 23: 1-36). Tsamba nomwe dziri muna Zvakazarurwa dzakatumirwawo kune "nyeredzi nomwe", ndiko kuti, vatungamiriri vemachechi; uye senhamo nomwe, mavara manomwe anonyatso kutaura nezvehupofu humwechete hwemweya.

Jesu anobva achemera Jerusarema; muna Zvakazarurwa, Johane anochema nekuti hapana akakodzera kuvhura zvisimbiso.

Uyezve chii?

Jesu anotanga hurukuro yake pazviratidzo zvekuuya kwake nekuvhara zera. Zvimwechetezvo, Johane anoona kuvhurwa kwezvisimbiso zvinomwe, anova marwadzo ekushanda zvakaoma anotungamira mukuguma kwezera nekuzvarwa kwenguva itsva. [8]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

ROKUTANGA RUDO RAKARASIKA

Jesu paakapinda muJerusarema, guta rose rakazungunuka. Saizvozvowo, Papa Francis anoenderera mberi kuzunza chiKristudhomu. Asi tarisiro isingatarisirwi yekushoropodzwa kwaBaba Vatsvene kwave kuri kune "vanochengetedza" muchechi, avo avo "haigoni kushivirira vakaipa; [vaka] edza avo vanozviti vapostori asi vasiri ivo, vakawana kuti vanyengeri. Uyezve, [avo] vakatsungirira uye vakatambura nekuda kwezita ra [Kristu], uye havana kuneta. ” Mune mamwe mazwi, avo vasingakwanise kutsungirira kuurawa kwevasati vazvarwa, avo vanodzivirira muchato wechivanhu, chiremerera chemunhu, uye kazhinji izvozvo zvichikanganisa hushamwari, mhuri, kana mabasa. Ivo ndevaya vakatsungirira kuburikidza nemitambo isina hupenyu, dzimba dzisina kusimba, uye dzidziso yakaipa; avo vakateerera Mai Vedu, vakashingirira kuburikidza nekutambura, uye vakaramba vachiteerera kuMagisterium. 

Uye zvakadaro, hatigone kunzwa mazwi aJesu achitaurwa kwatiri zvakare kuburikidza naBaba Vatsvene?

… Warasa rudo rwawaiva narwo pakutanga. (Zvak. 2: 4)

Chii chiri rudo rwedu rwekutanga, kana pane kudaro, chinofanira kuve chii? Rudo rwedu rwekuita kuti Jesu azivikanwe pakati pemarudzi, chero zvodii. Ndiwo wakave moto wakabatidza Pentekosti; ndiwo moto wakatungamira Vaapositori kufa kwavo; ndiwo waive moto wakapararira muEurope neAsia nekune dzimwe nyika, uchishandura madzimambo, uchichinja nyika, nekuzvara vasande. Sokutaura kwakaita Paul VI,

Hakuna evhangeri yechokwadi kana zita, dzidziso, hupenyu, zvipikirwa, humambo uye chakavanzika chaJesu weNazareta, Mwanakomana waMwari, zvikasaziviswa… —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, N. 22

Uripi moyo weevhangeri weChechi? Tinozviona pano nepapo, mukufamba kusingawanzoitika kana munhu iyeye. Asi tinogona here kutaura, seyakazara, kuti isu takapindura kukumbira kwaJohn Paul II kwekukurumidzira paakataura nenzira yechiporofita:

Mwari vari kuvhura pamberi peChechi mahwindo ehunhu hwakanyatso gadzirirwa kudyarwa kweEvangeri. Ndinoona kuti nguva yasvika yekuzvipira zvose yesimba reChechi kuevhangeri nyowani uye kumishinari ad gentes. Hapana mutendi munaKristu, hapana chinzvimbo cheChechi chinogona kudzivisa iri basa repamusoro: kuzivisa Kristu kuvanhu vese. -Redemptoris Missio, kwete. 3

Tinombotaura zita raJesu kushamwari nevavakidzani? Isu tinombotungamira vamwe kune chokwadi cheEvhangeri? Isu tinombogoverana hupenyu uye dzidziso dzaJesu? Isu tinombopa tarisiro uye zvipikirwa zvinouya nehupenyu hwakararama uye hwakatsaurirwa kuna Kristu neHumambo Hwake? Kana isu tinongopokana nezve nyaya dzetsika?

Neniwo ndaifanirwa kutsvaga mweya wangu pamibvunzo iyi. Nekuti ndizvo zviri kushaikwa, kazhinji, kubva kubasa reChechi nhasi. Isu tave nyanzvi pakuchengeta chimiro chedu mumaparishi edu! "Usamutsa hari! Kutenda kwakavanzika! Chengetedza zvese zvakarongedzwa! ” Chaizvoizvo? Sezvo nyika ichienderera ichidzika nokukurumidza murima retsika, ino haisi nguva yekubvisa chigadziko chedu chemwenje kubva pasi petswanda yebhasikoro? Kuva munyu wenyika? Kuunza, kwete rugare, asi bakatwa rerudo nechokwadi?

Enda unopesana nezvazvino, kupokana nebudiriro iyi iri kutiitira zvakaipa zvakanyanya. Kunzwisisa? Enda uchipesana nezvazvino: uye izvi zvinoreva kuita ruzha… Ini ndoda nyonganiso… Ndinoda kunetsekana muma diocese! Ndiri kuda kuona chechi ichiswedera pedyo nevanhu. Ndiri kuda kubvisa hunyanzvi, zvakajairika, izvi kuzvivhara mukati medu, mumaparishi, zvikoro kana zvivakwa. Nekuti izvi zvinofanirwa kubuda!… Enda kumberi, uchiramba wakavimbika kune hunhu hwekunaka, kunaka, uye chokwadi. -POPE Francis, philly.com, Chikunguru 27, 2013; Vatican InsiderGumiguru 28, 2013

Chechi isingabude ichienda kunoparidza inongova yeboka revanhu kana revanhu, akadaro. Ichechi yakarasikirwa nayo rudo rwekutanga.

 

KUBVA KUTANGA

Ehezve, hatifanirwe kuva nechinhu kunze kwekurumbidza kwakakwirira kune avo vanozvipira kunzvimbo dzeKaturike dzenhumbu nepamberi pemakiriniki ekubvisa nhumbu, kana vanoita vezvematongerwo enyika nehutongi hwegutsaruzhinji vachirwira muchato wechivanhu, kuremekedzwa kwechiremera chevanhu, uye nzanga yakatendeka uye yakabudirira. . Asi zviri kutaurwa naPope Francis ikozvino kuChechi, uye dzimwe nguva nenzira yakajeka, ndeyekuti isu hatigone kukanganwa iyo kerygma, "kuziviswa kwekutanga" kweEvhangeri, rudo rwedu rwekutanga.

Uye saka anotanga nekudaidza maKristu, sezvakaita John Paul II, kuti avhure moyo yavo kuna Jesu:

Ndinokoka maKristu ese, kwese kwese, panguva ino chaiyo, kuti vasangane zvakare naJesu Kristu… -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 3

Izvi handizvo here zvakataurwa naJesu mune imwe yetsamba nomwe, zvakare, yakanyorerwa VaKristu:

Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza; Kana munhu akanzwa inzwi rangu uye akavhura musuo, ipapo ndichapinda mumba make ndodya naye, uye iye neni. (Zvak. 3:20)

Hatigone kupa zvatisina. Zvimwe zvikonzero zvatinofanira kutanga nesu pachedu, anodaro Francis, imhaka yekuti kune "maKristu ane hupenyu hunoratidzika seLent isina Isita" [9]Evangelii Gaudium, kwete. 6 uye nekuda kwe nyika.

Kunamata kwepanyika, uko kunovanda kuseri kwekuonekwa kwehukama uye kunyangwe rudo rweChechi, kunowanikwa mukutsvaga kwete kubwinya kwaIshe asi kubwinya kwevanhu uye kugarika kwevanhu. Ndozvakatongwa naIshe navaFarisei: “Mungatenda seiko, imi munogamuchira rukudzo kubva kune umwe mumwe, zvino musatsvaka kukudzwa kunobva kuna Mwari oga? (Jn 5: 44). Iyi inzira isinganzwisisike yekutsvaga "zvido zvako, kwete zvaJesu Kristu" (Phil 2: 21). -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 93

Nekudaro, anotiyeuchidza kuti evhangeri "ndiro basa rekutanga reChechi," [10]Evangelii Gaudium, kwete. 15 uye kuti "hatigoni kumirira takadzikama muzvivakwa zvechechi yedu." [11]Evangelii Gaudium, kwete. 15 Kana sekutaura kwaPapa Benedict, "Hatigone takadzikama kugamuchira vamwe vanhu vese vachidzokera zvakare muchihedheni." [12]Kadhinari Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

… Tese tinokumbirwa kuti titeerere kudaidzwa kwake kuti tibve kunzvimbo yedu yekunyaradza kuti tisvike kune "nzvimbo" dzinoda chiedza cheEvhangeri. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 20

Izvi zvinoreva kuti Chechi fanira chinja magiya, anodaro, kuita "hushumiri hwehufundisi nenzira yemamishinari" [13]Evangelii Gaudium, kwete. 35 handizvo…

… Akafungidzirwa nezvekufambiswa zvisina kufambiswa kwedzidziso dzakawanda kuti dzimanikidzwe. Kana isu tikatora chinangwa chehufundisi uye maitiro emamishinari ayo anokwanisa kusvika kune wese munhu pasina kusarudzika kana kusasiyiwa, meseji inofanira kutarisa pazvinhu zvakakosha, pane izvo zvakanaka kwazvo, zvikuru kwazvo, zvinokwezva uye panguva imwechete zvakafanira. Meseji yakarerutswa, asi isingarasikirwe nehupamhi hwayo uye chokwadi, uye nekudaro inova inowedzera simba uye kugutsa. —Evangelii Gaudium, kwete. 35

Uyu ndiye kerygma kuti Papa Francis anonzwa asipo uye anoda kukurumidza kudzorerwa:

… Chiziviso chekutanga chinofanira kuramba chichirira pamusoro: “Jesu Kristu anokuda; akapa hupenyu hwake kukununura; uye zvino ari kugara padivi pako mazuva ese kuti akujekese, akusimbise uye akusunungure. ” Ichi chiziviso chekutanga chinonzi "chekutanga" kwete nekuti chiripo pakutanga uye chinogona kukanganikwa kana kutsiviwa nezvimwe zvakakosha zvinhu. Chekutanga mupfungwa yehunhu nekuti ndicho chiziviso chikuru, icho chatinofanira kunzwa kasingaperi nenzira dzakasiyana, iyo yatinofanira kuzivisa neimwe nzira kana munzira yese yekatekisisi, pamatanho ese uye nenguva. -Evangelii Gaudium, kwete. 164

 

KUKANDA PAPO OBOBOODBHOKO

Asi maKaturike mazhinji nhasi vakatsamwa nekuti Baba Vatsvene havasi kusimbisa hondo yetsika zvakanyanya, kana kusvika kune vasingatendi kuna Mwari uye ngochani, varombo uye vasina kodzero, vakarambana uye vakaroorazve. Katurike. Asi akaita izvi "pasina kurasikirwa neumwe" we "kudzika uye chokwadi" chetsika yedu yechiKaturike, iyo yaakasimbisa kakawanda achidzokorora. fanira kuchengetedzwa zvakakwana. [14]cf. Chikamu I Muchokwadi, vamwe vari kutanga kurira zvakashata senge vaFarise vaida kuti mutemo usimbiswe; vakadzora chiKatorike ku “muunganidzwa wezvirambidzo” [15]BENEDICT XVI; cf. Chinangwa Kutongwa uye kudzidzira kukumbira ruregerero; vanofunga kuti zvinonyadzisa kuti Papa asvike kune dzimwe nzvimbo nenzira yakaderedza chiremerera chehofisi yake (sekugeza tsoka dzemukadzi wechiMuslim!). Ndiri kushamiswa nekukurumidza uko vamwe maKaturike vakagadzirira kukanda Baba Vatsvene mugungwa reBarque raPeter.

Tikasangwarira, Jesu anozochema pamusoro pedu sezvaakaita Jerusarema.

Ngatikumbirei kuna Ishe kuti… [isu tirege kuva vatsvene vezvemitemo, vanyengeri, sevanyori nevaFarisei… Ngatiregei kuita huori… kana kuva vanodziya… asi tigova saJesu, nechido ichocho chekutsvaga vanhu, kupodza vanhu, kuda vanhu. —POPA FRANCIS, ncregister.com, Ndira 14, 2014

Izvi hazvireve kuti hapana zvimwe zvekungotsoropodza munzira iyo Baba Vatsvene vakadudzira zvimwe zvinhu, kunyanya mumatauriro ake e-cuff. Dzimwe dzeidzi dzandakabata nadzo mukati Kusanzwisisa Francis.

Asi isu hatigone kupotsa mirau yechiporofita. Kereke nomwe dzakatumirwa naJesu tsamba dzake haasisiri marudzi echiKristu. Ishe vakauya vakabvisa chigadziko chavo chemwenje nekuti vakatadza kuteerera izwi rechiporofita. Kristu anga achititumirawo vaporofita, vakadai saSt.Faustina, Akaropafadzwa John Paul II, Benedict XVI, uyezve, Mhandara Yakaropafadzwa Maria. Ivo vese vari kutaura zvakawanda zvakafanana chinhu naPapa Francis, uye ichocho chidikanwi chekutendeuka, kuvimba netsitsi dzaMwari zvakare, nekuparadzira meseji kune wese munhu akatikomberedza. Tiri kuteerera here, kana kuti tiri kupindura sevaFarise nevaSanyori, tichiviga matarenda edu muvhu, tichiisa nzeve kune zvakaziviswa zve "zvakavanzika" uye "zveveruzhinji", uye tichiramba kunzwa avo vanopokana nenzvimbo yedu yekunyaradza?

Iwe Jerusarema, Jerusarema, uchiuraya vaporofita uye uchitaka namabwe avo vakatumwa kwauri. (Mat. 23:37)

Ini ndinobvunza, nekuti kuvhurwa kwekupedzisira kwezvisimbiso kunoswededza padyo nezera iri rine moyo yakaoma sezvo isu tichigutsikana uye takadzikama vavakidzani vedu vanodzika muchihedheni - muchidimbu, nekuti takavaudza zvese nezvekodzero yemuchato usati waberekwa uye wechivanhu, asi tikatadza kuvaunza mukusangana nerudo nengoni zvaJesu.

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo ari muBhuku raZvakazarurwa aanotaura kuChechi yeEfeso: “Kana ukadaro. usatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje panzvimbo yacho. ” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: “Tibatsirei kuti titendeuke! Tipe isu tese nyasha dzekuvandudzwa kwechokwadi! Usarega chiedza chako chiri pakati pedu chichivhuvhuta! Simbisa kutenda kwedu, tariro yedu uye rudo, kuti tikwanise kubereka michero yakanaka! ” — BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondirambawo ini; nekuti zvino yava nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari. (Ruka 10:16, 1 Pt 4: 17)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 


 

Kugamuchira Iye Zvino Shoko, Kufungisisa kwaMark kwemazuva ese,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Uchandibatsira here gore rino neminamato yako uye zvegumi?

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Pamusoro paMark
2 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1581; cf. Mat. 16:18; Joh 21:17
3 cf. Zvak. 6: 1-17, 8: 1
4 globalresearch.ca
5 cf. 2014 uye Kumuka kweChikara
6 cf. www.vaperempire.com
7 cf. wnd.com; iceware.info; cf. Chando muCairo
8 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
9 Evangelii Gaudium, kwete. 6
10 Evangelii Gaudium, kwete. 15
11 Evangelii Gaudium, kwete. 15
12 Kadhinari Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000
13 Evangelii Gaudium, kwete. 35
14 cf. Chikamu I
15 BENEDICT XVI; cf. Chinangwa Kutongwa
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA.