Matombo mashanu eSmooth

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 22, 2014
Chirangaridzo cheSt. Vincent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

SEI tinouraya hofori muzuva redu rekusatenda kuti kuna Mwari, kuzvimiririra, narcissism, utilitarianism, Marxism nemamwe ese "maisms" akaunza hunhu kusvika kuzviparadza? David anopindura pakuverenga kwanhasi kwekutanga:

Jehovha haaponesi nomunondo kana nepfumo. Nekuti kurwa ndokwaJehovha, iye uchakuisa mumaoko edu.

St Paul akaisa mazwi aDavid muchiedza chemazuva ano chesungano itsva:

Nekuti ushe hwaMwari hahwuzi mukutaura asi musimba. (1 VaK. 4:20)

Ndiyo simba weMweya Mutsvene unoshandura moyo, vanhu, uye nyika. Ndiyo simba weMweya Mutsvene unovhenekera pfungwa kune chokwadi. Ndiyo simba zveMweya Mutsvene zvinodikanwa kwazvo munguva yedu. Sei iwe uchifunga kuti sei Jesu ari kutumira Mai vake pakati pedu? Zviri kuumba iyo cenacle yeImba yepamusoro zvakare kuti “Pentekosti itsva” iburukire paKereke, ichimupisa nenyika; [1]cf. Unokwezva here? Chikamu VI

Ndauya kuzobatidza nyika, uye ndinoshuva sei dai wanga watopisa kare! (Ruka 12:49)

Asi isu tinofanirwa kungwarira kuti tirege kufunga nezve "Pentekosti nyowani" kana kunyangwe iyo Pentekosti yekutanga sezviitiko zvakaparadzaniswa ne Kugadzirira izvo zvakakonzera kuuya kweMweya Mutsvene. Kana iwe uchayeuka zvandanyora munguva pfupi yapfuura mu Kubvisa, Jesu aingove murenje kwemazuva makumi mana neusiku ndipo paakabuda “Musimba roMweya.” Zvimwechetezvo, VaApostora vaive vapedza makore matatu vachitevera Jesu, vachifungisisa nezvemashoko Ake, vachinamata, uye vachifa munzira dzavo dzekare ndimi dzemoto dzisati dzauya pamusoro pavo uye naivo, vakatanga kufamba musimba reMweya. [2]cf. Mabasa 1:8 Uyezve David, mukomana mufudzi uya, akapedza mazuva asingaperi achifudza matanga emakwai, achirwa ne “nenzara dzeshumba nebere“, Achiimba achirumbidza Mwari nembira, uye achidzidza kuti ndedzipi mhando dzematombo dzaive zvombo zvake zvikuru pamberi Ishe vakamusangana vakatarisana naGoriyati.

Saizvozvovo, nesuwo tinofanira kukurumidza kupinda mukugadzirira ikoko kwekufamba kutsva kweMweya. Tinofanira kudzidza kutora iyo “Matombo mashanu akatsetseka, ”Sekudzidziswa uye kukurudzirwa naamai vedu, Chechi, izvo zvinotigadzirira kusangana nehofori yenguva yedu…

 

I. KUNAMATA

Kunamata ndiro dombo repasi pevamwe vese. Sei? Nekuti munamato ndiwo "unokubatanidza" neMuzambiringa, anova Kristu, uye usina "hapana chaungaita. " [3]cf. Joh 15: 5 Nguva yako wega naMwari unodhonza "sipo" yeMweya muhupenyu hwako.

… Munamato is vapenyu Ukama yevana vaMwari naBaba vavo… -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2565

II. KUDYA

Kutsanya nekuzvipira ndizvo zvinodurura mumwe wako uye zvinogadzira nzvimbo yenyasha iyo inouya nenzira yekunamata.

Kunamata kunoenda kunyasha dzatinoda… -CCC, n. 2010

Kutsanya ndiko kunofananidza uye kubatanidza mweya zvakanyanya kuna Ishe akarovererwa, uyo akaparadza rufu nerufu rwake, nekudaro achigadzirira nekugadzirira mweya kuti ugamuchire simba wekumuka kuvakafa.

III. KUNYENGETESA

Mabasa etsitsi kumuvakidzani wedu ndiwo anoita uye anomutsa kutenda, [4]cf. Jakobho 2:17 izvo zvakataurwa naJesu zvinogona "kufambisa makomo." “Simba risinganzwisisike”  [5]cf. JOHANI PAURO II, Christifideles Laici, kwete. 2 seri kwechipo chaicho ndiMwari pachaKe, nekuti "Mwari rudo."  [6]cf. CCC, 1434

IV. ZVITSAUKO

By kakawanda maSakaramende eRupupuriro uye Eucharist Tsvene, mweya unoporeswa, kukuriswa, kuvandudzwa uye kudzoreredzwa. Masakaramende anozove chikoro cherudo uye "sosi uye musangano" wekukwevera panyasha dzeMweya Mutsvene kuburikidza nekusangana kwakananga naJesu muEucharist, uye Baba muReconciliation.

V. SHOKO RAMWARI

Iri ndiro dombo rinopinda mukati dehenya rehofori. Ndiyo munondo weMweya. Nekuti Shoko raMwari riri…

… Anokwanisa kukupa njere dzeruponeso kuburikidza nekutenda muna Kristu Jesu. Rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, kugadzirisa, kugadzirisa uye kudzidzisa mukururama, kuti uyo ari waMwari ave anokwanisa, akashongedzerwa basa rose rakanaka. (2 Tim 3: 15-17)

Asi Shoko rinongopinda chete “pakati pemweya nemweya, majoini nemongo" [7]cf. VaH 4:12 kana "kukandwa… nechipfuramabwe ”, ndiko kuti, kununurwa mu simba zveMweya. Izvi zvinouya nenzira yemunondo unocheka mativi wezwi rakataurwa (logos), kana "izwi" reuchapupu hwemunhu hunoisa nyama pashoko rinotaurwa (rhema).

Aya mashanu zvishoma mabwe anozarura moyo kuna Mwari, kuenzanisa pfungwa, uye kushandura mweya zvakanyanya nekuwedzera mukufanana naJesu kuitira kuti ive "handisisiri ini, asi Kristu anorarama mandiri. " [8]cf. VaG. 2:20 Saka kufamba mukati simba zveMweya zviri kunyatso kuve mumwe Kristu munyika. Hupenyu hwemukati uhu muna Mwari hunokugadzirira zvakare uye zvakare kuti ugamuchire Mweya, nekukuzadza neMweya, uye nekukufambisa kumberi mu simba yeMweya… kutarisana nechero hofori dzinogona kunge dziripo.

Jehovha, dombo rangu, ngaarumbidzwe, Iye anodzidzisa maoko angu kurwa. (Nhasi Mapisarema, 144)

Mweya Mutsvene unopawo hushingi hwekuzivisa hutsva hweEvhangeri neushingi (parrhesía) nguva dzese nenzvimbo, kunyangwe painosangana nevanopikisa. Ngatidanei kwaari nhasi, takadzika midzi mumunamato, nekuti pasina munamato zviitiko zvedu zvese zvinokanganisa kusava nezvibereko uye neshoko redu risina. Jesu anoda vaevhangeri vanoparidza evhangeri kwete chete nemazwi, asi pamusoro pezvose nehupenyu hwakashandurwa nekuvapo kwaMwari. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 259

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Unokwezva here? Chikamu VI
2 cf. Mabasa 1:8
3 cf. Joh 15: 5
4 cf. Jakobho 2:17
5 cf. JOHANI PAURO II, Christifideles Laici, kwete. 2
6 cf. CCC, 1434
7 cf. VaH 4:12
8 cf. VaG. 2:20
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.