Fr. Chiporofita chaDolindo Chinoshamisa

 

VAVIRI emazuva apfuura, ndakafemerwa kuti ndinyorazve Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu. Icho chiratidzo pamashoko akanaka kumuranda waMwari Fr. Dolindo Ruotolo (1882-1970). Zvino mangwanani ano, wandaishanda naye Peter Bannister awana chiporofita ichi chinoshamisa kubva kunaFr. Dolindo yakapihwa naMai vedu muna 1921. Chinoita kuti chishamise ndechekuti ipfupiso yezvose zvandanyora pano, uye nemazwi echokwadi mazhinji echiporofita kubva kutenderera pasirese. Ini ndinofunga nguva yekuwanikwa uku iri, pachayo, a shoko rechiporofita kwatiri tose.

Asi kutanga, hechino chiporofita, chinoteverwa neangu chirevo. 

Mwari oga! (Dio solo)

Ndiri ini, Maria Asina mhosva, Amai veTsitsi.

Ndini ndinofanira kukutungamira kuti tidzokere kuna Jesu nekuti nyika iri kure naye uye haigone kuwana nzira yekudzoka, izere nekusuwa! Tsitsi huru chete ndidzo dzinogona kusimudza nyika ichiburitsa mugomba mairi. Oo, vanasikana vangu,
[1]Iwo mavara akanyorwa muna 1921 asi akazongoburitswa mushure mekufa kwake mubhuku Cosi ho visto l'Immaculata (Saizvozvo ndakaona Asina mhosva). Vhoriyamu iyi inotora mafomu ematsamba makumi matatu nematatu - imwe yezuva rega rega remwedzi wa Chivabvu - yakanyorerwa vamwe vevanasikana veNeapolitan vanamati vemuMweya apo aive muRoma achi "bvunzurudzwa" neiyo Hofisi Tsvene. Zviripachena kuti Don Dolindo aiona zvinyorwa zvacho senge zvemweya zvinofemerwa nekuvhenekerwa kubva kuna Our Lady, uyo anotaura pano ari wekutanga. iwe haufunge nezve mamiriro akaita nyika uye kuti mweya yavei! Hauoni here kuti Mwari anokanganikwa, kuti Iye haazivikanwe, kuti chisikwa chinozvinamata?… Hausi kuona here kuti Chechi iri kusimba uye kuti hupfumi hwayo hwese hwakavigwa, kuti vapristi vayo havashande, vanowanzoipa, uye vari kuparadza munda wemizambiringa waIshe?
 
Nyika yave munda werufu, hapana izwi richaimutsa kunze kwekunge tsitsi huru ikasimudza. Naizvozvo, imi, vanasikana vangu, munofanira kukumbira tsitsi idzi, muchizvitaurira ini amai vacho: "Rumbidzai Mambokadzi Mutsvene, Mai vetsitsi, hupenyu hwedu, kutapira kwedu uye tariro yedu".
 
Iwe unofunga kuti chii chinonzi tsitsi? Hakusi kungogutsikana chete asiwo mushonga, mushonga, kuvhiya.
 
Nzira yekutanga yengoni inodiwa nenyika ino ine urombo, uye Chechi kutanga kwezvose, ndiko kucheneswa. Usatya, usatya, asi zvakafanira kuti dutu rinotyisa ripfuure kutanga pamusoro peChechi uyezve nenyika!
 
Chechi ichaita senge yasiyiwa uye pese pese vafundisi vayo vachamusiya… kunyangwe machechi achafanirwa kuvhara! Nesimba rake Ishe vachadambura zvisungo zvese zvava kumusunga iye zvino [kureva kuti Chechi] pasi uye nekumuremadza!
 
Ivo vakaregeredza kubwinya kwaMwari nekuda kwekukudzwa kwevanhu, kumukurumbira wepanyika, kwekunze kwekuzvitutumadza, uye iko kubwinya uku kuchamedzwa nekutambudza, kutambudzwa kutsva! Ipapo ndipo patinozoona kukosha kwesimba revanhu uye kuti zvaive nani kutsamira pana Jesu chete, anova ndiye hupenyu hwechokwadi hweKereke.
 
Ukaona Vafundisi vadzingwa pazvigaro zvavo nekudzikisirwa dzimba dzevarombo, paunoona vafundisi vachitorerwa zvinhu zvavo zvese, paunoona hukuru hwekunze hwabviswa, taura kuti Humambo hwaMwari hwave pedyo! Zvese izvi itsitsi, kwete kurwara!
 
Jesu aida kutonga nekuparadzira rudo rwake uye kazhinji vakamurambidza kuita kudaro. Naizvozvo, achaparadzira zvese zvisiri zvake uye acharova vashumiri vake kuitira kuti, vatorerwe rutsigiro rwevanhu, vagare maAri ega uye kwaVari!
 
Idzi ndidzo tsitsi dzechokwadi uye ini handizodzivise izvo zvinoita sekunge zvichadzoserwa asi izvo zvakanaka kwazvo, nekuti ini ndiAmai vetsitsi!
 
Ishe vachatanga neimba Yavo uye kubva ipapo Vachaenda pasi pano…
 
Kusarurama, kwasvika pamusoro paro, kuchadonha nekuzvidya ...
 
 
NGUVA
 
Icho chiporofita chekuuya kwekunatswa chakapihwa muna 1921, angangoita makore zana apfuura. Tichifunga zvese zviri kuitika paawa ino, mumwe haagone kubatsira asi kuyeuka nhoroondo yeakaunzi yechiratidzo chaPapa Leo XIII. Sekufamba kunoita nyaya, papaini aive nechiratidzo panguva yeMisa chakamusiya akashamisika chose. Maererano nechimwe chakaona:

Leo XIII akaona zvechokwadi, muchiratidzo, mweya yemadhimoni yakanga ichiungana paGuta risingaperi (Roma). --Baba Domenico Pechenino, chapupu chakaona; Ephemerides Liturgicae, yakashumwa muna 1995, p. 58-59

Zvinotendwa kuti Pope akanzwa Satani achikumbira Ishe makore zana kuyedza Chechi (izvo zvakakonzera Leo XIII kunyora munyengetero kuna St. Michael Mutumwa mukuru).

Muoni weMedjugorje, Mirjana, anoti akapihwa chiono chakafanana, icho chaanorondedzera kumunyori uye gweta Jan Connell:

J (Jan): Nezvezana rino remakore, ichokwadi here kuti Amai Vakaropafadzwa vakarondedzera nhaurirano kwauri pakati paMwari nadhiyabhorosi? Mariri… Mwari akatendera dhiabhori zana ramakore maari kushandisa simba rakawedzerwa, uye dhiabhori akasarudza nguva dzino chaidzo. 

Muoni wacho akapindura "Hongu", achidudza seuchapupu hukuru hukuru hwatinoona kunyanya pakati pemhuri nhasi. Connell anobvunza kuti:

J: Kuzadzikiswa kwezvakavanzika zveMedjugorje kuchapwanya simba raSatani here?

M (Mirjana): Hongu.

J: Sei?

M: Icho chikamu chezvakavanzika.

J: Iwe unogona here kutiudza chero chinhu [maererano nezvakavanzika]?

M: Kuchave nezviitiko pasi pano seyambiro kune nyika chiratidzo chisati chapiwa kuvanhu. - p. 23, 21; Mambokadzi weCosmos (Paraclete Press, 2005, Revised Edition)

Semuzasi… mune yedu Webcast mwedzi mishoma yapfuura,[2]Tarisa: Kuranga kwaMwari uye Mazuva matatu eRima Prof. Daniel O'Connor akataura kuti, muna 1920, Russia yakava nyika yekutanga kunyoresa kubvisa nhumbu zviri pamutemo. Pasina mubvunzo, gonhi rasatani iri rakavhurwa rine oga kwakaunza hunhu pachinzvimbo chekunatswa uku kwapera zana ramakore, izvo zvinondisvitsa kuchinotevera…

 

KUSIMBISA PROPHETIKI CONSENSUS

I. Nyika yave munda werufu…

Yakataurwa makore matatu Hondo Yenyika I yapfuura — asi pamberi pechikanganiso cheCommunism, World II, Nazism, kuurayana kwemarudzi, kubvisa nhumbu, nzara, rabhoritari yakagadzira hutachiona, uye kuzviuraya zviri pamutemo - Our Lady akafanotaura zvechokwadi ramangwana renyika muna 2020. vanapapa vaizodaidza izvi munda werufutsika yekufa. ” Nekudaro, Mukadzi Wedu anoratidza kuti nyika ino yakashambidzwa neropa inozosvika Pfungwa yeKusadzoka:

… Hapana izwi rinoimutsa kunze kwekunge tsitsi huru ikarisimudza. Imi, saka, vanasikana vangu, munofanira kukumbira tsitsi idzi… 

Izvi ndizvo zvakataurwa naJesu kunaSt Faustina sezvaakatipa nzira dzekukumbira tsitsi idzi uye Iyo Tariro Yekupedzisira Yekuponeswa:

Rudzi rwevanhu haruzove nerunyararo kudzamara rwuchishanduka nekuvimba netsitsi dzangu. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 300

 

II. … Zvakafanira kuti dutu rinotyisa ripfuure kutanga pamusoro peChechi uyezve nenyika!

Ivo vanoziva zvinyorwa zvangu vachanzwisisa kuti nei shaya yangu yakavhurika pakuverenga izvo. Sezvandakarondedzera mukati Zuva Guru reChiedza, mu2006, ndakaenda kumunda ku namata uye utarise dutu riri kuuya. Pakapinda makore matema, ndakanyatsonzwa mumoyo mangu aya mazwi:

Dutu Guru, sedutu, riri kuuya pamusoro penyika. 

Dutu iro, raizokurumidza kutsanangurwa naIshe, raizove iro Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga (tarisai Kutsanangura Dutu Guru). Asi ndaizozoziva gare gare kuti mazwi aya haana kungopihwa kwandiri. Vaoni vanoverengeka vakataurawo nezve iri Dutu Guru, senge Pedro Regis, Agustín del Divino Corazón, Fr. Stefano Gobbi, Marie-Julie Jahenny (1850-1941), naElizabeth Kindelmann:

… Vakasarudzwa vanofanira kurwisana neMuchinda weRima. Chichava dutu rinotyisa. Asi, chichava chamupupuri icho chingazoda kuparadza kutenda uye kuvimba kwevamwe vakasarudzwa. Mune ino nyonganiso inotyisa irikubuda parizvino, iwe uchaona kupenya kweRimi Rangu Rerudo rinovhenekera Denga nepasi nekukanganiswa kwesimba raro renyasha randiri kupfuudza kumweya muhusiku huno hwerima. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann, Iko Kwayedza yeRudo rweMwoyo isina Kufa yaMariya: Chinyorwa cheMweya, Kindle Edition, Nzvimbo 2998-3000 ne Imprimatur

Izwi iro rega kuna Nemakore iwe zvino waona pane Kuenda kuhumambo. Funga nezve zvakaitika chete svondo rino naPope mashoko anotyisa pa "mibatanidzwa yemubatanidzwa" uye kuti izvi zvazunza sei iyo “Chivimbo kunyange chevasanangurwa.”

 

III. Ishe vachatanga neimba Yavo uye kubva ipapo Vachaenda pasi pano…

Ndakavhunduka pandakaverenga izvi (sezvo ndisina kumbojaira chipostori ichi). Kubva ndichitaura zvataurwa napapa mu Muviri, Kuputsa, aya mazwi kubva muRugwaro akarovererwa pamoyo wangu:

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

Sezvandakacherekedza Chikepe Chikuru, mumwe muoni weCountdown kuHumambo watinoramba tichinzwisisa mupristi weCanada, Fr. Michel Rodrigue. Mutsamba kune vatsigiri musi waMarch 26, 2020 akanyora kuti:

Vanhu vangu vanodiwa vaMwari, tave kupasa bvunzo. Zviitiko zvikuru zvekunatswa zvichatanga kudonha uku. Iva wakagadzirira neRosary kuti ubvise Satani uye kuchengetedza vanhu vedu. Ita shuwa kuti iwe uri muchimiro chenyasha nekuita kwako kwese kureurura kumupristi weKaturike. Hondo yemweya ichatanga. Rangarira mazwi aya: Mwedzi weRosari [Gumiguru] uchaona zvinhu zvikuru. - Dom Michel Rodrigue, countdowntothekingdom.com

Nepo vanhu vazhinji vari kutsvaga njodzi huru kana hondo kuti dziitike, kwandiri, chirevo chaPapa pamusoro pe "mibatanidzwa yevanhu", icho iye kana Vatican vasina kudzoreredzwa kana kugadziriswa, ndicho chimwe chezviitiko zvakakomba kwazvo muhupenyu hwangu maererano nemhando ipi neipi yedambudziko papapa. Funga nezve izvo Fr. Michel akati: “Zviitiko zvikuru zve yokuzvinatsa ndichatanga kudonha uku. ” Sezvo mabhishopi anokanganisa uye vafundisi veKaturike zvakafanana vanomhanyira izvozvi kuti vatsigire hurumende yemubatanidzwa, isu tiri kutarisa munguva chaiyo kusefa masora kubva mugorosi. Ndine chokwadi chekuti chirevo chaFrancis, kana chisina kugadziriswa, chichava chinhu chinotungamira mukutambudza kwevakatendeka izvo zvatisati tamboona kuMadokero kubva kuChimurenga cheFrance. Ichi chaive, kutaura zvazviri, imwe yambiro huru yandakafemerwa kunyora muna 2005 nguva pfupi yapfuura tsunami yekuAsia (ona: Kutambudzwa ... uye nehunhu Tusnami). 

Kutambudzwa is kuchenesa. Sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu kunaFr. Dolindo:

Nzira yekutanga yengoni inodiwa nenyika ino ine urombo, uye Chechi kutanga kwezvose, ndiko kucheneswa.

 

IV. Chechi ichaita senge yasiyiwa uye pese pese vafundisi vayo vachamusiya… kunyangwe machechi achafanirwa kuvhara! Nesimba rake Ishe vachadambura zvisungo zvese zvava kumusunga iye zvino [kureva kuti Chechi] pasi uye nekumuremadza!

Hapana kana tsananguro inodiwa panguva ino, kunyanya sezvo makereke anotanga kuvhara zvakare mukati Furanzi, Italy, iyo UK uye Ayarendi (uko kune vapristi kutyisidzirwa nekusungwa vanofanira kutaura Misa pachena). Chechi yakayerwa ikawanikwa ichida. Nekuti kwete chete kuti mabhishopi mazhinji akavhara maparishi avo nekungobwaira chete, asi vakaisa zviyero zvakaomarara kupfuura chero imwe sangano (kusanganisira kubvuma kutora mazita evose vanopinda Misa kuti vazviise kuzviremera). "Chisungo" ichi chave kuoneka pakati pehutungamiriri neHurumende chiri kuzodamburwa. Sei?

… Kana paine kuzotambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. —St. John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

 

V. … Kurumbidza uku kwese kuchamedzwa nekutambudzwa kukuru, kutsva!

Nekuda kweizvozvo mweya wekukanganisa uyo unenge wapinda muChechi, Mukadzi Wedu anoyambira nezvechitambudzo chinomedza mbiri yeChechi yenguva pfupi. Makore akati wandei apfuura, apo ndaityaira kuenda kureurura, ndakaerekana ndazadzwa neshungu dzinoshamisa; kuti runako rwese rweChechi- hunyanzvi hwake, nziyo dzake, kushongedzwa kwake, rusenzi yake, makenduru ake, nezvimwe - zvese zvinofanirwa kuburukira muguva; kuti kutambudzwa kuri kuuya kuchazobvisa zvese izvi zvekuti hatizosara nechinhu, kunze kwaJesu. Ndakauya kumba ndikanyora iyi nhetembo ipfupi, inogara iri pamoyo wangu mazuva ano: Chemai imi vana vevanhu

CHEMAHaiwa vana vevanhu! Chema zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune zvese zvinofanirwa kuburukira kuguva, mifananidzo yako uye nziyo, madziro ako nemawere.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema zvese izvo zvinofanirwa kuburukira kuSepulcher, dzidziso dzako nezvokwadi, munyu wako uye mwenje wako.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda husiku, vapristi vako nemabhishopi, vanapapa vako nemachinda.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda mukutongwa, muyedzo wekutenda, moto weanonatsa.

… Asi usacheme nekusingaperi!

Nokuti mambakwedza achauya, chiedza chichakunda, Zuva idzva richabuda. Uye zvese izvo zvaive zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka zvichafema mweya mutsva, uye zvichizopihwa vanakomana zvakare.

 

VI. Paunoona Vafundisi vakadzingwa pazvigaro zvavo uye vakadzikiswa kuita dzimba dzine hurombo, paunoona vapirisita vachitorerwa zvese zvavo, kana iwe ukaona hukuru hwekunze hwabviswa… kuitira kuti, vanyimwa rutsigiro rwevanhu, vagare maAri ega uye kwaVari. !

Izvi zvinorangarira chiporofita chakakurumbira chakapihwa pamberi paPapa St. Paul VI muna 1975 panguva yekuungana, inozivikanwa zvikuru zvino se Chiporofita kuRomaNdakaita an ose vhidhiyo mifananidzo zvichibva pane izvi:

Nekuti ini ndinokuda, ndoda kukuratidza zvandiri kuita munyika nhasi. Ini ndoda kukugadzirira izvo zvichauya. Mazuva erima ari kuuya pasirese, mazuva enhamo ... Zvivakwa zvino zvamira hazvizomira. Tsigiro dziripo vanhu vangu ikozvino havave varipo. Ndinoda kuti muve makagadzirira, vanhu vangu, kuti muzive ini chete uye munamati kwandiri uye ndive neni nenzira yakadzama kupfuura zvandakamboita. Ndichakutungamira kugwenga… Ndichakubvisa zvinhu zvese zvauri kuvimba nazvo ikozvino, saka unovimba neni chete. Nguva yerima iri kuuya pamusoro penyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kuChechi yangu, nguva yekubwinya iri kuuya vanhu vangu. Ndichadurura pamusoro pako zvipo zvese zveMweya wangu. Ini ndinokugadzirira iwe kurwa kwemweya; Ini ndinokugadzirira iwe nguva yekuparidzira iyo nyika isina kumbobvira yaona…. Uye kana iwe usisina chimwe kunze kwangu, iwe uchave nezvose: nyika, minda, dzimba, uye hama uye hanzvadzi uye rudo uye mufaro nerunyararo kupfuura kare. Gadzirira, vanhu vangu, ndinoda kukugadzirira iwe… -yakapihwa kuna Dr. Ralph Martin muSt.Peter's Square, Roma, paPentekosti Muvhuro, 1975

Kwapera gore, Fr. Michael Scanlan (1931-2017) akapa zvakada kufanana chiporofita icho Dr. Ralph Martin achangopora. Maona pano

 

VII. Zvese izvi itsitsi, kwete kurwara! Jesu aida kutonga nekuparadzira rudo rwake uye kazhinji ivo vakamutadzisa kuita kudaro…

Ndakataura kangani izvi! Haisi "kuranga" kuri kuuya kunondityisa. Iko kufunga kwekuti vechidiki vechizvarwa chino, vakasiiwa vasina mufudzi, vachatsvairwa nekunyengedzwa neiyi shanduko yeMarxist; kuti ropa remwana asati azvarwa raizoramba richiteurwa nekubvisa nhumbu; kuti vakuru vaizoramba vachisiiwa uye kusurukirwa uye kusimbiswa; kuti zvinonyadzisira zvicharamba zvichiparadza pfungwa dzakaorera dzevarume nevakadzi; kuti meseji yekutsvaga mafaro chete yaizoramba ichikanganisa chizvarwa chino; uye kuti vedu vadiki vaizoita kuti mhosva yavo ibiwe nechinangwa chekudaidzira chatinodaidza kuti "dzidzo yebonde." Hakusi kuti Mwari vaizopindira neRuramisiro yaMwari izvo zvandinoona zvichityisa, asi kuti vaizotisiya isu toga zvedu! Nekudaro, iko ikozvino uye kuri kuuya kucheneswa itsitsi, kwete kurwara

Sekutaura kweMukadzi wedu, Jesu aida kutonga nerudo, asi isu tamutadzisa. Makore mashanu gare gare, Akataura zvakafanana chinhu ichocho kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

Chido changu chinoda Kukunda, uye ndingave ndichida kukunda kuburikidza neRudo kuitira Kumisikidza Humambo hwahwo. Asi munhu haadi kuuya kuzosangana neRudo urwu, nekudaro, zvinofanirwa kushandisa Ruramisiro. —Jesu Kubva kuMubatiri waMwari, Luisa Piccarreta; Mbudzi 16, 1926

Nekudaro, kuoma kwatinofanira kupfuura nako kunokosha kugadzirira kutonga kwaJesu muChechi Yake apo Yake “Zvichaitwa panyika sezvazviri kudenga.”

Kune kutambura kwakawanda uye basa rakawanda rekuita kana munhu achifanira kuparadza kuitira kuti avakezve, kupfuura kana iye aifanira kuvaka chete. Izvo zvakafanana zvichaitika kuitira kuvaka zvakare Humambo hweKuda Kwangu. Mangani matsva anoda kuitwa. Izvo zvinodikanwa kupidigura zvese zvinhu kumusoro, kugogodza pasi nekuparadza vanhu, kugumbura pasi, gungwa, mhepo, mhepo, mvura, moto, kuitira kuti vese vazviise pabasa kuti vavandudze kumeso kwepasi, kuitira kuunza hurongwa hweHumambo hutsva hweKuda Kwangu kwaMwari mukati mezvisikwa. Naizvozvo, zvakawanda zvinhu zvakakomba zvichaitika, uye mukuona izvi, kana ndikatarisa mhirizhonga, ndinonzwa kutambudzika; asi kana ndikatarisa seri, pakuona kurongeka uye Hwangu Humambo hutsva hwakavakwazve, ndinoenda kubva mukusuwa kwakadzika kuenda kumufaro mukuru zvekuti haugone kunzwisisa… Mwanasikana wangu, ngatitarisei kupfuura, kuti tigofara. Ini ndoda kuita kuti zvinhu zvidzoke sepakutanga kwekusika… -Jesu kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta, Kubvumbi 24, 1927

Uye zvese izvi zvichaitwa pamwe uye kuburikidza naMai Vedu, sekutaura kwaFr. Dolindo:

Ndini ndinofanira kukutungamira kuti tidzokere kuna Jesu nekuti nyika iri kure naye uye haigone kuwana nzira yekudzoka, izere nekusuwa! ... Iyi ndiyo ngoni yechokwadi uye handizodzivise zvinozoita sekudzokeresa asi zvinova zvakanaka chaizvo, nekuti ndini Amai vetsitsi!

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Zvino, sekutaura kwaMai vedu, 

Kusarurama, kwasvika pamusoro paro, kuchadonha nekuzvidya ...

… Uye Kristu achamisa Humambo hwake pamatongo eBhabhironi. 

Isu tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achamutsa varume vakuru vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakazadzwa nemweya waMariya. Kuburikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba guru, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza chivi uye achigadza umambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora hwenyika. â€”St. Louis de Montfort, Chakavanzika chaMariakwete. 59

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua  (“Kuda Kwako kuitwe”) kuitira kuti Kuda kwangu hutonge pasi pano - asi nenzira nyowani. Ah hongu, ini ndinoda kuvhiringidza murume Murudo! Naizvozvo, teerera. Ndiri kuda kuti iwe neni tigadzirire Era yeKudenga neRudo Rwamwari… -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscript, Feb 8th, 1921 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Iwo mavara akanyorwa muna 1921 asi akazongoburitswa mushure mekufa kwake mubhuku Cosi ho visto l'Immaculata (Saizvozvo ndakaona Asina mhosva). Vhoriyamu iyi inotora mafomu ematsamba makumi matatu nematatu - imwe yezuva rega rega remwedzi wa Chivabvu - yakanyorerwa vamwe vevanasikana veNeapolitan vanamati vemuMweya apo aive muRoma achi "bvunzurudzwa" neiyo Hofisi Tsvene. Zviripachena kuti Don Dolindo aiona zvinyorwa zvacho senge zvemweya zvinofemerwa nekuvhenekerwa kubva kuna Our Lady, uyo anotaura pano ari wekutanga.
2 Tarisa: Kuranga kwaMwari uye Mazuva matatu eRima
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , .