Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

 

 

IN Kukadzi gore rapfuura, Benedict XVI achangosiya basa, ndakanyora Zuva Rechitanhatu, uye maitirwo edu sekunge tava kusvika pa "gumi nembiri awa," chikumbaridzo che Zuva raIshe. Ini ndakanyora ipapo,

Papa anotevera achatitungamira isuwo… asi ari kukwira chigaro cheushe icho nyika inoda kupidigura. Ndizvozvo chikumbaridzo yandiri kutaura nezvayo.

Sezvo isu tichitarisa maitiro epasire papa papa waPapa Francis, zvinoita senge zvakapesana. Hazvina zuva renhau rinoenda kuti vezvenhau venyika havasi kuita imwe nyaya, vachimhanyisa papa mutsva. Asi makore 2000 apfuura, mazuva manomwe Jesu asati arovererwa, vaive vachimumomotera zvakare…

 

KUPINDA MUJERUSAREMA

Ndinotenda Pope Francis, nerubatsiro rwevakavatangira, vari kukwira chigaro ... asi kwete chigaro chesimba kana mukurumbira, asi che Muchinjiko. Rega nditsanangurire ...

Jesu zvaakakwira, kana kuti, "yakanga ichikwira kuenda Jersualem, ”Akatora vadzidzi vake akaenda navo parutivi akati.

Tiri kuenda kuJerusarema, uye Mwanakomana woMunhu achakumikidzwa… kuti asekwe, arohwe, uye arovererwe pamuchinjikwa, uye agomutswa pazuva rechitatu. (Mat. 20: 18-19)

Asi kupinda muJerusarema kwaifanira kuve kuporofita zvakasikwa:

Jesu akatuma vadzidzi vaviri, akati kwavari: Endai kumusha wakatarisana nemwi, pakarepo muchawana mbongoro yakasungirwa, nedhongwana rinayo. (Mat. 21: 2; Zek. 9: 9)

Mbongoro inomiririra iyo kuzvininipisa yaKristu nedhongi, "mhuka yekutakura," [1]cf. Zek 9: 9 ake urombo. Aya ndiwo ma ”mucherechedzo” maviri anoshandiswa naiye Kristu kupinda muGuta Dzvene, achipinda muMweya wake.

Aya pasina mubvunzo aya matombo maviri akakosha akatsanangura Pope Francis. Akadzivisa malos emota diki; muzinda wapapa we furati; regalia yekureruka. Kuzvininipisa kwake kwave kuzivikanwa munguva pfupi.

Jesu paakapinda muJerusarema, akange achidiwa ipapo, zvekuti vanhu vakabvisa nguo dzavo, ndokumuradzika pambongoro nedhongi, iye ndokugara pamusoro pazvo. Saizvozvowo, Papa Francis akarumbidzwa nevatori venhau vekuruboshwe, vakaombererwa nevasununguka, uye nekufadzwa nevanhu vasingatendi kuti kuna Mwari. Vakaradzika zvikamu zvavo zvepa terevhizheni uye nhepfenyuro yenhau kuna Baba Vatsvene vachishevedzera kuti, "Akakomborerwa iye anouya muzita redu!"

Hongu, Jesu paakapinda muJerusarema, Akazunguza nzvimbo.

… Paakapinda muJerusarema guta rose rakazungunuswa rikabvunzwa, “Ndianiko uyu?” Zvaunga zvikapindura zvikati: Uyu ndiJesu muporofita weNazareta reGarirea. (Mat. 21:10)

Ndiko kuti, vanhu aisanzwisisa zvechokwadi kuti Jesu aive ani.

Vamwe vanoti Johane Mubhapatidzi, vamwe Eria, vamwewo Jeremia kana mumwe wevaporofita. (Mat. 16:14)

Pakupedzisira, vazhinji vakatenda kuti Jesu ndiye aive auya kuzovanunura kubva kuvadzvanyiriri veRoma. Vamwezve vakati: Uyu haazi mwanakomana wemuvezi here?

Saka zvakare, vazhinji havana kunzwisisa kuti ndiani uyu bouncer-akatendeuka-kadhinari-akatendeuka-papa. Vamwe vanotenda kuti auya "pakupedzisira" akasunungura Chechi kubva mukudzvinyirirwa kwemadzitateguru emapapa apfuura. Vamwewo vanoti ndiye shasha itsva yeLiberation Theology.

Vamwe vanoti anochengetedza, vamwe vakasununguka, vamwezve Marxist kana mumwe wevaKomonisiti.

Asi Jesu paakabvunza ko imi munoti ndini ani? Petro akapindura akati.Ndiwe Mesia, Mwanakomana waMwari mupenyu. " [2]Matt 16: 16

Ndiani chaizvo, Pope Francis? Nemazwi ake, "Ndiri mwanakomana weKereke." [3]cf. americamagazine.org, Gunyana 30, 2103

 

KUGADZIRIRA PASI

Mushure mekunge Jesu apinda muJerusarema uye ruzha rwekurumbidza rwakamira, basa Rake rechokwadi rakatanga kuburitswa - zvakashamisa vanhu. Chekutanga chiito chake kwaive kuchenesa tembere, kupidigura matafura evaichinja mari nezvigaro zvevatengesi. Chinhu chinotevera chaicho?

Mapofu nezvirema vakauya kwaari mutemberi, uye akavarapa. (Mat. 21:14)

Mushure mekusarudzwa, Papa Francis akatanga kugadzirira Kurudziro yake yekutanga yeVaapositori, Evangelii Gaudium. Mariri, Baba Vatsvene Saizvozvowo akatanga kupidigura tafura dzevachinja mari, vachirwisa "hupfumi hunouraya" uye "hudzvanyiriri hwehupfumi husina munhu husina chinangwa chevanhu." [4]Evangelii Gaudium, n. 53-55 Mashoko ake, akavakirwa padzidziso yemagariro yeChechi, aipomerwa mhosva "kunyanya kusatengwa kwevatengi" uye nehurongwa hwekutsinhana kwemasheya hwakagadzira "hutsinye hutsva" uye "musika wakaumbwa", "kunamatwa kwezvidhori kwemari" uko "hunhu." yava kuonekwa nokuseka kunozvidza. ” [5]Evangelii Gaudium, n. 60, 56, 55, 57 Yake yakarurama uye kubaya kuratidzwa kwekusaenzana muupfumi nesimba pakarepo (uye nekufungidzira) kwakadhonza kutsamwa nehasha kweavo vaingomuombera mavhiki apfuura.

Zvakare, Baba Vatsvene vakatanga kugadzirisa Vhange reVatican, iro pacharo rakanetswa nehuori hwehuori. Kucheneswa kwetemberi zvirokwazvo!

Kana ari Pope, akaramba achirega hunhu, achisarudza kuve nevanhu.

Ndinosarudza Chechi yakakuvara, inorwadza uye yakasviba nekuti yanga iri kunze mumigwagwa, kwete Chechi isina hutano kubva pakuvharirwa uye kubva kunamatira kune yayo kuchengeteka. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 49

Kwakave mushure mekupinda kwake muJerusarema, zvakare, apo Jesu akadzidzisa "mukuru murairo": ku "ida Ishe, Mwari wako, nemoyo wako wose… uye nemuvakidzani wako sezvaunozviita. " [6]Matt 22: 37-40 Zvimwechetezvo, ivo Baba Vatsvene vakaita "kuda muvakidzani" kuburikidza nekushandira varombo uye evhangeri misoro yepakati yeKukurudzira kwake.

Asi mushure mekukurudzira vanhu kuti vararame mirairo mikuru, Jesu akaita chimwe chinhu chaiita sechisina hunhu: akashora pachena vanyori nevaFarise pachena achivadaidza kuti "vanyengeri… vatungamiriri vakapofumara… makuva akacheneswa…" uye akavatora kuita basa rekutsvaga mazita, [7]cf. Mat. 23:10 kunyarara, [8]cf. Mat. 23:13 uye kuzvigutsa. [9]cf. Mat. 23:25

Zvimwechetezvo, Pope munyoro Francis akapikisawo neushingi avo vakarasa zvinoreva rudo rwechokwadi rwechiKristu, kunyanya vafundisi. Akaraira avo variKufungidzirwa nekutapurika kwedzidziso dzakawanda kuti dzisundirwe. " [10]cf. americamagazine.org, Gunyana 30, 2103 Akashora zvechitendero nevefundisi fo
r kutenga mota nyowani inokurudzira ivo ku “sarudza anozvininipisa Poshi." [11]reuters.com; Chikunguru 6, 2013 Akachema avo vanotora "nzvimbo yeChechi" nekuda kwe "zvirongwa zvekuzvibatsira uye kuzviona" uye [12]Evangelii Gaudium, N. 95 vafundisi vane "mafungiro ebhizinesi, vanobatwa nehutungamiriri, manhamba, zvirongwa uye kuongororwa avo vanonyanya kubatsirwa havasi vanhu vaMwari asi Chechi sesangano." [13]Ibid. ,n. 95 Akadaidzira "nyika" yeChechi inotungamira kune "kusagadzikana uye kuzvigutsa." [14]Ibid. n. 95 Akanyora vanhu vanoita zvemitambo vasina kunyatsogadzirira mharidzo dzavo sevanhu “vasina kuvimbika uye vasina basa” uye kunyangwe “muporofita wenhema, munyengeri, munyengeri asina kudzika.” [15]Ibid. n. 151 Akarondedzera avo vanosimudzira uye vanomisa vafundisi se "zvikara zvidiki." [16]National Post, Ndira 4, 2014 Uye, kana zviri zvemazita ezvinzvimbo, Francis, mukuyedza kudzora basa muChechi, abvisa rukudzo rwe “Monsignor” rwevapristi venyika vari pasi pemakore makumi matanhatu nemashanu. [17]Vatican Insider; Ndira 4, 2014 Chekupedzisira, ivo Baba Vatsvene vari kuronga kugadzirisa iyo Curia, iyo pasina mubvunzo, inokanganisa muyero wesimba rakawedzera pamusoro pemakore pakati pe "vazhinji veKaturike vebasa".

Husiku husiku asati azvipa Iye, Jesu akageza tsoka dzevadzidzi Vake, achikanganisa Peter. Saizvozvowo, papa uyu akageza tsoka dzevasungwa nevakadzi vechiMuslim, achinyadzisa vamwe maKaturike, sezvo kwaive kuzorora nerubricary rubric. Yakanga iri zvakare mukati mevhiki rinotungamira kune Kushuva Kwake uko Jesu akataura nezve kuva "muranda akatendeka uye akangwara"; kwete kuviga tarenda remumwe; kupa zvido kune varombo; uye zvakare paakapa kero dzake pane "nguva dzekupedzisira." Likwise, Francis akadaidza Chechi yese kuti ive evhangeri itsva, kushinga pakushandisa matarenda, kupa kupa mukana kuvarombo, uye akataura kuti tiri kupinda "munguva huru." [18]Evangelii Gaudium, n. 52; Aya ndiwo madingindira mukati meKukurudzira kwevaApostora

 

KUFADZWA KWEKEREKE

Nepo vamwe vatauri vachida kuzvidza Benedict XVI seanotonhora uye John Paul II sedzidziso yakaoma, vari kushamisika kana vachifunga kuti Pope Francis ibva chokwadi. Kana iwe ukaverenga Evangelii Gaudium, iwe uchaona kuti yakavakwa, yakatorwa mushure mekutaurwa, kubva kune zvirevo zvevapapa vekare. Francis akamira pamapfudzi akagadzirwa ne "dombo" anodzokera kumashure makore 2000. Pasina kupokana, ivo Baba Vatsvene vanodiwa (uye kwete-vanodiwa zvakadaro) nenzira yavo yekutaura vasiri-iyo-cuff. Asi iye anoti:

Kutaura zvichibva pamoyo zvinoreva kuti moyo yedu haifanire kunge iri pamoto chete, asiwo yakavhenekerwa nekuzara kwekuzarurirwa… -Evangelii Gaudium, kwete. 144

MuGuta reVictoria, akadzokorora kukosha kwekutendeka kune "kuzara kwekuzarurirwa":

Reurura Kutenda! Zvese, kwete chikamu chayo! Chengetedza kutenda uku, sekuuya kwedu kwatiri, nenzira yetsika: iyo Kutenda kwese! -ZENIT.org, Ndira 10, 2014

Chaizvoizvo uku "kutendeka" kuchokwadi kwakatsamwisa vavengi vaKristu. Kwakave “kuchenesa kwake tembere” uko kwakanyandura vadzivisi. Kwaive kupokana kwake nechinzvimbo chemasimba ezvechitendero chakazopedzisira chaita hurongwa hwavo hwekuMuroverera. Chokwadi, vazhinji veavo vakanga vamboradzika nguvo dzavo patsoka dzaKristu vaizopedzisira vabvarura imwe kubva mumuviri wake.

Uye zvakadaro, paive panguva yePassion Svondo pakapihwa humbowo hwakasimba kwazvo hwaKristu, kubva paunyoro hwake kuvarombo, kusvika pakugezwa tsoka dzevadzidzi vake, kukanganwirwa nevavengi vake. Ndinotenda izvi ndizvo chaizvo izvo "chitsauko chitsva cheevhangeri" [19]Evangelii Gaudium, kwete. 261 sekutaura kwaFrancis, ndezve nezve. Evangelii Gaudium kudaidzwa kuChechi, uye semunhu mumwe nemumwe, kukwira “mbongoro nedhongi”, kuti vapinde mumweya wakadzika wekuzvininipisa, kutendeuka, nehurombo. Iko kugadzirira ku evhangeri munzira yeNzira izvo hazvinzvengeke kuChechi…

… Paachatevera Tenzi wake murufu rwake uye neKumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike,n.677

Nyika iri kutarisa Francis, uye izvozvi ivo vanonyanya kumuda. Asi Francis arikuonawo Chechi nepasi rose, uye rudo rwake kwavari rwuri kutanga kuita kuti vamwe vasanzwa zvakanaka. Icho chinogona kunge chiri chimwe "chiratidzo chenguva" icho icho Kumuka kwechikara uye Kushushikana kweChechi kuri kuswedera pedyo kupfuura zvinoonekwa nevakawanda.

Ndinokurudzira nharaunda dzese kuti "dzitarise nguva dzese dzezviratidzo zvenguva". Uwu zvirokwazvo mutoro wakakomba, sezvo zvimwe zviripo zvazvino, kunze kwekunge zvanyatsogadziriswa, zvichikwanisa kumisikidza maitiro ekushatisa hunhu izvo zvingave zvakaoma kudzosa. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 51

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

 

 

Kugamuchira Iye Zvino Shoko, Kufungisisa kwaMark kwemazuva ese,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Uchandibatsira here gore rino neminamato yako uye zvegumi?

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zek 9: 9
2 Matt 16: 16
3 cf. americamagazine.org, Gunyana 30, 2103
4 Evangelii Gaudium, n. 53-55
5 Evangelii Gaudium, n. 60, 56, 55, 57
6 Matt 22: 37-40
7 cf. Mat. 23:10
8 cf. Mat. 23:13
9 cf. Mat. 23:25
10 cf. americamagazine.org, Gunyana 30, 2103
11 reuters.com; Chikunguru 6, 2013
12 Evangelii Gaudium, N. 95
13 Ibid. ,n. 95
14 Ibid. n. 95
15 Ibid. n. 151
16 National Post, Ndira 4, 2014
17 Vatican Insider; Ndira 4, 2014
18 Evangelii Gaudium, n. 52; Aya ndiwo madingindira mukati meKukurudzira kwevaApostora
19 Evangelii Gaudium, kwete. 261
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.