Global Revolution!

 

… Hurongwa hwenyika hwazununguswa. (Pisarema 82: 5)
 

WHEN Ndakanyora nezve chimurenga! makore mashoma apfuura, raive risiri izwi raishandiswa zvakanyanya muvazhinji. Asi nhasi, iri kutaurwa kwese kwese… Uye zvino, mazwi "shanduko yenyika" dziri kupenga pasi rese. Kubva pakumukira kuMiddle East, kuenda kuVenezuela, Ukraine, nezvimwewo kusvika kumagunun'una ekutanga mu "Tea Party" chimurenga uye "Occupy Wall Street" muUS, kusagadzikana kuri kupararira se "hutachiona.”Chokwadi pane kusagadzikana kwepasi rose kuri kuitika.

Ndichamutsa Ijipiti kuti irwise Ijipiti: hama icharwa nehama, muvakidzani acharwisa muvakidzani, guta richirwisana neguta, umambo huchamukira umambo. (Isaya 19: 2)

Asi iRevolution yanga iri mukugadzira kwenguva yakareba kwazvo…

 

Kubva pamavambo

Kubva pakutanga chaipo, Magwaro Matsvene akafanotaura nezve a Pasi rose shanduko, yezvematongerwo enyika-uzivi chiitiko icho, sekuziva kwedu izvozvi, chinotambanuka sedutu hombe pamusoro penzvimbo yemazana emakore. Muporofita Danieri pakupedzisira akafanoona kuti kumuka nekuwa kwehumambo hwakawanda kwaizoguma nekukwira kwehumambo hwepasi rose. Akazviona muchiratidzo se "chikara":

Mhuka yechina ichava humambo hwechina panyika, hwakasiyana nehumwe; uchapedza nyika yose, nokuhupwanya, nokuupwanya. Nyanga gumi dzichava madzimambo gumi achamuka kubva muumambo ihwohwo; mumwezve achamuka shure kwavo, akasiyana nevamwe vakamutangira, vachakunda pasi madzimambo matatu. (Danieri 7: 23-24)

St. John, akanyorawo chiono chakafanana cheichi simba repasi rese muApocalypse yake:

Zvino ndakaona chikara chichibuda mugungwa chine nyanga gumi nemisoro minomwe; panyanga dzayo pakanga paine korona gumi, uye pamisoro yacho mazita ekumhura (mazita)… Akafadzwa, nyika yose ikatevera chikara… uye chakapiwa masimba pamusoro pedzinza rose, vanhu, ndimi, uye nyika. (Zva. 13: 1,3,7)

Vanababa veKereke yekutanga (Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, Cyprian, Cyril, Lactantius, Chrysostom, Jerome, naAugustine) vakabvumirana kuti chikara ichi ndihwo hwaive Humambo hweRoma. Kubva mairi kwaizobuda aya "madzimambo gumi".

Asi Antikristu uyu ambotaurwa anouya kana nguva dzehushe hweRoma dzichinge dzazadziswa, uye kuguma kwenyika kwave kuswedera. Pachamuka pamwe chete madzimambo gumi evaRoma, vachitonga munzvimbo dzakasiyana pamwe, asi zvese panguva imwe chete… —St. Cyril weJerusarema, (c. 315-386), Chiremba weChechi, Catechetical Lectures, Kudzidza XV, n. 12

Humambo hweRoma, uhwo hwakawedzera muEurope yose uye kunyangwe muAfrica neMiddle East, yakakamurwa mukati memazana emakore. Izvo zvinobva kune izvi kuti "madzimambo gumi" anouya.

Ini ndinopa kuti seRoma, maererano nechiratidzo chemuporofita Danieri, rakabudirira kuGirisi, saka Anopesana naKristu anotsiva Roma, uye Muponesi wedu Kristu anotsiva Anopesana naKristu. Asi hazviite saka kutevera kuti Anopesana naKristu auya; nekuti ini handibvumire kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. - Akakomborerwa Kadhinari John Henry Newman (1801-1890), Nguva dzaAntikristu, Mharidzo 1

Aive ari Jesu akarondedzera nyonganiso yaizoisa nhanho yekusimuka kwechikara ichi:

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo…

Humambo hunopesana neumambo hunoratidza kukakavara mukati rudzi: kusawirirana kwevanhu ... chimurenga. Asi izvo, kugadzirwa kwekusawirirana uku kungave kuri kuronga kwemutambo we "dhiragoni," Satani, uyo achapa simba rake kuchikara (Rev 13: 2).

 

ORDO AB CHAOS

Kune akawanda mazano ekurangana anotenderera nezvemazuva ano. Asi izvo zvisiri rangano - sekureva kweMagisterium yeChechi yeKaturike - ndizvo zviripo mapato akavanzika kushanda kumashure kwehupenyu hwenyika hwezuva nezuva pasirese, kushanda kuunza hurongwa hutsva umo nhengo dzinodzora dzenzanga dzinozoedza kutonga (tarisa Takanyeverwa).

Ndichitambirwa mune chalet yakavanzika muFrance makore akati wandei apfuura, ndakakanganisa bhuku reChirungu chete randingawana pamashefu avo.Masangano Epachivande Uye Hondo Dzinopandukira. ” Izvo zvakanyorwa nemunyori wenhau dzakaitika Nesta Webster (c. 1876-1960) uyo akanyora zvakanyanya paI Illuminati [1]kubva muchiLatin illuminatus zvichireva "kuvhenekerwa": boka yevarume vane simba vanowanzo nyudzwa mune zvemashiripiti, avo kuburikidza nezvizvarwa, vakashanda nesimba kuunza hutongi hweCommunist hwenyika. Anonongedzera kubasa ravo rekuita mukuunza Chimurenga cheFrance, 1848 Chimurenga, Hondo Yenyika Yekutanga neBolshevik Revolution muna1917, yakaratidza kutanga kwechiKomonisiti munguva dzazvino (uye ichiripo nenzira dzakasiyana nhasi muNorth Korea, China, uye nedzimwe nyika dzemagariro pamwe nehunyanzvi hwepasi hweMarxism.) Sezvandino tarisa mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, chimiro chemazuvano chemasangano akavanzika aya akakwevera kukurudzira kwavo kubva kuuzivi hwakaumbwa zvisirizvo zvenguva yeChiedza. Idzi dzaive "mhodzi" dzeGlobal Revolution idzo nhasi dzakazara kwazvo (deism, rationalism, kudisa zvinhu, sainzi, kusatenda kuti kuna Mwari, marxism, communism, nezvimwe.

Asi uzivi mazwi chete mazwi kusvikira aiswa mukuita.

Sangano reMasangano Akavanzika raidikanwa kushandura dzidziso dzevazivi kuita kongiri uye inotyisa nzira yekuparadza budiriro. —Nesta Webster, Shanduko yeNyika, p. 4

Ordo Ab Chaos zvinoreva kuti "Raira kunze kweChaos." Ndiyo chirevo chechiLatin che 33rd degree Freemason, sekete rakavanzika rakashorwa chaiko neChechi yeKaturike nekuda kwezvinangwa zvavo zvisiri pamutemo uye tsika dzakaipa nemitemo mumadhigiri epamusoro:

Munoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheiri zano rakaipa kwazvo kutyaira vanhu kuti vapidigure hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neCommunism… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Uye saka, ikozvino tinoona pakatarisana ne Global Revolution…

Panguva ino, zvakadaro, vabati vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwe, uye kuve vachirwira pamwe nekubatana vehemence, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano iro rakarongeka uye rakapararira rinodaidzwa kuti Freem times. Vasisiri kuita chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kusimuka pakumukira Mwari pachavo ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira vanozvimanikidza kuti vatarise - iko kupidigura kwegwara iro rose rechitendero uye rezvematongerwo enyika iro dzidziso yeChristian ine. yakagadzirwa, uye kutsiva kwenyika nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichabviswa kubva kuzvinhu zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical pane Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

 

RUDZIDZO Rutsva rwechiKomonisiti

Sezvo Ndakanyora Of China, ichi ndicho chikonzero nei Mukadzi Wedu weFatima atumwa kunoyambira vanhu: kuti nzira yedu yazvino ingaguma neRussia ichiparadzira "kukanganisa kwayo pasi rose, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi,”Ichigadzira nzira yekusimuka kweCommunism yenyika. Ichi ndicho chikara cheZvakazarurwa chinoita varanda vevanhu vese here?

… Pasina hutungamiriri hwerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusingaenzaniswi uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi nyowani dzehuranda nekumanikidza .. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

Mumwe anogona kubvunza, zvakadaro, kuti sei ivo Amai vaMwari vaigona kudzivirira kumuka kwechikara ichi. Mhinduro ndeyekuti haakwanise. Asi anogona kunonoka kuburikidza neyedu minyengetero. Kupindira kwekupedzisira kwe "Mukadzi akapfekedzwa muzuva" kunonoka kumuka kwechikara ichi nekudaidzira minamato yedu uye kuzvipira hakuna zvakangofanana neecheki kubva kuChechi yekutanga:

Kune chimwezve uye chakanyanya kukosha kuti tinamate takamiririra madzimambo… Nokuti tinoziva kuti kushamiswa kukuru kuri kuuya pamusoro penyika yose — kutaura zvazviri, kuguma kwezvinhu zvese kunotyisidzira nhamo dzinotyisa - kunongodzokororwa nekuenderera mberi kuvapo kwehushe hweRoma. Hatina chishuwo, saka, kuti tibatwe nezviitiko zvinotyisa izvi; uye mukunamatira kuti kuuya kwavo kunonoke, tiri kupa rubatsiro rwedu kunguva yeRoma. —Tertullian (c. 160–225 AD), Madzibaba eKereke, Apology, Chapter 32

Ndiani angati nharo kuti Global Revolution iyi yakamiswa kusvika pari zvino sezvo mutsara wengoni dzaMwari wakabvumidzwa? Pope St. Pius X vakafunga kuti Anopesana naKristu aive atove mupenyu-muna 1903. Maive muna 1917 pakaonekwa Mukadzi Wedu weFatima. Makanga muri muna 1972 umo Paul VI akabvuma kuti "utsi hwaSatani" hwakanga hwapinda mumusangano chaiwo weChechi - chirevo, vazhinji vakaturikira, kune veFreemasonry vakapinda mudare chaimo.

Muzana ramakore rechi 19, mupirisita weFrance uye munyori, Fr. Charles Arminjon akapfupikisa "zviripo zviratidzo zvenguva" izvo zvakaumba hwaro hwedu.

… Kana tikadzidza asi chinguva chidiki chiratidzo chenguva iripo, zviratidzo zvinokatyamadza zvemamiriro edu ezvematongerwo enyika uye kutendeuka, pamwe nekufambira mberi kwehupfumi uye kufambira mberi kwehuipi, kunoenderana nekufambira mberi kwehupfumi uye zviwanikwa mune zvemukati. kurongeka, hatikwanisi kutadza kufanoona kuona kusvika kwekuuya kwemunhu wechivi, uye nemazuva ekuparadzwa akafanotaurwa naKristu. —Fr. Charles Arminjon (c. 1824-1885), Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, p. 58, Sophia Institute Press

Hwaro hwaFr. Chirevo chaCharles chakangofanana nevanoverengeka vevapapa vakaratidza kuti kuyedza kwemasangano epachivande kupinda nekugadzirisa mafungiro ehunyanzvi eIchiedza mukati mevanhu kwakatungamira kuramba kutenda mukati meChechi uyezve kubuda kwechihedheni munyika:

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzika, kuti chirwere ichi chii--kuramba kutenda kubva kuna Mwari… —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaKristu, n. 3; Gumiguru 4th, 1903

Hatigone kudzikama takadzikama zvakasara zvevanhu zvichidzokera zvakare muchihedheni. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

Mumashoko omuzasi, Fr. Charles anowedzera kuti:

… Kana kutsauka kukaramba kuchienderera, kunogona kufungidzirwa kuti iyi hondo kuna Mwari inofanira kupedzisira yatsauka zvachose. Inongova nhanho diki kubva pakunamata kwehurumende - ndiko kuti, mweya wekushandisa nekunamata mwari-nyika inova chitendero chenguva yedu, kunamatira munhu wega wega. Tave kutosvika apa… -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, mashoko omuzasi n. 40, peji. 72; Sophia Institute Press

Wedu Pope aripo iye zvino akanyevera izvozvo tasvika ipapo.

Hatigone kuramba kuti shanduko dzinokurumidza kuitika munyika medu dzinopawo zviratidzo zvinovhiringidza zvekuparadzaniswa uye kudzoka mukati kuzvimiririra. Iko kuwedzera kwekushandisa kwekutaurirana kwemagetsi mune zvimwe zviitiko zvinokatyamadza kwakakonzera kusarudzika kukuru. Vanhu vazhinji-kusanganisira vechidiki-vari kutsvaga saka zvokwadi nzira dzenzanga. Zvakare zvekushushikana kwakanyanya ndiko kupararira kwemaonero ekunyika anozvidza kana kuramba chokwadi chisingapfuure. —PAPA BENEDICT XVI, hurukuro kuChechi yaSt. Joseph, Kubvumbi 8, 2008, Yorkville, New York; Catholic News Agency

 

IZVI ZVIRI PANGOZI…

Vladimir Solovëv, mune mukurumbira wake Nhau Pfupi yeAnti-Kristu, [2]rakabudiswa muna 1900 yakafemerwa naMadzibaba eKereke ekutanga.

Papa John Paul II akarumbidza Solovëv nekuona kwake uye chiratidzo chechiporofita [3]L 'Osservatore Romano, Nyamavhuvhu 2000. Mune yake pfupi nyaya yekunyepedzera, Anopesana naKristu, uyo anova chimiro chehunhu, anonyora bhuku rinogombedzera rinosvika kune ese ezvematongerwo enyika nechitendero. Mubhuku raAnopesana naKristu…

Mhedzisiro yakasarudzika yakamira padivi pamwe nekushingairira kukuru kune zvakajairika zvakanaka. -Nhau Pfupi yeAnti-Kristu, Vladimir Solovëv

Chokwadi, zvinhu zviviri izvi muchiratidzo chaSolovëv chechiporofita zvakabatanidzwa nhasi mumusanganiswa unouraya unonzi "relativism" iyo iyo ego inova muyero wakatarwa nezvakanaka nezvakaipa, uye pfungwa inoyerera ye "shiviriro" inobatwa sehunhu.

Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Kurambwa kwechiremera chetsika, kwakawedzerwa nekunyadzisa mukati memasangano epasirese neechinamato, kwagadzira chizvarwa chinogamuchira chero chinhu uye chisatenda chero chinhu. Njodzi yenguva yedu ndeyekuti Global Revolution iri kuenderera (iyo ingangodaro isinganetsi zvizere kuMadokero kudzamara ikanganisa matumbu edu) njodzi yekugadzira nzira yemhinduro isina humwari pakutsamwa kuri kukura nekugumbuka kune vese veChechi uye vezvematongerwo enyika. Zviri nyore kuona kuti vanhu, kunyanya vechidiki, vari kuwedzera kuvengana nezvematongerwo enyika uye vanapapa zvakafanana. Mubvunzo, ipapo, ndewokuti ani chaizvo vanhu varikuda kuvavatungamira mukutarisana nekunyungudika kwepasirese? Kubvisa Kwakakura yehutungamiriri nehunhu zvakafanana zvaisa "iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi, ”Sekutaura kwakaita Pope Benedict nguva pfupi yadarika. Tichifunga mamiriro akakodzera e kusagadzikana kwevanhu, kushomeka kwechikafu, uye hondo—Zvose zvinoratidzika sezvisingadzivisiki uye zvisingadzivisiki — zvechokwadi zvinogona kuisa nyika munzvimbo ine njodzi "yekuitwa nhapwa uye kushandiswa."

Ultimatley, kusatenda kuti kuna Mwari hakugone kuva mhinduro [4]ona Kunyengedza Kukuru. Munhu zvakasikwa munhu wechitendero. Takasikwa muna Mwari, uye nekudaro, mukati-kati, tine nyota Yake. Munyaya yaSolovëv, anofungidzira nguva iyo maitiro azvino ekurarama kwekusatenda kuti kuna Mwari achazopera.

Pfungwa yezvinhu zvese senzvimbo yekutamba maatomu, uye yehupenyu semhedzisiro yemakanika kuunganidzwa kwechinguva chidiki shanduko muzvinhu haisisiri kugutsa njere imwechete yekufunga. -Nhau Pfupi yeAnti-Kristu, Vladimir Solovëv

Vagadziri veNew World Order vane chinangwa chekuzadzisa ichi chishuwo chekunamata mumunhu ane nyika yepamusoro zvinowirirana nemasikirwo, cosmos, uye "kristu" mukati (ona Manyepo Anouya). "Chitendero chenyika" chinobatanidza zvese zvitendero nezvitendero (izvo zvinogamuchira chero chinhu uye kusatenda chinhu) ndechimwe chezvinangwa zvakataurwa nemasangano akavanzika ari kumashure kweGlobal Revolution. Kubva pawebhusaiti yeVatican:

[iyo] Nhambo Itsva inogoverana nemapoka akati wandei ane simba pasirese, chinangwa chekutora kana kudarika mamwe marudzidziso kuitira kuti vagadzire nzvimbo yechitendero chepasi rose chinogona kubatanidza vanhu… Nguva Itsva iri kutanga ichafambiswa nevanhu vakakwana, uye nehunhu. Ivo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, n. 2.5, Pontifical Councils for Tsika uye Inter-yechitendero Dialogue

Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824), wechiGerman Augustinian nun uye stigmatist, aive nechiratidzo chakadzama umo maakaona Masons achiedza kuputsa rusvingo rweSt.Peter muRome.

Paive pakati pevakaparadza varume vane mukurumbira vakapfeka yunifomu nemuchinjikwa. Ivo vaisazvishandira vega asi vaimaka pamadziro ne trowel [Mason chiratidzo] kupi uye sei iyo inofanira kuputswa. Zvakandityisa kuona kuti pakati pavo paiva nevaPristi veKaturike. Chero nguva apo vashandi pavange vasingazive mafambiro, vaienda kune mumwe mubato ravo. Aive nebhuku hombe raitaridza kunge riine hurongwa hwese hwechivakwa uye nzira yekuzviparadza. Vakanongedza chaizvo netowel zvikamu zvekurwiswa, uye nekukurumidza vakadzika. Ivo vakashanda chinyararire uye zvine chivimbo, asi zvakanyengera, zvine hunyanzvi uye zvine hungwaru. Ndakaona Papa vachinamata, vakakomberedzwa neshamwari dzenhema dzaiwanzoita zvakapesana nezvaakaraira… -Hupenyu hwaAnn Catherine Emmerich, Vol. 1, rakanyorwa naRev. KE Schmöger, Tan Books, 1976, p. 565

Achisimuka panzvimbo peSt.Peter, akaona musangano mutsva wechitendero [5]ona Papa Mutema?:

Ndakaona vakajekeserwa maPurotesitendi, zvirongwa zvakavhenganiswa zvekubatanidzwa kwezvitendero, kudzvanyirirwa kwesimba repapa… Handina kuona Papa, asi bhishopi anokotama pamberi peAtari Yepamusoro. Muchiratidzo ichi ndakaona kereke ichibhombwa nedzimwe ngarava… Yakatyisidzirwa pamativi ese… Vakavaka kereke hombe, inoshamisira iyo yaizobvumidza zvitendero zvese nekodzero dzakaenzana… asi pachinzvimbo cheatari kwaingova nekunyangadza nekuparadza. Iyi ndiyo yaive kereke itsva kuva… —Akaropafadzwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD), Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich, Kubvumbi 12, 1820

Avo vari shure kweizvi, anodaro Pope Leo XIII, vanouya pasi pehunyanzvi hwakasiyana, asi zvese zvichibva pamidzi imwechete yaSatani: kutenda kwekuti munhu anogona kutora nzvimbo yaMwari (2 VaTesaronika 2: 4).

Tinotaura nezveboka irori revarume avo… vachifamba pachena uye neushingi muchiedza chemasikati, shingairira kuunza kumusoro izvo zvavave vachironga kwenguva refu-kupidigurwa kwevanhu vese vevanhu. Zvirokwazvo, ava ndivo avo, seizvo Magwaro matsvene anopupura, 'Svibisa nyama, kuzvidza kutonga uye kumhura hukuru. ' (Jud. 8). ” - PAPA LEO XIII, Encyclical Quod Apostolici Muneris, Zvita 28, 1878, n. 1

 

PABHUKU?

Tinogona sei kutadza kunzwisisa nguva dzatiri kurarama, dzichizaruka pamberi pedu chaipo penzizi dzedandemutande dzinorarama uye neawa makumi maviri nenhanhatu nhau dzetambo? Hazvina chete kuratidzira muAsia, mhirizhonga kuGreek, mhirizhonga yezvokudya muAlbania kana mhirizhonga muEurope, asi zvakare, kana zvisiri kunyanya, kuwedzera kwehasha muUnited States. Mumwe anenge anowana fungidziro pane dzimwe nguva kuti "mumwe munhu" kana rimwe zano riri nemaune kutyaira ruzhinji kusvika kumahombekombe echimurenga. Kunyangwe iri mabhiriyoni emadhora ekubhadhara mari kuWall Street, mamirioni emadhora ekubhadharira maECO, ichiendesa chikwereti chenyika kumatunhu anonyengera, kudhindwa kusingaperi kwemari, kana kutyorwa kuri kuwedzera kodzero dzako muzita rekuti "kuchengetedzeka kwenyika," hasha uye kushushikana mukati menyika zvinonzwisisika. Seboka remasowe rinonzi "Tea Bato”Inokura [6]chiyeuchidzo cheBoston Tea Party shanduko ya1774, kushaikwa kwemabasa kunoramba kwakakwirira, mitengo yezvokudya inokwira, uye pfuti yekutengesa inosvika pakurekodha mazinga, iyo recipe ye chimurenga chiri kutotanga. Kumashure kwezvose, zvakare, zvinoita kunge zvimiro zvinopararira uye zvine simba zvakavanzwa kubva munzvimbo inoenderera mberi kusangana mumasangano akavanzika akadai seDehenya neMabhonzo, Bohemian Grove, Rosicrucians nezvimwe.

Vamwe vevarume vakuru muUnited States, mundima yekutengesa nekugadzira, vanotya mumwe munhu, vanotya chimwe chinhu. Vanoziva kuti kune simba pane imwe nzvimbo rakarongeka kudaro, rakavanzika, rakatarisa, rakapindirana, rakazara, rakapararira, zvekuti zvirinani kuti varege kutaura pamusoro pemweya wavo pavanotaura vachizvishora. -Mutungamiriri Woodrow Wilson, Rusununguko Rutsva, Ch. 1

Mabhuratha nemasisita, zvandanyora pano zvinonetsa kupinza. Ndiko kuwonekera kwezviuru zvemakore enhoroondo inoonekwa ichiguma munguva yedu: kurwisana kwekare pakati peMukadzi neDhiragoni yaGenesi 3:15 naZvakazarurwa 12…

Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Tave kutarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neasina Chechi, cheEvangeri neicho chinopesana neEvhangeri. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Kushushikana mune zvakasikwa… kuramba kutenda kuri kukura… mazwi aVamwari Vatsvene… zvimiro zvaMai Vedu… zviratidzo zvinganyatsojeka sei? Uye zvakadaro, kumukira uku uye nemarwadzo ekurera zvicharamba zvichienderera kwenguva yakareba zvakadii? Makore? Makumi emakore? Hatizivi, uye hazvina basa. Izvo zvakakosha ndezvekuti isu tinopindura kuzvikumbiro zveDenga zvinoratidzwa kwatiri kuburikidza zvese Mukadzi-Maria uye Mukadzi-Chechi. Mune rake Encyclical Tsamba pane Atheistic Communism, Papa Pius XI akapfupikisa izvo zvakakosha pamberi peMukristu wega wega ane hana - yatisingakwanise kuregeredza:

VaApostora pavakabvunza Muponesi kuti sei vatadza kudzinga mweya wakaipa kubva kune ane mweya wakaipa, Ishe wedu akapindura achiti: "Rudzi urwu harudzingwe kunze kwekunamata nekutsanya." Saka, zvakare, huipi uhwo hunotambudza vanhu nhasi hunogona kukundwa chete nehondo yepasirese yemunamato uye kutendeuka. Tinokumbira kunyanya Mitemo yekufungisisa, varume nevakadzi, kuti vawedzere minamato yavo nekuzvipira kuti vawane kubva kudenga rubatsiro runobatsira kuChechi muhondo iripo. Ngavatetererezve kunyengeterera zvine simba kweMhandara Yakachena uyo, akapwanya musoro wenyoka yekare, anoramba ari mudziviriri wechokwadi uye "Rubatsiro rwevaKristu" —Papa PIUS XI, Encyclical Tsamba pane Atheistic Communism, March 19th, 1937

 

Kutanga kuburitswa Kukadzi 2, 2011.

 


 

RELATED KUverengera & WEBCASTS:

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 kubva muchiLatin illuminatus zvichireva "kuvhenekerwa"
2 rakabudiswa muna 1900
3 L 'Osservatore Romano, Nyamavhuvhu 2000
4 ona Kunyengedza Kukuru
5 ona Papa Mutema?
6 chiyeuchidzo cheBoston Tea Party shanduko ya1774
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .