Mwari Kutanga

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaApril 27th, 2017
China weChipiri Svondo reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

usafunge kuti ndezvangu chete. Ndinozvinzwa kubva kune vadiki nevakuru. nguva inoita kunge iri kumhanyisa. Uye nazvo, pane pfungwa mamwe mazuva sekunge mumwe akaturikwa nezvipikiri kumucheto kwekutenderera kwekufara-kutenderera. Mumashoko aFr. Marie-Dominique Philippe:

Tiri kunanga kumagumo enguva. Zvino patinosvika zvakanyanya kumagumo enguva, tinowedzera kukurumidza — izvi ndizvo zvinoshamisa. Iko kune, sezvazviri, kukurumidza kwakanyanya kukurumidza munguva; pane kumhanyisa nguva sekungomhanyisa mhanyisa. Uye isu tinoenda nekukurumidza uye nekukurumidza. Tinofanira kunyatsoteerera kune izvi kuti tinzwisise zviri kuitika munyika yanhasi.  -Chechi yeKaturike pakupera kwezera, Ralph Martin, peji. 15-16

Tinofanira kutarisisa nekuti njodzi ndeyekuti tinozvibvumira kuti tibatwe nechamupupuri ichi kuita uye kudhonzwa mumhepo inonyengera yeiyi Dutu Huru iyo yasvikira pamusuwo wevanhu - kuiswa munzvimbo dzinokanganisa miriyoni, mabasa chiuru, zvishuwo zana… uye kure nechinhu chimwe chakanyanya kukosha: izvo Mwari ndiye wekutanga. 

St. John Paul II akanyora kuti:

Yedu inguva yekuenderera inofamba iyo inowanzo kutungamira mukusagadzikana, ine njodzi yeku "kuita nekuda kwekuita". Tinofanira kuramba muyedzo uyu nekuyedza "kuve" tisati taedza "kuita".  -POPE JOHN PAUL II, Novo Milenio Ineunte, N. 15

Ichokwadi: tiri muDutu Guru panguva ino, uye nekudaro, zvakakosha kuti isu potera, chinova chinhu chimwe chete nekutaura kuti, “kuzorora muna Mwari” kana “kuva.” Asi sei? Mazuva ese, ini ndinowana mafashama ezvinhu zvinokwikwidza nguva yangu. Hazvirevi kuti zvimwe zvinhu hazvina kukosha. Asi izvo zvakakosha kuita kuti ndikoshese zvandinokoshesa. Uye zvinotanga nekuita Mwari pekutanga. 

Tsvaga kutanga umambo hwaMwari nekururama kwake, uye izvi zvese zvinhu [zvaunoda] uchazvipiwa iwe kuwedzera. (Mat. 6:33)

Kana chinhu chekutanga chandinoita pandinomuka mangwanani ndichiverenga nhau, tarisa email, scroll Facebook, scan Twitter, pokorera pa Instagram, pindura kumatekisheni, verenga dzimwe nhau, dzosa nhare ... zvakanaka, handitomboisa Mwari pekutanga . Asi, tinofanirwa kuzvibatanidza pamwe mangwanani, titarise kupfuura sango rezvinokanganisa uye miedzo, uye titarise kuna Jesu, mutungamiri, uye mukwanisi wekutenda. [1]cf. VaH 12:2 Mupe maminetsi gumi nemashanu ekutanga… Uye ichatanga kushandura hupenyu hwako.

Rudo rwusingaperi rwaIshe harumboperi, tsitsi dzake hadziperi; matsva mangwanani oga oga… Mangwanani munondinzwa; mangwanani ndinokumbira munyengetero wangu, ndakamirira ndichimirira (Mari. 3: 22-23; Pis 5: 4)

Saka ikozvino, iwe unotanga zuva rako munaShe. Zvino, iwe unova iro "bazi" rakabatana ne "Muzambiringa", anova Jesu, kuitira kuti "muto" weMweya Mutsvene ugone kuyerera kuburikidza newe. Ndiwo musiyano wevakawanda, pazuva chero ripi zvaro, pakati pehupenyu hwemweya nerufu.

Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Anogara mandiri, neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda, nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. (Johani 15: 5)

[Baba] havatauri chipo chavo cheMweya. (Evhangeri yanhasi)

Kutsvaga kutanga kururama kwake ipapo, hakusi kwekumutsvaga chete mumunamato, asi kutsvaga ake chido, Wake nzira, ake kuronga. Uye izvi zvinoreva kuve semwana, kusiiwa, kuzviparadzanisa kubva my kuda, my nzira, zvangu urongwaIzvi ndizvo zvinorehwa kuva "akarurama" muMagwaro: kuve uyo anomira akazvipira, anoteerera, uye anoteerera kune kutsvene kuda kwaMwari. Asi tarisa izvo izvo zvipikirwa kune "vakarurama":

Kana vakarurama vachichema, iye anovanzwa, uye anovanunura pakutambudzika kwavo kose. (Nhasi Mapisarema, 34)

Uye zvekare,

Akawanda matambudziko emunhu akarurama, asi maari ishe anomununura. 

Iwe unoona, Ishe havana kununura vamwe vako kubva mumiedzo yako nekuti hausati wadzidza kuisa Mwari pakutanga. Kufara kwako kunoenderana nekuisa kutsamira kwako kwese paari. Uye Anoda kuti iwe ufare! Ndinodzokorora:

Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org 

Anoda kuti uve vanofara!

Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikaramba ndiri murudo rwavo. Ndakuudzai izvi kuitira kuti mufaro wangu uve mamuri uye kuti mufaro wenyu uve wakakwana. Uyu ndiwo murairo wangu: dananai sezvo ini ndinokudai. (Johani 15: 10-12)

Saka, ikozvino tinoona kuti iyo nzira inoenda kurunyararo rwechokwadi uye mufaro-kunyangwe pakati peDutu rino - kuisa Mwari pamberi, uye muvakidzani wangu wechipiri. Ini ndiri wechitatu.

Chekupedzisira, kuisa Mwari pekutanga hazvireve kuti kubvisa muchinjikwa wemunhu nemiedzo, asi, asi kunopa nyasha dzinoshamisa dzekutakura, kurara pamusoro padzo, nekurembera kwadziri. Iyi ndiyo nzira yemweya inotungamira mukushandurwa kwechokwadi, kurumuko rwemunhu wawakaitwa naMwari kuti uve. [2]cf. Regai Asimuke Mauri Izvi handizvo zvakataurwa naJesu here?

… Kunze kwekunge tsanga yegorosi yawira muvhu ikafa, inongoramba iri tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. Uyo anoda upenyu hwake acharasikirwa nahwo, uye ani naani anovenga hupenyu hwake munyika ino achahuchengetera hupenyu husingaperi. (Johani 12: 24-25)

Iwe unofanirwa kuisa Mwari pakutanga kuitira kuti uve netariro yekubereka michero. 

Naizvozvo, sezvo Kristu akatambudzika panyama, zvishongedzei nemafungiro akafanana (nokuti ani naani anotambura panyama akaputsa zvivi), kuti musashandise zvakasara zvehupenyu hwenyu munyama pane zvishuwo zvevanhu, asi pakuda yaMwari. (1 Pet. 4: 1-2)

Tsvaga iye chekutanga. Tsvaga ake umambo kutanga… kwete yako fiefdom - Mwari, Baba vako, vanoda kuitarisira.

Runyararo, mufaro, uye kupotera… ivo vakamirira iye anoisa Mwari kutanga

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Sakaramende reMazuva Ano

Basa reChinguva

Munamato weMimi

Iyo Nyasha Nguva

Uyai Neni

Mwoyo waMwari

Kudzokera kwaMako pamunamato: Lenten Retreat

Iyo Yemhepo yenguva

Nguva — iri Kumhanyisa here?

Kupfupisa Kwemazuva

 

  Vapfuura 1% yevaverengi vakapa kusvika ikozvino gore rino…
Ndinoonga nerutsigiro rwenyu rweizvi
basa renguva yakazara.

Bata: Brigid
306.652.0033, ext. 223

[email inodzivirirwa]

  

KUPFUURA NEShungu NAKRISTU

Manheru akasarudzika eushumiri naMark
kune avo vakarasikirwa nevakaroorana.

7pm yakateverwa nechirariro.

Chechi yeKaturike yeSt
Kubatana, SK, Canada
201-5th Ave

Bata Yvonne pa306.228.7435

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 12:2
2 cf. Regai Asimuke Mauri
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA.