Mwari Anesu

Usatya zvingazoitika mangwana.
Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachadaro
kukuitira hanya mangwana uye zuva nezuva.
Pamwe achakudzivirira kubva pakutambura
kana kuti Iye achakupa simba risingakundikani kuti utsvage.
Iva nerunyararo ipapo woisa parutivi mifungo yese uye kufungidzira
.

—St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17,
Tsamba kuna Mukadzi (LXXI), Ndira 16, 1619,
kubva ku Tsamba dzeMweya dzaS. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, peji 185

Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka mwanakomana;
vachatumidza zita rake Emanueri,
zvinoreva kuti “Mwari anesu.”
(Mat. 1:23)

LAST zviri mukati mevhiki, ndine chokwadi, zvave zvakaomera vaverengi vangu vakatendeka sezvazvave zvakandiomera. Nyaya yacho inorema; Ndinoziva nezvemuyedzo unogara uripo wekupererwa nezano pamusoro pechinhu chinoita sechisingadzivisiki chiri kupararira pasi rose. Chokwadi, ndiri kushuvira mazuva iwayo ehushumiri apo ndaizogara munzvimbo tsvene ndichingotungamirira vanhu pamberi paMwari kuburikidza nenziyo. Ndinogara ndichichema mumashoko aJeremia:

Ndakava chiseko zuva rose; mumwe nomumwe anondiseka. Nokuti pose pandinotaura, ndinodanidzira, ndichiti, “Kuita nesimba nokuparadza!” nekuti shoko raJehovha rava kwandiri chinhu chinoshoorwa nechinosekwa zuva rose. Kana ndikati, “Handichamurangariri, kana kutaurazve nezita rake,” mumwoyo mangu mava somoto unopfuta, wakapfigirwa mumapfupa angu, ndaneta nokuudzivisa, uye handigoni. ( Jer 20:7-9 )

Kwete, handikwanise kumisa “izwi razvino”; handisi wangu kuti ndichengete. Nokuti Jehovha anodana.

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! (Hosiya 4: 6)

Nguva zhinji ndaiti Mai Wedu havauyi pasi kuzonwa tii nevana vavo asi kuzotigadzirira. Munguva pfupi yapfuura, akazvitaura pachake:

Udza munhu wese kuti handina kubva Kudenga nejee. Teerera kuInzwi raIshe uye uvarege vachishandura hupenyu hwako. Munguva dzino dzakaoma, tsvaga simba muVhangeri uye muYukaristiya. -Mukadzi wedu kuna Pedro Regis, December 17, 2022

Zvinofanira Kuva Sezvizvi

Tariro yechokwadi inoberekwa, kwete muvimbiso dzenhema, asi muchokwadi cheShoko raMwari risingagumi. Saizvozvo, pane tariro mune zviri nyore achiziva kuti zviri kuitika zvakagara zvataurwa, kureva kuti: Mwari ari kutonga zvakakwana.

Rinda! Ndagara ndakuudzai zvose. ( Mako 13:23 )

Iyo Yekupedzisira Revolution inoratidza chikamu chikuru chehurongwa hwese hwemasimba erima, izvo pakupedzisira chibereko chakagara chataurwa chokupandukira kwevanhu chakatanga muEdheni. Saizvozvi, nzira yeChechi yakasungirirwa kune yaIshe Wedu sezvatinonyatso kutevera makwara Ake mukurwisana uku kwekupedzisira pakati peHumambo hweKudenga neumambo hwaSatani.[1]cf. Kurwiswa kweHumambo

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Nemamwe manzwi, Mwenga waKristu pachake anofanira kupinda guva. Anofanira kuva iya tsanga yegorosi inowira muvhu.

… Kunze kwekunge tsanga yegorosi yawira muvhu ikafa, inongoramba iri tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Johani 12:24)

Kana tichiziva izvozvo, saka dhayabhori kusagadzikana zvakatipoteredza zvine musoro; kuvhiringidzika kwazvino kune chinangwa; kuora kwevanhu kwatinoona muRoma uye zvikamu zvevakuru hakusi kukunda asi kungove nemasora ari kuuya kukohwa kusati kwasvika.[2]cf. Kana Sora Ratanga Kuenda

Munofunga kuti zvinhu zvicharamba zvakaita sezvazviri nhasi here? Aiwa, kwete! Kuda kwangu kuchakunda zvese; Zvichakonzera nyonganyonga kwose kwose - zvinhu zvose zvichapidiguka. Zvizhinji zvitsva zvichaitika, sekuvhiringa kudada kwemunhu; hondo, zvimurenga, kufa kwemarudzi ese hazvizoregererwi, kuitira kuti pasi munhu, uye kumurasa kuti agamuchire kuvandudzwa kweKuda kwaMwari mukuda kwevanhu. -Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Chikumi 18, 1925

Chokwadi chekuti Judhasi arikuonekwa pakati pedu hachisi chikonzero chekuora mwoyo (sezvinotyisa sezviso zvekutengesa izvi) asi kuisa zviso zvedu semusarasara wakananga Jerusarema, kuKarivhari. Nokuti kunatswa kwave pedyo kuitira kuti Kereke imuke zvakare uye ive saIshe wayo munzira dzose:  "kugamuchira kuvandudzwa kweKuda kwaMwari mukuda kwevanhu." Zviri Kumutswa kweChechi paachapfekedzwa nguwo yekukwana ne hutsva uye hutsvene hutsvene, uye kana mumwe nemumwe wedu achipa zvake fiat ichatora nzvimbo yedu muhurongwa uye chinangwa chatakasikirwa - kureva, "rarama muKuda kwaMwari” sezvakamboitwa naAdama naEvha Kupunzika kusati kwaitwa. Nekudaro, kana isu tikasabvuma kana kunzwisisa kuti Chechi inofanira kupfuura neyake Passion, ipapo tinova mungozi yokubatwa tisingazivi saVaapostora muGetsemane avo, panzvimbo pokurinda nokunyengetera naShe, zvimwe vakavata, vakasvikira bakatwa rokupindirawo zvaro kwomunhu, kana kuti mukuvhiringidzika nokutya, vakatiza zvachose. Uye saka, Amai vedu vakanaka vanotiyeuchidza zvinyoronyoro:

Kana zvese zvaita sezvakarasika, Kukunda kukuru kwaMwari kuchauya kwauri. usatya. -Mukadzi Wedu kuna Pedro Regis, Kukadzi 16, 2021

Nyaya Yekupotera

Mubvunzo wandakasiya nawo Iyo Yekupedzisira Revolution Ko mumwe wedu angararama sei kunze kwegadziriro ye“chikara” iri kukurumidza kuiswa pakati pazvino na2030? Mhinduro ndeyokuti Mwari anoziva. Tiri kudaidzwa mazuva ano kuti Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu. Izvi hazvibvisi hungwaru huchadikanwa maererano nerutanda rwepasi pevhu revatendi; tinongoda kuvimba nekunamata kuti Uchenjeri hutsvene huratidze kuti sei. Muchokwadi, wanga uchiziva here kuti Mukadzi Wedu weMedjugorje sezviri pachena akakumbira kuti, neChina chega chega, tinoverenga iyi ndima yeEvhangeri mumhuri dzedu?[3]China, March 1, 1984—Kuna Jelena: “China choga choga, verengazve ndima yaMateo 6:24-34, pamberi peSakaramende Rinokomborerwa zvikuru, kana kuti kana zvisingabviri kuuya kuchechi, zviite nemhuri yako.” cf. marytv.tv

…Ndinokuudzai kuti, musafunganya pamusoro poupenyu hwenyu, kuti muchadyei kana kuti muchanwei, kana pamusoro pomuviri wenyu, kuti muchapfekei. Upenyu hahupfuuri chikafu here, nemuviri zvipfeko? Tarirai shiri dzokudenga, hadzidzvari, kana kukohwa, kana kuunganidza mumatura, asi Baba venyu vari kudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamuzi kudzipfuura here? Ndiani kwamuri nekufunganya ungagona kuwedzera mbimbi imwe paurefu hwake? Munofunganyirei pamusoro pezvipfeko? Fungai maruva, kuti anokura sei; haashandi kana kuruka; asi ndinoti kwamuri: Kunyange Soromoni pakubwinya kwake kose, haana kupfekedzwa serimwe raaya. Asi kana Mwari achipfekedza saizvozvo uswa hwesango, huripo nhasi uye mangwana huchikandwa muchoto, haangakupfekedzii zvikuru here, imi vokutenda kuduku? Naizvozvo musafunganya, muchiti: Tichadyei? kana: Tichanwei? kana kuti, 'Tichapfekeiko?' Nekuti izvozvi zvose vahedheni vanozvitsvaka; uye Baba venyu vari kudenga vanoziva kuti munoda zvose. Asi tangai kutsvaka ushe hwake, nekururama kwake, zvino zvose zvichava zvenyu. Naizvozvo musafunganya nezvamangwana, nokuti mangwana achazvifunganyira zvawo. Kutambudzika kwezuva ngarikwanire zuva. — Mat 6:24-34

Tichifunga nezvese zviri kuitika izvozvi, chikumbiro ichi chekuverenga ndima iyi chinofanira kuita zvine musoro. Sokutaura kwakaita Uprofita ihwohwo paRoma muna 1976: “... kana usina chimwe chinhu kunze kwangu, uchava nezvose.” [4]cf. Chiporofita kuRoma

Panguva imwecheteyo, iyo yakazara-inotenderedza uye inoita seisingamisikike ajenda ye Great reset ane nharo ari kuvaka nyaya yakasimba ye matumbaZvino, zvinofanira kunzi:

Nzvimbo yekutizira, kutanga kwezvose, ndiwe. Isati yave nzvimbo, munhu, munhu anogara neMweya Mutsvene, mune nyasha. Nzvimbo yekutizira inotanga nemunhu akazvipira mweya wake, muviri wake, hupenyu hwake, hunhu hwake, maererano neShoko raIshe, dzidziso dzeChechi, uye nemutemo weMirairo Gumi. -Dom Michel Rodrigue, Muvambi uye Mukuru Mukuru we Hupombwe Hwevatendi hwaSanta Benedict Joseph Labre (yakavambwa muna 2012); cf. Nguva Yevapoteri

Mwari anochengeta makwai ake chero kwaanenge ari. Sezvandagara ndadzokorora, nzvimbo yakachengeteka yekuve iri mukuda kwaMwari, uye kana zvichireva kuva pakati peManhattan, ndiyo nzvimbo yakachengetedzeka kuva. Zvakadaro, Vanachiremba vakati wandei veChechi vanosimbisa kuti pachauya nguva apo chisimba mapotera erumwe rudzi achadikanwa:

Iyi ichava nguva yekuti kururama kuchadzingwa, nekusine mhosva kuvengwa; mairi vakaipa vachapamba vakanaka pane vavengi. hapana mutemo, kana kurongeka, kana kurwa kwemauto kuchachengetedzwa… zvinhu zvese zvichanyadziswa uye zvakasanganiswa pamwechete kutongwa, uye nemirairo yechisikwa. Saizvozvo nyika ichaitwa dongo, sekunge neumwe anopamba. Kana izvi zvikaitika, ipapo vakarurama nevatendi vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune wakaipa, ndokutizira mariri solopes. -Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Iko kumukira [chimurenga] uye kupatsanurwa kunofanira kuuya… Chibayiro chinomira uye… Mwanakomana weMunhu haatombowana kutenda pasi pano… Ndima idzi dzese dzinonzwisiswa nezve kutambudzika uko Anopesana naKristu achakonzera muChechi… Asi Chechi… haikundikane , uye achafudzwa nekuchengetwa pakati pemagwenga nekugara kwese kwaAchazorora, sekutaura kunoita Rugwaro, (Apoc. Ch. 12). —St. Francis de Kutengesa, Basa reChechi, ch. X, n. 5

Nemamwe mashoko,

Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinotsigira, kunyangwe zvingave zvidiki sei.  —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton p. 152-153, Nongedzero (7), p. ix.

Nekuda kwaizvozvi, ndinogoverana newe zvakare muono wemukati wandakaona muna 2005 ndichinamata pamberi peSakaramende Rakaropafadzwa pakutanga kwechipostora chino chekunyora. Kana wakaverenga Iyo Yekupedzisira Revolutionzvino izvi zvinozotanga kuita zvine musoro kwauri. Inosanganisirwa mumabhurakete ndiko kunzwisisa kwangu kwekutanga panguva yezvandakaona…[5]Mumwe muverengi akagovana hope dzakafanana dzaakarota neni nguva pfupi yadarika muna Chivabvu 21, 2021: “Pane chiziviso chikuru chenhau. Handina chokwadi chekuti hope idzi dzanga dziri pamberi paMhanyai, kana kuti dzakazotevera. Hurumende yeOman yakanga ichangobva kuzivisa mitemo mitsva uye mirau yekuti vakabaiwa vagamuchire 'mugove' wavo wevhiki kubva kuzvitoro zvegirosari. Mhuri imwe neimwe yaibvumirwa chete chitsama chakati chechinhu chimwe nechimwe chaiwira muukoshi hwakati mwedzi woga woga. Kana vakasarudza zvinhu zvinodhura, saka vaizogamuchira zvinhu zvishoma zvevhiki. Yakaderedzwa uye yakagoverwa. Asi vakaitwa kuti vataridzike sekunge vaive nesarudzo uye kuti sarudzo iyi yaibva pavari (vanhu).

“Nhamba dzandakaona hadzina kuziviswa pachena. Ivo vakagovaniswa netsaona pane saiti yaifanirwa kuve yakavanzika kana yakavanzika faira rehurumende. Yaiva nzvimbo yehurumende. Muchiroto, ndanga ndichiudza Mark naWayne [mubatsiri waMark muongorori] kuti vakope chinongedzo uye vave nemifananidzo yesaiti vasati vavanza magwaro kubva kuruzhinji. Vaisada kuti munhu aone hurongwa hwavo.

“Chikamu ichi cheNhamba ndakachinyora nekuti chaive nenhamba refu. Huwandu hwegariki yakazara yaunogona kuva nayo pasvondo, makarotsi pasvondo, uye migove yemupunga pasvondo yakaverengerwa nekuti dhiyabhorosi anoshandisa nhamba, kwete mazita. Zvatova zvinhu zvinofambiswa nenhamba. Imwe neimwe SKU kana Stock-cheeping unit inhamba; Mabhakodhi inhamba. Uye manhamba (IDs) achauya kuzotora manhamba. Rondedzero iyi yaivewo nepepa renhamba raichata mayunitsi akagoverwa echikafu pamunhu zvichienderana nemari yaimbotengwa. Pepa rese iri raive nhamba nezvikamu… uye rairatidza pachena kunyangwe kudonha kwemaallowances. Chimwe chinhu chinouya mumusoro iGoridhe. Sezviri mugwaro iri, mari yegoridhe pamunhu yakadzikira nekuti vanhu vainge vasisade goridhe, zviri pachena kuti panguva yaitarisirwa nehurumende. Saka vaigona kungove ne2.6% yeavhareji yaizove nemutengi wegoridhe.

Vanhu vacho vakanga vasingabvumirwi kutenga chinhu chipi nechipi chaipfuura mari yakagoverwa yemhuri, nechisimbiso chakananga chokuti havafaniri kutsigira munhu upi noupi asina kubaiwa. Zvakare, vanofanirwa kumhan'ara chero munhu asina kubayiwa kuvakuru, sezvo vasina kubayiwa vave kunzi injodzi munharaunda uye vanonzi magandanga ebiowarfare. "

Ndakaona kuti, pakati pekupunzika chaiko kwenzanga nekuda kwezviitiko zvine njodzi, "mutungamiri wenyika" aizoisa mhinduro isina mutsindo kunyonganiso dzeupfumi. Iyi mhinduro ingaite senge inorapa panguva imwechete matambudziko ehupfumi, pamwe neakadzika magariro munzanga, ndiko kuti, kudikanwa kwe vemunharaunda. [Ndakabva ndaona kuti tekinoroji uye kukurumidza kwehupenyu kwakagadzira nharaunda yekuzviparadzanisa nevamwe uye kusurukirwa - ivhu rakakwana nokuti itsva pfungwa yenharaunda ichatanga kubuda.] Mukukosha, ndakaona izvo zvingave "zvinowirirana nharaunda" kunharaunda dzechiKristu. Nzanga dzechiKristu dzingadai dzakatotangwa kupfurikidza ne“chiedza” kana kuti “nyevero” kana kuti zvichida nokukurumidza [vaizosimbiswa nenyasha dzeMweya Mutsvene, uye vakachengetedzwa pasi pejasi raAmai Vakaropafadzwa.]

"Nzvimbo dzakafanana," kune rumwe rutivi, dzaizoratidza zvakawanda zvezvikosheso zvenharaunda dzechiKristu - kugovana zvakanaka kwezviwanikwa, chimiro chemweya nemunamato, pfungwa dzakafanana, nekudyidzana kunoitwa (kana kumanikidzwa kuva) kucheneswa kwakapfuura, uko kwaizomanikidza vanhu kuti vaswedere pamwe chete. Musiyano ungave uyu: nharaunda dzakafanana dzaizove dzakavakirwa pachimiro chitsva chechitendero, chakavakirwa pamakwara ehunhu hwetsika uye hwakagadziriswa neNew Age nehunyanzvi hweGnostic. Uye, nharaunda idzi dzaizovewo nechikafu uye nzira dzekurarama zvakanaka.

Kuyedzwa kwevaKristu kuyambuka kuchave kwakakura kwazvo, zvekuti tichaona mhuri dzichipatsanuka, vanababa vachipandukira vanakomana, vanasikana vachipesana naamai, mhuri dzichipesana nemhuri. (cf. Mako. 13:12). Vazhinji vachatsauswa nekuti nzanga nyowani dzinenge dziine pfungwa zhinji dzenharaunda yevaKristu (cf. Mabasa. 2: 44-45), uye zvakadaro, vachave vasina chinhu, zvivako zvisina umwari, zvinopenya muchiedza chenhema, zvakabatanidzwa norutyo kupfuura rudo, uye zvakasimbiswa nekuwana zviri nyore zvinodikanwa zvoupenyu. Vanhu vachanyengerwa nekwakanaka - asi kumedzwa nenhema. [Rakadaro richava zano raSatani, kuratidza nharaunda dzechiKristu chechokwadi, uye nenzira iyi, kugadzira kupikisa kereke].

Sezvo nzara nekukara zvinowedzera, vanhu vanozotarisana nesarudzo: vanogona kuramba vachirarama vasina kuchengeteka (kutaura nevanhu) vachivimba naIshe chete, kana vanogona kusarudza kudya zvakanaka munharaunda inogamuchirwa uye inoita seyakachengeteka. [Pamwe mumwe “maka”Inozodiwa kuve yenharaunda idzi - fungidziro iri pachena asi inofungidzirwa (cf. Zva. 13: 16-17)].

Avo vanoramba idzi nzanga dzakafanana vachaonekwa kwete chete varashwa, asi zvipingamupinyi kune izvo vazhinji vachanyengerwa kuti vatende "kuvhenekerwa" kwekuvapo kwevanhu - mhinduro kumunhu ari munjodzi uye akarasika. [Uye pano zvakare, ugandanga ndechimwe chinhu chakakosha chehurongwa hwazvino hwomuvengi. Nharaunda nyowani idzi dzinozorodza magandanga kuburikidza neichi chitendero chenyika nyowani nokudaro vachiunza "rugare nekuchengeteka" kwenhema, uye nekudaro, evaChristu vanozoita "magandanga matsva" nekuti vanopokana "nerunyararo" rwakatangwa nemutungamiriri wenyika.]

Kunyangwe hazvo vanhu vachinge vanzwa izvozvi chizaruro muMagwaro maererano nenjodzi dzechitendero chiri kuuya chenyika (cf. Zva. 13: 13-15), hunyengeri huchave hunogutsa zvekuti vazhinji vachatenda Katurike kuve icho "chakaipa" chinamato chenyika pachinzvimbo. Kuuraya maKristu vanozove inoruramisa "chiito chekuzvidzivirira" muzita re "runyararo nekuchengeteka".

Kuvhiringidzika kuchave kuripo; zvese zvichaedzwa; asi vakasara vakatendeka ndivo vachakunda. - Kubva Hwamanda dzeYambiro - Chikamu V

Hatisi Vasingabatsiri

Zvakadaro, isu tiri Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki - yaGidheoni Mutsva Mauto. Ino haisi nguva yekutizira munzvimbo dzekupotera, asi inguva ye kupupura, ari nguva yehondo.

Ndinoshuvira kukoka vechidiki kuti vavhure moyo yavo kuEvhangeri uye vave zvapupu zvaKristu; kana zvichidikanwa, Yake kufa-zvapupu, pachikumbaridzo cheMireniyumu Yechitatu. —ST. JOHN PAUL II kune vechidiki, Spain, 1989

Kushevedzwa hakusi kwekuzvichengetedza - iyo nguva ingangosvika - asi kuzvipira, chero chii chinosanganisira. Nekuti sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu kuna Pedro Regis musi waZvita 13, 2022: “Kunyarara kwevakarurama kunosimbisa vavengi vaMwari.” [6]cf. Kunyarara kweVakarurama Ichi ndicho chikonzero ndanga ndichinyora zvakanyanya pamusoro pezvinoitika: kuratidza kuvaverengi manyepo akazara ari kukwevera vanhu mumhando itsva yeuranda pasi pechiratidziro che "hutano" uye "zvakatipoteredza." Nokuti sezvakataurwa naJesu, Satani ndiye “baba venhema” uye “muurayi kubva pakutanga.” Ikoko iwe une hunyanzvi hwese chirongwa chemuchinda werima - kunyatsoitika. Vaya vane maziso ekuona vanogona kuona kuti nhema dziri kutungamirira sei kukuuraya.[7]cf. Zvakaipa Zvichava Nezuva Raro; cf. Mitero

Asi isu hatisi vasina rubatsiro, kunyangwe Chechi ichifanirwa kupfuura nemuKucheneswa Kukuru uku, Kushuva kwayo. Sezvo Daniel O'Connor neni takasimbisa munguva pfupi yapfuura mune yedu yazvino webcast, chimwe chezvombo zvikuru kurumidza Kukunda kweMwoyo Wakachena uye kupwanya musoro waSatani ndiyo Rosary. [8]cf. Iyo Powerhouse

Vanhu vanofanira kudzokorora Rosary mazuva ese. Mukadzi wedu akadzokorora izvi muzviratidzo zvake zvese, sekunge kuti akatigadzirira zvombo pamberi penguva idzi dzedhiabhori, kuti tisazvirega tichinyengerwa nedzidziso dzenhema, uye kuti kuburikidza nemunamato, kukwidziridzwa kwemweya wedu kuna Mwari kurege. kuderedzwa…. Uku ndiko kuvhiringika kwadhiabhori kunopinda munyika uye kutsausa mweya! Zvakakodzera kumira nazvo… —Hanzvadzi Lucia vekuFatima, kushamwari yavo Dona Maria Teresa da Cunha

Asi chombo chekupedzisira chekudzinga kutya nekufunganya muhupenyu hwako kupinda patsva muhukama hwepauzima naJesu. Hazvina basa kuti wakatsamwa sei, wakatengeswa, une shungu, kutya, kupererwa kana kuti wakatadza sei nezuro...

Tsitsi dzaJehovha hadziperi, tsitsi dzake hadziperi; inovandudzwa mangwanani ose; kutendeka kwenyu kukuru. ( Mariro 3:22-23 )

Courage! Hapana chakarasika. -Mukadzi wedu kuna Pedro Regis, December 17, 2022

Nokudaro, kubvisa chivi muupenyu hwomunhu kunokosha. Kudzika kwaunoita kuzvipira kuna Jesu, ibva muBabironi, uchimuda nemoyo wako wese, nemweya wako wese, uye nesimba rako rose, Muchinda weRugare anotonyanya kupinza mukati memoyo wako nekudzinga kutya kunze. Zve…

…rudo rwakakwana runodzinga kutya. ( 1 Johani 4:18 )

Uye kwete, pfungwa ye“hukama hwepauzima naJesu” haisi yeBaptist kana Pentecostal, ndeyeKatorike zvakazara! Iri pakati pechakavanzika cheKutenda kwedu!

Ichi chakavanzika, ipapoka, chinoda kuti vakatendeka vadavire machiri, kuti varichengete, uye kuti vararame kubva mariri muukama hunokosha nouhwo hwomunhu oga naMwari mupenyu nowechokwadi. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), 2558

Dzimwe nguva kunyangwe vaKaturike vakarasikirwa kana vasina kumbowana mukana wekusangana naKristu pachezvake: kwete Kristu sa'paradigm 'chete kana' kukosha ', asi saIshe mupenyu,' nzira, nechokwadi, neupenyu '. —PAPA JOHANI PAURO II, L'Osservatore Romano (Chirungu Chinyorwa cheVictoria Newspaper), Kurume 24, 1993, peji 3.

Saka, nepo kuri kuedza kubvumira misoro yenhau inoodza mwoyo kutiparadza, tinofanira kudzoka zvakare uyezve—kupikisana nemiedzo yose—ku“munyengetero womwoyo”, uri kutaura naye, kuda, uye kuteerera kuna Jesu nomwoyo uye kwete. musoro chete. Nenzira iyi, uchasangana Naye, kwete sedzidziso, kwete sepfungwa, asi seMunhu.

... isu tinogona kuva zvapupu chete kana isu tichiziva Kristu kutanga, uye kwete chete kuburikidza nevamwe - kubva kuhupenyu hwedu, kubva mukusangana kwedu naKristu. Kumuwana iye chaiye muhupenyu hwedu hwekutenda, tinova zvapupu uye tinokwanisa kuunza kune hutsva hwenyika, kuhupenyu husingaperi. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Ndira 20, 2010, Zenit

Vabereki vazhinji vakauya kwandiri vakataura kuti vainamata Rosary mazuva ese nevana vavo, kuenda navo kuMisa, nezvimwewo asi kuti vana vavo vese vakasiya Kutenda. Mubvunzo wandinawo (uye ndinoziva kuti kungava kurerutsa) ndewekuti, vana vako vane a pachedu hukama naJesu kana kuti vakadzidza kungoita zvekutaura? Vatsvene vaive musoro pamusoro murudo naJesu. Uye nekuti vakadanana naRudo pacharwo, vakakwanisa kukunda miedzo mikuru, kusanganisira kufira kutenda.

Usatya!

Kana wakaomeswa nekutya, pinda muMwoyo Unoyera waJesu uye uchawana kukunda, kunyangwe wakadanirwa kubwinya kwekufira kutenda kana kurarama muNguva yeRunyararo.[9]cf. Makore Ane Chiuru uye iva akatendeka.

Nekuti rudo rwaMwari ndirwo, kuti tichengete mirairo yake. Uye mirayiro yake hairemi, nokuti munhu wose akaberekwa naMwari anokunda nyika. Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. ( 1 Johani 5:3-4 )

Mukuvhara, ndinoda kugovera zvisimbiso zvakanaka uye zvine simba zvinonzi naMadzimai Wedu akapinda pandakanga ndichinyora izvi:

Tarirai, vana, ndauya kuzounganidza hondo yangu, hondo kuzorwa nezvakaipa. Vana vanodikanwa, taurai “hongu” yenyu nenzwi guru, zvitaurei norudo uye nokutsunga, musingacheuki shure, pasina kana kana buts: zvitaurei nemwoyo wakazadzwa norudo. Vana vangu, regai Mweya Mutsvene akuzadzei, Ngaakuumbei muve zvisikwa zvitsva. Vana vangu, idzi inguva dzakaoma, nguva dzekunyarara nekunamata. Vana vangu, ndiri pakati penyu, ndinoteerera kugomera kwenyu, nokukupukutai misodzi; munguva dzokusuwa, dzokuedzwa, dzokuchema, batira Rosary Tsvene nesimba guru uye unamate. Vana vangu, munguva dzekusuwa, mhanyai kuchechi: ipapo Mwanakomana wangu akakumirirai, mupenyu uye wechokwadi, uye Iye achakupai simba. Vana vangu, ndinokudai; namatai vana, namatai. -Mukadzi wedu weZaro di Ischia kuna Simona, Zvita 8, 2022
Vana vanodikanwa, ndinokudai, ndinokudai zvikuru. Nhasi ndawaridza jasi rangu pamusoro penyu mose sechiratidzo chekudzivirira. Ndinokuputira mujasi rangu, sezvinoita amai kuvana vavo. Vana vangu vanodiwa, nguva dzakaoma dzakakumirirai, nguva dzekuedzwa nekurwadziwa. Nguva dzerima, asi usatya. ndiri padivi pako uye ndinokubata iwe pedyo neni. Vana vangu vadikani, chese chakaipa chinoitika hachisi chirango chinobva kuna Mwari. Mwari havasi kuranga. Zvose zvakaipa zviri kuitika zvinokonzerwa nouipi hwevanhu. Mwari vanokudai, Mwari ndiBaba uye mumwe nemumwe wenyu anokosha mumeso Ake. Mwari rudo, Mwari rugare, Mwari mufaro. Ndapota, vana, pfugamai mabvi uye munamate! Usapa Mwari mhosva. Mwari ndiBaba vavose uye vanoda munhu wese.

-Mukadzi wedu weZaro di Ischia kuna Simona, Zvita 8, 2022
Hapana imwe nguva iri nani kupfuura mwaka uno yekupinda muchokwadi chekuti Jesu ndiEmanueri - zvinoreva kuti, "Mwari anesu."
Uye tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika; (Mat. 28: 20)

Zvakafanana Kuverenga

Kuuya kweVapoteri uye Kugara

Iyo Refu YeNguva Dzedu

Ndinokutendai neminamato yenyu nerutsigiro:

ne Nihil Obstat

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurwiswa kweHumambo
2 cf. Kana Sora Ratanga Kuenda
3 China, March 1, 1984—Kuna Jelena: “China choga choga, verengazve ndima yaMateo 6:24-34, pamberi peSakaramende Rinokomborerwa zvikuru, kana kuti kana zvisingabviri kuuya kuchechi, zviite nemhuri yako.” cf. marytv.tv
4 cf. Chiporofita kuRoma
5 Mumwe muverengi akagovana hope dzakafanana dzaakarota neni nguva pfupi yadarika muna Chivabvu 21, 2021: “Pane chiziviso chikuru chenhau. Handina chokwadi chekuti hope idzi dzanga dziri pamberi paMhanyai, kana kuti dzakazotevera. Hurumende yeOman yakanga ichangobva kuzivisa mitemo mitsva uye mirau yekuti vakabaiwa vagamuchire 'mugove' wavo wevhiki kubva kuzvitoro zvegirosari. Mhuri imwe neimwe yaibvumirwa chete chitsama chakati chechinhu chimwe nechimwe chaiwira muukoshi hwakati mwedzi woga woga. Kana vakasarudza zvinhu zvinodhura, saka vaizogamuchira zvinhu zvishoma zvevhiki. Yakaderedzwa uye yakagoverwa. Asi vakaitwa kuti vataridzike sekunge vaive nesarudzo uye kuti sarudzo iyi yaibva pavari (vanhu).

“Nhamba dzandakaona hadzina kuziviswa pachena. Ivo vakagovaniswa netsaona pane saiti yaifanirwa kuve yakavanzika kana yakavanzika faira rehurumende. Yaiva nzvimbo yehurumende. Muchiroto, ndanga ndichiudza Mark naWayne [mubatsiri waMark muongorori] kuti vakope chinongedzo uye vave nemifananidzo yesaiti vasati vavanza magwaro kubva kuruzhinji. Vaisada kuti munhu aone hurongwa hwavo.

“Chikamu ichi cheNhamba ndakachinyora nekuti chaive nenhamba refu. Huwandu hwegariki yakazara yaunogona kuva nayo pasvondo, makarotsi pasvondo, uye migove yemupunga pasvondo yakaverengerwa nekuti dhiyabhorosi anoshandisa nhamba, kwete mazita. Zvatova zvinhu zvinofambiswa nenhamba. Imwe neimwe SKU kana Stock-cheeping unit inhamba; Mabhakodhi inhamba. Uye manhamba (IDs) achauya kuzotora manhamba. Rondedzero iyi yaivewo nepepa renhamba raichata mayunitsi akagoverwa echikafu pamunhu zvichienderana nemari yaimbotengwa. Pepa rese iri raive nhamba nezvikamu… uye rairatidza pachena kunyangwe kudonha kwemaallowances. Chimwe chinhu chinouya mumusoro iGoridhe. Sezviri mugwaro iri, mari yegoridhe pamunhu yakadzikira nekuti vanhu vainge vasisade goridhe, zviri pachena kuti panguva yaitarisirwa nehurumende. Saka vaigona kungove ne2.6% yeavhareji yaizove nemutengi wegoridhe.

Vanhu vacho vakanga vasingabvumirwi kutenga chinhu chipi nechipi chaipfuura mari yakagoverwa yemhuri, nechisimbiso chakananga chokuti havafaniri kutsigira munhu upi noupi asina kubaiwa. Zvakare, vanofanirwa kumhan'ara chero munhu asina kubayiwa kuvakuru, sezvo vasina kubayiwa vave kunzi injodzi munharaunda uye vanonzi magandanga ebiowarfare. "

6 cf. Kunyarara kweVakarurama
7 cf. Zvakaipa Zvichava Nezuva Raro; cf. Mitero
8 cf. Iyo Powerhouse
9 cf. Makore Ane Chiuru
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , .