Kupinda Mukudzika

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 7, 2017
China weChipiri cheChipiri-Chechipiri Vhiki mune Yakajairwa Nguva

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN Jesu anotaurira mhomho yevanhu, anozviita mune yakadzika yegungwa. Ipapo, Anotaura kwavari pamwero wavo, nemifananidzo, zviri nyore. Nokuti Iye anoziva kuti vazhinji vanongoda kuziva, vachitsvaga zvinokatyamadza, vachitevera vari kure…. Asi Jesu paanoda kushevedza Vaapositori kwaari, anovabvunza kuti vaende "kwakadzika."

Isa kunze mumvura yakadzika uye udzikise mambure ako kuti ubate. (Evhangeri yanhasi)

Uyu kuraira ungangodaro wakaratidzika kunge wakashamisa kuna Simon Peter. Kune hove yakanaka inowanzo kuve iri mumvura isina kudzika, kana padyo nemadonhwe anotungamira kunzvimbo dzakadzika. Zvakare, ivo vachienderera mberi vachienda kugungwa, ivo vari panjodzi huru yekuve vanobatwa mumvura ine dutu. Ehe, Jesu anobvunza Simoni kuti aende achipikisa tsanga yenyama yake, kupokana nepfungwa dzake, kurwisa kutya kwake… uye ku kuvimba

Kwenguva yakareba, vazhinji vedu tanga tichitevera Jesu nechekure. Tinoenda kuMisa nguva dzose, kutaura minyengetero yedu, uye kuedza kuva vanhu vakanaka. Asi ikozvino, Jesu ari kudaidza vaapositori zvakadzika. Ari kudaidzira kwaAri vanhu, kana vasara chete, vari kuda kupokana nezviyo zvenyama yavo, vachipesana nehunhu hwavo hwepanyika uye, pamusoro pezvose, kutya kwavo. Kupesana neruzhinji rwepasi nhasi, uye kunyange zvikamu zveChechi izvo zviri kuramba zvichikwira mukurasika.

Asi sekutaura kwaAita kuna Simoni Petro, Iye zvino anoti kwauri neni, takadzikama, uye nekupenya kunokwezva muziso raKe.

Usatya ... Kandira mumvura yakadzika… (Vhangeri ranhasi)

Tinotya, hongu, nekuda kwezvaingangotidhara. [1]cf. Kutya Kufona Asi Jesu anongotya izvo zvatingarasikirwe nazvo: mukana wekuve kwedu kwechokwadi - kudzoreredzwa nemufananidzo wake matakasikwa. Iwe unoona, isu tinofunga kuti sekureba sekunge isu tine mahombekombe ekumhanyira ku (kuchengetedzwa kwenhema); sezvo chero bedzi isu tine mahombekombe ekumira pa (kutonga); chero bedzi isu tichigona kuchengeta vanopwanya vari kure (rugare rwenhema), kuti isu ipapo tinenge takasununguka zvechokwadi. Asi chokwadi ndechekuti, kudzamara tadzidza kuvimba zvachose pana Mwari, tichirega mhepo dzeMweya Mutsvene dzitirove “takadzika” uko kunoitwa kutsvenesa kwechokwadi… tinogara takadzikira muchokwadi nemweya. Tsoka imwe munyika, netsoka imwe kunze… kudziya. Pachagara paine chikamu chedu chinoramba chisina kushandurwa, murume akura anononoka, mumvuri wakasviba wehunhu hwedu hwakadonha.

Ichi ndicho chikonzero Sangano rinogara rakatarisa kunaMaria, iye Muapositori wekutanga, uye kutanga kufamba nechikepe zvachose uye vasingadzoreke pakadzika pemoyo waMwari. 

Maria anotsamira pana Mwari uye akananga kwaAri, uye padivi reMwanakomana wake [kwaakatambura], ndiye mufananidzo wakakwana kwazvo werusununguko uye wekusunungurwa kwevanhu nevese zvakasikwa. Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo. -POPE JOHN PAUL II,Redemptoris mai, N. 37

Zvinoda kuitwa naMwari muChechi Yavo panguva ino munhoroondo harina kumboitwa kare. Iko kuunza "hutsva uye hutsvene hutsvene" inova korona uye kupedzisa kwehumwe hutsvene hwaAkambodurura paMwenga Wake. Zviri…

… Hutsva “hutsva uye hwoumwari” uhwo Mweya Mutsvene unoshuvira kufumisa maKristu pakutanga kwemireniyamu yechitatu, kuitira kuti Kristu ave moyo wenyika. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Chikunguru 9, 1997

Nezve izvo, zvese zviri zviviri nhoroondo uye eschatological. Uye zvinoenderana ne fiat yeumwe neumwe wedu. Sekutaura kwakaita Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta maererano nekutonga kuri kuuya kweKuda kwaMwari muKereke:

Iyo nguva iyo zvinyorwa izvi zvichaziviswa ine hukama uye zvinoenderana nemafungire emweya ayo anoshuvira kugamuchira chakakura chakadai, pamwe nekuedza kweavo vanofanirwa kuzvishandira pakuva vatakuri vehwamanda nekuzvipira chibairo chekuzivisa munguva itsva yerunyararo… —Jesu kuna Luisa, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, Mufundisi Joseph Iannuzzi

Uye ndiMarian mune zvakasikwa, sezvo Akaropafadzwa Mhandara Maria ndiye "mufananidzo" uye mufananidzo wekudzorerwa kweChechi. Nekudaro, kuteerera kwake kwakazara uye kudzikisira kuna Baba ndizvo chaizvo zvazvinoreva kuenda "kwakadzika." St. Louis de Montfort inopa yakasimba hwindo rechiporofita mune dzino nguva:

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye ikamupa naMwari Wekumusorosoro, ichavanda zvizere mukudzika kwemweya wake, vachiva makopi ake mupenyu, vachida nekukudza Jesu… vatsvene mukurusa, vakapfuma kwazvo munyasha nekunaka ndiye achanyanyisa kushinga pakunamata Mhandara Yakaropafadzwa, kutarisa kwaari semuenzaniso wakanaka kutevedzera uye semubatsiri ane simba kuvabatsira… ndakati izvi zvichaitika kunyanya kumagumo enyika, uye munguva pfupi iri kutevera, nekuti Mwari Wamasimba Ose naamai vake vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachakunda muutsvene vamwe vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi. ... Inovhenekerwa nechiedza chayo, inosimbiswa nechikafu chayo, inotungamirwa nemweya wayo, inotsigirwa ne ruoko rwake, rwakachengetedzwa pasi pekudzivirirwa kwake, ivo vacharwa neruoko rumwe uye nekuvaka nerumwe. Neruoko rumwe vacharwa, vachipidigura nekupwanya vanyengeri nedzidziso dzavo dzenhema… Nerumwe ruoko vachavaka tembere yaSoromoni wechokwadi uye neguta rakavanzika raMwari, kureva Mhandara Yakaropafadzwa, inodaidzwa naMadzibaba ve Kereke Tembere yaSoromoni neGuta raMwari… Vachave vashumiri vaIshe avo, semoto unopfuta, vanozomutsira kwese-kwese moto werudo rweutsvene.  (n. 217, 46-48, 56)  â€”St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku  

Patinoverenga izvi, pamwe mhinduro yedu yakafanana neyaSimoni Peter: “Ibvai kwandiri Ishe, nekuti ndiri munhu anotadza.”  Ndiyo mhinduro yakanaka - kuzviziva kwakakosha, chokwadi chekutanga icho "chinotisunungura." Nekuti chete Mwari ndiye anogona kutishandura kubva kuhunhu hwedu hwekutadza kuita varume nevakadzi vatsvene, ndokuti, kuva edu zvechokwadi pachavo.

Uye saka Jesu anodzokorora kwauri neni ikozvino: "Usatya ... ndipe yako yako fiat: kuteerera kwako, kutendeka, uye kunyorovera ku Mweya wangu, munguva dzese, kubva zvino zvichienda mberi ... uye ndichakuitai vabati vevanhu. ” 

… Hatiregi kukunamatirai uye tichikumbira kuti muzadzwe neruzivo rwekuda kwaMwari kuburikidza nehungwaru hwese pamweya uye nekunzwisisa kuti mufambe nenzira yakafanira Ishe, kuti mugofadza, mumabasa ose akanaka anobereka zvibereko. uye muchikura muzivo yaMwari, musimbiswe nesimba rose, zvichienderana nesimba rake rinobwinya, muve nemoyo murefu nekutsungirira, muchifara muchionga kuna Baba, ivo vakaita kuti mukwane kugoverana munhaka yevatsvene muchiedza. . (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

 


Maka muPhiladelphia
(Zvapera!)

Musangano weNyika we
Murazvo weRudo
yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria

Nyamavhuvhu 22-23rd, 2017
Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

Feature:

Mark Mallett - Muimbi, Munyori wenziyo, Munyori
Tony Mullen - Mutungamiriri weNyika yeMurazvo weRudo
Fr. Jim Blount - Sosaiti yeMukadzi Wedu weiyo Tsvenetsvene Utatu
Hector Molina - Kukanda Mambure Ministries

Kuti uwane mamwe mashoko, tora pano

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutya Kufona
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.