Kuenda kuExtremes

 

AS kupatsanurwa uye toxicity wedzera munguva yedu, irikuendesa vanhu mumakona. Populist mafambiro ari kubuda. Kuruboshwe-kuruboshwe uye kurudyi-kurudyi mapoka ari kutora nzvimbo dzawo. Vezvematongerwo enyika vari kuenda kune izere-pa capitalism kana a Communism nyowani. Avo mune yakasarudzika tsika vanogamuchira tsika mhedzisiro vanonzi havashiviriri ivo vanogamuchira chinhu vanoonekwa semagamba. Kunyangwe muChechi, kunyanyisa kuri kutora chimiro. VaKaturike vasina kunyadziswa vari kusvetuka kubva kuBarque yaPeter kuenda mune yakasarudzika-tsika kana kungosiya iko kutenda zvachose. Uye pakati peavo vari kusara, kune hondo pamusoro pehupapa. Kune avo vanofunga kuti, kunze kwekunge washoropodza Papa pachena, uri mutengesi (uye Mwari ngavarambe kana ukashinga kumutora!) Uyezve avo vanokurudzira ani kushoropodzwa kwaPope chikonzero chekudzingwa (nzvimbo mbiri idzi dzakashata, nenzira).

Ndidzo nguva. Aya ndiwo miedzo iyo Amai Vakaropafadzwa vanga vachinyevera nezvayo kwemazana emakore. Uye ikozvino ivo vari pano. Sekureva kweMagwaro, "nguva dzekupedzisira" dzinoitika nevanhu vachizvichinjira pachavo. 

Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zvakazarurwa 6: 4)

Muedzo ndewokupinzwa mune izvi zvakanyanyisa. Ndizvo chaizvo zvinodiwa naSatani. Dhipatimendi inobata hondo, uye hondo inobereka kuparadzwa. Satani anoziva haakwanise kukunda muhondo, asi anogona kutiyedza kuti tibvarurane, kuparadza mhuri newanano, nharaunda pamwe nehukama, uye kunyangwe kuunza nyika muhondo- kana tikabatana mukunyepa kwake. Mushure mezviuru zvemakore ekuvapo kwevanhu uye nemukana wekudzidza kubva kuhusimbe hwekare, pano tiri kudzokorora nhoroondo zvakare. Iko hakuna kufambira mberi muhunhu hwevanhu pasina kutendeuka. Kristu ari kuzviratidza zvakare (nguva ino kuburikidza neshungu dzatinozvigadzirira) kuti Iye, uye achave, pakati peChadenga nechero kufambira mberi kwevanhu kwechokwadi. Asi zvinogona kutora Anopesana naKristu chizvarwa ichi chisina mitsipa chisati chagamuchira icho chokwadi.

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ini ndinotenda akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Ndiwo mutemo wake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. Uye ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kumuka, uye Anopesana naKristu aonekwe seanotambudza, uye nyika dzakashata dzakatenderedza. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu 

 

CHIKRISTU CHINONYANYA KUKOSHA

Iwe unogona kana kuti haungade Pope Francis, asi chinhu chimwe ndechechokwadi: yake popapa yakave nemhedzisiro ye vachizunza Chechi, nekudaro, kuyedza kana rutendo rwedu rwuri muna Kristu, muchirongwa, kana nekuda kwechinhu icho, zviri mukati medu pachedu.

Jesu akazvitsanangura nenzira iyi:

Ndini iye nzira uye chokwadi uye upenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. (Johani 14: 6)

Kunyanyisa muKereke kunogona kuwanikwa mumazita matatu aya. Kutanga, pfupiso pfupi:

The Way

Jesu haana kungotaura chokwadi chete, asi akatiratidza mararamire atingaita - kwete sekungoita zvekunze, asi sekufamba kwemoyo, kwekubaira (agape) rudo. Jesu akada, ndokuti, akashanda kusvikira kufema Kwake kwekupedzisira. Akatiratidza nzira yatinofanira kutora muhukama hwedu kune mumwe nemumwe.

Ichokwadi

 Jesu haana kungoda chete, asi Akadzidzisawo izvo zvinoumba iyo rudyi nzira yekurarama kwete yekurarama. Ndokunge, tinofanira rudo muzvokwadi, kana zvisina kudaro, izvo zvinoita se "rudo" zvinogona kuparadza pane kuunza hupenyu. 

Hupenyu

Mukutevera nzira pakati penzvimbo dzechokwadi, imwe inotungamirwa mu supernatural hupenyu hwaKristu. Mukutsvaga Mwari semagumo nekuterera mirairo Yake, inova yekuda muchokwadi, Anogutsa chishuwo chemoyo nekuzvipa Iye, anova ndiye Hupenyu Hukuru.

Jesu ndiye vatatu ava. Kunyanyisa kunouya, saka, kana isu tichiregeredza mumwe kana vaviri vevamwe.

Nhasi, kune zvirokwazvo avo vanosimudzira "nzira", asi kusiiwa kwe "chokwadi." Asi Chechi haipo kuti ingodyisa nekupfekedza varombo, asi pamusoro pezvose, kuvaunzira ruponeso. Pane musiyano pakati pemupostori nemushandi wezvemagariro: mutsauko uripo "Chokwadi chinotisunungura." Nekudaro, kune avo vanoshusha mazwi aIshe Wedu avo vakati “Usatonga” sekunge anga achikurudzira kuti hatifanire kuona chitadzo uye kudana mumwe kuti apfidze. Asi nekutenda, Papa Francis akashora hunhu hwenhema uhu paSynod yake yekutanga:

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." -Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Kune rimwe divi, tinogona kushandisa chokwadi se bludgeon nemadziro kutiparadzanisa nekutirova kubva pasirese, kubva kune zvinodiwa ne "nzira," uye nokudaro kuva vaparidzi veevhangeri vanobudirira. Zvakaringana kutaura kuti hapana muenzaniso chero upi muMagwaro aKristu kana vaApostora vanoridza Vhangeri kumusoro padombo. Asi, vakapinda mumisha, vakapinda mudzimba dzavo, vakapinda munzvimbo dzinoungana vanhu ndokutaura ma chokwadi murudo. Nekudaro, kune zvakare kwakanyanyisa mukati meChechi kunoshandisa zvisirizvo Magwaro apo Jesu akachenesa tembere kana kutsiura vaFarise- sekunge iyi ndiyo nzira yekuparidza yechokwadi. Zviri…

… Hasha kusachinjika, ndiko kuti, kuda kuzvivharira mukati mezvakanyorwa… mukati memutemo, mukati mechokwadi chezvatinoziva kwete zvezvatinofanira kudzidza nekuita. Kubva panguva yaKristu, ndiko kuyedzwa kwevanoshingaira, vevanyengeri, vevanokumbira mari uye vevanonzi - nhasi - "vechivanhu" uye zvakare nevakadzidza. -Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Yambiro uye nekungwarira nzwisiso inodiwa kana zvasvika pakugadzirisa kutadza kwevamwe. Pane musiyano wakakura pakati paKristu nesu sezviripo pakati peMutongi nejuri. Mutongi anotora chikamu mukushandisa mutemo, asi Mutongi ndiye anozopa mutongo.

Hama, kunyangwe munhu akabatwa pane kumwe kudarika, imi veMweya munofanira kumururamisa nomweya munyoro, makazvitarira, kuti murege kuidzwawo, asi zviitei nounyoro nokuremekedza, muchichengeta hana yenyu yakachena. , kuti, kana uchishoreswa, ivo vanosvibisa mufambiro wako wakanaka muna Kristu vanyadziswe. (VaGaratiya 6: 1, 1 Petro 3:16)

Chokwadi chinoda kutsvakwa, kuwanikwa nekuratidzwa mukati me "hupfumi" hwerubatsiro, asi rudo mukutsva kwarwo runoda kunzwisiswa, kusimbiswa nekuitwa muchiedza chechokwadi. Nenzira iyi, hatingoitire chete rubatsiro kune vanovhenekerwa nechokwadi, asi tinobatsirawo kupa kutendeka kuchokwadi… Mabasa asina ruzivo ibofu, uye ruzivo rusina rudo haruiti. —PAPA BENEDIKI XVI, Caritas in Veritate, n. 2, 30

Chekupedzisira, tinoona kunyanyisa kweavo vasingade chero chinhu kunze kwe "hupenyu" kana kukwirira kwechiitiko chechitendero. "Nzira" dzimwe nguva inowana kutariswa, asi "chokwadi" kazhinji kazhinji chiri munzira.

 

KUNYANYA KUNAKA

Iko kune, zvisinei, imwe yakanyanyisa iyo isu takadaidzirwa. Ndiko kusiiwa kwakazara uye kwakazara kwedu pachedu kuna Mwari. Iko kushanduka kwakazara uye kwakazara kwemoyo yedu, tichiisa hupenyu hwezvivi shure kwedu. Mune mamwe mazwi, utsvene. Kuverenga kweMisa kwekutanga kwanhasi kunowedzera iro izwi:

Zvino mabasa enyama ari pachena: unzenza, kusachena, unzenza, kunamata zvidhori, uroyi, ruvengo, makwikwi, godo, kuputika kwehasha, zviito zveudyire, kupesana, mapato, nguva dzegodo, kunwa doro, mitambo yekuita madhiri, nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambira, sezvandakambokuyambira kare, kuti avo vanoita zvinhu zvakadai havazogari nhaka yeHumambo hwaMwari. Mukupesana, chibereko cheMweya rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, mutsa, rupo, kutendeka, kupfava, kuzvidzora. Hakuna mutemo unorambidza zvakadai. Zvino avo vari vaKristu Jesu vakaroverera pamuchinjikwa nyama yavo pamwe nehavi nezvido zvayo. (VaG. 5: 18-25)

Kune maKristu mazhinji nhasi anoedzwa kuti vagumbuke pavanotarisa mamiriro eChechi nepasi rose. Unovaona pese pese pa blogosphere uye pasocial media vachifukura mabhishopi uye vachizunza chigunwe chavo kuna Papa. Ivo vafunga kuti inguva yekutora chikwapuro uye kuchenesa tembere ivo pachavo. Eya, ivo vanofanira kutevera hana yavo.

Asi ndinofanira kutevera yangu. Ndine chokwadi chekuti chinodiwa panguva ino haisi hasha asi hutsvene. Naizvozvi handireve kuzvipira kunosara kunyarara pamberi pechivi. Asi, varume nevakadzi vakazvipira kuChokwadi, vari kurarama Nzira, uye nekudaro, vachiparadzira Hupenyu uhwo, mushoko rimwe, rudo yaMwari. Uyu ndiwo mhedzisiro yekupinda munzira yakamanikana yekutendeuka, kuzvininipisa, kushandira, uye nemunamato wakasimba. Iyo nzira nhete yekuzvinyima kuti uzadzwe naKristu, kuti Jesu afambe zvakare pakati pedu… kuburikidza nesu. Isa imwe nzira:

… Chinodiwa neChechi havasi vashoropodzi, asi maartist… Kana nhetembo iri munyatwa izere, chakakosha hakusi kunongedza vananyanduri vakashata asi kuti iwe pachako unyore nhetembo dzakanaka, nokudaro uchizamura matsime matsvene. -Georges Bernanos (d. 1948), munyori wechiFrench, Bernanos: Chiitiko Chiripo, Ignatius Press; yakataurwa mukati Magnificat, Gumiguru 2018, mapeji 70-71

Ini ndinowanzo gamuchira tsamba dzinondibvunza kuti nditaure pane zvakataurwa kana kuitwa naPope kana zvaari kuita. Handina chokwadi nei maonero angu achikosha. Asi ndakataura izvi zvakanyanya kune mumwe akabvunza: We tiri kuona kuti mabhishopi edu nemapapa edu vari kutadza pachedu sevamwe vedu. Asi nekuti ivo vari muhutungamiriri, vanoda minamato yedu kupfuura isu yatinoda yavo! Hongu, kutaura chokwadi, ndiri kunyanya kunetseka nekushayikwa kwangu kwehutsvene kupfuura kwevafundisi. Kune rangu divi, ini ndinovavarira kunzwa Kristu achitaura pamusoro pehunhu hwavo hwega nekuda kwechikonzero icho chavakaziviswa naJesu:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

Mhinduro yaMwari kuhunhu hwetsika inogara iri vatsvene: varume nevakadzi vakapinza Vhangeri-Utsvenendiyo mishonga yekurapa kwetsika dzakatikomberedza. Kupopota kana pamusoro pezwi revamwe kunogona kuhwina nharo, asi kashoma kunokunda mweya. Muchokwadi, apo Jesu akachenesa tembere neshamhu nekutuka vaFarise, pakanga pasina nhoroondo muEvhangeri dzekuti chero munhu akatendeuka panguva iyoyo. Asi isu tine akawanda mareferenzi kune apo Jesu nemoyo murefu uye nerudo akazivisa chokwadi icho kune vatadzi vakaomesa moyo yavo. Chokwadi, vazhinji vakava vatsvene pachavo.

Rudo harumboperi. (1 VaK. 13: 8)

Hutsika mutsika muChechi hauna kunge wakazvarwa munguva yedu chete, asi hunobva kure, uye hwakadzika midzi mukushayikwa kwehutsvene… Muchokwadi, kuparara (kweChechi) kunozvarwa nguva imwe neimwe utsvene husingaiswe pakutanga nzvimbo. Uye izvi zvinoshanda kunguva dzese. Zvakare hazvigone kuchengetedzwa kuti zvakakwana kuchengetedza dzidziso kwayo kuitira kuti uve neChechi yakanaka… Hutsvene chete hunopandukira zvine chekuita nehurongwa hwemweya hwatakanyudzwa. - Nyanzvi yeKaturike yeItaly uye munyori Alessandro Gnocchi, mubvunzurudzo nemunyori weItaly Katurike Aldo Maria Valli; rakaburitswa muTsamba # 66, Dr. Robert Moynihan, Mukati meVatican

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.