Kusungirirwa Neshinda

 

THE nyika inoita kunge yakarembera neshinda. Tyisidziro yehondo yenyukireya, kudzikira kwetsika, kupesana mukati meChechi, kurwiswa kwemhuri, nekurwiswa kwehunhu hwevanhu kwakanganisa rugare rwepasi nekugadzikana kusvika panjodzi. Vanhu varikuparadzana. Hukama huri kusimuka. Mhuri dziri kutsemuka. Marudzi ari kukamura…. Ndiwo mufananidzo muhombe — uye unoita kunge Denga unobvumirana nawo:

Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepasi zvakarasika uye chimwe chikamu chinofanira kunamata nekugadzirisa mubhadharo waIshe kuti vatore tsitsi. Dhiabhorosi anoda kuve nekutonga kuzere pamusoro penyika. Anoda kuparadza. Pasi pane njodzi huru… Panguva idzi vanhu vese vakarembera neshinda. Kana tambo ikadambuka, vazhinji vachava avo vasinga svike muruponeso… Kurumidza nekuti nguva iri kupera; hapazovi nenzvimbo yeavo vanononoka kuuya! Chombo chine pesvedzero huru pane zvakaipa kutaura Rosari… -Mai vedu kuna Gladys Herminia Quiroga wekuArgentina, yakatenderwa musi waMbudzi 22nd, 2016 naBhishopi Hector Sabatino Cardelli

 

Tendeuka PAMWARI

St. Bernadine weSiena akamboti, "Chokwadi chakaonekwa sekenduru hombe rinovhenekera nyika yese nemurazvo wayo wakanaka." Asi nhasi, mwenje iwoyo uri kudzikira.  

… Munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa sarimi risingachave nemafuta.—Tsamba yeHutsvene Hwake PAPA BENEDICT XVI kuna Vabhishopi Vepasi Pose, Kurume 12, 2009; www.haav.va

Sekunyora kwandakaita nguva shoma yapfuura, apo pasi rino rinoita rima - uye iro rima rekuvhiringidzika rinotopinda muChechi - tinofanirwa kudaro Vhura MisoroNdokunge, Mwari anoramba achitaura nesu kuburikidza nenhume dzakasarudzwa dzinopa, kwete dzidziso nyowani, asi iyo chiedza chehungwaru hwamwari kutibatsira kuti tizive mapinduriro atinofanira kuita mune ino nguva - kana isu tikateerera.

Haisi [iya inonzi "yakavanzika" zvakazarurwa '] basa rekuvandudza kana kupedzisa zvakatsanangurwa zvaZvakazarurwa zveZvakazarurwa, asi kubatsira kurarama zvakazara nazvo mune imwe nguva yenhoroondo…  -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 67

Mufundisi, Peter Bannister, anoenderera mberi nekunditumira shanduro kumashoko evaoni vanovimbika veKaturike vanorarama pasirese pasirese nhasi, kusanganisira izvi zvinonzi zvinobva kuna Mukadzi Wedu weZaro muItari:

Vana, zvese zvandanga ndichikuzivisai kwamuri kwechinguva zvino zvava kuda kuzadzikiswa; nguva dzave pedyo, honai pano pagedhi. Vana vangu, zvakare ndinokutaurira kuti usatya, ndiri padivi pako, ndinokutungamira neruoko rwangu: tora, tifambe tese. Vana vadiki, panguva ino yekuyedzwa nedambudziko, musatya, uye simbisai minamato yenyu. —August 26th, 2017 kuna Angela
Ehe, munamato iri pamoyo peinenge meseji yese kubva Kudenga mazuva ano. Nekuti zvinodzidziswa neCatechism, "Kunamata kunoenda kunyasha dzatinoda zviito zvakanaka. ” [1]CCC, N. 2010 Kunamata ndiko kwatisingangowana chete simba nenyasha zvekumutsidzira murazvo wekutenda, asi kuti tishandurwe tichiwedzera kuva Jesu kuitira kuti tigone kuve "chiedza chenyika". [2]cf. Mat. 5:14 Tichifunga kuti Rosary munamato wakanangana naKristu watinofungisisa paIzwi raMwari, hazvishamise kuti Mukadzi Wedu nemapapa ake anoramba achitidaidza kwairi. 
Vana vangu vandinoda, bata Rozari dzvene uye zvigadzirire kurwa kurwa kwakanaka. Vana vangu, nguva dzakaoma dzakakumirirai. Vana, uku kungova kutanga kwezvose zvandanga ndichikuzivisai kwenguva yakareba, asi musatya, vana vangu: Ndinokudai uye ndiri pedyo nemi, ndinokudzivirirai nejasi rangu. Vana vangu, ndinokudai uye nhasi ndinopa nyasha dzakawanda kune avo varipo nevaya vamunotakura mumoyo yenyu; Ndinogamuchira minamato yako ndokuiisa patsoka dzaMwari Baba. Vana vangu, dururai hunhu hwenyu uye muzadze naShe. -Mai vedu veZaro kuenda kuSimona, Nyamavhuvhu 26th, 2017

Chechi yagara ichifunga kuti unoshanda pamunamato uyu, ichiisa kuRosari… matambudziko akanyanya kuoma. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. —Papa John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, makore makumi mana
Munamato, hongu, wanga uri moyo wemeseji paMedjugorje, uko komisheni yeVatican munguva pfupi yapfuura yakapa kutsigira kuzere kwechokwadi kwemashura ekutanga ipapo. [3]cf. MysticPost.com  Uye iwo munamato uyo nhasi unosara uri pakati penzvimbo ino inonyanya kuzivikanwa saiti yemazuva ano:
Usatya. Usave usina chokwadi, ndinewe. Usazvibvumidze iwe kuora moyo nekuti munamato wakawanda uye kuzvipira zvakakosha kune avo vasinganamate, vasingade uye vasingazive Mwanakomana wangu… Naizvozvo namata, namata nekuita, namata nekupa, namata nerudo, namata uri mubasa uye pfungwa, muzita reMwanakomana wangu. Kunyanya kuda kwaunopa iwe, zvakanyanya zvacho zvaunogashira iwe. Rudo runobva murudo runovhenekera nyika. -Mai vedu veMedjugorje kuna Mirjana, Nyamavhuvhu 2, 2017; Komisheni yeVictoria nguva pfupi yadarika yakapa kutsigira kuzere kwechokwadi kwemashura ekutanga muMedjugorje
Kushatisa Marco Ferrari muParatico, Mukadzi Wedu anonzi akadaro Svondo rapfuura:
Vadiwa vana, musarega murazvo wekutenda uri mamuri uchidzima, musatendera kuti mharidzo yangu, yakapihwa pano, ive isina maturo uye isanzwike… Shingai, vana vangu, ndinemi! Pane nguva shoma yasara, muvengi achafambira mberi nekunyepa kwake uye anokonzeresa kukuvara kukuru pamweya muhupenyu hweavo vanogara mukukahadzika, mukusaziva uye muchivi. Ndinokukumbirisai, vana, namatirai nyika yose. Zvivi zviri kuwanda, zvatove zvakawandisa… uye unokanganiswa nezvinhu zvepanyika… vana, dzokera kuna Mwari! —August 27, 2017

Iwe unonzwa here theme ichibuda? Mukadzi wedu ari kuyambira, sezvakaita Papa Benedict, kuti miedzo iri kuuya iyo inogona kudzima rutendo rweavo vasina midzi mukunamata, kunova kunodzika midzi muna Mwari, uyo sekutaura kweMunyori wePisarema. “Simba rangu, Ishe, dombo rangu, nhare yangu, mununuri wangu, Mwari wangu, dombo rangu routiziro, nhovo yangu, runyanga rwangu rwokuponesa, nhare yangu [4]Pisarema 18: 2-3
 
Kumhiri kuAnguera, Brazil, Pedro Regis, anofarira rutsigiro kubva kuna bhishopi wake, anoenderera mberi nekupa meseji kubva kunaMai vedu mumusoro mumwe chete.
Vadiwa vana, idai uye dzivirirai chokwadi. Chechi yaJesu Wangu ichasangana nemadutu makuru uye ichazununguswa, asi hapana simba remunhu richakwanisa kumukunda. Jesu Wangu anofamba neChechi Yake. Usadzokera shure. Mira wakasimba panzira iyo yandakunongedzera kwauri pamusoro pemakore. Kukunda kwako kuri muna Jesu. Usabve paNyasha Dzake. Usarega murazvo wekutenda uchipera mukati mako. Chero chii chinoitika, mira wakasimba mukutenda kwako. Tsvaga simba muMunamato uye Mukunzwa Evhangeri. Swedera kuConfessional uye uzvidye pamwe neKudya Kwakakosha kweEucharist. Vavengi vacharwisa Chechi yaJesu Wangu, asi kupenya kwechokwadi chakapihwa Jesu naJesu kuChechi Yake hakuzombodzimwa. Ushingi… -Message yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo, Nyamavhuvhu 26, 2017
Musi waAugust 19 uye zvakare pa29, Mukadzi Wedu akayambira kuti isu takananga "Kuvhiringidzika kukuru pakunamata" uye "Ramangwana rekusava nechokwadi kukuru, uye vazhinji vachadzokera shure nekutya."  St. John akanyora izvozvo "Rudo rwakakwana runodzinga kutya kwese," [5]1 John 4: 18 uye kuda kuchengeta mirairo yaMwari. [6]cf. 1 Johani 5:3 Saka, rudo uye munamato maoko maviri atinosimudzwa nawo kuenda kuna Baba Vekudenga. 
Ndinokukumbira kuti uchengete murazvo wekutenda kwako uchipfuta uye utsvage kutevedzera Mwanakomana wangu Jesu mune zvese. Nguva dzose tsvaga musuwo wakamanikana. Tiza kubva pakunyengereka kuri nyore kwenyika, nekuti chete ndizvo zvaunogona kushandira Ishe vakatendeka. Bhendesa mabvi ako mumunamato. Chinhu chinoshamisa chichaitika pasi pano uye vazhinji vachatenda kutenda kwavo. Gara naJesu. Usadzokera shure. Iwe wakakosha pakuzadziswa kweZvirongwa Zvangu. Usadzokera shure. Izvo zvaunofanirwa kuita, usasiyire mangwana. Ushingi. Ndichagara ndiri pedyo newe… Mushure mekutambudzika kwese, Ishe vachapukuta misodzi yako uye uchaona rugare ruchitonga Pasi Pano. Pamberi. -Message yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo kuna Pedro, muSão José do Rio Preto, Nyamavhuvhu 20, 2017
 
KABHINDA RINOTSVIRA 
 
Makumi gumi apfuura, ndakave nemuono wemukati une simba uyo - apo pandakaverenga mazwi ari pamusoro - anoita kunge ave padanho rekuzadzikiswa: 
 
Ndakaona nyika yakaungana kunge mumba mune rima. Pakati pane mwenje unopfuta. Ipfupi kwazvo, wakisi inenge yakanyungudika yese. Murazvo unomiririra mwenje waKristu: chokwadi. Wakisi inomiririra iyo nguva yenyasha tinogara. 

Pasi rose chikamu chikuru chiri kufuratira uyu Murazvo. Asi kune avo vasipo, avo vari kutarisa Chiedza uye kuKuvatungamira, chimwe chinhu chinoshamisa uye chakavanzika chiri kuitika: munhu wavo womukati ari kutungidzwa muchivande.

Iri kukurumidza kuuya nguva iyo ino nguva yenyasha ichatadza kutsigira mwenje (budiriro) nekuda kwechivi chenyika. Zviitiko zviri kuuya ichatsemura kenduru zvachose, uye Chiedza chekenduru ichi chinodzimwa. Kuchavapo nyonganyonga mu “kamuri”

Anotora kunzwisisa kubva kuvatungamiriri venyika, kusvikira votsvangadzira murima pasina chiedza. anovaita kuti vadzedzereke savanhu vakadhakwa. (Jobho 12:25)

Kubviswa kweChiedza kunotungamira mukukanganiswa kukuru uye kutya. Asi avo vanga vachipinza Chiedza munguva ino yekugadzirira isu tave mukati ichave neChiedza chemukati chekuvatungamira nacho (nekuti Chiedza hachimbodzima) Kunyangwe zvavo vachange vachisangana nerima rakavakomberedza, Chiedza chemukati chaJesu chichave chichivhenekera zvakajeka mukati, chichivatungamira zvisingaite kubva munzvimbo yakavanda yemoyo.

Zvino chiratidzo ichi chakange chiine chinovhiringidza. Kwakanga kune mwenje kure… mwenje diki kwazvo. Yakanga isiri yechisikigo, sechiedza chidiki chemwenje. Pakarepo, vazhinji vaive mukamuri vakatsika vakananga kune ichi chiyedza, iro chete iro ravaigona kuona. Kwavari yaive tariro… asi yaive nhema, mwenje unonyengera. Hazvina kupa kudziya, kana Moto, kana Ruponeso- iwo Murazvo uyo wavakanga vatoramba.  

Meseji ndeyekuti, apo Chiedza cheChokwadi chinonyangarika munyika, Chiedza ichi chinoramba chichiwedzera kukura musimba nesimba mukuvanda kwemoyo yeavo vakapinda Areka yeMukadzi Wedu, uye nekudaro, moyo waMwari. Chibereko cheichi uchava mufaro! Hongu, mweya iyi ichave zviratidzo zvekupesana nenyika. Nekuti semarudzi achadedera nekutya, kuchave nerunyararo, runyararo, uye mufaro unobuda seZuva kubva mumoyo yeavo vakaramba miedzo yenguva yedu, vakazvidurura venyika ino, uye vakavhurira moyo yavo kuna Jesu. 

Kana mazwi aKristu aramba ari matiri tinogona kuparadzira rimi rerudo rwaAkavesa pasi pano; tinokwanisa kusimudza mudenga mwenje wekutenda netariro yatinofambira mberi takananga kwaAri. —PAPA BENEDICT XVI,Nekumba, Basilica yaSt. Peter, Kubvumbi 2, 2009; L'Osservatore Romano, Kubvumbi 8, 2009

Uye saka, Mukadzi Wedu, Iye Gidheoni Mutsva, inoenderera ichititungamira kumunamato, nekuti ipapo, isu tichawana Mwanakomana wake-uye nenyasha dzese dzatinoda kuve zvapupu zvake kumigumo yepasi. 

Vadiwa vana! Nhasi ndiri kukushevedzai kuti muve vanhu vemunamato. Namata kusvikira munamato wave mufaro kwauri uye musangano neWekumusoro-soro. Anozoshandura moyo yenyu mugova vanhu verudo nerunyararo. Musakanganwa, vana vadiki, kuti Satani ane simba uye anoda kukutsausai kubva pamunamato. Iwe, usakanganwa kuti munamato ndiyo kiyi yakavanzika yekusangana naMwari. Ndokusaka ndinewe kukutungamira. Usakanda mapfumo pasi pamunamato. Ndatenda nekuve wapindura kufona kwangu. -Mai vedu vaAugust 25, 2017 meseji kuna Marija, Medjugorje

Namata, namata, namata! 

 

Isu tine iro rechiporofita meseji iro rakavimbika zvachose. Uchaita zvakanaka kuiteerera, semwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kudzamara kwaedza uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu.
(2 Peter 1: 19)

 

Musangano weNyika we
Murazvo weRudo
yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria

Nyamavhuvhu 22-23rd, 2017
Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

Feature:

Mark Mallett - Muimbi, Munyori wenziyo, Munyori
Tony Mullen - Mutungamiriri weNyika yeMurazvo weRudo
Fr. Jim Blount - Sosaiti yeMukadzi Wedu weiyo Tsvenetsvene Utatu
Hector Molina - Kukanda Mambure Ministries

Kuti uwane mamwe mashoko, tora pano

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC, N. 2010
2 cf. Mat. 5:14
3 cf. MysticPost.com
4 Pisarema 18: 2-3
5 1 John 4: 18
6 cf. 1 Johani 5:3
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA, ALL.