Takakona Kona?

 

Ongorora: Kubva zvandaburitsa izvi, ndawedzera mamwe mashoko anotsigira kubva kumazwi ane chiremera sezvo mhinduro pasi rese dzichiri kubuda. Ichi chakanyanya kukosha chidzidzo kuti zvisungo zveMuviri waKristu zvisanzwikwe. Asi chimiro chekufungisisa uku uye nharo dzinoramba dzisina kuchinjwa. 

 

THE nhau dzakapfurwa pasi rose sechipotsera: "Pope Francis vanotendera kubvumidza vafundisi veKatorike kuti vakomborere varume nevakadzi vakaroorana" (ABC News). Reuters akati: “Vatican inobvumidza makomborero kune varume nevakadzi vakaroorana mukutonga kwakakosha.”Kamwechete, misoro yenhau yanga isiri kumonyanisa chokwadi, kunyangwe paine zvimwe kunyaya…

 
Chiziviso

A "Declaration” yakabudiswa neVatican inosimbisa uye inosimudzira pfungwa yokuti vakaroorana vari mumigariro “zvisina kufanira” vangauya nokuda kwechikomborero kubva kumuprista (pasina kuvhiringidzwa nechikomborero chakafanira roorano yesakaramende). Izvi, Roma yakati, "ichi chiitiko chitsva ... muMagisterium." Vatican News yakashuma kuti “makore 23 apfuura kubvira apo yaichimbova ‘Hofisi Tsvene’ yakabudisa Chiziviso (chokupedzisira chakanga chiri muna August 2000 na‘.Dominus Jesus’), gwaro roukoshi hwedzidziso hwakadaro.”[1]Zvita 18. 2023, vagoramedia.va

Zvisinei, vamwe vafundisi nevatsigiri vapapa vakaenda pasocial network vachiti hapana chachinja. Uye vamwe, vakadai somukuru weAustrian Bishops’ Conference, vakati vaprista “havachagoni kuti aiwa” kuchikumbiro chengochani chechikomborero. Akaenda mberi.

Ndinotenda kuti Chechi inoziva kuti hukama pakati pevaviri [vanhu] vemurume mumwe chete hahuna zvachose pasina chokwadi: kune rudo, kune kuvimbika, kunewo kuoma kwakagoverwa uye kurarama mukutendeka. Izvi zvinofanirawo kubvumwa. —Archbishop Franz Lackner, Zvita 19, 2023; livel-net.com 

Uye zvechokwadi, uyo anogara achipokana Fr. James Martin akabva aenda Twitter (X) kuti abudise makomborero ake ezvinoita kunge murume nemukadzi vakazvipira kumararamiro avo (ona mufananidzo uri pamusoro).

Saka gwaro racho rinotii chaizvo? Uye zvichave nebasa here, zvichipihwa izvo zvinotendwa nemabhiriyoni evanhu pasirese kuti ndezvechokwadi: kuti Chechi yeKatorike iri kubvumidza hukama hwengochani?

 

A New Development

Kukumbira muprista chikomborero chiri pamusoro pechinhu chiduku chinokakavara muChechi yeKaturike - kana kuti chaive. Ani nani akakumbira mupirisita chikomborero chake anenge agashira rimwe chete. vanenge. St. Pio aizivikanwa nekuramba kupa ruregerero mukureurura, ndoda chikomborero, kune mumwe munhu akanga asina kutendeseka. Aive nechipo chekuverenga mweya, uye nyasha idzi dzakaita kuti vazhinji vatendeuke kwakadzama uye kwechokwadi apo akapikisa kusatendeseka kwavo.

Vatadzi vanobva kumativi ose ehupenyu vakakumbira chikomborero chemupristi - kusanganisira mutadzi achinyora izvi. Uye ruzhinji rwevanhu urwu pasina mubvunzo runosanganisira vanhu vanodanana nemurume mumwe chete. Nemamwe mashoko, Chechi yagara ichitambanudzira nyasha dzechikomborero kuvanhu, vakaroorana, uye mhuri dzichikumbira nyasha dzakakosha sezvo, kazhinji, pasina “kuedzwa kwetsika” kusati kwadiwa. Kungoratidzira kwemunhu wega mu pakati nepakati situation haide.

Uyezve, Papa Francis akasimbisa kukosha kwekusvika kune "nharaunda" dzevanhu uye kuti Chechi ive "chipatara chemunda" chemweya yakakuvadzwa. Aya ndiwo tsananguro dzakakodzera dzaIshe wedu ushumiri hwe“makwai akarasika.” Nezve izvo, Chechi yakasimbisa zvakare muna 2021:

Sangano rechiKristu nevafundisi varo vanodaidzwa kuti vagamuchire neruremekedzo uye nehanya vanhu vane chido cheungochani, uye vachaziva nzira dzekuwana nadzo nzira dzakakodzera, dzinoenderana nedzidziso dzeChechi, dzokuzivisa kwavari Evhangeri mukuzara kwayo. Panguva imwecheteyo, vanofanira kuziva kuva pedyo kwechokwadi kweChechi - iyo inovanamatira, inovaperekedza uye inogovera rwendo rwavo rwekutenda kwechiKristu - uye kugamuchira dzidziso nekubuda pachena kwechokwadi. -Responsum yeUngano yeDzidziso yeKutenda kune dubium nezve kuropafadzwa kwemubatanidzwa wevanhukadzi, Kukadzi 22, 2021

Asi gwaro rimwe chetero rinotaurawo zvakajeka:

Mhinduro kune yakarongwa dubium [“Chechi ine simba here rokupa maropafadzo kumibatanidzwa yevanhu vane mitezo mimwe cheteyo yokubereka nayo?”] hazvitadzisi maropafadzo anopiwa kumunhu mumwe nemumwe ane chido cheungochani, vanoratidza chido chekurarama mukuvimbika kuzvirongwa zvaMwari zvakaziviswa sezvakarongwa nedzidziso yeChechi. Asi, rinozivisa zvisiri pamutemo ani chikomborero chinowanzo bvuma mibatanidzwa yavo saizvozvo.

Saka chii chachinja? Chii chinonzi "kuvandudzwa kutsva"? 

Declaration ichangoburwa inotaura kuti ikozvino pane…

… mukana wekuropafadzwa vakaroorana mumamiriro ezvinhu asina kujairika uye zvepabonde zvakafanana vakaroorana pasina kusimbisa zviri pamutemo chimiro chavo kana kushandura neimwe nzira dzidziso yeChechi isingaperi pamusoro pewanano. -Fiducia Supplicans, Pamusoro peZvinoreva Mharidzo Yezvikomborero Mharidzo

Mune mamwe mazwi, izvi hazvisi zvevanhu vanouya kumupristi asi vakaroorana kuita zvechingochani kana kuti “zvisina kujairika” uchikumbira “makomborero.” Uye imomo ndimo mune gakava: aya haasisiri mamiriro asina kwaakarerekera. Kumwe kugera kwebvudzi mugwaro rekutaura kuti, hapana nzira iyo chikomborero ichi chinogona kupa chimiro chewanano, iko kurora-kwe-ruoko, kungave nemaune kana kwete.

Mubvunzo hausi wekuti muprista achange achiropafadza mubatanidzwa pachawo, waasingakwanise, asi neimwe nzira tichibvumira zvinyararire hukama hwepabonde imwe chete…

 

A New Sophistry

Mu Responsum kune dubia, zvinhu zviviri zvakajeka: munhu ari kuzvipa amene ari kuratidzira “chido chokurarama nokutendeka kuzvirongwa zvakaziviswa zvaMwari sezvinokarakadzwa nedzidziso yeChechi.” Hazvidi kuti munhu wacho ave netsika dzakanaka - nokuti hapana munhu akadaro. Asi mashoko akapoteredza ari pachena kuti munhu wacho haasi kukumbira chikomborero aine chinangwa chokudaro chigare mumararamiro asina kujeka. Chechipiri ndechekuti chikomborero ichi hachigone mu "chero chimiro" chinowanzo "kubvuma mibatanidzwa yavo seyakadaro" seyakatenderwa.

Asi “chiitiko chitsva” ichi chinotaura kuti murume nomudzimai vanogara pamwe chete muchivi chinouraya chine chinangwa[2]ie. nyaya yechivi ihombe, kunyange hazvo mhosva yevatori vechikamu iri imwe nyaya. anogona kukumbira mwe mativi ehukama hwavo anogona kuburitsa zvakanaka, kuropafadzwa:

Mumamiriro ezvinhu akadaro, chikomborero chinogona kupiwa ... pane avo - vachizviona kuti varombo uye vanoda rubatsiro rwake - vasingarevi mvumo yemamiriro avo, asi vanokumbira kuti zvose ichokwadi, zvakanaka, uye zvinotenderwa nevanhu. muhupenyu hwavo nehukama hwavo ngahufumiswe, vaporeswe, uye nekusimudzirwa nekuvepo kweMweya Mutsvene.

Saka mubvunzo ndewekuti: vanhu vaviri muhupombwe hweveruzhinji, kana barika rine vakadzi vana, kana murume anorara nemwana ane mwana "anotendera" - vanhu ava vari muhukama "husina kurongeka" hwakadaro vanogonawo kuenda kumupristi makomborero ezvimwe zvese ichokwadi, zvakanaka, uye zvinogonekwa nevanhu muhupenyu hwavo?

Uku kungotamba nemashoko — hunyengeri, uye nzira yemanomano… Nokuti tiri kukomborera nenzira iyi nguva iri pedyo [yechivi] kwavari. Sei [vari] kukumbira chikomborero ichi semurume nemukadzi, kwete semunhu mumwe chete? Hongu, munhu asina kuroora ane dambudziko iri rekudanana nemurume wemunhurume anogona kuuya kuzokumbira chikomborero chekukunda miedzo, kugona, nenyasha dzaMwari, kurarama zvakachena. Asi semunhu asina kuroora haauye nemumwe wake - ichi chichava kupesana munzira yake kuti ararame zvinoenderana nezvinodiwa naMwari.  —Bhishopi Athanasius Schneider, Zvita 19, 2023; youtube.com

Imomo mune sophistry mune zvese izvi, musungo wakajeka. Kuzviratidza semurume nemukadzi pasina vavariro yokuchinja kubva pachivi chakakomba, uye wokumbira chikomborero pane zvimwe zvinonzi “zvechokwadi” uye “zvakanaka” zvoukama hwacho, kusatendeseka mutsika nomupfungwa.

Ropafadzo isina chimiro chemukati chaimo chemutungamiri neanopihwa haashande nekuti maropafadzo haashande. ex opere operato (kubva mubasa rakaitwa) semasakaramende. —Bishop Marian Eleganti, Zvita 20, 2023; livel-net.com kubva kath.net

Kuramba uchiziva uri muchimiro chechivi chinofa kunobvisa munhu kubva paropafadzo yakakosha kupfuura ese — nyasha dzinotsvenesa.

Kufa kwechivi kugona kukuru kwekusununguka kwevanhu, sezvakaita rudo pacharwo. Zvinoguma nekurasikirwa nerudo uye kushayikwa kwenyasha dzinotsvenesa, ndiko kuti, dzenzvimbo yenyasha. Kana iyo isina kuregererwa nekutendeuka uye nekuregerera kwaMwari, inokonzeresa kubviswa muhumambo hwaKristu uye kufa kusingaperi kwegehena, nekuti rusununguko rwedu rune simba rekuita sarudzo zvachose, pasina kudzoka shure. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1861

Bva, Chiziviso chacho chinoti: “Izvi zvikomborero zvinoratidzira kuteterera kuti Mwari ape yamuro idzodzi dzinobva mukukurudzira kwoMudzimu wake . . . Asi “rudo rwoumwari” runokura sei kana ndikabatirira nemaune kuchivi chakakomba? Zvamazvirokwazvo, Catechism inoti: “Chivi chinofa chinoparadza rudo mumwoyo womunhu kupfurikidza nokuputswa kwakakomba kwomutemo waMwari; kunoita kuti munhu abve kuna Mwari, anova ndiye magumo ake nerunyararo rwake, nokusarudza zvakanaka zvakaderera kwaari.”[3]kwete. 1855 Mune mamwe mazwi, iwe unopa sei chikomborero kune avo vanozoramba Wakaropafadzwa?[4]Cherechedza: nyaya yebonde ihombe, kunyangwe mhosva yevatori vechikamu iri imwe nyaya.

Uyezve, kana munhu akakumbira nomwoyo wose “kupfumiswa, kuporeswa, uye kukwidziridzwa nokuvapo kwoMweya Mutsvene,” havafaniri kunangidzirwa zvinyoronyoro kuregererwa kwekureurura kupesana neropafadzo ye chinzvimbo kwakabva mumamiriro ezvinhu aya ari pachena okutadza?

Pane zvese zviri pamusoro, pane kutaridzika kwenjere, asiwo zvakawanda zvejagoni, hunyanzvi, uye hunyengeri… Nyangwe “Pamusoro pezvinoreva maropafadzo ehufundisi” ingave ine chinangwa chakanaka, inoparadza hunhu hwemaropafadzo. Maropafadzo inyasha dzakazadzwa neMweya idzo Baba vanopa pavana vavo vakagamuchirwa vanogara muMwanakomana wavo, Jesu Kristu, pamwe nepamusoro peavo vavanoda kuti vave saizvozvo. Kuedza nounzenza kushandisa zvikomborero zvaMwari kunosekesa kunaka kwake kwoumwari norudo. —Fr. Thomas G. Weinandy, OFM, Cap., Zvita 19, 2023; Chinhu cheKaturike

Saka, izvo Responsum kuti Pope Francis akapa maCardinals makore maviri apfuura nemazvo uye zvisina musoro rinoti:

“…tinokosha kuna Mwari kupfuura zvitadzo zvose zvatinogona kuita”. Asi haakomborere uye haakomborere chivi… Chokwadi “anotitora sezvatiri, asi haambotisiyi sezvatiri.”

 

Mugwagwa Wekuramba Kutenda

Takona mugwagwa muChurch kana tichitamba mashoko nemweya yevanhu. Muverengi ane dhigirii muCanon Law akataura pachena, 

…kuitirwa nyasha neropafadzo ndizvo chete, nyasha, chipo. Iko hakuna kodzero kwazviri, uye hapangambovi chero RITE yeropafadzo iyo inobvumira chivi nenzira ipi zvayo. Idzo dzinonzi kutukwa uye dzinobva kune wakaipa. -Tsamba yepachivande

Mugwagwa uyu unoenda ku kuramba kutenda. Tsitsi dzaJesu igungwa risingaperi kumutadzi… asi kana tikazviramba, itsunami yekutongwa. Chechi ine chisungo chekuyambira mutadzi nezvechokwadi ichi. NdezvaKristu chokwadi netsitsi zvakandibvisa pamazuva angu erima rechivi, kwete kubata kumeso kwemuprista kana kubirwa kwechikomborero chisina kutendeka.

Pope Francis vakarurama mukukurudzira kwavo kuti tisvike kune avo vanonzwa kusabatanidzwa neVhangeri - kusanganisira avo vane hunhu hwengochani - uye zvechokwadi "kufambidzana" navo kuna Kristu. Asi kunyangwe Francis anoti anoperekedza haasi mhedziso:

Kunyangwe zvichinzwika zviri pachena, kuperekedza pamweya kunofanira kutungamira vamwe kuramba vachiswedera kuna Mwari, maari isu tinowana rusununguko rwechokwadi. Vamwe vanhu vanofunga kuti vakasununguka kana vachigona kunzvenga Mwari; ivo vanokundikana kuona kuti vanoramba varipo nherera, vasina rubatsiro, vasina pekugara. Ivo vanorega kuve vafambi uye vanova vanodzungaira, vachikomberedza ivo pachavo uye vasingatombosvika chero kupi. Kuvaperekedza kunenge kusingabatsiri kana ikava nzira yekurapa inotsigira kuzvitora kwavo uye ikamira kuva nzendo naKristu kuna Baba. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 170

Sr. Lucia vekuFatima vakati "nguva ichauya apo hondo yechisarudzo pakati peumambo hwaKristu naSatani ichave pamusoro pewanano nemhuri."[5]mutsamba (muna 1983 kana 1984) kuna Cardinal Carlo Caffarra, aideia.com Chii chaigona kusimbisa iyi hondo kupfuura iyi yazvino inokuvadza? Muchokwadi, paSinodhi paMhuri, Papa Francis vakayambira Chechi kuti irege…

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." —Cf. Iwo Mashanu Kururamisa

Handizvo here izvo chaizvo izvo chikomborero chakadaro chingareva?

…kukomborera vakaroorana vari muwanano dzisina kujairika kana varume nevarume vakaroorana pasina kupa pfungwa yekuti Chechi haisi kutsigira bonde ravo itsika.  —Fr. Thomas G. Weinandy, OFM, Cap., Zvita 19, 2023; Chinhu cheKaturike

Kuzvitaura muchidimbu, kusajeka kwemaune kwe Fiducia Supplicans kunovhura musuwo wekungoputsika kwese kwewanano kunodiwa nevavengi vekutenda, asi kusajeka kumwe chete kunoreva kuti gwaro harina mazino. —Fr. Dwight Longnecker, Zvita 19, 2023; wightlongenecker.com

Naizvozvo, hapana nachimwe, kunyange chakaisvonaka zvikurusa, chekutaura kuri muichi Chiziviso cheNzvimbo Tsvene, chinogona kuderedza miuyo inosvika kure neinoparadza inobva muiyi nhamburiko yokuita kuti zvikomborero zvakadaro zvive pamutemo. Nezvikomborero zvakadaro, Chechi yeKaturike inova, kana isiri mudzidziso, zvino mukuita, muparidzi wepasi rose uye asingadi Mwari "pfungwa dzevakadzi". Bhishopi Mukuru Tomash Peta naBhishopi Athanasius Schneider, Chirevo cheArchdiocese yeSaint Mary muAstana, Zvita 18, 2023; Katurike Herald

Gwaro iri rinovhiringa uye maCatholic anogona kuritsoropodza nekushaikwa kwezvimwe zvinhu, zvinosanganisira zvinongedzo kuzvinhu zvakaita sekutsvaga makomborero aMwari kuti atungamire vanhu kuti vatendeuke kubva kuchivi… [kune] kunyomba kwegwaro rinodzima mitsara pakati pekuropafadza vanhu vari munjodzi. hukama hwechivi, kuitira kuti uvatungamirire pedyo naMwari, uye kugadzira mamiriro ezvinhu apo zvinoita semupristi ari kukomborera hukama hwechivi pachahwo. Kunyangwe mutsara wengochani "vakaroora" inogona kugadzira iyi fungidziro, saka yaifanira kunge yakadziviswa. —Trent Horn, Mhinduro dzeKaturike, Zano reTrent, December 20, 2023

Nokuti muBhaibheri, chikomborero chine chokuita nokurongeka kwakasikwa naMwari uye kwaakazivisa kuti kwakanaka. Kurongeka uku kunobva pamusiyano wepabonde wemurume nemukadzi, anonzi nyama imwe. Kuropafadza chokwadi chinopesana nekusika hakusi kungoita chete, kunyomba. Mukuona kweizvi, muKaturike akatendeka angagamuchira dzidziso ye FS? Tichifunga nezvekubatana kwezviito nemashoko mukutenda kwechiKristu, munhu anogona kungobvuma kuti zvakanaka kukomborera mibatanidzwa iyi, kunyange nenzira yehufundisi, kana munhu achitenda kuti mibatanidzwa yakadaro haisi kupesana nemutemo waMwari. Izvi zvinotevera kuti chero Pope Francis vachiramba vachisimbisa kuti mibatanidzwa yengochani inogara ichipokana nemutemo waMwari, arikusimbisa kuti makomborero akadaro haagone kupihwa. Dzidziso ye FS saka rinozvipikisa uye nekudaro zvinoda kumwe kujekeswa. —Aimbova Mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda, Kadhinari Gerhard Müller, Zvita 21, 2023, livel-net.com

Uku ndiko kuvhiringika kwadhiabhori kunopinda munyika uye kutsausa mweya! Zvakakosha kumira pairi. —Sr. Lucia weFatima (1907-2005) kune shamwari yake Dona Maria Teresa da Cunha

 

…seChechi imwe uye yega magisterium isingaonekwe,
papa namabhishopi muhumwe naye
carry
mutoro wakakurisa uyo
hapana chiratidzo chisina kujeka
kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari.
kuvhiringa vakatendeka kana kuvanyengedza
pfungwa yenhema yekuchengeteka.
—Gerhard Ludwig Kadhinari Müller, aimbova mutungamiriri we

Ungano yeDzidziso yekutenda; Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

 

Tarisa: Kutarisana Nedutu

 

Ndinotenda neminamato yenyu yese nerutsigiro gore rino.
Merry Christmas!

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Zvita 18. 2023, vagoramedia.va
2 ie. nyaya yechivi ihombe, kunyange hazvo mhosva yevatori vechikamu iri imwe nyaya.
3 kwete. 1855
4 Cherechedza: nyaya yebonde ihombe, kunyangwe mhosva yevatori vechikamu iri imwe nyaya.
5 mutsamba (muna 1983 kana 1984) kuna Cardinal Carlo Caffarra, aideia.com
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.