Kugadzirira Kuporesa

PANO zvinhu zvishoma zvekupfuura tisati tatanga kudzoka uku (ichatanga neSvondo, Chivabvu 14, 2023 ichipera paPentekosti Svondo, Chivabvu 28) - zvinhu zvakaita sekuti ungawane kupi imba yekugezera, nguva dzekudya, nezvimwewo. Zvakanaka, kutamba. Uku ndiko kuzorora online. Ndichakusiyirai kuti muwane zvekugezera moronga madyiro enyu. Asi pane zvinhu zvishoma zvakakosha kana iyi ichave nguva yakaropafadzwa kwauri.

Ingori tsamba yega…. Kudzokera kumashure uku kuri kupinda mu "now word." Kureva kuti ini handina hurongwa. Zvose zvandiri kukunyorerai ndezvechokwadi panguva ino, kusanganisira kunyora uku. Uye ndinofunga kuti zvakanaka nekuti zvakakosha kuti ndibve munzira - kuti "ndideredze kuti Iye awedzere." Inguva yekutenda uye kuvimba neniwo! Rangarira izvo Jesu akataura ku“varume vana” vakapinza munhu akanga akafa mitezo:

Jesu paakaona zvavo kutenda, akati kune wakange akafa mitezo: Mwana, zvivi zvako zvaregererwa; ndinoti kwauri: Simuka, tora uchanja hwako, uende kumba kwako. (cf. Mako. 2:1-12)

ndiko kuti, ndiri kukuisai pamberi paJehovha kutenda kuti achakuporesa. Uye ndinosundwa kuita izvi nokuti “ndakaravira ndikaona” kuti Jehovha akanaka.

Hazviite kuti isu tirege kutaura nezve izvo zvatakaona nekunzwa. (Mabasa 4:20)

Ndakasangana neVanhu vatatu veUtatu Hutsvene - kuvapo kwavo, chokwadi chavo, rudo rwavo rwekuporesa, kugona kwavo kwese, uye hapana zvachose chinogona kuvamisa kukuporesa - kunze kwako.

kubatikana

Naizvozvo, chinodiwa panguva iyi yekudzokera kumashure kuzvipira. Zuva nezuva, ita zvishoma awa imwe shoma kuti uverenge kufungisisa kwandichakutumira (kazhinji kacho usiku hwapfuura kuti uve nako mangwanani), nyengetera norwiyo rungabatanidzwa, uye tevera mirayiridzo ipi neipi. Vazhinji venyu vanogona kupedzisira vapedza nguva yakawanda kupfuura iyoyo Mwari pavanotanga kutaura nemi, asi zvishoma, “rambai makarinda kweawa imwe chete” pamwe chete naShe.[1]cf. Mako 14: 37

Kuzvida kutsvene

Ita kuti mhuri yako kana vaunogara navo vazive kuti uri kuita iyi zororo uye kuti hausi kuzowanika muawa iyoyo kana kupfuura. Iwe uri kupihwa mvumo ye "kuzvida kutsvene": kuita iyi nguva yako naMwari, uye Mwari chete.

Dzima ese social media uye isa zvishandiso zvako kure. Wana nzvimbo yakanyarara pausingazonetswa, pauchange wakasununguka, paungava wega naMwari kuti uvhure mwoyo wako kwaari. Inogona kunge iri pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa, imba yako yekurara, imba yako yekumba… chero chaunosarudza, ita kuti zvizivikanwe kuti hauwanikwe, uye dzivirira zvese zvinotsausa zvisina basa. Muchokwadi, ndinokurudzira kuti udzivise zvakanyanya sezvinobvira mukati memavhiki maviri anotevera "nhau", Facebook, Twitter, iyo isingaperi midhiya yemagariro nzizi, nezvimwewo kuitira kuti iwe ugone kuteerera zviri nani kuna Ishe panguva ino. Funga nezve "detoxification" kubva paInternet. Enda kunofamba. Zivazve Mwari achitaura kuburikidza nezvisikwa (inova vhangeri rechishanu). Uyezve, funga nezvekutizira uku sekupinda “muimba yepamusoro” paunenge uchigadzirira nyasha dzePentekosta.

Uye hongu, nekuti kudzoka uku hakusi munzvimbo yemusangano asi mukati memamiriro emabasa ezuva rako, sarudza nguva iyo zvaunosungirwa kuita (sekubika chikafu, kuenda kubasa, nezvimwewo) zvisingapesani zviri pachena.

Ita kuti nzvimbo yako ive tsvene. Isa muchinjikwa padivi pako, batidza kenduru, isa chiratidzo, ropafadza nzvimbo yako neMvura Tsvene kana uine imwe, nezvimwewo Kwemavhiki maviri, ino ichava ivhu dzvene. Inofanira kuva nzvimbo yaunokwanisa kupinda mukunyarara uye unogona kuteerera kuinzwi raMwari.[2]cf. 1 Madzimambo 19:12 ani is kuzotaura kumoyo wako.

Pakupedzisira, izvi ndizvo chaizvo dzako nguva naMwari. Haisi nguva yekureverera vamwe, kuita hushumiri kune vamwe etc. Inguva yekuti Mwari vashumire iwe. Saka, neSvondo, ingopa mitoro yese yemoyo wako kuna Baba, uchiisa vadikanwi vako nehanya dzako kwaVari.[3]cf. 1 Petro 5:7 Uye wobva waenda…

Rega…Rega Mwari

Handiyeuki kuporesa kupi nokupi kana zvishamiso zvakawanda zvakaitwa naJesu apo avo vaibatanidzwa havana kuitwa neimwe nzira; kwayakanga isina kuvabhadhara kusagadzikana kwekutenda. Funga nezvomukadzi aibuda ropa akakambaira nemaoko nemabvi kuti abate mupendero wenguo yaJesu. Kana kuti bofu rinokumbira richidanidzira padare richiti, Jesu, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei tsitsi! Kana kuti maApostora vakarara mugungwa nedutu guru. Saka ino ndiyo nguva yekuwana chaiyo: kuregedza masiki uye huipi hwehutsvene hwatinoisa pamberi pevamwe. Kuzarura mwoyo yedu kuna Mwari uye kubvumira zvose zvakaipa, kuputsika, chivi, uye maronda kuuya muchiedza. Izvi ndizvo kusagadzikana kwekutenda, nguva yekuva asina simba, mbishi, uye mushwi pamberi peMusiki wako - sekunge uchidonhedza mashizha emuonde ayo Adhama naEvha vakavanda pasi pawo mushure mekupunzika.[4]cf. Genesi 3:7 Aa, iwo mashizha omuonde ayo, kubvira ipapo, akaedza kuvanza zvokwadi yechinodikanwa chedu chose chorudo rwaMwari nenyasha, pasina izvo isu hatigoni kudzorerwa! Kupusa kwakadii kuti tinonyara kana kuisa zvipingamupinyi pamberi paMwari sekunge haatomboziva kudzika kwekuputsika nechivi chedu. Chokwadi chinokusunungura kutanga pachokwadi chekuti zvauri, uye zvausiri.

Uye saka, kudzoka uku kunoda kwete zvako chete kubatikana asi ushingi. Kumukadzi aibuda ropa, Jesu akati: “Shinga, mwanasikana! kutenda kwako kwakuponesa.” [5]Matt 9: 22 Bofu rakarairwa. “Shingai; simuka, Anokudana." [6]Mar 10:49 Uye kuvaApostora, Jesu akakumbira: “Shingai, ndini; Usatya." [7]Matt 14: 27

The Pruning

Pane kusagadzikana kwekuve panjodzi… uyezve pane kurwadziwa kwekuona chokwadi. Zvose izvi zvakakosha kuitira kuti Baba Vekudenga vatange kudzorerwa kwako.

Ndini muzambiringa wechokwadi, uye Baba vangu murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki vanorichekerera, uye rimwe nerimwe rinoita vanorichekerera kuti ribereke zvibereko zvakawanda. ( Johani 15:1-2 )

Kuchekerera kunorwadza, kunyange nechisimba.

… Humambo hwekudenga hunotambura nechisimba, uye vane chisimba vanohutora nechisimba. (Mat. 11:12)

Iko kurapwa kwematavi asina hutano kana akafa - angave iwo maronda anokanganisa hupenyu hwedu muna Mwari uye hukama nevamwe, kana izvo zvivi zvinoda kutendeuka. Usadzivisa kuchekerera kwakakosha uku, nekuti irwo rudo, rudo rwese:

Nekuti Ishe anoranga waanoda, nekuraira mwanakomana umwe neumwe waanogamuchira. (VaHebheru 12: 6)

Uye chivimbiso chekupfuura nekuchekerera uku ndicho chatinoshuva tose: rugare.

Asi panguva ino kuranga kose kunenge kunorwadza pane kufadza; pashure kunobereka zvibereko zvorugare zvokururama kuna avo vakadzidziswa nako. (VaH 12:11)

Masakaramende

Mukati mekuzorora uku, kana zvichibvira, pindai Misa yezuva nezuva is Jesu, Muporesi Mukuru (verenga Jesu Ari Pano!) Nekudaro, zvingave zvisingaite kune vazhinji vako, saka usanetseka kana usingakwanise kutora zuva nezuva.

Zvisinei, ndinokurudzira zvakasimba kuti uende kuKureurura pane imwe nguva panguva yekudzoka, kunyanya mushure mokuenda "mukatikati". Vazhinji venyu muchazviwana mave kumhanya ikoko! Uye izvi zvinoshamisa. Nokuti Mwari vakakumirira muSakaramende iri kuti vakuporese, vasunungure, uye vakuvandudze. Kana iwe uchinzwa kuda kuenda kanopfuura kamwe apo zvinhu zvinouya, tevera Mweya Mutsvene.

Rega Amai Vake Iwe

Pasi peMuchinjikwa, Jesu akapa Maria kwatiri chaizvo kuti ave amai vedu:

Zvino Jesu wakati achiona mai vake nemudzidzi waaida aripo, akati kuna mai vake: Mukadzi, tarira mwanakomana wako. Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Saka, zvisinei kuti ndiwe ani, koka Amai Vakaropafadzwa "mumba mako", munzvimbo inoera yekuzorora uku. Anogona kukuswededza pedyo naJesu kupfuura ani zvake akasikwa, nokuti ndiye amai Vake, uye vakowo.

Ndinokukurudzira pane imwe nguva panguva yega yega yemazuva ano ekudzokera shure kuti unamate Rosary (ona pano) Ino, zvakare, inguva ye "kuzvida kutsvene" kwaunokwanisa kuunza maronda ako ega, zvidikanwi, uye minamato yekuporeswa kwako kuMukadzi Wedu uye pamberi paMwari. Nekuti mai Ropafadzo ndivo vakaudza Jesu kuti muchato wapera waini. Saka unogona kuenda kwaari panguva yeRozari uchiti, “Ndabuda muwaini yemufaro, waini yerunyararo, waini yekushivirira, waini yekuchena, waini yekuzvidzora,” kana chero zvazvingava. Uye Mukadzi uyu achaendesa zvikumbiro zvako kuMwanakomana wake ane simba rekushandura mvura yekusasimba kwako kuita Waini yeNyasha.

Ngachinyure

Unogona kunge uchifarira chokwadi chaunosangana nacho mutsamba ino yekuzorora uye unenge uchishuvira kugovana nayo nemhuri kana shamwari. Kurudziro yangu ndeyekuti enda nenzira yacho mukunyarara kwemoyo wako naJesu. Iwe uri kuenda kuburikidza nekuvhiyiwa kwemweya kwemhando uye unoda kubvumira basa iri kuti ritore migumisiro yaro uye kuti chokwadi ichi chinyure mukati. Ndichataura zvishoma pamusoro peizvi pamagumo ekudzokera shure.

Pakupedzisira, ndagadzira chikamu chitsva mubhara reparutivi rinonzi HEALING RETREAT. Iwe uchawana zvese zvakanyorwa zveiyi retreat ipapo. Uye hunza jenari rako remunamato kuti unyore mukati kana bhuku rekunyorera, chimwe chinhu chauchashandisa mukati mekudzoka uku. Toonana neSvondo!

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mako 14: 37
2 cf. 1 Madzimambo 19:12
3 cf. 1 Petro 5:7
4 cf. Genesi 3:7
5 Matt 9: 22
6 Mar 10:49
7 Matt 14: 27
Posted in HOME, HEALING RETREAT uye tagged .