Gehena nderechokwadi

 

"PANO ichokwadi chimwe chinotyisa muchiKristu chekuti munguva yedu, kunyangwe kupfuura mumazana emakore apfuura, zvinomutsa kutya kukuru mukati memoyo wemunhu. Chokwadi ichocho ndechekurwadziwa kusingaperi kwegehena. Pakungofungidzira dzidziso iyi, pfungwa dzinonetsekana, mwoyo inoomarara uye kudedera, zvido zvinoomarara uye zvinopisa dzidziso uye manzwi asingagamuchirwe anozvizivisa. ” [1]Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press

Ndiwo mazwi aFr. Charles Arminjon, yakanyorwa muzana ramakore rechi19. Zvikuru sei izvo zvavanoshanda kune kunzwisiswa kwevarume nevakadzi mune 21st! Nekuti hakusi kungokurukurwa kwegehena kumwe kunogumira kune vezvematongerwo enyika vakarurama, kana kunzi vanodzvinyirira nevamwe, asi kunyangwe vamwe vafundisi uye vafundisi vakagumisa kuti Mwari ane tsitsi haangatenderi kusingaperi kwekutambudzwa kwakadai.

Izvo zvinosuruvarisa nekuti hazvichinje chokwadi chekuti gehena nderechokwadi.

 

CHII CHINOITIKA?

Kudenga ndiko kuzadzikiswa kwechishuwo chechokwadi chevanhu, icho chinogona kupfupikiswa seiyo chido cherudo. Asi pfungwa yedu yemunhu nezve izvo zvinotaridzika, uye maratidziro anoita Musiki rudo irwo murunako rweParadhiso, zvinowira pasi peizvo zviri Kudenga sekunge svosve richikwanisa kusvika kumusoro nekubata mupendero wepasi rose. .

Gehena ndiko kubviswa kweDenga, kana kuti, kubvisirwa kwaMwari kuburikidza noupenyu hwese huripo. Iko kurasikirwa kwekuvapo kwake, tsitsi dzake, nyasha dzake. Iyo inzvimbo iyo ngirozi dzakadonha dzakaiswa, uye zvichidaro, uko mweya nenzira imwechete inoenda iyo inoramba kurarama zvinoenderana neiyo mutemo werudo panyika. Isarudzo yavo. Nekuti Jesu wakati,

Kana uchindida, uchachengeta mirairo yangu… “Ameni, ndinoti kwauri, zvausina kuitira mumwe wevadiki ava, hauna kundiitira ini.” Uye ava vachaenda kukurangwa kusingaperi, asi vakarurama kuupenyu husingaperi. (Johani 14:15; Mat 25: 45-46)

Gehena, sekureva kwaVanababa veChechi naChiremba vanoverengeka, vanofungidzirwa kuti vari pakati penyika, [2]cf. Ruka 8:31; VaR. 10: 7; Zvak. 20: 3 kunyangwe iyo Magisterium isina kumbobvira yaita chirevo chaicho mune izvi.

Jesu haana kumbobvira arega kutaura nezvegehena, iyo yakatsanangurwa naSt “Dziva romoto nesarufa.” [3]cf. Zvak. 20:10 Mukutaura kwake pamusoro pekuyedzwa, Jesu akayambira kuti zviri nani kucheka maoko pane kutadza - kana kutungamira "vadiki" muchivi - pane nemaoko maviri “Pinda muGehena mumoto usingadzimi… uko 'honye yavo isingafi, uye moto usingadzimwi.'” [4]cf. Mako 9: 42-48

Kutora kubva kumazana emakore ezvakavanzika uye zvepedyo-kufa nezviitiko nevasingatendi nevasande zvakafanana avo vakaratidzwa muchidimbu gehena, tsananguro dzaJesu dzaisave kuwedzeredza kana hypebole: gehena ndizvo zvaAkati ndizvo. Kufa kusingaperi, uye nemhedzisiro yekushaikwa kwehupenyu.

 

NZIRA YEMAHARA

Muchokwadi, kana gehena risipo saka chiKristu chinonyadzisa, kufa kwaJesu kwaive pasina, tsika yetsika inorasikirwa nenheyo yayo, uye runako kana zvakaipa, pakupedzisira, zvinoita mutsauko mudiki. Nekuti kana mumwe achirarama hupenyu hwake izvozvi achigutsikana nehuipi uye mafaro eudyire uye mumwe achirarama hupenyu hwake mukuzvipira uye nekuzvipira - uye asi vese vachizopedzisira vava nerufaro rwekusingaperi - saka chinangwa chei chiripo chekuti uve "wakanaka", kunze kwekuda kudzivirira jeri kana kumwe kusagadzikana? Kunyangwe izvozvi, kumunhu wenyama anotenda kugehena, murazvo wemuedzo unomukunda zviri nyore munguva yechishuwo chakasimba. Zvikuru sei zvaaizokundwa dai aiziva kuti, pakupedzisira, aizogoverana mufaro mumwe chetewo naFrancis, Augustine, naFaustina kunyangwe achizvifadza kana kuti kwete?

Ndeipi pfungwa yeMuponesi, ndoda iye akazvideredza kumunhu uye akatambura kushungurudzwa kunotyisa, kana pakupedzisira isu tiri vese vakaponeswa zvakadaro? Ndechipi chiri chinangwa chakakosha chehunhu hwekuzvibata kana maNeros, Stalins naHitler venhoroondo vachizogamuchira mibairo yakafanana naAmai Teresas, Thomas Moores, nevatsvene veFranciscans vekare? Kana mubairo wevanokara wakafanana neusina kuzvipira, saka chaizvo, Saka manje kana mufaro weParadhiso uri, pakaipisisa, wakanonoka zvishoma muchirongwa chekusingaperi?

Kwete, Denga rakadai rinenge risina kururama, anodaro Pope Benedict:

Nyasha haidzime ruramisiro. Izvo hazviiti zvisizvo kuita zvakanaka. Haisi chipanji chinopukuta zvese kure, zvekuti chero chakaitwa nemunhu pasi pano chinoguma chave chakakosha kukosha. Dostoevsky, semuenzaniso, anga akarurama kuratidzira achipokana nerudzi urwu rweDenga uye nerudzi urwu rwenyasha munoverengeka yake Hama Karamazov. Vaiti vezvakaipa, pakupedzisira, havagare patafura kumabiko ekusingaperi padivi peavo vakaitirwa pasina mutsauko, sekunge pasina chakaitika. -Taura Salvi, n. 44, v Vatican.va

Kunyangwe nekuratidzira kweavo vanofungidzira nyika isina mhedzisiro, ruzivo rwekuvapo kwegehena rwakatamisa vanhu vazhinji kutendeuka kupfuura mharidzo zhinji dzakanaka. Pfungwa chete ye nekusingaperi Gomba rakadzikadzika rekusuwa nekutambura rave rakaringana kuti vamwe varambe kunakidzwa kweawa pachinzvimbo chekurwadziwa nekusingaperi. Gehena riripo semudzidzisi wekupedzisira, chikwangwani chekupedzisira kuponesa vatadzi kubva mukudonha kunotyisa kubva kuMusiki wavo. Sezvo mweya wemunhu wese uri wekusingaperi, patinosiya iyi ndege yepanyika, tinorarama. Asi pano ndipo patinofanira kusarudza kwatichagara zvachose.

 

VHANGERI ROKUPFIDZA

Chirevo chechinyorwa ichi chiri mukumuka kweSinodi muRome iyo (nekutenda) yakaunza kuongororwa kwehana mune vakawanda- vese orthdox uye vemberi - avo vakarasa kuona basa rechokwadi reChechi: kuparidza. Kuponesa mweya. Kuti uvaponese, pakupedzisira, kubva kukutongwa kusingaperi.

Kana iwe uchida kuziva kuti chakakomba sei chitadzo, tarisa pamuchinjikwa. Tarisa pamusoro pekubuda ropa nekutyora muviri waJesu kuti unzwisise zvinorehwa neMagwaro:

Asi chii chawakawana zvino kubva pazvinhu izvo zvawava kunyadziswa nazvo zvino? Nekuti magumo ezvinhu izvozvo rufu. Asi zvino zvawakasunungurwa kubva kuchivi uye wave varanda vaMwari, bhenefiti yaunayo inovhenekera, uye kumagumo acho hupenyu husingaperi. Nokuti mubairo wechivi rufu, asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. (VaR. 6: 21-23)

Jesu akatora paari mubairo wechivi. Akavabhadhara zvizere. Akaburukira kune vakafa, ndokudambura ngetani dzaidzivirira magonhi eParadhiso, Akagadzira nzira yehupenyu husingaperi kune wese munhu anovimba maari, nezvose zvaAnokumbira kwatiri.

Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. (Johani 3:16)

Asi kune avo vanodzokorora aya mazwi asi voregeredza kupera kwechitsauko ichocho, havango nyadzisa mweya, asi vanoisa panjodzi yekuva chipinganidzo icho chinotadzisa vamwe kupinda muhupenyu husingaperi:

Ani naani anotenda muMwanakomana ano upenyu husingaperi, asi ani naani anoramba Mwanakomana haangaoni upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. (Johani 3:36)

"Hasha" dzaMwari iruramisiro yake. Ndokunge, mubairo wezvivi unosara kune avo vasingagashire chipo icho Jesu anovapa, chipo chetsitsi dzake dzinobvisa zvivi zvedu kuburikidza ruregerero- izvo zvinoreva kuti tinoMutevera maererano nemitemo yetsika nehunhu inotidzidzisa mararamiro. Chinangwa chaBaba ndechokudhonza munhu wega wega kupinda mukudyidzana naye. Izvo hazvigoneke kuve muhumwe naMwari, anova rudo, kana tikaramba kuda.

Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo, izvi hazvibvi kwamuri; chipo chaMwari; hazvibvi pamabasa, kuti kusava neunozvikudza. Nekuti isu tiri basa rake remaoko, rakagadzirwa muna Kristu Jesu kuitira mabasa akanaka akagadzirirwa naMwari pamberi, kuti tigare maari. (VaEfeso 2: 8-9)

Kana zvasvika pakuparidzwa, saka, meseji yedu inoramba isina kukwana kana isu tichiregeredza kunyevera mutadzi kuti gehena riripo sechisarudzo chatinoita nekuramba tichiita zvivi zvakakomba kwete "mabasa akanaka." Inyika yaMwari. Ndiwo hurongwa hwake. Uye tese tichatongwa rimwe zuva kuti takasarudza kupinda muhurongwa Hwake here kana kwete (uye o, Akaenda sei kureba kwese kudzoreredza hupenyu-hunopa hupenyu hweMweya matiri!).

Zvisinei, kusimbiswa kweEvhangeri hakusi kutyisidzira, asi kukokwa. Sekutaura kwaJesu, "Mwari haana kutuma Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye." [5]cf. Johani 3:17 Mhuri yekutanga yaSt.Peter mushure mePendekosti inotaura izvi zvakakwana:

Naizvozvo tendeuka utendeuke, kuti zvivi zvako zvidzimwe, kuti nguva dzekuzorodzwa, dziuye kubva pamberi paIshe… (Mabasa 3:19)

Gehena rakafanana nechitubu chine rima chine imbwa ine hasha kuseri kwemikova ayo, yakagadzirira kuparadza, kuvhundutsa, nekuparadza chero munhu anopinda. Hazvingaiti ngoni kurega vamwe vachidzungaira mariri vachitya "kuvagumbura". Asi mharidzo yedu yepakati sevaKristu haisi iyo irimo, asi kupfuura masuo ebindu reKudenga uko Mwari akatimirira. Uye “Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, uye rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kurira kana kurwadziwa hazvingazovipozve…” [6]cf. 21: 4

Uye zvakadaro, isu zvakare tinokundikana muuchapupu hwedu kana tikasvitsa kune vamwe kuti Denga "ipapo", sekunge kuti haritangi izvozvi. Nekuti Jesu akati:

Tendeuka, nekuti ushe hwekumatenga hwaswedera. (Mat. 4:17)

Hupenyu husingagumi hunogona kutanga mumoyo wemunhu pano uye ikozvino, zvakangofanana nerufu rusingaperi, uye "zvibereko" zvaro zvese, zvinotanga izvozvi kune avo vanoita zvivimbiso zvisina maturo uye nekunyepedzera kwechivi. Tine mamirioni ehuchapupu kubva kune vakapindwa muropa nezvinodhaka, pfambi, mhondi, uye vanhuwo zvavo vakaita seni vanogona kupupura kuti Ishe vanorarama, Simba ravo nderechokwadi, Shoko ravo ichokwadi. Uye mufaro Wake, rugare, uye rusununguko zvakamirira avo vese vanoisa rutendo maAri nhasi, nekuti…

… Ino inguva inogamuchirwa; tarirai, zvino izuva roruponeso. (2 VaK. 2: 6)

Chokwadi, chinoita kuti vamwe vabvume chokwadi chechokwadi cheEvhangeri ndechekuti kana ivo "vakaravira nekuona" Humambo hwaMwari mauri…

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, naFr. Charles Arminjon, p. 173; Sophia Institute Press
2 cf. Ruka 8:31; VaR. 10: 7; Zvak. 20: 3
3 cf. Zvak. 20:10
4 cf. Mako 9: 42-48
5 cf. Johani 3:17
6 cf. 21: 4
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , .