Gehena Rakabudiswa

 

 

WHEN Ini ndakanyora iri svondo rapfuura, ndakafunga kugara pamusoro payo ndonamata zvimwe nekuda kwechakakomba chimiro chechinyorwa ichi. Asi rinenge zuva rega rega kubvira, ndanga ndichiwana kutsigirwa kwakajeka kuti iyi izwi yambiro kwatiri tese.

Kune akawanda maverengi matsva anouya mukati mega zuva rega. Regai ndimbodzokorora zvakare ipapo… Pakunyora uku kupostora kwakatanga makore masere apfuura, ndakanzwa Ishe vachindibvunza kuti "tarisai munamate". [1]KuWYD muToronto muna 2003, Pope John Paul II nenzira imwecheteyo vakatikumbira isu vechidiki kuti tive "ari nharirire wemangwanani uyo anozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamuka! ” -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3; (cf. Is 21: 11-12). Kutevera misoro yenyaya, zvaiita sekunge kwaive nekukwira kwezviitiko zvepasirese nemwedzi. Zvino zvakatanga kuve svondo. Uye ikozvino, ndizvo zuva nezuva. Izvo chaizvo sekufunga kwandakaita kuti Ishe vaindiratidza zvaizoitika (o, madiro andinoita mune dzimwe nzira ndanga ndakanganisa pamusoro peizvi!)

Sekutsanangura kwandakaita mu Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution, izvo zvataifanira kugadzirira yaive Dutu Huru, a zvokunamata dutu. Uye sezvo isu taifanira kuswedera padyo ne "ziso remhepo," zviitiko zvaizoitika nekukurumidza, zvinotyisa, imwe pamusoro peimwe - semhepo yedutu riri padyo nepakati. Hunhu hwemhepo idzi, ndakanzwa Ishe vachiti, ndidzo "marwadzo ekubereka" akatsanangurwa naJesu muna Mateo 24, uye kuti Johane akaona zvakadzama muna Zvakazarurwa 6. Iyi "mhepo", ndainzwisisa, ingave musanganiswa wakashata we kazhinji matambudziko akaitwa nevanhu: njodzi nemaune, njodzi mavhairusi uye kukanganisa, nzara dzinodzivirirwa, hondo, uye shanduko.

Kana vachidyara mhepo, ivo vachakohwa chamupupuri. (Hos 8: 7)

Mune rimwe shoko, munhu pachake angadaro kusunungura Gehena pasi pano. Chaizvoizvo. Sezvo isu tichitarisa zviitiko zvepasirese, tinogona kuona kuti izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika, kuti iyo yese zvisimbiso raZvakazarurwa riri kuvhura zvakazara pamusoro peumwe: hondo dziri kuputika pasi rese (zvichitungamira Papa kuti ataure nguva pfupi yadarika kuti isu tatova mu "Hondo Yenyika III"), hutachiona hunouraya huri kukurumidza kupararira, kuparara kwehupfumi kuri padyo, kutambudzwa kuri kuitwa yakakwidziridzwa mumoto usina tsitsi, uye zviitiko zvakawandisa zvehunhu husingadzorwi zviri kuitika pasi rese. Hongu, pandinoti Gehena rakaburitswa, ndiri kureva kuburitswa kwemweya yakaipa.

 

ITI HAPANA KUKWANISA

Ndakagovana nevaverengi vangu iro rakaita seriri chiporofita "izwi" randakatambira muna 2005, iro bhishopi wekuCanada akazondikumbira kunyora nezvazvo. At nguva iyoyo, ndakanzwa izwi mumoyo mangu richiti, "Ndasimudza chinodzora." [2]cf. Kubvisa Restrainer Uye zvakare muna 2012, pfungwa yekuti Mwari aive dzichibvisa mudzvinyiriri.

Iko kukura kwemweya kweizvi kuri pachena muna 2 VaTesaronika 2: kuti muvharidzi ari kudzora kusateerera mutemo, kwakambobviswa, panguva imwe chete kunopa Satani sununguka kutonga nevaya vakaramba nzira yeEvangeri.

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rose uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vese varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama (2 VaTesaronika 2: 9-12)

Hama nehanzvadzi, ini ndakanyora nezve izvi mu Nyevero muMhepo, kuti tese tinofanirwa kungwarira kwazvo nezvekuvhura musuwo wechivi, kunyangwe chitadzo chidiki. Chimwe chinhu chachinja. "Margin yekukanganisa," sekutaura, yaenda. Chero munhu anenge achive waMwari kana kupikisana naye. Sarudzo inofanirwa kuitwa, mitsara yekuparadzanisa iri kuumbwa. Iwo anodziya ari kuziviswa, uye ivo vachasvipirwa.

Iyi ndiyo yambiro mumaficha akabvumidzwa aMai Wedu weKibeho, kuti Rwanda yave kuva yambiro kunyika. Mushure mekudzokororwa kwezviratidzo uye kufungidzira kubva kuvaoni vemuAfrica kuti kuuraya rudzi kwaizoputika - uye ivo vasina kufuratirwa - avo vaisafamba munyasha vaive vazvizarurira ivo kune hunyengeri hunotyisa, vazhinji vakave nekubatwa apo pavaifamba vachibira nekuuraya vamwe mapanga nemapanga kusvikira vanhu vanopfuura zviuru mazana masere vafa.

 

KUSVIRA MABOWELS EGEHOLA

Ini ndanzwa mumoyo mangu izwi richidzokorora kwemwedzi mishoma yapfuura: izvo “Ura hwegehena hwadururwa. ” Tinogona kuona izvi mune kuratidzwa kuri pachena kwe, iti, ISIS (Islamic State), vari kutambudza, kugura musoro, nekuuraya vasiri maMuslim. Kubva mangwanani ano, a mukadzi mu Oklahoma iye zvino akagurwa musoro. Ndinovimba unoona iyo nguva zvekunyora uku nhasi.

Asi izvi zvakatotangirwa kare kakawanda nevabereki vachiuraya vana vavo uye vazukuru mukuzviuraya-kuzviuraya uye nekuwedzera kweimwe mhosva dzemhirizhonga. Ikozve kune kuwedzera kwekuratidzira kwekushamisa kuputika paruzhinji, [3]cf. Simba reMweya Wakachena uye Nyevero muMhepo kwakawedzera kubwinya kwehuroyi uye zvemashiripiti, ruzhinji rwevatema, uyezve nzira dzisiri pachena dzekusateerera mutemo dzakakotama mumitemo yepamutemo ndokumisikidzwa kuruzhinji. Uye ngatiregei kufuratira huwandu huri kukura hwevafundisi vepamusoro-soro vanoratidzika kunge vanoda kusiya Tsika Tsvene kune dzimwe dzinonzi "vafundisi" nzira kumatambudziko emhuri.

Ndatotaura nezvemupristi wandinoziva muMissouri uyo asina chete chipo chekuverenga mweya, asi akaona vatumwa, madhimoni, nemweya kubva kupurigatori kubvira achiri mudiki. Iye achangobva kutaura neni kuti ari kuona madhimoni izvozvi haana kumboona kare. Akavarondedzera se "vekare" uye vane simba kwazvo.

Uyezve kune mwanasikana wemuverengi anonzwisisa kwazvo uyo akandinyorera nguva pfupi yadarika:

Mwanasikana wangu mukuru anoona zvisikwa zvakawanda zvakanaka nezvakaipa [ngirozi] muhondo. Akataura kakawanda nezvekuti ingangoita sei hondo uye kungokura kwayo uye nemhando dzakasiyana dzevanhu. Mukadzi Wedu akazviratidza kwaari muchiroto gore rapfuura saMukadzi wedu weGuadalupe. Akamuudza kuti dhimoni rinouya rakakura uye rinotyisa kupfuura mamwe ese. Kuti haafanire kuita dhimoni iri kana kuriteerera. Kwaive kuzoda kutora nyika. Iri idhimoni re kutya. Kwaive kutya kwainzi nemwanasikana wangu kwaizoputira munhu wese nezvose. Kugara padyo nemaSakaramende uye Jesu naMaria zvakakosha zvakanyanya.

Mabhuratha nemasisita, tinofanirwa kutora yambiro dzakabatana zvakanyanya. Tiri kuhondo. Asi pane kugara zvakare pano pa kuputika kwezvakaipa zvatiri kuona - ndokuti kuwedzera Dutu-Ndinoda kupa mazano akasimba kwauri ekuti ungachengetedza sei moyo wako newemhuri dzako uchishandisa chidimbu chemwanasikana uyu. Nezve iyo huru pfungwa iri pamusoro ndeiyi: usashamiswe kuona kuratidzwa kwakadai kwekuipa kuchikura zvakanyanya mumazuva nemwedzi iri pamberi. Anodzora akasimudzwa, uye chete avo vanochengeta inodzora pamusoro pemoyo yavo kubva pane zvakaipa ndivo vachadzivirirwa.

Mashoko aJesu anouya mundangariro:

Ndakuudzai izvi kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, imi mucharangarira kuti ndakakuyambirai. (Johani 16: 4)

 

KUUYA PASI POKUDZIVIRIRA KWAMWARI

Zvakare, mwanasikana akanyora kuti: "Kugara padyo neSakaramende uye Jesu naMaria kwakakosha kwazvo."

Masakaramende

Wakapedzisira riini kuenda kunoreurura? Sakaramende rekuyananisa haringobvisi zvitadzo zvedu chete, asi rinobvisa chero chipi zvacho "Chaiko" Satani ane kuti isu tingave takamuregerera kwaari kuburikidza nezvivi. Mumwe anodzinga mweya yakaipa akandiudza kuti kununurwa kwakawanda kunoitika mune yekureurura kwesakaramende. Izvo, uye izwi remupomeri rinonyaradzwa pamberi petsitsi dzaMwari, nokudaro richidzorera rugare rwepfungwa nemweya. Satani ari “Murevi wenhema nababa venhema.” [4]cf. Johani 8:44 Saka paunounza manyepo awanga uchirarama muchiedza, rima rinopararira.

Sakaramende reEucharist is Jesu. Nekugamuchira muviri wake uye neropa rake, tinopihwa "chingwa cheupenyu" ndiko kutanga kwe "hupenyu husingaperi". Nekugamuchira Yukaristia zvakakodzera, tinozadza nzvimbo dzisina chinhu mumweya idzo Satani anoda kutora. [5]cf. Mat 12: 43-45

 

Jesu

Ndinoda kuti mwanasikana uyu akataura sei "maSakaramende" uye "Jesu." Nekuti vazhinji vanogamuchira Chidyo, asi havadaro gamuchira Jesu. Nekureva izvi ndinoreva kuti vanosvika kuSakaramende vasina kana nzwisiso yezvavari kutambira, sekunge vari kumiririra mari yemahara. Nyasha dzeSakaramende ipapo dzinonyanya kurasikirwa. Kunze kwedambudziko rekatekisesi ravepo kwemakumi emakore, zvichiri pamusoro peumwe neumwe wedu kuti ziva zvatiri kuita, uye zviite nemoyo.

Kugadzirira kwekugamuchira mabhenefiti uye nyasha dzeEucharist ndezvekuti ndave muushamwari naMwari. Kune rimwe divi, St Paul akayambira zvakajeka kuti kugamuchira Yukaristia zvisina kufanira kunovhura musuwo kumasimba erufu.

Nekuti ani nani unodya nekunwa, asingadyi muviri, unozvidyira nekuzvimwira kutongwa; Ndicho chikonzero nei vazhinji pakati penyu vachirwara uye vasina simba, uye vakawanda vakati kuti vari kufa. (1 VaK. 11: 29-30)

Kugadzirira kwekutambira nyasha dzeSakaramende Yakakomborerwa ipapo ndiyo inonzi munamato.

… Munamato hukama huripo hwevana vaMwari naBaba vavo… -Catechism yeChechi yeKaturike, n. 2565

Uye zvechokwadi,

Kukumbira ruregerero ndizvo zvinotarisirwa kune ese Eucharistic Liturgy uye wega munamato. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2631

Munamato hausi runyorwa rwemazwi ekutaura, asi moyo unoteerera kuShoko. Iyo inyaya yekungonamata zvichibva pamoyo — kutaura kuna Mwari seshamwari, kumuteerera achitaura newe muMagwaro, kukanda paAri zvese zvinokunetsa, uye kuMurega kuti akude. Ndiwo munamato.

Uye chaizvo, izvo zvauri kuita kuvhura moyo wako kuna Iye-ndiani-ari-rudo. Iyi ndiyo mishonga yekurwisa iyi "dhimoni rekutya" rakaunzwa pasirese:

Hakuna kutya murudo, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya… (1 Johane 4:18)

Satani anoziva izvi, nekudaro…

...munamato ihondo. Ndivanaani? Kurwisana nesu uye nemanomano emuedzi anoita zvose zvaanogona kuti abvise munhu kubva pamunamato, kubva pakubatana naMwari… “hondo yemweya” yehupenyu hutsva hwemukristu haiparadzaniswe nehondo yemunamato. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2725

 

Mary

Ndanyora zvakawanda pamusoro paAmai Vakaropafadzwa, basa ravo munguva yedu, muhupenyu hwedu pachedu, uye nehupenyu hweChechi. Mabhuratha nemasisita, inguva yekuregeredza manzwi evaya vanoramba mukuomesa dzidziso yaAmai ava vongoenderera mberi nebhizimusi rekuregerera amai vake iwe. Kana ivo Baba vaive vakaringana nekupa Jesu kwaari, Akanaka nekukupa iwewo.

Asi muchirevo chekufungisisa uku, ngativandudzei kuzvipira kwedu nhasi kune iyo Rosary. Mukuru wekudzinga mweya weRoma, Fr. Gabriele Amorth, anorondedzera zvakaratidzwa nedhimoni pasi pekuteerera.

Rimwe zuva mumwe wangu wandinoshanda naye akanzwa dhiabhori achiti panguva yekudzinga mweya: "Rumbidzai Maria chakaita sekurohwa mumusoro mangu. Dai maKristu aiziva kuti Rosary ine simba zvakadii, ndiwo mugumo wangu. ” Chakavanzika chinoita kuti munamato uyu ubudirire ndechekuti Rosary ndeyekunamata nekufungisisa. Inonyorerwa kuna Baba, kuMhandara Yakaropafadzwa, uye kuUtatu Hutsvene, uye kufungisisa kwakanangana naKristu. -Echo yaMaria, Mambokadzi werunyararo, Kurume-Kubvumbi edition, 2003

Chokwadi, sekunyora kwaJohani Paul Paul mutsamba yechipostori:

Rosary, kunyange iri pachena Marian muhunhu, iri pamoyo munyengetero weChristocentric… Musimboti wegiravhiti muna Rumbidzai Maria, iyo hinge sezvazvakabatana iyo zvikamu zviviri, izita re Jesu. … Ndiyo chaiyo simbiso yakapihwa kuzita raJesu uye kune zvakavanzika zvake ndicho chiratidzo chekudzokorora kune chinangwa uye kune zvibereko kweRosari. - JOHN PAUL II, Rosarium Virginis Mariae, n. 1, 33

Satani anovenga Rosary nekuti, kana ichinamatirwa nemoyo, inoenderana mutendi zvakanyanya nekufanana naKristu. Padre Pio akamboti,

Ida iyo Madonna uye namatira rozari, nekuti Her Rosary ndicho chombo chokurwisa huipi hwenyika nhasi.

 

KUVALA KUTsemuka

Izvi zviri pamusoro ndizvo zvandaizodana izvo zvakakosha zvehondo. Asi isu tinofanirwa kutsigira ruzivo zvakare, tichitora kubva kuhungwaru hweChechi uye neruzivo rwayo pamaitiro ekuvhara mitswe iyo Satani nevateveri vake vanozoshandisa kunze kwekunge tavanamira.

 

Kuvhara Kutsemuka kweMweya:

• Ita kuti imba yako ikomborerwe nemupirisita.

• Namatai pamwe chete mazuva ese semhuri.

Shandisa Mvura Tsvene kukomborera vana vako newawakaroorana naye.

• Madzibaba: ndimi musoro wemweya wemhuri yenyu. Shandisa chiremera chako kutsiura mweya yakaipa kana iwe ukaiona ichiedza kupinda mumhuri yako. (Verenga Mufundisi Mumba Mangu Pachangu: chidimbu Ini na Part II)

• Pfeka masakaramende akadai saScapular, menduru yaSt Benedict, menduru inoshamisa, nezvimwewo uye uvakomborere zvakanaka.

• Turika mufananidzo weMwoyo Unoyera kana kuti Tsitsi Tsvene mumba mako uye ugogadza mhuri yako kuMwoyo Unoyera waJesu (naMukadzi Wedu).

• Iva nechokwadi chekureurura zvose kutadza muhupenyu hwako, kunyanya chakakomba chivi, kuita matanho akasimba ekuzvidzivirira mune ramangwana.

Dzivisa "nguva yechivi" (verenga Nguva Yepedyo).

 

Kuvhara Kutsemuka Kwepanyama:

• Usatarise mafirimu anotyisa, anova hugaro hwehuipi (uye shandisa ungwaru nemamwe mafirimu, achiwedzera uye akasviba, ane chisimba, uye ane ruchiva).

Siyana nevaya vanokupinza muchivi.

Dzivisa kutuka uye negativity, izvo vekare-satanists vanoti kukwezva mweya yakaipa.

• Ziva kuti vazhinji vaimbi vemimhanzi nhasi vakatsaurira "mimhanzi" yavo kunaSatani- kwete kwete mabhendi eheavy metal, asi mapop artists Iwe unonyatsoda kuteerera kumumhanzi wakafemerwa kana "wakakomborerwa" newakaipa?

Chengetedza maziso ako. Zvinonyadzisira zvine simba repanyama uye pamweya. Jesu akati "mwenje wemuviri iziso."

… Kana ziso rako rakaipa, muviri wako wese uchave murima. Uye kana chiedza chiri mauri riri rima, rima rakakura sei. (Mat. 6:23)

Asi yeuka:

Mwari haaneti kutiregerera; ndisu avo vanoneta kutsvaga tsitsi dzake. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 3

 

PENYA SENYENZO!

Zvese zvandataura zvinofungidzira kuti izvo zvekutanga zviri munzvimbo. Zvikasadaro, isu tinogona kutungamirwa mukunyepa kwekuchengetedzeka tichifunga kuti muchinjikwa unotidzivirira pane Kristu; kuti menduru ndiko kuchengetedzeka kwedu kwete saAmai vedu; kuti masakaramende inzira yeruponeso pane Muponesi wedu. Mwari anoshandisa zvidiki izvi semidziyo yenyasha dzake, asi hazvigone kutsiva kukosha kwakakosha kwe kutenda, “Pasina izvozvo hazvibviri kufadza Mwari.” [6]cf. VaH 11:6

Hongu, pane rimwe izwi randanga ndichinzwa mumoyo mangu kwemavhiki akati wandei ikozvino: iyo inosviba zvinova, iyo inopenya nyeredzi dzichava. Iwe neni tichava nyeredzi idzodzo. Iri Dutu iri mukana kuva chiedza kune vamwe! Ndakafara sei, ipapo, pandakaverenga mazwi aMai Vedu anonzi aMirjana nezuro kubva kunzvimbo yekuonekwa achiri pasi pekuferefetwa kweVatican:

Vadiwa vana! Zvakare nhasi ndinokushevedza kuti uvewo senyeredzi, idzo nechiedza chadzo dzinopa chiedza nerunako kune vamwe kuti vafare. Vana vadiki, nemiwo muve kupenya, runako, mufaro uye rugare - uye kunyanya munamato - kune avo vese vari kure nerudo rwangu uye nerudo rweMwanakomana wangu Jesu. Vana vadiki, pupurirai kutenda kwenyu nemunamato murufaro, mumufaro wekutenda uri mumoyo yenyu; uye namatira rugare, icho chiri chipo chakakosha chinobva kuna Mwari. Ndatenda nekuve wapindura kufona kwangu. —September 25, 2014, Medjugorje (NdiMedjugorje ndeyechokwadi here? Verenga PaMedjugorje)

Gehena rakaburitswa panyika. Vaya vasingazive kurwa vari panjodzi yekuremerwa nazvo. Avo vanoda kukanganisa uye kutamba nezvivi nhasi vari kuzviisa mukati njodzi huru. Ini handikwanise kudzokorora izvi zvakakwana. Tora hupenyu hwako hwezvemweya zvakakomba - kwete nekunyongana uye kupenga - asi nekuve a mwana wemweya anotenda shoko rimwe nerimwe raBaba, anochengeta shoko rimwe nerimwe raBaba, anoita zvinhu zvose nokuda kwaBaba.

Mwana akadaro anoita Satani asingabatsiri.

… Nemuromo wevacheche nevacheche, iwe wakateya nhare nekuda kwevavengi vako, kunyaradza muvengi nemutsivi. (Pisarema 8: 2)

Itai zvinhu zvose musinganyunyuti kana kubvunza, kuti muve vasina chavangapomerwa uye musina mhosva, vana vaMwari vasina gwapa pakati pezera rakakombama uye rakatsauka, ramunopenya pakati pavo sezviedza munyika, muchabatisisa kuzwi reupenyu. (VaF.2: 14-16)

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 KuWYD muToronto muna 2003, Pope John Paul II nenzira imwecheteyo vakatikumbira isu vechidiki kuti tive "ari nharirire wemangwanani uyo anozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamuka! ” -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Zuva Revechidiki Munyika, n. 3; (cf. Is 21: 11-12).
2 cf. Kubvisa Restrainer
3 cf. Simba reMweya Wakachena uye Nyevero muMhepo
4 cf. Johani 8:44
5 cf. Mat 12: 43-45
6 cf. VaH 11:6
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , .