Akahwanda Plain Meso

 

NOT Nguva refu taroorana, mukadzi wangu akadyara gadheni redu rekutanga. Akanditora kuti ndiende kunonongedza mbatatisi, bhinzi, magaka, letisi, chibage, nezvimwe. Mushure mekupedza kundiratidza mitsara, ndakacheukira kwaari ndikati, "Asi magaka acho aripi?" Akanditarisa, akanongedzera kumutsara ndokuti, "Makango aripo."

"Ndinoziva," ndakadaro. "Asi magaka acho aripi?" Mudzimai wangu akandipa ziso risina kana chinhu, zvishoma nezvishoma akasimudza munwe ndokuti, “Iwo magaka ari ipapo. "

Ndakamutarisa kunge anopenga. Ndakatarisa pasi zvakare kumutsara waainongedzera ... uye kamwe kamwe, kwakatanga pandiri. Pickles-ari-magaka-ayo-akasanganiswa. Hupenyu hwangu hwese, Baba vangu vaigara vachitaura kumacucumber se "the pickle patch" (uye, oy yoy, iwo maputuru aive akanaka!).

Dzimwe nguva, kune zvokwadi zviri pamberi pedu pemhuno, uye zvakadaro, hatizvione nekuda kwemamiriro apfuura kana kushaya ruzivo. Kana nekuti hatidi chido kuona chokwadi.

Kunge mukadzi wechidiki ane makore makumi maviri akandinyorera nezuro. Amai vake vaigara vachitaura nezvezvakanyorwa apa, asi musikana uyu aisada zvekuita nazvo. Pachokwadi, vakamutsamwisa. Akanga ari weparty uyo akasiya kutenda kwake, achirarama hupenyu hunopesana neEvhangeri. Asi rimwe zuva akaenda kuMisa naamai vake, uye paakadzoka, akafunga kuverenga zvimwe zvandainyora. Akaverenga maawa. Saka akabvunza Mwari kana paine chokwadi pane zvinhu zvakanyorwa apa. Aive neruzivo nezvaIshe izvo zvakange zvakadzama, akati mazwi aisakwanisa kuzviita pasina kururamisira. Akatanga kuenda kuMisa uye kureurura nguva dzose uye ikozvino anonamata mazuva ese. Anoti, “Mugore rapfuura, ndinonzwa kuti Ishe vanga vachindidzidzisa zvakawanda! Ndinonzwa kuva pedyo naye naAmai vedu Vekudenga izvo zvandisati ndamboona. ”

Zvimwe zvinhu zvakavanda pachena, uye zvinotora chiitiko, ruzivo rutsva, huchenjeri, kunzwisisa uye kunyanya kuda kuti uzviwane.

 

ZVINOGONA KUTI ASI AKANYANYA PASI PESE…

Saka ndizvozvo nehurukuro pano vhiki ino paBhuku raZvakazarurwa. Vamwe venyu vanogona kushamisika kana ndiri kuuya nedzidziso nyowani maererano nekuuya kwaIshe kuzogadza Yake Yukaristiya Kutonga kumigumo yenyika. Kana kuti ichi chingave chiri chimwe chounyengeri. Chokwadi ndechekuti dzidziso iyi yanga ichibva mavambo chaiwo, kubva kuvaApostora pachavo. VanaFata veChechi vekutanga - avo vekutanga vadzidzi veChechi kuti vatsanangure dzidziso yeVaApostora - vakatora Bhuku raZvakazarurwa sekukosha kwaro. Ivo havana kupinda mumhando yepfungwa jimunasitikisi vazhinji vanoita nhasi kuti vasvike padudziro yekufananidzira inosiya mimwe mibvunzo yakabvunzwa pane kupindurwa.

Kunyangwe akawanda maficha eSt.John's Apocalypse ari ekufananidzira, iye akapawo yakatwasuka kuverenga nguva kwezvikamu zvekupedzisira zvepasi:

1. Marudzi aizomukira mukutsauka pakutenda;

2. Vaizowana mutungamiri akakodzera: "chikara", Anopesana naKristu;

3. Kristu aizodzoka kuzotonga chikara nenyika (kutonga kwevapenyu), achisimbisa kutonga kwake muvatsvene vake—kukunda kwechokwadi kweChechi-nepo Satani achizosungwa kwekanguva kwekanguva (zvinofananidzwa, "makore churu").

4. Mushure menguva yerunyararo, Satani aizosunungurwa mukupandukira kwevatsvene kwekupedzisira, asi moto waizoparadza vavengi vaMwari wounza nhoroondo kumhedziso yayo inoshamisa nekutongwa kwevakafa uye kutanga kweDenga idzva neNyika Idzva.

Zvino, Madzibaba eChechi ekutanga vakadzidzisa izvi kuverenga kwenguva se zvechipostori chokwadi, kuti "nguva dzeumambo", nguva yakasarudzika ye "kuropafadza" yaiuya.

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi waSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Asi vazhinji vevatendeuki vekutanga vechiJuda vaitenda kuti Jesu pachaKe anouya mukubwinya kuzotonga pasi pano munyama nguva yekupedzisira isati yapera kwe "chiuru chemakore" (Rev 20: 1-6), ichigadza humambo hwezvematongerwo enyika pakati pemabiko nemabiko. Asi izvi zvakashorwa sechihedheni (cf. Millenarianism -Zvairi uye zvisiri). Icho chiri chikonzero ichi kuti mazana emakore gare gare, St. Augustine pakati pevamwe, mukuyedza kunzvenga dzidziso dzakatsauka idzi, akapa "makore ane chiuru" dudziro yekufananidzira. Akapa uyu maonero:

… Kusvika zvino zvaitika kwandiri… [St. John] akashandisa chiuru chemakore seyakaenzana kwenguva yese yepasi rino, achishandisa huwandu hwekuperera kuratidza kuzara kwenguva. —St. Augustine weHippo (354-430) AD, “Guta raMwari”, Bhuku 20, Ch. 7

Nekudaro, ndiwo mamiriro akatsigira vakadzidza vebhaibheri veKaturike nanhasi vasina kunyatsoongorora mutauro wekufananidzira weMadzibaba eChechi uye zviporofita zveTestamente Yekare zvine chekuita ne "nguva yerunyararo" iri kuuya. Zvisinei, vangasaziva kuti St. Augustine wo akapa kududzirwa kweZvakazarurwa 20 izvo zvaienderana ne:

- kuverenga kwakajeka kwenguva yaSt.

—St. Kudzidzisa kwaPetro kuti "kunaShe, zuva rimwe rakaita sezviuru zvemakore, nezana ramakore sezuva rimwe," (2 Pet 3: 8); 

—Uye nezvakadzidziswa naFata veChechi vekutanga, zvichiratidza nhoroondo yevanhu kubva muna 4000 BC, uye izvo…

… Panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-rezviuru mumakore anosvika chiuru akatevera… Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevasande, Sabata iro richava zvokunamata, uye zvichiteerana ne huvepo hwaMwari... —St. Augustine weHippo (354-430 AD),Guta raMwari, Bk. XX, Ch. 7

Izvi zvaive chaizvo mhedziso yeTheological Commission muna 1952 yakaburitsa Dzidziso dzeChechi yeKaturike,

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kusiiwa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika… hutsvene, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, Iyo MacMillan Kambani, 1952), peji. 1140

Ini handizoenderera kumberi kuti sei uye sei kuuya kwehumambo hwaKristu "pasi pano sekudenga" kwakavharidzirwa nekusanzwisiswa. Unogona kuverenga nezvazvo mu Maitiro Erai Akarasika. Asi ini ndichagumisa nekubvunza mubvunzo: kana dzidziso yeinouya "nguva yerunyararo" pamberi pekuzadzikiswa kwezvinhu zvese dzidziso dzenhema dzakadzidziswa naMadzibaba veChechi-dzidziso yavanoti yakabva kuna Mupostori Johane - ipapo chii chimwe zvino tofanira here kupokana kuti zvakabvawo kuna Johane? Kuvapo Chaiko kweEucharist? Kuonekwa kweShoko kwakaitwa nyama? Ini ndinofunga unowana zvandinoreva. Chikonzero Chechi yeKaturike ndizvo zvazviri nhasi ndizvo chaizvo nekuti zvave zviripo akatendeka kuna Vanababa veChechi vekutanga uye "dhipoziti yekutenda."

… Kana paine mumwe mubvunzo mutsva ungamuka usina kupihwa danho rakadaro, vanofanirwa kubva vaenda kune pfungwa dzeVababa vatsvene, veavo, avo, mumwe nemumwe panguva yake nenzvimbo yake, vakasara muhumwe hwechirairo uye nekutenda, vakagamuchirwa semasters akatenderwa; uye chipi zvacho chingangowanikwa chakabata, nepfungwa imwe uye nemvumo imwe, izvi zvinofanirwa kuverengerwa dzidziso yechokwadi neyeKatorike yeChechi, pasina kupokana kana bongozozo. —St. Vincent weLerins, Zvakajairika zve434 AD, "Zvekare zvekare neUniversity yeKutenda kweKatorike Kurwisa Zvinyorwa zvisina kufanira zveVapanduki Vese", Ch. 29, n. 77

Zvichida inguva yekuti isu tiongorore zvakare magwaro eapocalyptic muchiedza chekuti Mukadzi Wedu ndiye ari kudzidzisa izvo zvatove pamberi pemhino dzedu.

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II; Gumiguru 9, 1994; Katekisimu Yemhuri; p. 35

Zvinotonyanya kukosha kwehuporofita hunotangira pa "nguva dzekupedzisira" zvinoita sekunge hwakafanana, kutaurira matambudziko makuru anouya pamusoro pevanhu, kukunda kweChechi, uye nekuvandudzwa kwenyika. -Catholic Encyclopedia, Chiporofita, www.newadvent.org

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Dialogue naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Mufundisi Joseph Iannuzzi vakaita basa rakakura kuChechi mukuburitsa dzidziso ye "nguva yerunyararo". Ona mabhuku ake Kubwinya kweChisiko uye Kukunda kweUmambo hwaMwari muMireniyamu uye Nguva Yekupedzisira, inowanikwa paAmazon

Millenarianism - zvazviri uye kwete

Ko kana…?

Maitiro Erai Akarasika

Kumuka Kumutswa

Kutonga Kwekupedzisira

 

Kutenda nerudo rwako, minamato, uye rutsigiro!

 

Kufamba naMark iyi Advent mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE.