Tariro Kwayedza

 

Kutanga kuburitswa Ndira 23, 2008.  Iri izwi rinounza mukutarisisa zvakare izvo kumirira kwedu kwese, kutarisa, kutsanya, kunamatira, uye kutambura kuri nezve nezve panguva ino munhoroondo. Zvinotiyeuchidza kuti rima harizokunde. Zvakare, zvinotiyeuchidza kuti isu hatisi mweya inokundwa, asi vanakomana nevanasikana vaMwari vakadaidzwa muumishinari, vakaiswa chisimbiso nesimba reMweya Mutsvene, uye rakanyorwa zita uye simba raJesu. Usatya! Kana kufunga kuti nekuti haukoshi mumeso epasi, wakahwanda kuvanhu, kuti Mwari haana zano rakakosha kwauri. Vandudza kuzvipira kwako kuna Jesu nhasi, uchivimba nerudo rwake netsitsi. Tanga zvakare. Sunga chiuno chako. Sunga tambo pahwashu dzako. Simudza kumusoro nhoo yekutenda, uye ubate ruoko rwaAmai vako muRosary tsvene.

Ino haisi nguva yekunyaradzwa, asi inguva yezvishamiso! Nekuti Tariro yaedza…

 

IZVI izwi rakauya kwandiri apo wangu wemweya director neni taive pamwe chete. Nzwisisa… iyo mambakwedza aTariro iri pamusoro pedu…

Vadiki, musafunge kuti nekuti imi, vakasara, muri vashoma muhuwandu zvinoreva kuti makakosha. Asi iwe ndiwe vasanangurwa. Iwe wakasarudzwa kuti uunze Evhangeri kune nyika panguva yakatarwa. Uku ndiko kukunda kwakamirirwa neMoyo wangu nekutarisira kukuru. Zvese zvakagadzirirwa izvozvi. Zvese zviri kufamba. Ruoko rweMwanakomana wangu rwakagadzirira kufamba nenzira yakatonga kwazvo. Nyatsoteerera inzwi rangu. Ndiri kukugadzirirai, vadiki vangu, kweawa Huru Yenyasha. Jesu ari kuuya, achiuya seChiedza, kuzomutsa mweya yakanyudzwa murima. Nekuti rima iguru, asi Chiedza chikuru kwazvo. Kana Jesu auya, zvakawanda zvichauya kuchiedza, uye rima richapararira. Ndipo ipapo pauchazotumirwa, seVaapositori vekare, kunounganidza mweya mune dzangu nguo dzaAmai. Mira. Zvese zvagadzirira. Rindai uye munamate. Usambofa wakarasa tariro, nekuti Mwari anoda munhu wese.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.