Evhangeri Inotyisa Zvakadii?

 

Kekutanga kuburitswa Gunyana 13, 2006…

 

IZVI shoko rakarovererwa pandiri nezuro masikati, izwi richiputika neshungu neshungu. 

Munondirasireiko, imi vanhu vangu? Chii chakaipa kwazvo pamusoro peEvhangeri, iyo Evhangeri yandinokuunzirai?

Ndakauya panyika kuzoregerera zvivi zvako, kuti unzwe mashoko anoti, “Zvivi zvako waregererwa. Zvakaipa sei izvi?

Ndakatuma vapostori vangu pakati penyu kuti vaparidze evhangeri. Chii chinonzi Mashoko Akanaka? Kuti ndakafa kuti ndibvise zvivi zvenyu, ndichikuvhurirai Paradhiso nekusingaperi. Izvi zvinokugumbusa seiko mudiwa wangu?

ndakusiya murayiro wangu. Uyu murayiro unotyisa ndeupi wandakakurayirai? Ndeipi iyi nheyo huru yekutenda kwako, iyi fungidziro yeChechi, uyu mutoro wandinoda kwauri?

“Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”

Kuipa uku here, nhai vanhu vangu? Zvakaipa here izvi? Ndokusaka uchindiramba here? Ndakaisa chimwe chinhu pamusoro penyika ino chichavhunga rusununguko rwayo uye nekuparadza chiremera chayo?

Hazvina maturo here kuti ndakurayirai kuti mupe upenyu hwenyu nokuda kwomumwe nomumwe—kuti ndinokumbira kuti mupe vane nzara zvokudya, mupe varombo pokugara, kushanyira vanorwara uye vari voga, kushumira vakasungwa! Ndakakumbira izvi kuti zvikubatsirei kana kukukuvadzai here? Iripo kuti vose vaone, hapana chakavanzika - chakanyorwa mutema nemuchena: Evhangeri yerudo. Asi iwe unotenda nhema!

Ndakatuma Chechi Yangu pakati penyu. Ndakaivaka panheyo yechokwadi yedombo reRudo. Sei uchiramba Chechi Yangu, inova Muviri Wangu? Chechi yangu inotaura chii chinogumbura pfungwa dzako? Ndiwo murairo wokusaponda here? Unofunga kuti kuponda kwakanaka here? Kusaita upombwe here? Kurambana kune utano uye kunopa upenyu here? Ndiwo mutemo wokuti usachiva pfuma yomuvakidzani wako here? Kana kuti unobvumirana nemakaro ayo akaparadza nzanga yenyu ndokusiya vakawanda vane nzara?

Chiiko nhai vadiwa vangu chinokutizirei? Unozvipinza mukusachena kwese uye unokohwa goho rekurwadziwa kwemoyo, chirwere, kuora mwoyo uye kusurukirwa. Hamuoni here nezvibereko zvenyu kuti chokwadi nenhema kana chiri chokwadi nenhema? Tongai muti nezvibereko zvawo. Handina kukupai pfungwa dzokuti muzive zvakaipa nezvakanaka here?

Mirairo yangu inopa upenyu. O bofu sei! Moyo wakaoma sei! Unoona pamberi pemeso ako chibereko cheanti-evhangeri inoparidzwa nevaporofita venhema vemuvengi. Kwese kwakatenderedza chibereko chevhangeri renhema iri raunombundira. Iwe unofanirwa kupupurira rufu rwakadii munhau dzako? Ingani kuuraya kwevasati vazvarwa, vakuru, vasina mhosva, vasina rubatsiro, varombo, vakaurayiwa nehondo - iropa rakawanda sei rinofanira kuyerera kuburikidza nebudiriro yako kudada kwako kusati kwaputsika uye watendeukira kwaNdiri? Imhirizhonga yakawanda yakadii inofanira kubata hudiki hwako, ingani kupindwa muropa nezvinodhaka, kuputsika kwemhuri, ruvengo, kupesana, kukakavara, nekurwisana kwemarudzi ose zvaunofanira kuravira uye kuona usati waziva Vhangeri rechokwadi rakaedzwa reShoko Rangu?  

Ndoita sei? Ndichatuma aniko? Ungatenda here kana ndikatumira Mai Vangu chaivo kwauri? Waizodavira here kudai zuva raizotenderera, ngirozi dzichioneka, uye mweya yepurigatori ichidanidzira nemanzwi aunokwanisa kunzwa? Chii chasara kuti Denga riite?

Nokudaro, ndiri kukutumira Dutu. Ndiri kukutumirai chamupupuri, chichamutsa pfungwa dzenyu, nokumutsa mweya yenyu. Teerera! Zvinouya! Hazvizononoki. Handiverenge here mweya umwe neumwe unodonha nekusingaperi mumoto weGehena, wakaparadzaniswa nekusingaperi? Haufungi here kuti ndinochema misodzi, kuti dai zvaibvira, yainyudza moto wayo chaiwo? Ndichatsungirira kusvikira rinhiko pakuparadzwa kwevana vangu?

Vanhu vangu. Vanhu vangu! Zvinotyisa sei kuti hauzonzwa Vhangeri! Ine nhamo rudzi urwu rusingateereri. Evhangeri ine nhamo zvirokwazvo, kana ichirambwa, ichishandurwa kubva kuva munondo kuva munondo!

Vanhu vangu… dzokerai kwandiri!

 

Ipapo Jehovha akandipindura, akati:
Nyora chiratidzo;
Zviratidze pachena pamahwendefa.
kuitira kuti anoriverenga amhanye.
Nokuti zvakaratidzwa izvi chapupu chenguva yakatarwa;
uchapupu kusvika kumagumo; hazvizonyadzisi.
Kana ikanonoka, imirire.
zvirokwazvo zvichauya, hazvingaiti nguva huru.
( Habhakuki 3:2-3 )

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.