Maziviro Ekuti Nyevero Yava Pedyo

 

ZVESE kubvira ndichitanga kunyora uku chipostori makore gumi nemanomwe apfuura, ndakaona kuedza kwakawanda kufanotaura zuva rezvinonzi “yambiro”Kana Kujekeswa kwehana. Kufanotaura kwese kwakundikana. Nzira dzaMwari dzinoramba dzichiratidza kuti dzakasiana zvikuru pane dzedu timene.

Zvakadaro, handitendi isu hatina makiyi mamaki nezvekuva pedyo kweYambiro. Zvandava kuda kugovera pano hazvisi zvemazuva asi zviratidzo izvo zvinogona kuratidza kuswedera kweYambiro, uko kune vaoni vakati wandei, vamwe vacho vatakatumira Kuenda kuhumambo, vakati iri pedyo, maererano nemashoko aIshe Wedu naMadzimai Wedu.

Inotevera i“izwi” pachangu ndinotenda kuti Ishe vakandipa makore mazhinji apfuura, iro riri kuratidza kuva rechokwadi nenguva. Muchokwadi, ndizvo chaizvo izwi iri rakanditungamira, kunyanya munguva pfupi yapfuura, maererano chero tarisiro yeYambiro. Kureva kuti ndine kwete wanga uchitarisira Kuvhenekera zvachose - kusvika zviratidzo zvichangoburwa zvabuda… 

 

DUTU HURU - ZVISIMBO ZVINOMWE

Vaverengi venguva refu vakandinzwa ndichigovera izvi kare. Kuti makore 16 apfuura, pandakanzwa kuda kuona dutu richikunguruka mumaruwa, pakati pe“mashoko zvino” okutanga akauya kwandiri masikati iwayo ane dutu:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Zvinoitika muchiratidzo cheSt. John nhevedzano ye "zviitiko" zvinoratidzika zvakabatana zvinotungamira mukuputsika kwakakwana kwenzanga kusvikira "ziso reDutu" - chisimbiso chechitanhatu / chechinomwe - chinonzwika zvakanyanya sechinonzi " . chiedza chehana” kana Nyevero. Mukufunga kwangu Brace For Impact, Ndakanyatsotaura nezvezvisimbiso izvi ne“zviratidzo zvenguva” zvinofambidzana nazvo. 

Ndagara ndisingaverengeke kuverenga chitsauko chechitanhatu ichi sechinoshanda kune zviitiko zvenguva yemberi chete. Zvichida zvisimbiso zvinotora makumi emakore kana mazana emakore. Asi zvakanyanya, ndiri kutanga kutenda kuti St. John akapupurira muchiratidzo chake chikuru shanduko yenyika [1]Cherechedza: vagadziri ve "Great Reset" vari kudaidza iyi kuti Fourth Industrial Revolutionzvezvikuru zviitiko zvakaitwa nevanhu mushure mekunge chisimbiso chekutanga chadamburwa. Chinotevera ihondo (chisimbiso chechipiri); inflation (chisimbiso chechitatu); matambudziko matsva, nzara, nechisimba (chisimbiso chechina); kutambudzwa (chisimbiso chechishanu); inoteverwa nechisimbiso chechitanhatu / chechinomwe - chandinodaidza kuti "Ziso reDutu" reiyi dutu remhepo. Anopfuura makore gumi gare gare, ndakagamuchira simbiso yemhando yekuti chisimbiso chechitanhatu zvirokwazvo ndiyo "Yambiro" pandakaverenga meseji kubva kuna Jesu kumuoni weOrthodox, Vassula Ryden:[2]Mamiriro ezvidzidzo zvouMwari zveVassula Ryden: cf. Mibvunzo yako paNguva

Kana ndazarura chisimbiso chechitanhatu, pachava nokudengenyeka kwenyika kukuru uye zuva richasviba senguo dzakakasharara; mwedzi uchatsvuka seropa kumativi ose, nenyeredzi dzokudenga dzichawira panyika samaonde anodonha pamuonde kana mhepo huru ichizunungusa; denga richanyangarika sorugwaro runopetwa, makomo ose nezvitsuwa zvichadengenyeka zvichibva panzvimbo dzazvo; vachati kumakomo nokumabwe, Wirai pamusoro pedu, mutivanze kure naiye agere pachigaro choushe, napanyika yose; kutsamwa kweGwayana; nokuti Zuva Guru Rokucheneswa Kwangu rave pedyo pauri uye ndiani achakwanisa kuripona? Munhu wose ari panyika pano achafanira kucheneswa, munhu wose achanzwa Inzwi Rangu nokuNdiziva seGwayana; marudzi ose nezvitendero zvose vachandiona murima ravo remukati; izvi zvichapihwa kumunhu wose sechizaruro chakavanzika kuratidza kusadzika kwemweya wako; pamuchaona mukati menyu mune iyi nyasha muchakumbira zvirokwazvo makomo nematombo kuti zviwire pamusoro penyu; rima remweya wako richaonekwa sekuti ungafunga kuti zuva rakarasa chiedza charo uye kuti mwedzi wakashandukawo kuva ropa; saizvozvo mweya wako uchaonekwa kwauri, asi pakupedzisira uchandirumbidza chete. —Jesu kuVassula, March 3, 1992; www.tlig.org

Zvinoita kwandiri sekuti chisimbiso chechipiri chiri kuenderera mberi, kunyanya nekutanga kwezvombo zvehupenyu uye denda rakagadzirwa nevanhu iro ratotanga kuparara kwebudiriro yemazuva ano. Hondo muzana remakore rechi21 haifaniri kutaridzika sevamwe vayo muzana remakore rechi20. 

Chechipiri, anenge munhu wose ari panyika iye zvino ari kutanga kunzwa migumisiro yekukwira kwemitengo. Zvinoshamisa zvakanyorwa naSt. John makore 2000 apfuura:

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechitatu, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechitatu chichidanidzira, chichiti: Uya pano. Ndakatarisa, ndikaona riri bhiza dema, uye mutasvi waro akabata chikero muruoko rwake. Ndikanzwa senzwi riri pakati pezvisikwa zvipenyu zvina. Zvanzi, "Mugove wegorosi unobhadhara mubhadharo wezuva, uye zviyero zvitatu zvebhari zvinodhura mubhadharo wezuva. Asi usakanganisa mafuta omuorivhi kana waini. ” (Zva 6: 5-6)

Zvinongoitika saizvozvo gorosi iri pakati pekushomeka kwezvokudya kuri kuramba kuchikura.[3]cf. trendingpolitics.com Zvekare, ndinotenda kuti kushomeka kwese kwechikafu uye chekutengesa kwakagadzirwa nevanhu uye nemaune. Iwe unofanirwa kunge uri benzi rakazara kufunga kuti unogona kuvhara huwandu hwako hwese uye uchitenda kuti hazviparadze mabasa, mabhizinesi, uye hupfumi hwenzvimbo uye hupenyu chaihwo. Ndakakwidza nyaya kakawanda mutsamba dzangu kuna bhishopi wangu uye nemabhishopi paruzhinji [4]cf. Open Tsamba kumaBhishopi kutsoropodza uhu hunzenza uye nekuvharisa zvivharo, asi hapana kana prelate akabvuma kuti vakatogamuchira. tsamba yangu. Ongororo itsva yakaongororwa nevezera ravo inoratidza kuti dzimwe ndufu dzinosvika 911,026 pakati pevana voga vari pasi pemakore mashanu ekuberekwa dzakaitika nekuda kwemitemo inoparadza. Bill Gates, World Health Organization, nevaya vanobhadharwa kuti vaite zvavanoda.[5]journals.plos.org

ne Tsoko, Chikeni pokisi, Saka zvino Polio sezviri pachena zvichitangazve, kushomeka kwezvokudya kuri kuuya, uye migumisiro isingadzivisiki yemhirizhonga yevagari vemo uye kupamba, chisimbiso chechina chinotanga kuitika. 

Wakati azarura chisimbiso chechina, ndakanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina chichidanidzira, richiti: Vuya. Ndakatarira, ndikaona bhiza rakanga rakachenuruka; Mutasvi waro ainzi Rufu, uye Hadhesi rakamutevera. Vakapiwa simba pamusoro pechikamu chechina chenyika, kuti vauraye nebakatwa, nenzara, nedenda, uye nezvikara zvenyika. ( Zvakazarurwa 6:7-8 )

Chisimbiso chechishanu inzwi revakafira kutenda vachidanidzira kubva pasi peatari nokuda kweruramisiro. “… vakaudzwa kuti vashivirire kwechinguva chidiki kusvika nhamba yavo yazadzikiswa varanda pamwe chete nehama dzaizourayiwa sezvavakanga vaurayiwa.” [6]Rev 6: 11 Mumwe anogona kuita asi kufunga nezvezviuru zvevaKristu vari kutambudzwa uye kuurayiwa kuMiddle East nemapoka echiIslam ane utsinye akaita seBoko Haram. Kana kuti vapristi vari kurwiswa nechisimba munzvimbo dzakatenderedza pasirese, tisingarevi machechi nenzvimbo tsvene. Cherechedza: ichi ndicho chisimbiso chinotangira Yambiro, kana kuti chisimbiso chechitanhatu. Kunyange ini ndichifunga kuti chisimbiso ichi chechishanu chave kutoitika, ndiko kunzwa kwangu pachangu kuti tichaona kuputika kunotyisa kwechisimba kuChechi - kunyanya muUnited States kana Roe vs. Wade uye mitemo yekubvisa pamuviri ichisimudzirwa. Vatsigiri vekubvisa pamuviri vakatoratidza kuti vane mhirizhonga uye vari kuvimbisa "husiku hwehasha"[7]cf. dailycaller.com kana dare repamusoro rikapidigura mutongo unokosha sezvaitarisirwa. Zhizha rapfuura muCanada, anopfuura gumi nemaviri machechi akaparadzwa kana kuti kupiswa nemoto runyerekupe kuti makuva asina kunyorwa muzvikoro zvinogara vanhu anonzi “makuva makuru” evana veko. Hapana chimwe cheizvi chakaratidza - asi chinoenda kuratidza kuti manzwiro kuChechi ari bhokisi remukati izvozvi, kunyanya sezvo kupomerwa mhosva dzepabonde muhupirisita kuri kuramba kuchibuda. 

Ndiyo kurova upristi uye Mwenga waKristu uyo ​​anoratidzika kunyandura Kururama Kutsvene nokudengenyeka kwapasi, zvichida rudzi rwakati rwechiitiko chomudenga, runoperekedzwa neKuvhenekera kwehana kwepasi rose (ona Fatima uye Kubvutwa kukuru). Hongu, kana Chechi iri pasi pekurwiswa kwechisimba uye kwakapararira, tichava nechikonzero chekutenda kuti Yambiro iri pedyo, zvakanyanya.

Panguva imwecheteyo, zviri pachena kuti haisi nzvimbo imwe neimwe ichaona zviratidzo zvakafanana muhukuru hwakafanana, saka isu "tinotarisa uye tinonyengetera" tichiramba takasvinura uye takagadzirira kusangana naIshe chero ipi zvayo. 

 

ZVIMWE ZVIRATIDZO

Izwi rekuti "Yambiro" rinoratidzika kunge rakagadzirwa muGarabandal, Spain uko vana vakati wandei vanonzi vakagamuchira maratidziro kubva kuna Our Lady. Chimwe chezvaakaudza vana ndechekuti:

Communism painouya zvakare zvese zvichaitika. — Conchita Gonzalez, Garabandal - Der Zeigefinger Gottes (Garabandal - Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2; yakatorwa kubva www.vaperempixer.com

"Zvese" zvinosanganisira "Yambiro", iyo Mukadzi Wedu akazivisa kune vaoni veSpanish. Sezvineiwo, Communism yakanga isati yabuda panguva iyoyo. Asi zvino zvave pachena kuti zvepasi rose Communism iri kufamba zvakanaka[8]verenga Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism - kwete mumhando dzayo dzekare asi, panguva ino, kupfeka heti yegirinhi pasi pechiratidziro che "environmentalism" uye "hutano."[9]cf. Iyo Paganism Itsva Chikamu III & Chikamu IV

Communism yeMarxist, iyo yaiita senge yakaparadzwa nekudonha kweMadziro eBerlin, yakazvarwa patsva uye ine chokwadi chekutonga Spain. Pfungwa yedemokrasi inotsiviwa nekumisikidzwa kweimwe nzira yekufunga uye nehutongi uye hutongi husingaenderane nedemokrasi… Nokurwadziwa kukuru, ndinofanira kukuudza uye kukuyambira kuti ndaona kuyedza kuita kuti Spain imire kuve Spain. —Kadhinari Antonio Canizares Llovera weValencia, Ndira 17, 2020, nemisikXNUMXo.com

Zvimwe chete zvinogona kutaurwa kuCanada, France, Australia, America, Ireland nedzimwe nyika dzakawanda uko "Great reset” zviri kuitika. 

Chimwe chinhu chinokatyamadza chezviratidziro izvi huchapupu hwaAmai Superior vakaudzwa wechitatu kubva kumupristi kuti Yambiro yaizouya mushure me "sinodhi". Pandaigadzira chinyorwa ichi, Mweya Mazuva Ose aitaura chokwadi nezvenyaya iyi. 

María de la Nieves García, mukuru wechikoro muBurgos, uko muoni [Conchita Gonzales] akadzidza muna 1966 na 1967. Mu<em>nun akawana mashoko acho kuvaprista vaviri. Mukuru wacho (zvakashumwa) akati: “Mukati mokuoneka, Mhandara yakaudza [muoni, Conchita Gonzales] kuti zviitiko zvomunguva yemberi zvisati zvaitika, sinodhi ichaitika, sinodhi inokosha.”

"Unoreva Kanzuru here?" tete vanonzi vakabvunza (yaive nguva yeVatican II).

“Aiwa, Mhandara haina kuti Kanzuru,” muoni wacho anonzi akapindura kudaro. "Vakati 'Sinodhi,' uye ndinofunga Sinodhi idare diki."

…“Hazvibviri,” mukuru anonokorwa mashoko seakadaro, “kuti musikana ane makore 12 okukura asina ruzivo rupi norupi netsika ataure nezveSinodhi yakanga isipo.” -spiritdaily.org

Papera hafu yezana, izwi rekereke rekuti “sinodhi” raibva razongozivikanwa muChechi. Chinocherechedzwa iSinodhi yeGerman ichangoburwa apo mabhishopu akati wandei ari kuparadzira zvinzvimbo zvehunyengeri, kunyanya nezvepabonde. Asi Chechi, kazhinji, iri mumusangano we synodal kubva ku2021 kusvika ku2023. Pamusoro pei, chaizvoizvo, haina kunyatsojeka. Inoratidzika kuva sinodhi pamusangano we“nzira yokufambira mberi munzira yokuva Chechi yeSinodhi yakawanda munguva refu.”[10]cf. synod.va Kana kushandura Chechi kuita Sinodhi huru inoenderera chiri chinangwa - kunyanya kana chiri chekushandura Chechi kuti ive democracy kwete humambo - saka tinogona kuva neimwe. kiyi chiratidzo zvekuva pedyo kweYambiro. 

 

YAmbiro ... NEWE

Chiratidzo chekupedzisira chandinoda kuratidza chiri kuitika mukati memweya wangu uye nevamwe vazhinji vandanga ndichisangana navo. Panoratidzika kunge kune kucheneswa kwakadzama nekucheneswa kuri kuitika muvanhu vari kuona, kunamata, nekutsvaka Ishe. Mumoyo mangu, Mwari vari kuratidza zvishoma nezvishoma kudzama kwekuputsika kwangu, kuzvifunga, uye kuda kuporeswa nekusunungurwa. Kwave kupenya kunorwadza zvikuru.

Kana Nyevero yakaita sezuva rinobuda kunze mambakwedza, saka isu tiri mumaawa zuva risati rabuda. Usiku hwatova kuchiedza chokutanga chamambakwedza; uye patinoswedera pedyo neYambiro, ndipo panobva panyanya kuti Zuva reRuramisiro rinovhenekera mamiriro emwoyo yedu. Zvinoita sekunge tiri kuwana madiki madiki eIllumination nechekare, ayo achawedzera, kusvika panguva yeYambiro apo Zuva reRuramisiro raputika pasirese. Kune avo vakato "muka" kusati kwaedza, Kuvhenekera hakuzove kunorwadza. Asi kune avo vanga vachigara murima, kuchava kumuka kunokatyamadza. 

Vakashevedzera kumakomo nematombo, vachiti, "Wira pamusoro pedu utivanze pachiso cheuyo agere pachigaro cheushe uye kubva pakutsamwa kweGwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika uye ndiani angatsungirira ? ” (Zva 6: 16-17)

Nerudo Rwake rwutsvene, Anozarura mikova yemoyo nekuvhenekera hana dzese. Wese munhu anozozviona ari mumoto unopfuta wechokwadi chepamusoro. Zvichava sekutonga mudiki. —Fr. Stefano Gobbi, Kune Vapristi, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, Chivabvu 22nd, 1988 (na Imprimatur)

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi uku kuwedzera kwesimba kunenge kusiri kugadzikana, uye kuchirwadza kune vamwe. Izvi zvinokonzeresa musiyano uripo pakati perima nechiedza kuti uwedzere kukura. —Mwari Baba vanonzi vakaudza Barbara Rose Centilli, kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. - Mushandi waMwari Maria Esperanza, Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37 (Vhoriyamu 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

Sezvo isu tichiita setiri kurarama mu Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga, nzira yakanakisisa yekugadzirira kugara uri muchimiro chenyasha: kutiza kubva kuchivi! Chechipiri, ramba uri pedyo neMasakaramende apo Jesu akazviita kuti awanike kwatiri nenzira inoshamisa: kuburikidza neHupo Hwake Hwechokwadi muYukaristiya uye Netsitsi Dzake dzoUmwari mukureurura. Kureurura vhiki nevhiki inzira ine simba yekukunda chivi, kuramba tichizvidavirira, uye kuwana nyasha dzatinoda munguva dzino kuti titsungirire uye tirambe takatendeka. Uye zvikomberedze zvese nengetani yeRosary.

Yambiro ichauya rini? Handizive. Asi kana zvandakanzwa mumwoyo mangu makore gumi nematanhatu apfuura zvaiva zvechokwadi, ndinotenda kuti patinoona zviratidzo zviri pamusoro zvichiwedzera kusvika pakusagadzikana kwevanhu uye kudzvinyirirwa kwakapararira uye kutambudzwa kweChechi nechisimba, kuti Kuvhenekera kunenge kwasvika pamukova chaipo. . Munguva yemhirizhonga huru, kana mhepo dzeshanduko dzanyanya, Ziso reDutu richaputika kwenguva pfupi pamusoro pevanhu vakakuvadzwa… mukana wekupedzisira wevanakomana nevanasikana vakarasika kuti vadzokere Kumba hafu yekupedzisira yeDutu isati yasvika.[11]ona The Nemakore

Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kweinenge hafu yeawa. (Ziso reDutu, Zvakazarurwa 8:1)

 

 

Nekukwira kwemitengo kwakakwira, makurukota ndiwo anotanga kutemwa. 
Ndinokutendai neminyengetero yenyu uye rutsigiro! 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cherechedza: vagadziri ve "Great Reset" vari kudaidza iyi kuti Fourth Industrial Revolution
2 Mamiriro ezvidzidzo zvouMwari zveVassula Ryden: cf. Mibvunzo yako paNguva
3 cf. trendingpolitics.com
4 cf. Open Tsamba kumaBhishopi
5 journals.plos.org
6 Rev 6: 11
7 cf. dailycaller.com
8 verenga Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism
9 cf. Iyo Paganism Itsva Chikamu III & Chikamu IV
10 cf. synod.va
11 ona The Nemakore
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , .