Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

 

MWARI yakachengetera, nokuda kwenguva yedu, “chipo chokurarama muKuda kwoumwari” icho chaichimbova udangwe hwaAdhama asi chakarasika kupfurikidza nechivi chapakuvamba. Ikozvino yave kudzoserwa sedanho rekupedzisira reVanhu verwendo rurefu rwaMwari rwekudzokera kumoyo waBaba, kuvaita Mwenga “asina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina gwapa” (VaEfeso 5). :27).

… Zvisinei neruregerero rwaKristu, vakaregererwa havazi ivo vane kodzero dzaBaba uye vanotonga pamwe navo. Kunyangwe Jesu akazova munhu wekupa vese vanomugamuchira simba rekuva vanakomana vaMwari uye akazova dangwe rehama zhinji, dzavanogona kumudaidza kuti Mwari Baba vavo, vakaregererwa havana nerubhabhatidzo vane kodzero dzaBaba saJesu uye Mary akadaro. Jesu naMaria vakanakidzwa nekodzero dzese dzehunhu hwekuzvarwa, kureva, kubatana kwakakwana uye kusingamiswi neKuda kwaMwari… —Zvak. Joseph Iannuzzi, Ph.B., STB, M. Div., STL, STD, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, (Kindle Locations 1458-1463), Kindle Edition

Zvinopfuura kungoti kuita kuda kwaMwari, kunyange zvakakwana; asi, ndihwo hune simba pamusoro pezvose kodzero uye ropafadzo kubata nokutonga chisiko chose icho Adhama akambova nacho, asi akachirasikirwa nacho. 

Kana Testamente Yekare yaipa mumweya hunhu hwe "huranda" kumutemo, uye Rubhabhatidzo hunhu hwe "kugamuchirwa" munaJesu Kristu, nechipo cheKurarama muKuda kwaMwari Mwari anopa mweya mweya we "nhaka" iyo inobvuma iyo "kubvumirana mune zvese zvinoitwa naMwari", uye kutora kodzero dzese dzezvikomborero zvake. Kumweya uyo unoshuva uye nerudo kurarama muKuda kwaMwari nekuteerera kwakatendeka ne "chiito chakasimba uye chakashinga", Mwari vanopa paari vanakomana possession. —Ibid. (Kindle Nzvimbo 3077-3088)

Funga nezvehurungudo yakakandirwa pakati pedziva. Ese emvura anobuda kubva pakati anonongedzera kumucheto kwedziva rose - mhedzisiro yechiito chimwe chete. Saizvozvowo, neshoko rimwe chete - Fiat ("Ngazviitike") - zvisikwa zvese zvakabva pane imwe nzvimbo yekusingaperi, kudengenyeka kwemazana emakore.[1]cf. Gen 1 Iwo ma ripples pachawo mafambiro kuburikidza nenguva, asi nzvimbo yepakati ndeye mukusingaperi sezvo Mwari ari mukusingaperi.

Imwe fananidzo ndeyekufunga nezveKuda kwaMwari setsime remapopoma makuru anoputika kuita mamirioni ematarenda. Kusvika ikozvino, vese vatsvene vakuru vekare vaigona kuita kupinda mune imwe yeaya maturusi uye kunyange kuramba vakakwana mukati mayo zvinoenderana nesimba rayo, kutungamira, uye kuyerera. Asi zvino Mwari ari kudzorera kumunhu kugona kwake kwepakutanga kupinda muManyuko chaiwo ezvitubu izvozvo - Tsime - nzvimbo imwe yekusingaperi inobuda Kuda kwaMwari. Nokudaro, mweya unogara muKuda kwaMwari unokwanisa kuita kuti zviito zvake zvose zviitwe, sokunge zvakadaro, muchinhu chimwe chete ichocho, nokudaro uchipesvedzera pakarepo. nzizi dzose dziri pasi perwizi (kureva. munhoroondo yose yevanhu). Nokudaro kufunga kwangu, kufema, kufamba, kuita, kutaura, uye kunyange kurara muKuda kwaMwari kunoenderera mberi nekudzorerwa kwechisungo uye kuyanana kwevanhu neMusiki uye chisikwa pachacho. Muzvidzidzo zvouMwari zvisinganzwisisike, izvi zvinodanwa kuti “nzvimbo” (kwete mupfungwa yokuti St. Pio inoonekwa munzvimbo mbiri panguva imwe chete, asi sezvinotevera): 

Nokuti kushanda kwekusingaperi kweKuda kwaMwari kwakashanda mumweya waAdhamu semusimboti wekuita kwevanhu, mweya wake wakapiwa simba naMwari kuti upfuure nguva nenzvimbo kuburikidza nenyasha dzekugara; mweya wake wakaiswa muzvinhu zvose zvakasikwa kuti uzvimise somusoro wazvo uye nokubatanidza zviito zvezvisikwa zvose. -Zvak. Joseph Iannuzzi, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari mune Zvinyorwa zveLuisa Piccarreta, 2.1.2.1, peji. 41

Sechikamu chekupedzisira cherwendo rweChechi, kutsveneswa kwaro kuri pakuti Mwari aipinza pakati chaipo peKuda Kwake Kwoumwari kuti zviito zvaro zvese, pfungwa, uye mazwi apinde mu "chimiro chekusingaperi" chinogona kuita saizvozvo, sezvakamboitwa naAdhamu. zvisikwa zvose, achizvisunungura kubva mukuora, uye achisvitsa pakukwana. 

Zvisikwa ndiyo hwaro hwe "zvirongwa zvese zvinoponesa zva Mwari,"… Mwari vakafungidzira kubwinya kwechisikwa chitsva muna Kristu... Mwari nokudaro vanogonesa vanhu kuve vakangwara uye vakasununguka zvikonzero kuti vapedze basa rezvisikwa, kuti vagadzirise kuwirirana kwaro kuitira zvakanaka zvavo neizvo zvevavakidzani vavo. -Catechism yeChechi yeKaturike, 280, 307

Uye nekudaro,

. . . zvisikwa zvinomirira nomwoyo wose kuratidzwa kwavana vaMwari… vaine tariro yokuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa pauranda hwokuora uye zvigovane murusununguko rune mbiri rwevana vaMwari. Tinoziva kuti zvisikwa zvose zviri kuchema mumarwadzo kusvikira zvino… (VaRoma 8:19-22)

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

“Chipo” ichi, naizvozvo, chinobva chose chose mukunaka kwaKristu Jesu uyo ​​anoda kutiita hama nehanzvadzi dzinogoverana mukudzorerwa kwezvinhu zvose (ona Kuwana Kwechokwadi).  

 

Nzira Yokurarama Mukuda kwaMwari

Jesu akakumbira Luisa kuti atumidze zvinyorwa zvake "Bhuku reKudenga", kusanganisira kadikidiki: "Kudaidzwa kwemweya kurongeka, nzvimbo uye chinangwa chaakasikirwa naMwari." Kure kureserve kufona uku kana chipo kune vashoma vakasarudzwa, Mwari vanoshuvira kuzvipa kune vese. Maiwe, “Vazhinji vakakokwa, asi vashoma vakasarudzwa.”[2]Matthew 22: 14 Asi ndinotenda nemoyo wangu wese kuti imi, vaverengi veThe Now Word makati “hongu” (kureva. fiat!) kuva chikamu che Yedu Mukadzi Wechidiki Rudikivari kuwedzerwa Chipo ichi izvozvi. Haufanire kunzwisisa zvese zvakanyorwa pamusoro kana pazasi; haufanirwe kunyatso nzwisisa zvese zvakarongwa mumavhoriyamu makumi matatu nematanhatu ezvinyorwa zvaLuisa. Zvese zvinodiwa pakugamuchira Chipo ichi uye kutanga kurarama in Kuda kwaMwari kwakapfupikiswa naJesu muEvhangeri:

Amen ndinoti kwamuri, kana musina kutendeuka mukava savana, hamungapindi muushe hwekumatenga... Ani nani anondida achachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari toita ugaro hwedu naye iye. ( Mateo 18:30; Johane 14:23 )

 

I. Chido

Nhanho yekutanga, saka, ndeye nyore chido Chipo uyu. Kuti, “Ishe wangu, ndinoziva kuti makatambura, mukafa uye mukamuka zvakare kuti mugone kumutsa matiri zvose zvakarasika muEdheni. Ndinokupa "hongu" yangu, zvino: “Ngazviitike kwandiri maererano neShoko renyu” (Ruka 1: 38). 

Ndichiri kufunga nezve Kuda Kutsvene kwaMwari, Jesu wangu akanaka akati kwandiri: “Mwanasikana wangu, kupinda muKuda Kwangu… chisikwa hachiite chimwe chinhu kunze kwekungobvisa hurungudo yechido chake… Izvi zvinodaro nekuti hurungudo yake inotadzisa Kuda kwangu kuyerera maari… Asi kana mweya ukabvisa hurungudo yechido chake, nenguva imwe cheteyo anofamba ari mandiri, neni maari. Anowana zvinhu zvangu zvese pachimiro chake: chiedza, simba, rubatsiro uye zvese zvaanoda… Zvakakwana kuti anochishuva, uye zvese zvinoitwa! —Jesu kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Volume 12, Kukadzi 16, 1921

Kwemakore, mabhuku eKuda kwaMwari akanga achimhara padhesiki rangu. Ini ndaiziva zvangu kuti dzaive dzakakosha… "Yava nguva." Uye nazvo, ndakatora zvinyorwa zve Mukadzi wedu muHumambo hweKuda kwaMwari ndokutanga kuti kunwa. Kwemwedzi inoverengeka pashure pacho, pose pandakatanga kuverenga izvi zvakazarurwa zvinoshamisa, ndaichema. Handikwanise kutsanangura kuti sei, kunze kwekudaro yakanga yava nguva. Pamwe yave nguva yekuti iwewo unyure muchipo ichi. Unozoziva nekuti kugogodza pamwoyo wako kuchave kwakajeka uye kusingakanganisike.[3]Rev 3: 20 Zvese zvaunoda kuti utange kuzvigamuchira chido izvozvo. 

 

II. Zivo

Kukura muChipo ichi, uye kuti chikure mauri, zvakakosha kuti unyure mudzidziso dzaJesu pamusoro peKuda kwaMwari.

Pese pandinotaura newe nezve Kuda kwangu uye iwe ukawana kunzwisisa kutsva uye ruzivo, chiito chako muKuda kwangu chinogashira kukosha uye unowana hupfumi hwakakura. Zvinoitika sekune murume ane dombo, uye anoziva kuti gemu iri rakakosha peni: iye akapfuma peni rimwe. Zvino, zvinoitika kuti anoratidza gem yake kune nyanzvi ine hunyanzvi, inomuudza kuti gem yake ine kukosha kwezviuru zvishanu zvemaras. Murume iyeye haachina sendi rimwe chete, asi mupfumi wemaara zviuru zvishanu. Iye zvino, mushure menguva yakati ane mukana wekuratidza gem yake kune imwe nyanzvi, kunyange ane ruzivo rwakanyanya, uyo anomuvimbisa kuti gem yake ine kukosha kwemazana ezviuru zvemaras, uye akagadzirira kuitenga kana achida kutengesa. Zvino murume iyeye akapfuma marira zviuru zana. Zvinoenderana neruzivo rwake rwekukosha kwegemu rake, anopfuma, uye anonzwa rudo rukuru uye kukoshesa dombo… Zvino, zvimwe chete zvinoitika neKuda kwangu, pamwe nehunhu hwakanaka. Maererano nekunzwisisa kunoita mweya kukosha kwavo uye kuwana ruzivo pamusoro pazvo, anouya pakuwana tsika itsva nehupfumi hutsva muzviito zvake. Naizvozvo, kana iwe uchiwedzera kuziva Kuda kwangu, ndipo zvakanyanya kuita kwako kunowana kukosha. Ah, dai waiziva kuti ndeapi magungwa enyasha andinovhura pakati pako neni pese pandinotaura newe nezve mhedzisiro yeKuda kwangu, waizofa nemufaro uye uchiita mabiko, sekunge wawana hutongi hutsva hwekutonga! -Volume 13, August 25th, 1921

Kune chikamu changu, ndaiverenga pamwe 2-3 meseji zuva rega rega kubva kumavhoriyamu aLuisa. Pakurudziro yeshamwari yangu, ndakatanga neVolume Eleven. Asi kana uri mutsva kuhupenyu hwemweya, unogona kutanga neVolume One, uchiverenga zvishoma panguva. Unogona kuwana zvinyorwa pamhepo panoUyewo, seti yacho yose inowanika mubhuku rimwe rakadhindwa panoMibvunzo yako pamusoro paLuisa, zvinyorwa zvake, uye kubvumirwa neChechi nazvo zvinogona kuverengwa pano: PaLuisa uye Zvinyorwa zvake.

 

III. Virtue

Munhu angararama sei muChipo ichi kana munhu akaramba achirarama mukuda kwake? Izvi zvinoreva kuti munhu anogona kutanga zuva rake muKuda kwaMwari - mu "nekusingaperi modhi" yekuve naMwari - uye nekukasira kubuda kubva ipapo. vasina pfungwa kuburikidza nekuparara, kusateerera, uye zvechokwadi, chivi. Zvakakodzera kuti tikure mukunaka. Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari hachiite kure nerudaviro rwezvemweya rwakakura, kurarama, uye nekupfuudzwa kwatiri neVatendi, asi nokuzvikudza it. Chipo ichi chiri kutungamirira Mwenga waKristu kusvika pakukwana, nokudaro, tinofanira kuvavarira kuti tive nacho. 

Naizvozvo ivai vakakwana, saBaba venyu vari kudenga vakakwana. ( Mateu 5:48 )

Inyaya, yekutanga uye yekutanga, ye vachiputsa zvifananidzo zvedu uye kubuda nechisungo chakasimba chekugara Kuteerera Kuri Nyore. Mukuru wezvemweya waLuisa Piccarreta, St. Hannibal di Francia, akanyora kuti:

Kuti vaumbe, nesainzi itsva iyi, vatsvene vanogona kupfuura avo vekare, Vatendi vatsva vanofanirawo kuva neunhu hwose, uye nedhigirii rehugamba, reVatendi vekare - veVareurura, veVatendeuki, veVatendi; veAnachorist, veMhandara, nezvimwe. —Tsamba dzeSt. Hannibal kuna Luisa Piccarreta, Kuunganidzwa Kwetsamba Dzakatumirwa naSt. Hannibal Di Francia kuMuranda waMwari, Luisa Piccarreta (Jacksonville, Center for the Divine Will: 1997), tsamba n. 2.

Kana Jesu ari kutidaidza kuti tigamuchire Chipo ichi manje mukati izvi nguva, haazonyanya here kutipa nyasha dzekuva nehanya nazvo? Paive makore akati wandei Luisa asati agara achigara muKuda kwaMwari. Saka usaore mwoyo nekusasimba kwako nekukanganisa kwako. Kuna Mwari zvinhu zvese zvinogoneka. Tinongoda kuti “hongu” kwaAri—uye kuti sei uye rini paAnotisvitsa pakukwana ibasa Rake kana tichirevesa muchishuvo chedu nekuedza kwedu. Saka, sakaramende inova yakakosha mukurapa nekutisimbisa.  

 

IV. Hupenyu

Jesu anoda kurarama hupenyu hwake matiri, uye kuti isu tirarame hupenyu hwedu maari - nekusingaperi. Uhwu ndihwo “upenyu” hwaanotidaidza kwahuri; uku ndiko kubwinya kwake nomufaro, uye kuchava kubwinya kwedu nomufaro wedu, zvakare. (Ndinofunga kuti Ishe vanopenga zvechokwadi pakuda vanhu seizvi—asi hey—ndichazvigamuchira! Ndichakumbira ndakumbirazve kuti zvipikirwa Zvake zvizadziswe mandiri, sechirikadzi iya yakashata muna Ruka 18:1-8. ) 

Simba rake roumwari rakaisa patiri zvose zvinopa upenyu nokuzvipira, kubudikidza nokumuziva iye akatidana nokubwinya kwake nesimba. Kubudikidza naizvozvi, akatipa zvipikirwa zvinokosha uye zvikuru kwazvo, kuti nazvo mugone kuva vagovani vechimiro choumwari… (2 Petro 1:3-4)

Mwoyo wezvinyorwa zvaLuisa ndewekuti mazwi atakadzidziswa naJesu muna Baba Vedu aizozadzikiswa:

Munamato wangu chaiwo kuna Baba vekudenga, 'Dai wauya, umambo hwenyu ngahuuye uye Kuda kwenyu kuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga,' zvaireva kuti nekuuya Kwangu pasi pano Humambo hweKuda Kwangu hauna kugadzwa pakati pezvisikwa, zvikasadaro Ndingadai ndakati, 'Baba Vangu, dai humambo Hwedu hwandakatomisikidza pasi pano husimbiswe, uye regai Kuda Kwedu kutonge nekutonga.' Asi ndakati, 'Dai zvauya.' Izvi zvinoreva kuti rinofanira kuuya uye mweya inofanira kurimirira pamwe chete neicho chokwadi chavakamirira nacho mune remangwana Mudzikinuri. Nekuti Kuda Kwangu kwaMwari kwakasungwa uye kwakazvipira kumashoko a'Baba Vedu. ' —Jesu kuna Luisa, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta (Kindle Nzvimbo 1551), Rev. Joseph Iannuzzi

Chinangwa cheRuregerero ndechekusandura zviito zvedu zvenyama zvinogumira kuita zviito zvehumwari, kuvaunza kubva munyama kuenda kune isingaperi "yekutanga kufamba" kweKuda kwaMwari. Kuzvitaura zvisina kunaka, Jesu ari kuisa matiri icho chakaputswa muna Adamu. 

…chisikwa umo Mwari nemurume, murume nemukadzi, vanhu nemasikirwo vari mukuwirirana, munhaurirano, muchirairo. Urongwa uhwu, hwakatsamwiswa nechivi, hwakatorwa nenzira inoshamisa zvikuru naKristu, ari kuita zvisinganzwisisike asi zvinobudirira. muchokwadi chiripo, mu kutarisira yekuzadzikisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

Utatu Hutsvene hunoda kuti tigare takamiswa navo mu Mumwe Kuda zvekuti Hupenyu Hwavo hwemukati huve hwedu. "Kurarama muKuda Kwangu ndiko kwepamusoro pehutsvene, uye kunopa kukura kunoenderera muNyasha," Jesu akati kuna Luisa.[4]Kubwinya kweKusikwa: Kukunda kweKuda kwaMwari Panyika uye Nguva yeRunyararo mune Zvinyorwa zveMadzibaba eChechi, Vanachiremba neMystics, Mufundisi Joseph. Iannuzzi, p. 168 Ndiko kushandura kunyangwe chiito chekufema kuita chiito cheumwari chekurumbidza, kukudza, uye kutsiva. 

Hutsvene muKuda kwaMwari hunokura nekukurumidza - hapana chinogona kutiza kubva pakukura, uye kuti mweya haugone kurega kuyerera mugungwa risingaperi reKuda kwangu. Zvinhu zvisina hanya zvakanyanya - kurara, chikafu, basa, nezvimwe - zvinogona kupinda muKuda kwangu uye kutora nzvimbo yavo yerukudzo sevamiriri veKuda kwangu. Kana mweya uchingoda zvakadaro, zvinhu zvese, kubva kumukuru kusvika kudiki, zvinogona kuve mikana yekupinda Kuda kwangu… -Volume 13, Nyamavhuvhu 14th, 1921

Saka, ndiyo "tsika" yekugara uchienderera muKuda kwaMwari.

Nyasha dzeHumambo "kubatana kweUtatu hutsvene hwose nehumambo ... nemweya wese wemunhu." Nokudaro, hupenyu hwemunamato itsika yekuve pamberi paMwari katatu-mutsvene uye mukusangana naye. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2565

Kana munhu asingangorarami mumaripples kana matarenda asi kubva panzvimbo imwechete kana Tsime reKuda kwaMwari, ipapo mweya unokwanisa kutora chikamu naJesu kwete mukuvandudzwa kwenyika chete asi muhupenyu hweVakaropafadzwa Kudenga. 

Kurarama muKuda kwaMwari kurarama nekusingaperi pasi pano, ndiko kufamba zvisinganzwisisike mitemo iripo yenguva nenzvimbo, kugona kwemweya wemunhu panguva imwe chete kutenderera mune zvakapfuura, zvazvino uye nezveramangwana, uku uchipesvedzera chiito chese zvisikwa zvese nekuzvisanganisa mukumbundirwa nekusingaperi kwaMwari! Pakutanga mweya mizhinji inowanzopinda nekubuda muKuda kwaMwari kudzamara vasvika pakugadzikana musimba. Zvakadaro ndiko kugadzikana uku muhumwari huchavabatsira kutora chikamu nguva dzose muKuda kwaMwari, kunotsanangura Kurarama muKuda kwaMwari. -Zvak. Joseph Iannuzzi, Kubwinya kweChisiko: Kukunda kweKuda kwaMwari Pasi uye Era yerunyararo mune zvakanyorwa zveMadzibaba Chechi, Vanachiremba uye Vangu, St. Andrew's Productions, p. 193

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: “Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga” (Matt 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

 

Tanga kutsvaka Umambo

Jesu akadzidzisa Luisa kutanga zuva rega rega nekuita nemaune kupinda muKuda kwaMwari. Nemweya uchiiswa muukama hwepedyo kuna Mwari nekusingaperi mune izvozvo single point, mweya unobva waiswa muukama hwepedyo nechisikwa chose - matarenda ose anofamba nenguva. Tinokwanisa ipapo kupa rumbidzo, kutenda, rukudzo nekutsiva kuna Mwari takamiririra zvisikwa zvese sekunge iripo panguva iyoyo yenguva (nzvimbo), sezvo nguva yose iripo kuna Mwari munguva isingaperi.[5]Kana Kuda kwaMwari kunozvitsaura muzviito zvemweya uye kuchiisa mweya muukama hwepedyo naye, nyasha dzekugadzwa kwemweya dzinoisa mweya muukama hwepedyo nezvisikwa zvese, uye nenzira yekuti unobata («bilocates») vanhu vose zvikomborero izvo Mwari anopa. Naizvozvo, mweya unoita kuti vanhu vose vawane “upenyu hwoMwanakomana” waMwari kuti vave naye. Mweya unowedzerawo («kakapetwa kaviri») rufaro rwaMwari uyo anopa kwariri runako rwekuwana "upenyu hwehumwari" huzhinji hwenguva yakawanda unozvipa kuna Mwari nekuvanhu vose kuburikidza nenyasha dzekuisa. Idzi nyasha dzakambopiwa Adhama dzinogonesa mweya kupinda muzvinhu zvokunyama nezvomudzimu pamadiro, kuti ugogovera muchisiko kushanda kumwe kusingagumi kwaMwari, uye kupa Mwari muripo unopfuurira nokuda kworudo rwose rwaakanga aisa machiri.” -Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta (Mhando Dzenzvimbo 2343-2359) Nenzira iyi, mweya wedu uri kutora "hurongwa, nzvimbo uye chinangwa icho Mwari akazvisikira"; tiri kushandisa zvibereko zveRuregerero zvinovavarira kubatanidza zvinhu zvose muna Kristu.[6]cf. VaEf 1:10

Pandakauya panyika ndakabatanidza Kuda kwaMwari nekuda kwevanhu. Kana mweya ukasaramba chisungo ichi, asi kuti uzvipire kutsitsi dzeKuda kwangu Kwehumwari uye uchibvumira Kuda kwangu kwehumwari kuti zvitangire, zviperekedze, uye nekuzvitevera; kana ikabvumira zviito zvayo kuti zvifukidzwe neKuda kwangu, zvino zvakaitika kwaNdiri zvinoitika kumweya iwoyo. -Piccarreta, Manyoro, Chikumi 15, 1922

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike.—St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Inotevera ndiyo inonzi “Chiito Chokudzivirira” kana kuti “Chipo Chamangwanani Mukuda Kwoumwari” icho Jesu akakurudzira kuti titange nacho zuva rimwe nerimwe. [7]Verenga sumo yemunamato uyu paPeji 65 ye Divine Kuda Bhuku reMunamato ; hardcover version iripo pano Paunenge uchinamata, namata zvichibva pamoyo. Chokwadi ida, rumbidza, tenda uye unamate Jesu paunonamata mutsara wega wega, uchivimba kuti wako chido zvakakwana kuti utange kurarama muKuda kwaMwari uye kurega Jesu azadzise mauri kuzara kwehurongwa hwake hweruponeso. Ichi chinhu chatinogona kuvandudza neimwe fashoni zuva rese nemunamato mumwechete, kana dzimwe shanduro dzokubatana kuna Jesu, kuitira kuti tiyeuke mwoyo yedu uye tive netsika yekugara pamberi paMwari, zvechokwadi, kuramba tiri muKuda kwaMwari. Nekuda kwangu, ndakasarudza kuti, pane kuedza kuverenga mavhoriyamu makumi matatu nematanhatu, kudzidza mazana emaawa ezvinyorwa, uye kuzviona zvese. chekutanga, ndaingonamata izvi zuva nezuva—uye regai Ishe vandidzidzise zvimwe zvose pakufamba. 

 

 

Munamato weKupa mangwanani muKuda kwaMwari
(The "Prevenient Act")

O Mwoyo Wakachena waMaria, Amai uye Mambokadzi weKuda kwaMwari, ndinokuteterera, nekusingaperi mafaniro eMwoyo Unoyera waJesu, uye nenyasha dzawakapihwa naMwari kubva paKubata kwako Kwakashata, inyasha dzekusamborasika.

Mwoyo Unoyera waJesu, ndiri mutadzi murombo uye asina kukodzera, uye ndinokumbira kwamuri nyasha dzekutendera amai vedu Maria naLuisa kuti vaumbe mandiri mabasa ehumwari amakanditengera ini uye nemunhu wese. Zviito izvi ndizvo zvakakosha pane zvese, nekuti vanotakura Simba rekusingaperi reFiat yako uye vanomirira yangu "Hongu, Kuda kwenyu ngakuitwe" (Fiat Voluntas Tua) Saka ndinokukumbirai, Jesu, Maria naLuisa kuti mundiperekedze pandinonamata izvozvi:

Ini handisi chinhu uye Mwari ndiye zvese, huya Kuda kwaMwari. Huyai Baba Vekudenga murove mumoyo mangu uye mufambe muKuda kwangu; uya Mwanakomana unodikamwa kuzoyerera muRopa rangu ugofunga munjere dzangu; huya Mweya Mutsvene kuzofemera mumapapu angu nekurangarira mundangariro dzangu.

Ini ndinozvisanganisa muKuda kwaMwari uye ndinoisa yangu yandinokuda, ndinokudai uye ndinokutendai Mwari muFiats yechisikwa. Nekuda kwangu mweya wangu unogara muzvisikwa zvedenga nenyika: Ndinokudai munyeredzi, muzuva, mumwedzi uye mumatenga; Ndinokudai panyika, mumvura nemuzvisikwa zvese zvipenyu Baba vangu vakasikwa nerudo kwandiri, kuti ndidzorere rudo rwerudo.

Ndava kupinda muHunhu Hutsvene hwaJesu hunombundira zviito zvese. Ndinoisa yangu yandinonamata Imi Jesu mukufema kwenyu kwese, kurova kwemoyo, pfungwa, izwi uye nhanho. NdinoKunamatai mumharidzo dzehupenyu hwenyu paruzhinji, muzvishamiso zvamakaita, mumasakaramende amakagadza uye mumitsipa yemoyo yenyu.

Ndinokuropafadzai Jesu mumisodzi yenyu yese, kuputika, ronda, minzwa nemudonhwe rega rega reRopa rinoburitsa chiedza chehupenyu hwemunhu wese. Ndinokuropafadzai muminamato yenyu yose, mutsividzo, mupiro, uye mune imwe neimwe yezviito zvemukati nekusuwa kwamakaita kusvika pakufema kwekupedzisira paMuchinjikwa. Ndinofukidza hupenyu hwako nezviito zvako zvese, Jesu, mukati mangu ndinokudai, ndinokunamatai uye ndinokuropafadzai.

Ini zvino ndinopinda muzviito zvaamai vangu Mary uye zvaLuisa. Ndinoisa kukutenda kwangu mukufunga kwese kwaMary naLuisa, izwi uye chiito. Ndinokutendai murufaro rwakambundirwa uye nekusuwa mubasa reRuregerero neKucheneswa. Kusanganiswa muzviito zvenyu ndinoita zvangu Ndinokutendai uye ndinoKuropafadzai Mwari kuyerera muhukama hwechisikwa chose kuzadze kuita kwavo nechiedza nehupenyu: Kuzadza zviito zvaAdama naEvha; yemadzibaba nevaporofita; yemweya yekare, yazvino neyeramangwana; yemweya mitsvene mupurigatori; yevatumwa vatsvene navatsvene.

Ndava kuita zviito izvi zvangu, uye ndinozvipa kwaMuri, Baba vangu vane rudo. Ngavawedzere kukudzwa kwevana venyu, uye ngavakudzei, vakugutsei uye vakudzei nokuda kwavo.

Ngatitangei zvino zuva redu nezviito zvedu zvehumwari zvakabatanidzwa pamwechete. Ndinokutendai Utatu Hutsvene tsvene nekundigonesa kupinda muhumwe nemi kuburikidza nemunamato. Umambo hwenyu ngahuuye, uye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Fiat!

 

 

Zvakafanana Kuverenga

Kuda Mumwe

Kuwana Kwechokwadi

Chipo

Kumutswa kweChechi

ona PaLuisa uye Zvinyorwa zvake kune runyoro rwenyanzvi uye zviwanikwa zvinopinda zvakadzama mukutsanangura zvakavanzika izvi zvakanaka. 

Muunganidzwa unoshamisa weminamato, "kutenderera", Maawa makumi maviri nemana ePassion, nezvimwe zviri pano: Divine Kuda Bhuku reMunamato

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gen 1
2 Matthew 22: 14
3 Rev 3: 20
4 Kubwinya kweKusikwa: Kukunda kweKuda kwaMwari Panyika uye Nguva yeRunyararo mune Zvinyorwa zveMadzibaba eChechi, Vanachiremba neMystics, Mufundisi Joseph. Iannuzzi, p. 168
5 Kana Kuda kwaMwari kunozvitsaura muzviito zvemweya uye kuchiisa mweya muukama hwepedyo naye, nyasha dzekugadzwa kwemweya dzinoisa mweya muukama hwepedyo nezvisikwa zvese, uye nenzira yekuti unobata («bilocates») vanhu vose zvikomborero izvo Mwari anopa. Naizvozvo, mweya unoita kuti vanhu vose vawane “upenyu hwoMwanakomana” waMwari kuti vave naye. Mweya unowedzerawo («kakapetwa kaviri») rufaro rwaMwari uyo anopa kwariri runako rwekuwana "upenyu hwehumwari" huzhinji hwenguva yakawanda unozvipa kuna Mwari nekuvanhu vose kuburikidza nenyasha dzekuisa. Idzi nyasha dzakambopiwa Adhama dzinogonesa mweya kupinda muzvinhu zvokunyama nezvomudzimu pamadiro, kuti ugogovera muchisiko kushanda kumwe kusingagumi kwaMwari, uye kupa Mwari muripo unopfuurira nokuda kworudo rwose rwaakanga aisa machiri.” -Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta (Mhando Dzenzvimbo 2343-2359)
6 cf. VaEf 1:10
7 Verenga sumo yemunamato uyu paPeji 65 ye Divine Kuda Bhuku reMunamato ; hardcover version iripo pano
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged , , , , .