Mutsoka Dzake

CHISHANU CHAKANAKA 


Kristu Kushungurudzika
, naMichael D. O'Brien

Kristu anombundira pasi rese, zvakadaro moyo wakatonhora, kutenda kwakanganiswa, mhirizhonga inowedzera. Zvinhu zvese zvinodzungudza, nyika iri murima. Mapurazi, renje, nemaguta emunhu haacharemekedze Ropa reGwayana. Jesu anochema nenyika. Rudzi rwevanhu ruchamuka sei? Chii chichatora kuputsa kusava nehanya kwedu? —Munyori Wemunyori 

 

THE fungidziro yezvose izvi zvinyorwa zvinovakirwa padzidziso yeChechi yekuti Mutumbi waKristu uchazotevera Ishe wawo, Musoro, kuburikidza nechido chawo.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa.  -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 672, 677

Naizvozvo, ini ndoda kuisa muchirevo zvinyorwa zvangu zvechinyakare paEucharist. 

 

MUENZANISO WAMWARI

Pari kuuya nguva apo pachave nekuzarurirwa kwaKristu kuburikidza ne “kuvhenekera hana”Izvo zvandakafananidza nekushandurwa kwaKristu (ona Kuuya Kuchinja). Ino ichave nguva iyo Jesu acharatidza se chiedza mukati memwoyo yevanhu, ichizarura kune vakuru nevaduku zvakafanana mamiriro emweya yavo sekunge yaive nguva yekutongwa. Ichave inguva yakafanana neiyo Peter, James, naJohn pavakawira pasi nezviso zvavo paMt. Tabori sezvavakaona Chokwadi chakaziviswa kwavari muchiedza chinopenya. 

Ichi chiitiko chakateverwa nekukunda kwakakunda kwaKristu muJerusarema apo vanhu vazhinji vakamuziva saMesiasi. Zvichida tinogona kufunga nezvenguva iri pakati pekushandurwa uye kupinda kwekukunda sezvo iyo nguva yehana ichimutswa inozopedzisira yaitika muchiitiko cheChiedza. Pachave nenguva pfupi yeevhangeri inozotevera Chiedza apo vazhinji vachabvuma Jesu saIshe neMuponesi. Uchave mukana wevakawanda "kuuya kumba" sezvakaita mwanakomana akarasika, kuti apinde musuwo wetsitsi (ona Awa Rakarasika).

Mwanakomana akarasika paakadzokera kumba, baba vake vakazivisa mabiko. Mushure mekupinda muJerusarema, Jesu akatanga Kudya Kwemanheru Kwekupedzisira uko kwaakatangisa Eucharist Tsvene. Sezvo ini ndakanyora mukati Kusangana Takatarisana, Ndinotenda vazhinji vachamutsa kuna Kristu, kwete chete seMuponesi wevanhu, asi nekuvapo kwake kwepanyama pakati pedu muEucharist:

Nyama yangu ndicho chokudya chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chokunwa chechokwadi… tarisai, ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. (Johani 6:55; Mat 28:20) 

 

KUFADZWA KWEKEREKE 

Ndinotenda zviitiko zvese izvi zvichaitika tanga kuda kwe pasi rose or ose Chechi, sekumuka kwaKristu kubva paMutambo Mutsvene nevadzidzi vake ndokupinda mukuda Kwake. Izvi zvingave sei, ungabvunza, mumashure mezvakanaka zveChiedza, Eucharistic Miracles, uye pamwe kunyange a Chiratidzo Chikuru? Rangarira, avo vainamata Jesu pakupinda kwake muJerusarema nguva pfupi yapfuura vakachemera kurovererwa kwake! Ini ndinofungidzira shanduko yemoyo yaive muchikamu nekuti Kristu haana kupidigura vaRoma. Asi, Akaenderera nebasa Rake rekusunungura mweya kubva muchivi - kuti ive "chiratidzo chekupokana" nekukunda masimba aSatani kuburikidza ne "kushaya simba" uye nekukunda zvivi kuburikidza nerufu rwake. Jesu haana kuenderana nemaonero avo enyika. Nyika icharamba zvakare Chechi kana, mushure menguva yenyasha, ikaziva kuti meseji ichiri yakafanana: kutendeuka zvinodikanwa kuruponeso…. uye vazhinji havangade kusiya zvivi zvavo. Boka rakatendeka harizoenderana nemaonero avo epasirese.

Uye saka, Judhasi akatengesa Kristu, Sanihedrini yakamutambidza kurufu, uye Petro akamuramba. Ini ndanyora nezve kuuya kwemhirizhonga muChechi uye nenguva yekutambudzwa (ona Kupararira Kukuru).

Muchidimbu:

  • Shanduko (kumuka kunotungamira kune Kujekeswa kwehana)
  • Kupinda Mukukunda muJerusarema (nguva yekuparidza nekutendeuka)

  • Chirairo chaShe (kucherechedzwa kwaJesu muYukaristi Dzvene)

  • Kushushikana kwaKristu (kuda kweChechi)

Ini ndakawedzera pamusoro apa Magwaro akafanana ku Mepu yekudenga.

 

RINI? 

Izvi zvichaitika munguva pfupi sei?

Rindai uye munamate. 

Paunoona gore richisimuka kumadokero unobva wangoti iko zvino kuchanaya – uye ndizvo zvazvinoita; uye paunoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta kubva kumaodzanyemba unoti kuchapisa — uye ndizvo zvazviri. Imi vanyengeri! Munoziva kududzira zvinoonekwa zvepanyika nekudenga; Sei musingazivi kududzira nguva ino? (Ruka 12: 54-56)

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, Mepu yekudenga.