Mutsoka dzaSt

Mutsvene Johane akazorora pazamu raKristu, (John 13: 23)

 

AS iwe unoverenga izvi, ndiri mundege kuenda kuNzvimbo Tsvene kunotanga rwendo. Ndiri kutora mazuva gumi nemaviri anotevera kuti nditsamire pachipfuva chaKristu paKudya kwaKe Kwekupedzisira… kupinda muGethsemane “kutarisa nekunamata”… uye kumira murunyararo rweKarivhari kuti ndiwane simba kubva paMuchinjikwa naMukadzi Wedu. Uku kuchave kunyora kwangu kwekupedzisira kudzamara ndadzoka.

Bindu reGetsemane ndiyo nzvimbo inomiririra "poindi" apo Jesu pakupedzisira paakapinda Kushuva Kwake. Zvinotaridza kuti Chechi, zvakare, yasvika panzvimbo ino.

… Sarudzo dzakatenderedzwa pasirese dzave kuratidza kuti kutenda kweKatorike pachako kuri kuwedzera kuonekwa, kwete sesimba rezvakanaka munyika, asi sekuti, simba rekuipa. Apa ndipo patiri izvozvi. —Dr. Robert Moynihan, "Tsamba", Kukadzi 26th, 2019

Pandainamata nezve zvandaifanira kutarisa vhiki rino riri kuuya, ndakanzwa kuti ndinofanira tevera mutsoka dzaSt. Uye heino chikonzero: iye achatidzidzisa maitiro ekuramba takavimbika kana zvimwe zvese, kusanganisira "Peter," zvinoita kunge zvine mhirizhonga.

Asati apinda muBindu, Jesu akati:

“Simoni, Simoni, tarira Satani akada kuti akuzungure segorosi, asi ini ndanamata kuti rutendo rwako rurege kupera; uye kana wadzokera, simbisa hama dzako. ” (Ruka 22: 31-32)

Sekureva kweMagwaro, vaApostora vese vakatiza mubindu pakauya Judhasi nemauto. Uye zvakadaro, Johane ega akadzokera kutsoka dzeMuchinjikwa, akamira padivi paAmai vaJesu. Sei, kana kuti, sei akaramba akatendeka kusvika pekupedzisira achiziva, naiyewo, aigona kuve akarovererwa…?

 

JOHANE ANONZWISISA

MuEvhangeri yake, Johane anorondedzera achiti:

Jesu akatambudzika zvikuru uye akapupura achiti, “Ameni, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, mumwe wenyu achanditengesa.” Vadzidzi vakatarisana, vachishaya kuti aireva ani. Umwe wevadzidzi vake, Jesu waaida, wakange akatsenhama padivi paJesu. (Johani 13: 21-23)

Unyanzvi hutsvene mumazana emakore uyu hwakaratidza Johane achizembera pachifuva chaKristu, achifungisisa Tenzi Wake, achiteerera kurova kweMoyo wake Mutsvene. [1]cf. Johani 13:25 Pano, hama nehanzvadzi, pane nhema kiyi sei St John aizowana nzira yake kuenda kuGorogotha ​​kunotora chikamu muPassion yaIshe: Kuburikidza nekudzika uye kugara hukama hwehukama naJesu, vakarerwa nemunamato wekufungisisa, St. John akasimbiswa nekurova kwemoyo kwe Rudo Rwakakwana.

Hakuna kutya murudo, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya. (1 Johani 4:18)

Jesu paakazivisa kuti mumwe wevadzidzi aizomutengesa, cherekedza kuti St. John haana kufunga kubvunza ani. Kwaingova mukuteerera kwaPetro kwaaisimudzira uko John akabvunza.

Simon Peter akagutsurira musoro kwaari kuti aone kuti aireva ani. Akasendamira pachifuva chaJesu, akati kwaari: Tenzi, ndiani? Jesu akapindura akati: Ndiye wandichapa chimedu kana ndachiseva. (Johani 13: 24-26)

Ehe, mumwe aigovana muchidyo cheYukaristiya. Tinogona kudzidza zvakawanda kubva pane izvi, saka ngatigarei pano kwechinguva.

Kungofanana naSt. John asina kutorwa ndokurasikirwa nerunyararo pamberi pa Judhasi—“mhumhi” mukati mehutongi — saizvozvowo, isu tinofanirwa kuramba takatarisa kuna Jesu uye tisingamborasa rugare rwedu. John aive asingacheuki maziso kana kuviga musoro wake mujecha roumbwende. Mhinduro yake yaive yehungwaru, yakazadzwa nehushingi hwekutenda…

… Kuvimba kusingabvi papfungwa dzevanhu kana kufungidzira asi pana Mwari, “Mwari mupenyu.” PAPA BENEDICT XVI, Homily, Kubvumbi 2, 2009; L'Osservatore Romano, April 8, 2009

Zvinosuruvarisa kuti vamwe nhasi, sevamwe vaapositori, vabvisa maziso avo pana Kristu vakatarisa "kumatambudziko". Zvakaoma kusadaro kana iyo Barque yaPeter iri kunyora, mafungu akakura ekupokana achirovera pamusoro pake.

Dutu guru rakauya pagungwa, zvekuti igwa rakange razara nemvura .. Vakauya vakamutsa Jesu, vachiti, “Ishe, tiponesei! Tiri kuparara! ” Zvino akati kwavari: Munotyirei, imwi verutendo rudiki? (Mat. 8: 25-26)

We fanira chengetedza maziso edu pana Jesu, tichivimba nezano Rake nekutarisira. Unodzivirira chokwadi? Ndizvozvo - kunyanya kana vafudzi vedu vasiri.

Reurura Kutenda! Zvese zvacho, kwete chikamu chazvo! Chengetedza uku Kutenda, sekuuya kwayakaita kwatiri, nenzira yetsika: iko kutenda kwese! -POPE Francis, Zenit.org, Ndira 10, 2014

Asi kuita semutongi wavo nedare redzimhosva? Pane chinhu chisinganzwisisike chiri kuitika izvozvi, kunze kwekunge mumwe arwisa vafundisi uye agashora "Papa wekuvhiringidzika"… zvino mumwe anenge akaderera pane Katurike.

[Mukadzi Wedu] anogara achitaura nezve zvatinofanira kuitira [vapirisita]. Ivo havadi kuti iwe utonge uye uvatsoropodza; vanoda minamato yako nerudo rwako, nekuti Mwari achavatonga sezvavakaita sevapirisita, asi Mwari vachakutonga nenzira yawakaitira vapirisita vako. —Mirjana Soldo, muoni anobva kuMedjugorje, uko Vatican ichangobvumidza vafundisi vepamutemo ndokugadza Archbishop wayo

Njodzi ndeyekuwira mumusungo mumwechete wakave nevazhinji munguva yakapfuura: kuzviisa pasi kuti "Judhasi" ndiani. Kuna Martin Luther, aive papa-uye nhoroondo inotaura zvimwe zvese. Kunamata uye kunzwisisa hakungambove mune bubble; tinofanira kugara tichinzwisisa ne “pfungwa dzaKristu,” kureva kuti, neChechi — zvikasadaro munhu angatevera nokusaziva mutsoka dzaLuther, kwete dzaJohane. [2]Vashoma vaka "ona" izvo zvinonzi "St. Gallen Mafia ”- boka remakadhinari vanofambira mberi avo vaida kuti Jorge Bergoglio asarudzwe kuva mupapa panguva yemusangano weKadinali Ratzinger - vakapindira musarudzo dzaPapa Francis. Vamwe maKaturike vakasarudza unilaterally, vasina masimba chero, kuzivisa kusarudzwa kwake kusiri pamutemo. Ichokwadi chekuti hapana kana mumwe chete wevaKadinari zana nemakumi masere vakamusarudza ane zvakawanda zvakaratidza chero chinhu chakadai, hazvina kudzora kubvunza kwavo. Zvisinei, zvisinei nekuti munhu anotsvaga zvakadii, anonamata, uye kuratidza, haakwanise kuita chirevo chakadaro kunze kweMagisterium. Zvikasadaro, isu tisingazive isu tinogona kutanga kuita basa raSatani, rinova kupatsanura. Zvakare, akadaro anofanirwawo kubvunza kana sarudzo yaPapa Benedict yanga isingashande zvakare. Saizvozvo, chazvino uno maitiro anga ari pakakwirira pakasarudzwa John Paul II, izvo zvakatora mavhoti akati wandei pasati pasarudzwa papa. Zvichida tinoda kudzokera shure uye kubvunza kuti kupindira kwesarudzo kunokamura mavhoti mune ese sarudzo, uye nekudaro, vapapa vatatu vekupedzisira vanopesana nevanapapa. Sezvauri kuona, iri igomba retsuro. Mumwe anofanira kugara achinzwisisa ne “pfungwa dzeChechi” —uye regai Jesu — kwete dzidziso dzekupandukira dzinoteerera - aburitse kuti ndiani ari Judhasi pakati pedu, kuti isu tirege kupiwa mhosva yekutonga zvisirizvo. 

St. Catherine weSiena anowanzo kutaurwa mazuva ano seumwe aisatya kutarisana napapa. Asi vatsoropodzi vari kushaya kiyi yakakosha: haana kumbobvira adambura chirairo naye, ndoda akashanda sechikonzero chekuparadzanisa nekudyara kusahadzika musimba rake nekudaro achinetesa ruremekedzo rwakakweretwa hofisi yake.

Kunyangwe dai papa asina kuita sa "Kristu anotapira pasi pano," Catherine akatenda kuti vakatendeka vanofanira kumubata neruremekedzo nekuteerera kwavangaratidza kuna Jesu Pachezvake. "Kunyangwe dai aive dhiabhori, isu hatifanirwe kusimudza misoro yedu kwaari - asi takadzikama hedu kuzorora pachipfuva chake." Akanyorera Florentines, avo vaipandukira Pope Gregory XI: tinokudza papa, isu tinokudza Kristu kana tikazvidza papa…  -Kubva kuna Anne Baldwin's Catherine weSiena: A Biography. Huntington, IN: OSV Kuburitsa, 1987, mapeji 95-6

… Saka dzidzirai nekutarisa zvese zvavanokuudzai, asi kwete zvavanoita; nekuti vanoparidza, asi havaiti. (Mateo 23: 3)

Kana iwe uchifunga kuti ndiri kuomesera vamwe vako nekuda kwehuturu negativity, kurasikirwa nekuvimba nezvakavimbiswa naKristu Petrine, uye kugara ndichisvika papapa kuburikidza ne "hermeneutic yekufungira", verenga pa:

Kunyangwe dai Pope anga ari Satani, isu hatifanirwe kusimudza misoro yedu kwaari ... Ndinoziva kwazvo kuti vazhinji vanozvidzivirira nekuzvirova dundundu vachiti: "Vakaora kwazvo, uye vanoita zvakaipa zvese!" Asi Mwari vakaraira kuti, kunyangwe dai vapirisita, vafundisi, naKristo-pasi-pasi vaive mweya wenyama, isu tinoteerera uye tinozviisa pasi pavo, kwete nekuda kwavo, asi nekuda kwaMwari, uye nekumuteerera. . —St. Catherine weSiena, SCS, peji. 201-202, map. 222, (yakataurwa mu Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi, naMichael Malone, Bhuku 5: "Bhuku Rokuteerera", Chitsauko 1: "Hakuna Ruponeso Pasina Kuzviisa Pasi paPapa")

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

 

JOHANE AKARARA

Zvisineyi, Johane akarara mubindu pamwe naPeter naJames, sezvazviri nhasi uno.

Ndiko kuvata kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kunzwa kune zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… kurara kwevadzidzi harisi dambudziko reiyo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese; 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muKushushikana kwake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Varindi pavakauya, vadzidzi vakatiza mumhirizhonga, kutya, uye kuvhiringidzika. Sei? Ko Johane haasi iye here uyo aive akatarisa kuna Jesu? Chii chakaitika?

Paakaona Peter achitanga kumhanya, uyezve James, uyezve nevamwe… akatevera ruzhinji. Vose vakakanganwa kuti Jesu akanga achiripo.

Bhawa raPeter harina kufanana nedzimwe ngarava. Bhawa raPeter, kunyangwe nemafungu, anoramba akasimba nekuti Jesu ari mukati, uye haazomboibve. -Cardinal Louis Raphael Sako, Patriarch wevaKadheya muBaghdad, Iraq; Mbudzi 11th, 2018, "Dzivirira Chechi Kubva Kune Avo Vanotsvaga Kuiparadza", mississippicatholic.com

John nevaApostora vakatiza nekuti havana “Tarisai munyengetere” sezvavakange vayambirwa naIshe. [3]cf. Mako 14: 38 Kuburikidza nekutarisa kunouya Ruzivo; kuburikidza nemunamato unouya uchenjeri uye kunzwisisa. Nekudaro, pasina munamato, ruzivo harugone kungoramba rusina mbereko, asi runogona kuve nzvimbo yekuti muvengi adyara sora rekuvhiringidzika, kusahadzika, uye kutya. 

Ndinogona kungofungidzira John akatarisa nechekure, akadongorera kuseri kwemuti achizvibvunza kuti: “Nei ndamhanya ndichitiza Jesu? Nei ndichivhunduka uye nekutenda kushoma? Sei ndakatevera vamwe? Sei ndakazvirega ndichishandiswa mukufunga sevamwe? Nei ndakawira mukumanikidza kwevezera iri? Sei ndiri kuzvibata saivo? Sei ndichinyara kugara naJesu? Sei achiita kunge asina simba uye asina simba izvozvi? Asi, ndinoziva kuti Haasi. Uku kunyomba, zvakare, kunotenderwa muKuda Kwake kwaMwari. Vimba, John, zvakaringana trust.... "

Pane imwe nguva, akambotura mafemo uye akadzosera meso ake zvakare kuMuponesi wake. 

 

JOHANE ANOZVINZVISISA

Chii chakafungwa naJohane apo nhau dzakatakura kuburikidza nemhepo inotonhorera yemusiku yekuti Peter aive asina kungotiza chete, asi akaramba Jesu katatu? Johane aigona here kuvimba Peter zvakare se “dombo” panguva iyo murume aive saka fickle? Mushure mezvose, pane imwe nguva, Peter akaedza kudzivirira iyo Passion (Mat 16:23); akataura zvisina musoro "kunze-kwecuff" (Mat 17: 4); kutenda kwake kwakadzikira (Mat 14:30); aibvumirwa kuva mutadzi (Ruka 5: 8); vavariro dzake dzakanaka dzaingova dzepanyika (Johani 18:10); akaramba pachena Ishe (Marko 14:72); aizoita nyonganiso yedzidziso (VaG. 2:14); wobva waita kunge munyengeri, uchiparidza uchipesana nechinhu chaicho chaakaita! (2 Pet. 2: 1)

Zvichida kunze kwerima, izwi rakashata rakazevezera munzeve dzaJohn: "Kana Peter achiita kunge jecha kupfuura dombo, uye Jesu wako arikukwizwa, kusekwa, nekupfirwa mate… pamwe chinhu ichi manyepo makuru?" Uye kutenda kwaJohane kwakazununguswa. 

Asi haina kuputswa.

Akavhara maziso ake ndokudzosera meso ake emukati zvakare kuna Jesu… Dzidziso dzake, Muenzaniso wake, Zvivimbiso zvake… nzira yaAnga achangobva kushambidza tsoka dzavo, achiti, “Musarega mwoyo yenyu ichinetseka… tendaiwo mandiri”… [4]John 14: 1 uye neizvozvo, John akasimuka, akazvikwenya, ndokupindura achiti: “Enda shure kwangu Satani! ”

Achitendeudzira maziso ake kuGomo reKarivhari, Johane anogona kunge akati: "Petro anogona kunge ari" dombo "asi Jesu ndivo ishe wangu. ” Uye naizvozvi, akasimuka akananga kuGorogota achiziva kuti ndipo pachave Tenzi wake munguva pfupi.

 

JOHANI AKATENDEKA

Zuva rakatevera, denga rakanga rakasviba. Pasi painge pazununguka. Kuseka, ruvengo, nemhirizhonga zvakange zvakwira kuita hure. Asi ipapo Johane akamira pasi peMuchinjikwa, Amai vari padivi pake.

Vamwe vakandiudza kuti vari kungochengeta nhengo dzemhuri yavo muKereke vamwewo vatobuda. Zvinonyadzisa, kushungurudzwa, kuvhiringidzika, hunyengeri, kutengeswa, hupombwe, kuregeredza, kunyarara… havachagone kutora zvakare. Asi nhasi, muenzaniso waJohn unotiratidza imwe nzira: kugara naAmai, ndiani mufananidzo weChechi Asina mhosva; uye kugara naJesu. Kereke yakarovererwa. Kereke inoera kamwechete, asi izere nevatadzi.

Hongu, Johane akamira ipapo asingakwanise kufunga, kunzwa, kunzwisisa… “Chiratidzo cheKupokana” chakarembera pamberi pake chakange chakanyanyisa kunzwisisa, chakanyanya simba revanhu. Uye kamwe kamwe, Inzwi rakacheka kuburikidza nemweya unodzipa.

"Mukadzi, tarira, mwanakomana wako." Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. (Johani 19: 26-27)

Uye John akanzwa sekunge maoko ake aive akamukomberedza, sekunge akanyudzwa muareka. 

Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19:27)

Johane anotidzidzisa kuti kutora Maria saAmai Vedu inzira yechokwadi yekuramba wakatendeka kuna Jesu. Johane, akabatana naMaria (anova mufananidzo weChechi), anomiririra iyo zvechokwadi vakasara veboka raKristu. Ndokunge, isu tinofanirwa kugara takabatana kune iyo Chechi, nguva dzose. Kumutiza, kutiza Kristu. Akamira naMaria, Johane anoratidza kuti kuramba wakatendeka kuna Jesu zvinoreva kuramba vanoteerera kuChechi, kuti vagare mukudyidzana ne "pfungwa dzaKristu" - kunyangwe zvese pazvinoratidzika kunge zvakarasika uye zvinonyadzisa. Kugara neChechi, kugara mukutizira kwaMwari.

Nekuti Wemasimbaose haanyatso kuviga vatsvene pamuedzo wake, asi anovhara chete munhu wavo wemukati, panogara kutenda, kuti nemuedzo wekunze vakure munyasha. —St. Augustine, Guta raMwari, Bhuku XX, Ch. 8

Kana isu tichizotevera mumakwara aJohn, saka isu tinofanirwa kutora Mai Vedu kupinda "mumba" medu sezvakaitwa naJohn. Nepo Chechi ichichengetedza nekutisimbisa muchokwadi nemasakaramende, Amai Vakaropafadzwa pachavo "vanoviga" murume wemukati kuburikidza nekureverera uye nenyasha. Sezvaakavimbisa kuFatima:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari.- Kuonekwa kwechipiri, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzemazuva ano, www.ewtn.com

Pandinoramba ndichifamba naSt.John kuburikidza neNzvimbo Tsvene vhiki ino, pamwe anogona kutidzidzisa zvimwe. Parizvino, ndinokusiya uine mazwi eumwe "John," uye Our Lady… 

Mvura yakwira uye dutu rakasimba riri pamusoro pedu, asi isu hatityi kunyura, nekuti isu takamira takasimba padombo. Regai gungwa riite hasha, harigoni kutyora dombo Rega mafungu asimuke, haakwanise kunyudza igwa raJesu. Chii chatinofanira kutya? Rufu? Hupenyu kwandiri hunoreva Kristu, uye rufu ipfuma. Kutapwa? Pasi nezvose zviri mairi ndezvaIshe. Kubvutwa kwezvinhu zvedu? Hatina kuuya nechinhu pasi pano, uye hapana chatinotora kwazviri… Naizvozvo ndinoisa pfungwa dzangu pamamiriro azvino, uye ndinokukurudzirai, shamwari dzangu, kuti muve nekushinga. —St. John Chrysostom

Vadiwa vana, vavengi vachabata uye chiedza chechokwadi chinodzima munzvimbo zhinji. Ini ndinotambura nekuda kwezvinouya kwauri. Chechi yaJesu Wangu ichaona Kalvari. Ichi chi nguva yematambudziko zvevarume nevakadzi vekutenda. Usadzokera shure. Gara naJesu uye dzivirira Kereke Yake. Usabve pachokwadi chinodzidziswa neMagisterium yechokwadi yeChechi yaJesu Wangu. Pupura usingatyi kuti uri waJesu Wangu. Ida uye chengetedza chokwadi. Uri kurarama munguva yakaipa kupfuura panguva yeMafashamo. Hupofu hukuru hwemweya hwapinda muImba yaMwari uye vana vangu varombo vanofamba semapofu anotungamira mapofu. Nguva dzose yeuka: Muna Mwari hapana hafu-chokwadi. Bhendesa mabvi ako mumunamato. Vimba zvizere musimba raMwari, nekuti chete nenzira iyi ndipo paunowana kukunda. Pamberi pasina kutya.-Message yaMai Vedu Mambokadzi Werunyararo anonzi kuna Pedro Regis, Brazlândia, Brasília, Kukadzi 26, 2019. Pedro anofarira rutsigiro rwabhishopi wake. 

 

Mutsvene Johane, tinyengetererei. Uye ndapota, ndinamatirei sekuda kwangu kwamuri, ndichitakura mumwe nemumwe wenyu mutsoka imwe neimwe…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuvengwa kweChechi

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 13:25
2 Vashoma vaka "ona" izvo zvinonzi "St. Gallen Mafia ”- boka remakadhinari vanofambira mberi avo vaida kuti Jorge Bergoglio asarudzwe kuva mupapa panguva yemusangano weKadinali Ratzinger - vakapindira musarudzo dzaPapa Francis. Vamwe maKaturike vakasarudza unilaterally, vasina masimba chero, kuzivisa kusarudzwa kwake kusiri pamutemo. Ichokwadi chekuti hapana kana mumwe chete wevaKadinari zana nemakumi masere vakamusarudza ane zvakawanda zvakaratidza chero chinhu chakadai, hazvina kudzora kubvunza kwavo. Zvisinei, zvisinei nekuti munhu anotsvaga zvakadii, anonamata, uye kuratidza, haakwanise kuita chirevo chakadaro kunze kweMagisterium. Zvikasadaro, isu tisingazive isu tinogona kutanga kuita basa raSatani, rinova kupatsanura. Zvakare, akadaro anofanirwawo kubvunza kana sarudzo yaPapa Benedict yanga isingashande zvakare. Saizvozvo, chazvino uno maitiro anga ari pakakwirira pakasarudzwa John Paul II, izvo zvakatora mavhoti akati wandei pasati pasarudzwa papa. Zvichida tinoda kudzokera shure uye kubvunza kuti kupindira kwesarudzo kunokamura mavhoti mune ese sarudzo, uye nekudaro, vapapa vatatu vekupedzisira vanopesana nevanapapa. Sezvauri kuona, iri igomba retsuro. Mumwe anofanira kugara achinzwisisa ne “pfungwa dzeChechi” —uye regai Jesu — kwete dzidziso dzekupandukira dzinoteerera - aburitse kuti ndiani ari Judhasi pakati pedu, kuti isu tirege kupiwa mhosva yekutonga zvisirizvo.
3 cf. Mako 14: 38
4 John 14: 1
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YENYASHA.