Muzita raJesu - Chikamu II

 

PIRI zvinhu zvakaitika mushure mePendekosti apo vaApostora vakatanga kuzivisa Vhangeri muzita raJesu Kristu. Mweya yakatanga kutendeukira kuchiKristu nezviuru. Chechipiri ndechekuti zita raJesu rakamutsa kuvandudzwa Kutambudzwa, ino nguva yemuviri wake unoshamisa.

 

MUDZIDZISI MKURU

Vateveri vaKristu havana zvavakaita pasi rose - kusvika paPendekosti. Ndipo pavakatanga kuparidza musimba reMweya Mutsvene.

Mweya Mutsvene ndiye mushandi wekuparidza evhangeri: ndiye anokurudzira mumwe nemumwe kuzivisa Vhangeri, uye ndiye uyo mukati mehana dzakadzika anoita kuti izwi reruponeso rigamuchire nekunzwisiswa. -PAPA JOHN PAUL II, Ecclesia muAfrica, n.21; Yaoundé, muCameroon, musi waGunyana 14, 1995, Mutambo weKukunda kweMuchinjikwa. 

Inonzwisiswa… uye zvakadaro, inogona kurambwa.

Kuti [Evhangeri] irege kupararira mberi pakati pevanhu, ngativapei yambiro yakasimba yekuti vasazombotaurazve kune ani muzita rake. (Mabasa 4:17)

Kuparidza muzita raJesu ndiko kuparidza chokwadi Jesu akazivisa. Ndiro simba rechokwadi ichi rinokwezva kutambudzwa:

[Nyika] inondivenga, nekuti ndinoipupurira kuti mabasa ayo akaipa. (Johani 7: 7) 

Chokwadi chakakonzera kupesana nemweya wenyika, zvikatungamira kukuparadzwa kwetembere muna 70 AD, nekutambudzwa kukuru kukereke ichangobarwa. chokwadi ndiwo munondo mukuru unopatsanura, unopinda kunyange pakati pemweya nemweya, majoini nemwongo, unokwanisa kuona kuratidzwa nemifungo yemoyo (Heb 4:12). Kana ichigamuchirwa, inosunungura; kana ikarambwa, inoshatirisa.

Takakurayirai zvakasimba (hatina?) Kuti musiye kudzidzisa muzita iro. Asi mazadza Jerusarema nedzidziso yenyu uye muchida kuunza ropa remurume uyu pamusoro pedu. (Mabasa 5:28)

 

CHINANGWA CHOKUTAMBUDZIKA KUNOUYA

Muna Zvita wa2006, ndakanyora mukati Kutambudzwa! (Tsika Dzakanaka) kuti iyo yepamusoro yekunyengera munguva yedu kwave kugamuchirwa kutsanangudzwa nezvebonde:

… Kuparara kwemufananidzo wemunhu, nemhedzisiro yakaipa kwazvo. —May, 14, 2005, Roma; Cardinal Ratzinger mune hurukuro yekuzivikanwa kweEuropean.

Mandatory kubvuma kweiyo gay mararamiro inogona kuva nhandare huru yehondo iyo ichatora kutambudzwa kwakaipisisa kwemaKristu. Uku kutsanangurwa kwe zvatiri isu sevanhu inoita kunge kukunda kukuru kwaSatani, nekuti pachokwadi ari kuedza kutsanangura patsva Mwari pachaKe vane mufananidzo watakasikwa nawo.

Izvi zvinogona kuratidza kuve kukanganisa kunofanoonekwa nemweya mutsvene unokonzeresa kupesana muChechi:

Ndakave nemumwe muono wekutambudzika kukuru… Zvinoita kwandiri sekunge mvumo yaikumbirwa kuvafundisi vaisakwanisa kupihwa. Ndakaona vapristi vakuru vakawanda, kunyanya mumwe chete, aichema zvinorwadza. Vadiki vashoma vaichemawo… Zvakaita sekunge vanhu vari kutsemuka kuita mapoka maviri. -Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich, Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich

Mukuoneka kwakagamuchirwa naPapa Benedict iye muna 1988 (panguva iyoyo Cardinal Ratzinger), Amai vedu Vakaropafadzwa vakanyevera nezve izvi zvakare:

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nec confereres yavo… machechi neatari [zvichatorwa]; Chechi ichave izere neavo vanobvuma kukanganisa uye dhimoni rinomanikidza vapirisita vazhinji nemweya yakatsaurwa kuti vasiye basa raIshe. -Akakomborerwa Mhandara Maria kuna Sr. Agnes Sasagawa, Akita, Japan

Nechekare, tiri kuona nyika dzakaita seCanada neBritain, nenyika dzeAmerica dzakaita seMassachusetts neCalifornia, dzichiva a nzvimbo yekuyedza yekumanikidza tsika-yakatsanangurwa tsika pavanhu vazhinji. Kutambudzwa kwerudzi urwu hakuzi kutsva munyika. Chiri chitsva ndechekuti kumanikidzwa uku kunouya, kwete kuburikidza nekufora jackboots nemhirizhonga, asi kuburikidza nemakamuri edare akashongedzwa, vatevedzeri vemitemo vakasarudzika, uye kugona kufunga, zvese zvakatambwa zvisina ropa muColiseum yenhau.

Kurwiswa hakuchinangisirwe kumarudzi, asi kurwisa pfungwa yemunhu. -Mai vedu veMarudzi ese vanonzi vanonzi kuna Ida Peerdeman, Kukadzi 14, 1950; Iwo Mharidzo dzeMukadzi weYese Marudzi, p. 27 

MaKristu ari kuverengerwa zvine mutsindo nekuda kwekubata tsika yavo, kunyanya panhau yechikadzi. Zvinova zvinojeka uye zvakajeka zuva rega rega kuti tiri kupinda zvakadzama mu "kusangana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, Evhangeri uye inopesana neEvhangeri" zvakaporofitwa naJohn Paul II muna 1976.

Ipapo vachakuisa kukutambudza, uye vachakuuraya. Muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. ( Mat. 24: 6-8)

Sei? Nekuti maKristu vanozove chigumbuso kugadziriro yenyika nyowani ye "rugare" yakavakirwa pachinamato chenhema. MaKristu anozoonekwa semagandanga matsva, vavengi ve "rugare." Chokwadi chinoshatirisa.

Awa iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. (Johani 16: 2)

Uye izvi zvaizoitika kumuKristu wese kusara kwekuti iye Mwari chido chengetedza Mwenga wake, tichiisa parutivi vamwe vedu kuti vatore korona yekufira kutenda. Chii is chokwadi ndechekuti Chechi ichakunda uye masimba erima haazokunda (Mat 16:18). Chechi inozobuda yakanatswa uye inoera, uye izvo zvakanaka, zvitsvene, uye zvechokwadi zvinodzivirira nyika seruzhowa rwakapfigira gadheni remaruva. Ichave zuva apo:

… Muzita raJesu mabvi ose achapfugama, kudenga nepanyika nepasi penyika, uye rurimi rwoga rureurure kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, kuti Mwari Baba vakudzwe. (VaF 2: 10-11)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.