MuVhigi iyi

vinda

 

A Izwi rakandipa simba kwemakore mazhinji ikozvino rakabva kuna Mai Vedu mune akakurumbira mashura eMedjugorje. Achifananidzira kurudziro yeVictoria II uye vananhasi, akatidanawo kuti titarise "zviratidzo zvenguva", sezvaakakumbira muna 2006:

Vana vangu, hamuzivi zviratidzo zvenguva here? Hautauri nezvavo here? —April 2, 2006, akataurwa muna Mwoyo Wangu Uchakunda rakanyorwa naMirjana Soldo, p. 299

Yakanga iri mugore rimwe chetero apo Ishe vakandidaidza muchiitiko chine simba kuti nditange kutaura nezvezviratidzo zvenguva. [1]ona Mashoko neYambiro Ndakatya nekuti, panguva iyoyo, ndakanga ndichimutswa mukufunga kuti Chechi yaipinda mu “nguva dzekupedzisira” - kwete kuguma kwenyika, asi nguva iyoyo yaizopinza zvinhu zvekupedzisira. Kutaura nezve "nguva dzekupedzisira", zvakadaro, pakarepo kunovhura imwe kurambwa, kusanzwisisana, uye kusekwa. Zvisinei, Ishe vaindikumbira kuti ndaroverwe pamuchinjikwa.

Chete pakuramba kwemukati mega ndipo paunokwanisa kuziva rudo rwaMwari uye nezviratidzo zvenguva yaunogara. Muchava zvapupu zvezviratidzo izvi uye muchatanga kutaura pamusoro pazvo. --March 18, 2006, Ibid.

Ndakati chinguva chakapfuura kuti Mukadzi Wedu aidzokorora kukoka kwavanapapa kuti vasvinure. Chokwadi, John Paul II akati kwatiri makore mashoma apfuura:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti vave varindi vemangwanani vanozivisa kuuya kwezuva uyo ari iye Kumutswa kwevakafa! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki Pasi rose, XVII World Youth Day, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Uye makore akati wandei gare gare, Papa Benedict akadzokorora kudana uku kuzivisa nguva iri kuuya:

Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukukumbirai kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Hongu, ndaitya. Asi ini ndanga ndisingade kuve mumwe weavo maKaturike akange atsanangurwa naPius X pakununurwa kwemutsvene iye ane gamba, Joan weArc:

Munguva yedu kupfuura nakare kose chinhu chakakura kwazvo chevaya vane mafungiro akaipa huipi nekushaya simba kwevanhu vakanaka, uye simba rese rekutonga kwaSatani kuri nekuda kwekushaya simba kwevaKaturike. O, kana ndikabvunza mununuri mutsvene, sezvakaitwa nemuporofita Zachary mumweya, 'Ani maronda aya ari mumaoko ako?' mhinduro yaisazo kupokana. 'Naaya ndakakuvadzwa mumba yeavo vaindida. Ndakakuvadzwa neshamwari dzangu dzisina kuita chidziviriro kwandiri uye, pazviitiko zvese, vakazviita vateveri vevavengi vangu. ' Uku kuzvidza kunogona kuendeswa kune vasina simba uye vanotya maKaturike enyika dzese. -Kuburitswa kweDecree yeHeroic Hunhu hweSt.Joan weArc, nezvimwewo, Zvita 13, 1908; v Vatican.va

 

HOSAMBO DZisingazivikanwe

Zvaive pachena kuti vanapapa ava vaisave nehanya nemasaini enguva futi. [2]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? Kutya kwangu kwakatanga kupera apo pandakaona kuti vapapa vaitaura zvakajeka nezvenguva dzatiri kurarama madziri.

Ini dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva dzekupedzisira uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Chirevo (7), peji. ix.

Zvirokwazvo, muzana ramakore pamberi pake, Pope Leo XIII akati:

… Uyo anodzivisa chokwadi kuburikidza nehuipi uye otendeuka kubva pachiri, anotadza zvakanyanya kuMweya Mutsvene. Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzakasviba dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”anoreva nhema uye baba vacho, semudzidzisi wezvokwadi… —Encyclical Divinum Illud Munus, N. 10

Makore gumi nematatu gare gare, St. Pius X akadzokorora pfungwa imwecheteyo: yekuti isu taive tichirarama munguva dzakafanotaurwa naSt. Paul uyo akataura nezvekusateerera mutemo uye iye "asina mutemo" anouya.

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzika, kuti chirwere ichi chii--kuramba kutenda kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya kutyira kuti hukuru hukuru hungave sekufungidzira, uye pamwe kutanga kweizvozvo zvakaipa zvakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Achitaura zvakananga nezve "zviratidzo zvenguva", Benedict XV aigona kunyora makore mashoma gare gare:

Zvirokwazvo mazuva iwayo angaita kunge akauya pamusoro pedu akafanotaurwa naIshe wedu kuti: "Muchanzwa zvehondo nerunyerekupe rwehondo - nekuti rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira umambo" (Mat 24: 6-7). -Ad Beatissimi Apostolorum, November 1, 1914; www.haav.va

Pius XI, achitora mazwi kubva kutsananguro yaIshe Wedu ye "nguva dzekupedzisira", akanyora kuti:

Uye nokudaro, kunyangwe tisingadi, pfungwa inokwira mupfungwa kuti zvino mazuva iwayo aswedera izvo zvakaporofitwa naIshe Wedu: “Uye nekuda kwekuti huipi hwawanda, rudo rwevazhinji ruchatonhora” (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17

Zvichienderera mberi uye napapa vakaenda, vasingatore zvibhakera. John Paul II, achiri kadinari, aigona kuti…

Tiri zvino tatarisana neyekupedzisira kusangana pakati peChechi neanopesana neChechi, yeEvhangeri neanopesana-Evhangeri, pakati paKristu naAntikristu. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naAntikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, anopinda kongiresi iyi, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online

Akafananidza zvakananga "tsika yehupenyu" maringe ne "tsika yekufa" naZvakazarurwa 12 nehondo pakati peshato ne "mukadzi akapfeka zuva." [3]cf. Kurarama Bhuku raZvakazarurwa Uye zvechokwadi, sezvaunoverenga pamusoro, akashevedza vechidiki kuti vave varindi ve "kuuya" kwaJesu.

Benedict XVI akashandisawo mutauro weapocalyptic, achifananidza masisitimu epasi anodzvinyirira ne "Bhabhironi" [4]cf. Chakavanzika Bablyon uye uchifananidza naSoloviev's 'Pfupi Nyaya yaAntikristu'. Papa Francis vakafananidzawo nguva dzedu nenhoroondo pamusoro paantikristu yakadanwa Ishe weNyika naFr. Robert Hugh Benson. Akashora "humambo husingaonekwe" [5]cf. Kutaura kuEuropean Paramende, Strasbourg, France, Mbudzi 25, 2014, Zenit avo vanotsvaga kumanikidza nekunyengedza nyika muchimiro chehumwe, "pfungwa yega" - chinangwa che "chikara" chaZvakazarurwa

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, pachinzvimbo iko kudyidzana kwepasi kwekufanana kwehegemonic, ndiyo pfungwa imwechete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Iyo… yakaita kuti nyika nevagari vayo vanamate chikara chekutanga. (Zvak. 13:12)

Achibvisa St. Paul zvakare, Francis akadana ichi "kutaurirana" ne "mweya wekunyika" iwo "mudzi wezvakaipa zvese."

Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Ichi, chokwadika, ndiyo yambiro iyo Katekisimo inonzwika kana ichitaura nezvekunyengedza kweidzo "nguva dzekupedzisira":

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweiye Anopesana naKristu, pseudo-messianism iyo munhu anozvikudza nayo pachinzvimbo chaMwari naMesiasi wake akauya munyama. Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese padzinotsvagirwa kuti dzione mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675-676

Mutauri nemunyori, Michael D. O'Brien - anga achinyevera kwemakumi emakore ehutongi hwatiri kuona hwave kuitika nekukasika - akaita chinyorwa ichi:

Tichitarisa nezvenyika iripano, kunyangwe yedu "yedemokrasi", hatinga taure here kuti tiri kurarama mukati chaimo meiyi mweya wehukama hwenyika? Uye mweya uyu hauratidzwe here kunyanya muchimiro chezvematongerwo enyika, icho chinonzi neKatekisimo mumutauro wakasimba, "wakatsauka kwazvo"? Vangani vanhu munguva yedu ikozvino vanotenda kuti kukunda kwechakanaka pane chakaipa pasi pano kunozowanikwa kuburikidza neshanduko yemagariro kana shanduko yemagariro? Vangani vakakurirwa nekutenda kwekuti munhu anozozviponesa kana ruzivo rwakakwana nesimba zvashandiswa pane hunhu hwevanhu? Ndingafunga kuti huipi hwekunze uhwu hwazara pasirese nyika. —Taura kuimba yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005; agorabbs.com

Zvichida izvi hazvisi pachena pari zvino patinomira pamberi pesarudzo dzeUS uko hunhu husina Mwari ndicho chiratidzo choga chinoratidzwa pamberi penyika…

 

MUKUVIMBIRA KWAKAITIKA

Mune meseji ichangoburwa kubva kuMedjugorje, Mukadzi Wedu anonzi akati:

Vana vangu, inguva yekusvinura. Muchiitiko ichi ndiri kukushevedzai kumunamato, rudo uye kuvimba. Sezvo Mwanakomana wangu achange akatarisa mumoyo mako, moyo wangu wamai unoshuvira kuti Aone kuvimba kusingagumi uye rudo mavari. Rudo rwakabatana rwevaapositori vangu ruchararama, ruchakunda uye rwuchaburitsa pachena zvakaipa. -Mai vedu kuna Mirjana, Mbudzi 2, 2016

"Kurinda" kwei? MuchiKatorike, mavhiri anenge akakosha sezuva rinoteera, nekuti kumirira kunoperekedzwa nekutarisa nekunamata uye kutarisira zuva idzva. Mugovera manheru Misa, semuenzaniso, ndiko kumirira kwe "zuva raIshe", iro rinoyeukwa Svondo yega yega.

Achitendeukira zvakare kuna John Paul II, aigara achishandisa mutauro uyu kutarisa "mambakwedza" matsva, yaakadaidza…

… Kutanga kutsva kwetariro, hukama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Zvekare, kwete kuguma kwenyika, asi iyo kutanga kwenguva nyowani. Chokwadi, Jesu akadzidzisa kuti:

Mwanakomana woMunhu izuva rake richaita semheni inopenya kubva kuno rumwe rutivi rwedenga kusvika kuno rumwe. Kutanga, zvakadaro, anofanira kutambura zvakanyanya uye arambwe nezera razvino (Ruka 17:24).

O'Brien anocherekedza kukosha kwemutauro uyu "nekuti zvinoreva kuti kune mazera achauya mushure mekurarama kwake pasi pano." [6]cf. vanotaura kuchechi yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005; agorabbs.com Chokwadi, John Paul II akafanoona kuti kusangana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, Mukadzi neDhiragoni, yaKristu maringe naAntikristu, hazvingagume pakupedzisira, asi kunozobereka mwaka mutsva wechirimo. Panyaya iyi, akatarisa Maria uye Kukunda kweMweya wake Wakachena semberi uye gadziriro ye "kuuya kwaKristu Akamuka" nenzira nyowani mupasi. Muchidimbu, iye…

Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva. —POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki kuAir Base Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain; Chivabvu 3, 2003; www.haav.va

Tichifunga zvese zvakataurwa navanapapa, zvese zviri kutaurwa naIshe Wedu naMadzimai muzviratidzo zvakagamuchirwa uye zvakavimbika nepasirese pasirese, uyezve "zviratidzo zvenguva", tinoratidzika kunge tiri pachikumbaridzo. ye "zuva raIshe" iro rakanzi naPaul raizotungamirwa ne "kuramba kutenda" uye "uyo asingateereri mutemo" uyo Jesu "achauraya nemweya wemuromo wake." [7]cf. 2 VaT. 2:8 Vanababa veChechi vekutanga vakadzidzisawo kuti humambo hwaKristu hwaizosimbiswa muvatsvene mune hutsva hutsva mushure meKudonha kweBhabhironi nechikara. Havana kuona "zuva raIshe" sezuva "makumi maviri nemana" rekupedzisira, asi nguva mukati me "nguva dzekupedzisira" umo Evhangeri yaizopenya pamberi pendudzi dzese.

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. —Lactantius, Fathers of the Church: The Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Tsamba yaBhanabhasi, Madzibaba eKereke, Ch. 15

Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, uye akamusunga kwamakore chiuru… kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kusvikira chiuru chamakore chapera. Mushure meizvi, inofanira kusunungurwa kwenguva pfupi… Ndakaonawo mweya yeavo… vakava vapenyu uye vakatonga naKristu kwemakore churu. (Zvak. 20: 1-4)

Uye nekudaro, Fr. Charles Arminjon, achipfupisa zvese zvataurwa pamusoro uye neCatholic Tsika akanyora kuti:

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo Ishe Jesu achazoparadza nekupenya kwekuuya KwaKe”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naiye nekumupfekedza nekupenya kuchaita senge chiratidzo uye Kuuya kwechipiri kwekuuya kwake… iyo inoita kunge inowirirana kwazvo neGwaro dzvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare mune imwe nguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Mushure mezvo, kunouya mugumo, sekutsanangurwa muna Zvakazarurwa 20: 7-15. 

 

ONA UYE NAMATA

Chandichawedzera pane izvi zvese, hama nehanzvadzi, ndechekuti isu hatizive chete kuziva mutsara wenguva yezvakavanzika izvi. Zvinotora nguva yakareba sei kuti hurongwa hwaMwari huratidzike? Kukunda kweMoyo Musingaonekwi, vanoyambira Sr.Lucia, hachisi chiitiko, asi zvakateedzana.

Fatima achiri muZuva Rechitatu. Isu tave iko munguva yekutsvenesa nguva. Zuva rekutanga yaive nguva yekuonekwa. Yechipiri yaive yekuonekwa kwemashure, pre-yekutsaura nguva. Vhiki yeFatima haisati yapera… Vanhu vanotarisira kuti zvinhu zviitike nekukasika mukati menguva yavo. Asi Fatima achiri muZuva Rechitatu. Kukunda chiitiko chiri kuenderera mberi. —Sr. Lucia mubvunzurudzo naCardinal Vidal, Gumiguru 11, 1993; Kuedza kwaMwari Kwekupedzisira, John Haffert, 101 Nheyo, 1999, peji. 2; zvakataurwa mu Yakavanzika Zvakazarurwa: Kunzwisisa neChechi, Dr. Mark Miravalle, peji 65

Medjugorje, Mukadzi Wedu akadaro, ndiko kuzadzikiswa kwaFatima. John Paul II airatidzika kunge anotenda izvi zvakare:

Tarisa, Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima. Mukadzi wedu ari kuoneka munyika dzemakomunisiti kunyanya nekuda kwematambudziko anotangira muRussia. -Kubva mubvunzurudzo naBhishopi Pavel Hnilica mumagazini yeGerman Katurike yemwedzi nemwedzi PUR, cf. www. .mundoinsolito.es

Nekudaro, hazvishamise kunzwa mumwe wevaifungidzirwa kuti vanoona muMedjugorje, Mirjana Soldo, achiteedzera mune auto-biography yakaburitswa muzhizha rino maonero akafanana eKukundwa. Mirjana anofananidza nyika yedu neimba iri kupidigurwa, asi kuti Mukadzi Wedu ari kuuya kuzobatsira "yakachena imba."

Mukadzi wedu akandiudza zvinhu zvakawanda zvandisingakwanise kuzarura. Parizvino, ini ndinongogona kunongedzera pane izvo ramangwana redu, asi ini ndinoona zvinoratidza kuti zviitiko zvatova kufamba. Zvinhu zviri kutanga zvishoma nezvishoma kukura. Sekutaura kwaMai vedu, tarisa zviratidzo zvenguva, uye unamate.-Mwoyo Wangu Uchakunda, p. 369; KaturikeShop Kuburitsa, 2016

Nekudaro, Mirjana anobvunza kana isu tichafanana 'nevazhinji vana vanomira kumashure apo Amai vachichenesa, kana iwe uchadaro musatya kusvibisa maoko ako uye kumubatsira? ' Iye anobva ataura Mukadzi Wedu:

Ndinoshuvira kuti, kuburikidza nerudo, mwoyo yedu ikunde pamwechete. —Ibid.

Nyika ine zvese zvinoonekwa zvekusvika zvakanyanya, zvakashata. Ini ndinotenda kune zvinhu zvakawanda zvinouya mumakore, kana asiri makumi emakore anotevera. Asi isu hatisi varindi venjodzi, asi mambakwedza matsva. Uyezve, kutarisa kwedu kunofanirwa kuve kukwikwidza kuburikidza nemunamato, kutsanya, uye kutendeuka, muKukunda kunounza Humambo hwaKristu, ndiko kuti, Kuda Kwake kwaMwari "pasi pano sezvazviri Kudenga."

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: “Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga” (Matt 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Ipapo, pane iyo tariro yetariro, tinofanirwa kuisa maziso edu- zvisinei kuti zvinhu izvi zvinoguma munguva yedu yeupenyu here kana kuti - uye nekudaro, tinogara takagadzirira kuuya kwaJesu.

 

mambakwedza6

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Kuuya Kwepakati

Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete

  

Ndinokutendai nezvegumi zvenyu neminamato-
zvese zviri zviviri zvinodikanwa kwazvo. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Mashoko neYambiro
2 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
3 cf. Kurarama Bhuku raZvakazarurwa
4 cf. Chakavanzika Bablyon
5 cf. Kutaura kuEuropean Paramende, Strasbourg, France, Mbudzi 25, 2014, Zenit
6 cf. vanotaura kuchechi yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005; agorabbs.com
7 cf. 2 VaT. 2:8
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.