Kududzira Zvakazarurwa

 

 

PASINA kusahadzika, iro Bhuku raZvakazarurwa nderimwe remakakatanwa pane ese Magwaro Matsvene. Pamugumo mumwe wevatariri pane vanokoshesa mhedzisiro vanotora izwi roga roga sezvazviri kana kunze kwechimiro. Kune vamwe ndevaya vanotenda kuti bhuku rakatozadzikiswa muzana ramakore rekutanga kana avo vanopa bhuku racho dudziro yekungofananidzira.

Asi zvakadiniko nenguva dzemberi, yedu nguva? Ko Zvakazarurwa zvine chekutaura here? Nehurombo, kune tsika yemazuva ano pakati pevazhinji vafundisi uye vafundisi yekusiya hurukuro yechiporofita mativi eApocalypse kune loony bin, kana kungo rasa pfungwa yekufananidza nguva yedu neaya maporofita seane njodzi, akaomesesa, kana akarasika zvachose.

Pane dambudziko rimwe chete nemamiriro iwayo, zvakadaro. Inobhururuka yakatarisana neTsika mhenyu yeChechi yeKaturike uye iwo chaiwo mazwi eMagisterium pachawo.

 

MHOSVA MBIRI

Mumwe anogona kushamisika kuti nei paine kuzeza kwakadaro kufunga pamusoro pezviri pachena zviporofita zvikamu zveZvakazarurwa. Ndinotenda zvine chekuita nedambudziko rakawandisa rekutenda muShoko raMwari.

Pane matambudziko maviri akakura munguva yedu kana zvasvika paMagwaro matsvene. Imwe ndeyekuti maKaturike havaverenge nekunamata pamwe nebhaibheri zvakakwana. Imwezve ndeyekuti Magwaro akaomeswa, akavhiyiwa, uye inoparadzirwa nedudziro yemazuva ano sechinyorwa chenguva yezvinyorwa kwete iyo mupenyu Shoko raMwari. Iyi nzira yemishini ndeimwe yematsananguriro ematambudziko enguva yedu, nekuti yakagadzira nzira yekutsauka, yemazuva ano, uye yekusaremekedza; yakadzidzisa zvakavanzika, vafundisi vakarasika, uye mune zvimwe kana zvisingawanzo, zvakapwanya kutenda kwevakatendeka — vafundisi nevanhuwo zvavo. Kana Mwari asisiri iye Ishe weminana, wemweya, weSakaramende, wePentecost itsva uye zvipo zvemweya zvinomutsiridza nekuvaka Muviri waKristu… ndeupi Mwari chaiye? Intellectual discourse uye isina simba liturgy?

Mubhuku rakanyatsorongedzerwa revaApostora, Benedict XVI akanongedza zvakanaka pamwe neyakaipa nzira yenhoroondo-yekutsoropodza nzira yekutsanangurwa kwebhaibheri. Anocherekedza kuti dudziro yemweya / yezvidzidzo zvouMwari yakakosha uye inoenderana neyekuongorora kwenhoroondo:

Zvinosuruvarisa, kupatsanuka kusingaiti dzimwe nguva kunogadzira chipingamupinyi pakati peexesis nedzidzo yebhaibheri, uye izvi "zvinoitika kunyangwe pazvikamu zvepamusoro zvedzidzo". -Papa BENEDICT XVI, Post-Synodal Apostolic Kurudziro, Verbum Domini, n. 34

"Makosi epamusoro edzidzo. ” Iwo matanho anowanzove ari seminari level yekudzidza zvinoreva kuti vapirisita venguva yemberi vakawanzodzidziswa maonero akatsauswa eMagwaro, izvo zvakazotungamira ku…

Dzakajairika uye dzinobatika dzimba dzinovanza kujeka kweshoko raMwari… pamwe nekutsauka kusingabatsiri kunoisa pangozi kukwezva kutarisisa kune muparidzi kupfuura moyo weshoko reEvhangeri. —Ibid. n. 59

Mumwe mupristi wechidiki akanditaurira kuti seminari yaaipinda yakabvarura sei Magwaro zvekuti zvakasiya pfungwa yekuti Mwari haako. Vakati shamwari dzake zhinji dzaive dzisina kumbobvira dzaumbwa dzakapinda museminari dzichinakidzwa nekuva vatsvene… asi mushure mekuumbwa, dzakabviswa kushingairira kwavo nedzidziso dzenhema dzavakadzidziswa… zvakadaro, vakave vapirisita. Kana vafudzi vari myopic, chii chinoitika kumakwai?

Papa Benedict anoita sekushoropodza rudzi urwu rwekuongororwa kwebhaibheri, achinongedzera zvakakomba mhedzisiro yekuzvidzikisira pakuona chaiko kweBhaibheri. Anonyatso tarisa kuti kushaya kwekududzira kunoenderana nekutenda kweMagwaro kwakawanzo zadzwa nekunzwisisa kwenyika uye huzivi zvekuti…

… Pese panowanikwa chinhu cheumwari chiripo, chinofanirwa kutsanangurwa neimwe nzira, kudzikisira zvese kuzvinhu zvevanhu… Chimiro chakadai chingangoratidza kukuvadza hupenyu hweChechi, zvichikonzera kusahadzika pamusoro pezvakavanzika zvakakosha zvechiKristu uye nhoroondo yavo-- semuenzaniso, kuiswa kweEucharist uye kumuka kwaKristu… -Papa BENEDICT XVI, Post-Synodal Apostolic Kurudziro, Verbum Domini, n. 34

Izvi zvinei chekuita neBhuku raZvakazarurwa nedudziro yemazuva ano yechiratidzo charo chechiporofita? Hatigone kuona Zvakazarurwa sekungori nhoroondo. Ndiyo mupenyu Shoko raMwari. Inotaura kwatiri pamatanho mazhinji. Asi imwe, sezvatichaona, ndicho chikamu chechiporofita che nhasi- mwero wedudziro unoshamisa wakarambwa nevadzidzi vazhinji veMagwaro

Asi kwete nemapapa.

 

ZVAKAZARURWA NEZUVA RINO

Zvinotoshamisa kuti aive Pope Paul VI akashandisa chidimbu kubva muchiratidzo cheuporofita chaSt.John kurondedzera, muchidimbu, dambudziko iri rekutenda muShoko raMwari.

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kweCatholic nyika. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kutaurirana paMakumi matanhatu Anni Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Aive Paul VI ainongedzera kuna Zvakazarurwa Chitsauko 12:

Ipapo chimwe chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku huru, ine misoro minomwe nenyanga gumi, uye pamusoro wayo pakanga pane korona nomwe. Muswe wayo wakakukura chetatu chenyeredzi dzedenga ndokudzikanda pasi. (Zva 12: 3-4)

MuChitsauko chekutanga, Mutsvene Johane anoona chiratidzo chaJesu akabata zvinomwe nyeredzis muruoko rwake rwerudyi:

… Nyeredzi nomwe vatumwa vemakereke manomwe. (Zvak. 1:20).

Dudziro ingangoitika yakapihwa nevadzidzi vebhaibheri ndeyekuti ngirozi idzi kana nyeredzi dzinomiririra mabhishopi kana vafundisi vanotungamira nharaunda dzechinomwe dzevaKristu. Saka, Paul VI ari kureva kuramba kutenda pakati pevafundisi avo "vanokukurwa." Uye, sezvatinoverenga muna 2 VaTesaronika, kutsauka pakutenda kunotangira uye kunoperekedza “munhu asingateereri mutemo” kana Anopesana naKristu anonzi naivo Madzibaba veChechi se “chikara” muna Zvakazarurwa 2.

John Paul II akaitawo kuenzanisa chaiko kwenguva dzedu nechitsauko chegumi nembiri chaZvakazarurwa nekufananidza nehondo iri pakati pe tsika dzeupenyu uye tsika yekufa.

Kurwira uku kunofananidzwa nehondo yekukanganisa yakatsanangurwa muna [Zva 11: 19-12: 1-6, 10 pahondo pakati "pemukadzi akapfeka zuva" ne "dhiragoni". Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachishuwo chedu kurarama, uye kurarama zvizere…  -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Saizvozvo, St. John Paul II anonyatsopa Apocalypse kune ramangwana…

"Ruvengo," rwakafanotaurwa pakutanga, runosimbiswa muApocalypse (bhuku rezviitiko zvekupedzisira zveChechi nepasirese), umo mune zvakare chiratidzo che "mukadzi," panguva ino "akapfeka zuva" (Zvak. 12: 1). -PAPA JOHN PAUR II, Redemptoris Mater, n. 11 (cherekedza: zvinyorwa muzvibatanidzi ndiwo mazwi aPapa pachake)

Kana Pope Benedict haana kuzeza kupinda munharaunda yechiporofita yaZvakazarurwa achichishandisa panguva yedu:

Kurwa uku kwatinozviwana… [tichipesana] nemasimba anoparadza nyika, kunotaurwa nezvako muchitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi anotiza, kuti ndimutsvaire… ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: idzi ndidzo dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Papa Francis vakadzokorora pfungwa idzodzo pavakanyatsotaura nezvebhuku raAntikristu, Ishe weNyika. Akazvifananidza nenguva yedu uye "ideology colonisation" iri kutora nzvimbo inoda munhu wese "iyo pfungwa imwe chete. Uye uyu mufungo woga chibereko chenyika… Izvi… zvinonzi kuramba kutenda. ”[1]Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

… Avo vane ruzivo, uye kunyanya zviwanikwa zveupfumi zvekuzvishandisa, [vane] simba rinoshamisa pamusoro pevanhu nepasi rose… Simba iri rese riri mumaoko aani, kana kuti rinozopedzisira rava? Izvo zvine njodzi zvakanyanya kune chidiki chikamu chevanhu kuva nacho. -POPE Francis, Laudato si ',n. 104; www.haav.va

Benedict XVI anodudzirawo "Bhabhironi" munaZvakazarurwa 19, kwete sechinhu chakapfuura, asi sekureva maguta ane huori, kusanganisira ayo enguva yedu.. Huori uhu, "nyika" iyi - kukara kwekunakidzwa - anodaro, kuri kutungamira vanhu kuenda varanda

The Bhuku raZvakazarurwa inosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - mucherechedzo wemaguta epasirose anonamata - inyaya yekuti inotengesa nemiviri nemweya uye inoibata semidziyo. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chino, dambudziko yemishonga zvakare inomutsa musoro wayo, uye nesimba rinowedzera rinotambanudzira matende ayo octopus kutenderera pasirese - kutaura kwakanyanyisa kweudzvinyiriri hwemammon hunokanganisa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengera kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kunouraya kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

Uranda kuna ani?

 

THE BEAST

Mhinduro yacho, chokwadika, ndiyo iyo nyoka yekare, dhiabhori. Asi isu tinoverenga muApocalypse yaJohane kuti dhiabhori anopa "simba nechigaro chake cheushe nesimba rake guru" kune "chikara" chinobuda mugungwa.

Zvino, kazhinji munhoroondo inotsoropodza nhoroondo, kududzirwa kushoma kunopihwa chinyorwa ichi sekureva Nero kana mumwe mutambudzi wekutanga, nokudaro zvichiratidza kuti "chikara" cheSt. Zvisinei, iwoyo hausi iwo murangariro wakasimba waMadzibaba eKereke.

Vazhinji vemaFata vanoona chikara sechinomiririra antikristu: Semuenzaniso, Iranaeus, anonyora kuti: vira romoto. ” —Cf. St. Irenaeus, Kupesana neKupokana, 5, 29; The Navarre Bible, Zvakazarurwa, p. 87

Chikara chakafananidzwa naSt John anoona kuti chinopihwa “Muromo unotaura kuzvikudza nekuzvidza,”  uye panguva imwechete, ihwohwo humambo hwakawanda. [2]Rev 13: 5 Zvekare zvakare, St. John Paul II anoenzanisa zvakananga iyi yekunze "kupandukira" inotungamirwa ne "chikara" kune zviri kuitika panguva ino:

Nehurombo, iko kuramba kweMweya Mutsvene uko kunosimbisirwa naSt Paul mune zvemukati nekuzviisa pasi sekukakavadzana, kurwa uye kupandukira kunoitika mumoyo wemunhu, kunowanikwa mune yega nguva yenhoroondo uye kunyanya mune yanhasi nguva yayo kunze kwekunze, inotora kongiri fomu sezviri mutsika nemagariro, se mafirosofi system, ideology, chirongwa chekuita uye pakuumbwa kwehunhu hwevanhu. Inosvika pachiratidzo chayo chakajeka mukudisa zvinhu, zvese nenzira yedzidziso: senzira yekufunga, uye nenzira yayo inoshanda: senzira yekududzira uye kuongorora chokwadi, uyezve se chirongwa chemufambiro unoenderana. Iyo sisitimu iyo yakavandudza zvakanyanya uye ikatakura kune yayo yakanyanya kuitika mhedzisiro iyi fomu yekufunga, ideology uye praxis ndeye dialectical uye nhoroondo yekuda zvenyika, iyo ichiri kuzivikanwa sechinhu chakakosha musimboti Marxism. —PAPA JOHANI PAURO II, Dominum et Vivificantem, kwete. 56

Kutaura zvazviri, Pope Francis anofananidza hurongwa huripo - rudzi rwekubatanidzwa kweCommunism uye capitalist-Kune rudzi rwemhuka iyo unoparadza:

Mune ino system, iyo inowanzo paradza chese chinomira munzira yekuwedzera purofiti, chero chakaomarara, senge nharaunda, hachina dziviriro pamberi pezvido zve a deified musika, unova iwo wega mutemo. -Evangelii Gaudium, N. 56

Ndichiri kadhinaina, Joseph Ratzinger akapa yambiro maererano nechikara ichi- yambiro iyo inofanirwa kuenderana nevose vari mune ino tekinoroji:

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba [666]. Mu [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima zviso uye nhoroondo, vachishandura murume kuva nhamba, vachimuderedza kuita cog mumuchina mukuru. Munhu haasisiri anopfuura basa.

Mumazuva edu, isu hatifanire kukanganwa kuti vakafanogadzirira zvinoenda kune nyika inomhanya nenjodzi yekutora chimiro chimwe chete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina wagamuchirwa. Machina ayo akavakirwa anoteedzera mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa idzi, murume anofanirwa kududzirwa nekombuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuita manhamba.
 
Chikara chiverengo uye chinoshanduka kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anodana nezita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. -Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000

Zviri pachena, saka, kuti kushandisa iro Bhuku reZvakazarurwa kunguva yedu hausi mutambo wakanaka chete, asi unopindirana pakati pemapapa.

Ehezve, Madzibaba eChechi Ekutanga havana kuzeza kududzira iro Bhuku raZvakazarurwa sembonano yezviitiko zvenguva yemberi (ona Kufunga zvakare Nguva dzeKupera). Ivo vakadzidzisa, maererano neRararama Tsika yeChechi, kuti Chitsauko 20 chaZvakazarurwa ndi ramangwana chiitiko muhupenyu hweChechi, nguva yekufananidzira ye “chiuru chemakore” umo, pashure chikara chaparadzwa, Kristu achatonga muvatsvene vake "munguva yerunyararo." Muchokwadi, iro rinotyisa muviri wezuva razvino rechiporofita zaruriro rinotaura chaizvo nezvekuuya kuvandudzwa muChechi kwakatangirwa nematambudziko makuru, kusanganisira anopesana naKristu. Ivo chiratidzo chegirazi chedzidziso dzekutanga dzemadzibaba eKereke uye mazwi echiporofita emapapa azvino (Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?). Ishe wedu Pachezvake anonongedza kuti matambudziko ari kuuya enguva yekupedzisira hazvireve kuti mugumo wenyika wave pedyo.

… Zvinhu zvakadaro zvinofanirwa kutanga zvaitika, asi hauzoperi mugumo. (Ruka 21: 9)

Muchokwadi, hurukuro yaKristu panguva yekupedzisira haina kukwana mune izvo sezvo Iye achingopa chiratidzo chakamanikidzwa chegumo. Apa ndipo apo vaporofita veTestamente Yekare neBhuku raZvakazarurwa zvinotipa mamwe maonero ezvekupedzisira anotibvumira kudzikisira mazwi aIshe Wedu, nokudaro tichiwana nzwisiso izere ye "nguva dzekupedzisira." Mushure mezvose, kunyangwe muporofita Danieri anoudzwa kuti zvaakaratidzwa zvekupedzisira uye neshoko - izvo zviri girazi revaya vari muApocalypse - zvinofanirwa kuiswa mucherechedzo "kusvika panguva yekupedzisira." [3]cf. Dhan 12: 4; onawo Vheiri Rinosimudzwa Here? Ichi ndicho chikonzero Tsika Tsvene uye kusimudzira kwedzidziso kubva kuMadzibaba eChechi kwakakosha. Sekunyora kwakaita St. Vincent weLerins:

AkaVanhu.jpg… Kana paine mumwe mubvunzo mutsva ungamuka usina kupihwa danho rakadaro, vanofanirwa kubva vaenda kune pfungwa dzeVababa vatsvene, veavo, avo, mumwe nemumwe panguva yake nenzvimbo yake, vakasara muhumwe hwechirairo uye nekutenda, vakagamuchirwa semasters akatenderwa; uye chipi zvacho chingangowanikwa chakabata, nepfungwa imwe uye nemvumo imwe, izvi zvinofanirwa kuverengerwa dzidziso yechokwadi neyeKatorike yeChechi, pasina kupokana kana bongozozo. -Zvakajairikara434 AD, "YeAntiquity neUniversal yeCatholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies", Ch. 29, n. 77

Nekuti harisi rese izwi raIshe Wedu rakanyorwa; [4]cf. Johani 21:25 zvimwe zvinhu zvakafambiswa nemuromo, kwete mukunyora chete. [5]cf. Dambudziko Rekutanga

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Madzibaba eChechi, Nhaka yechiKristu

 

ZVAKAZARURWA HAZVIVE HERE ZVIMWE ZVIMWE ZVIMWARI?

Izvo zvakanongedzerwa nenyanzvi dzinoverengeka dzeMagwaro, kubva kuna Dr. Scott Hahn kuna Kadhinari Thomas Collins, kuti Bhuku raZvakazarurwa rakafanana neLiturgy. Kubva pa "Penitential Rite" muzvitsauko zvekutanga kusvika kuLiturgy yeIzwi kuburikidza kuvhurwa kwemupumburu muChitsauko 6; minamato yekutsigira (8: 4); “Ameni mukuru” (7:12); kushandiswa kwezvinonhuwira (8: 3); kenduru kana zvigadziko zvemarambi (1:20), zvichingodaro. Saka izvi zviri mukupesana nedudziro yeramangwana yekupedzisira yechiratidzo chaZvakazarurwa here? 

Pane kupokana, inonyatsoitsigira. Muchokwadi, St John's Revelation inoenderana nemaune neLiturgy, chinova chirangaridzo chipenyu che Kushuva, Kufa uye Kumuka zvaIshe. Chechi pachayo inodzidzisa kuti, sekuenda kweMusoro, saizvozvowo Muviri uchapfuura nepamoyo wake, kufa, uye nekumuka.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Huchenjeri hwaMwari chete ndihwo hwaigona kuve hwakafemera Bhuku raZvakazarurwa maringe nemutowo weLiturgy, ukuwo panguva imwe chete ichizarura zvirongwa zvehuipi hwehuipi kuMwenga waKristu uye nemhedzisiro yake kukunda zvakaipa. Makumi gumi apfuura, ini ndakanyora nhevedzano zvichibva pane ino yakafanana inonzi Kutongwa Kwemakore Manomwe

 

ZVAKAITIKA NENZIRA

Dudziro yeramangwana yeBhuku raZvakazarurwa haidaro, nekudaro, haisarure mamiriro enhoroondo Sekutaura kwakaita St. John Paul II, iyi hondo pakati pe "mukadzi" uye iyo nyoka yekare "kurwira kuri kuzotenderera munhoroondo yese yevanhu."[6]cf. Redemptoris main. 11 Zvirokwazvo, St. John's Apocalypse zvakare inoreva kumatambudziko muzuva rake. Mutsamba dzakanyorerwa maChechi eAsia (Rev 1-3), Jesu arikutaura zvakanyanya kumaKristu nemaJuda enguva iyoyo. Panguva imwecheteyo, mazwi aya ane yambiro inogara iripo kuKereke nguva dzose, kunyanya pamusoro perudo rwunotonhora uye rutendo runodziya. [7]cf. Kutanga Rudo Kwakarasika Naizvozvo, ndakakatyamadzwa kuona kufanana pakati pekutaura kwekupedzisira kwaPope Francis kuSynod uye tsamba dzaKristu kumachechi manomwe (ona Iwo Mashanu Kururamisa). 

Mhinduro haisi yekuti Bhuku raZvakazarurwa ndere nhoroondo kana remangwana chete-asi, zviri zviviri. Zvimwe chete zvinogona kuva akataura nezvevaporofita veTestamente Yekare vane mazwi anotaura nezvezviitiko zvemuno chaizvo uye nenguva dzakaitika, asi zvakadaro, zvakanyorwa nenzira yekuti vachine zadziso yeramangwana.

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Rugwaro rwakafanana nemhepo iyo, painotenderera kuburikidza nenguva, inozadzikiswa kasingaperi, pamatanho mazhinji akasiyana. [8]cf. Denderedzwa… A Spiral Semuenzaniso, apo Kushushikana nekumuka kwaJesu kuchizadzikisa mazwi aIsaya pamusoro peMuranda Anotambura… hazvina kukwana maererano neMuviri Wake Wenhema. Hatisati tasvika ku “nhamba izere” yevaHedeni muChechi, iyo kutendeuka kwevaJudha, kumuka nekuwa kwechikara, ngetani dzaSatani, kudzoreredzwa kwerunyararo pasi rose, uye kugadzwa kwekutonga kwaKristu muChechi kubva kumahombekombe egungwa kusvika kugungwa mushure mekutongwa kwevapenyu. [9]cf. Kutonga Kwekupedzisira

Mumazuva anouya, gomo reimba yaJehovha richasimbiswa segomo refu-soro uye richasimudzwa pamusoro pezvikomo. Ndudzi dzose dzichamhanyira kwariri… Iye achatonga pakati pendudzi, nokutara ndudzi dzavanhu. Vachapfura minondo yavo vachiiita mapadza, namapfumo avo vachiaita mapanga okuchekerera miti; rumwe rudzi rusingazosimudziri mumwe munondo, uye havangazodzidzisi hondo zvakare. (Isaya 2: 2-4)

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

 

NGUVA YOKUTARIRA NOKUNAMATA

Zvakadaro, chiono chaApokalipsi chisingazivikanwi chinowanzo fungwa sechinhu chisina basa pakati pevadzidzi vechiKaturike uye zvinonzi zvinonzi "kupenga" kana "kufadza." Asi maonero akadaro anopesana nenjere dzaMai Kereke dzisingaperi:

Sekureva kwaIshe, nguva iripoyi inguva yeMweya neyekupupura, asi zvakare inguva ichiri kuratidzwa ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwehuipi izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. Inguva yekumirira nekutarisa.  -CCC, 672

Inguva yekumirira nekutarisa! Kumirira kudzoka kwaKristu nekuitarisira - kungave Kuuya kwake kwechipiri kana Kuuya kwake kwega pakupera kwemaitiro ehupenyu hwedu. Ishe wedu Pachezvake akati kunaRindai uye munyengetere!"[10]Matt 26: 41 Ndeipi nzira iri nyore yekuona nekunamata kupfuura kuburikidza neIzwi rakafemerwa raMwari, kusanganisira Bhuku raZvakazarurwa? Asi pano tinoda hunhu:

… Hakuna chiporofita cherugwaro chinova nyaya yedudziro yemunhu, nekuti hakuna chiporofita chakatongouya kuburikidza nekuda kwemunhu; asi pachinzvimbo vanhu vanofambiswa neMweya Mutsvene vakataura vachifemerwa naMwari. (2 Pet. 1: 20-21)

Kana isu tichifanira kutarisa nekunamata neIzwi raMwari, rinofanira kunge riri neChechi chaiyo ndiani akanyora uye saizvozvo anodudzira iro Shoko.

… Iro Gwaro rinofanira kuziviswa, kunzwikwa, kuverengwa, kutambirwa uye neruzivo seshoko raMwari, murukova rweTsika dzevaApostora kwarwunogona kutsaurika. -Papa BENEDICT XVI, Post-Synodal Apostolic Kurudziro, Verbum Domini, n. 7

Chokwadi, apo St. John Paul II paakadaidza vechidiki kuti vave '"varindiri vemangwanani" mukutanga kwemireniyamu nyowani,' akataura zvakananga kuti isu tinofanirwa "kuve kweRome uye neChechi."[11]Novo Millenio Inuente, n. 9, Ndira 6, 2001

Nekudaro, munhu anogona kuverenga Bhuku raZvakazarurwa achiziva kuti kukunda kuri mberi kwaKristu neChechi Yake uye nekuzokundwa kwaAntikristu naSatani ndezvechokwadi zviripo uye nezveramangwana vakamirira kuzadzikiswa.

… Awa rinouya, uye ratova iro, apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nemuchokwadi… (Johane 4:23)

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 19th, 2010 ine zvinyorwa nhasi.  

 

RELATED KUVERENGA:

Kutevera kune uku kunyora:  Kurarama Bhuku raZvakazarurwa

Mapurotesitendi neBhaibheri: Dambudziko Rekutanga

Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi

 

Mipiro yako inokurudzira
uye chikafu chedu patafura. Komborerwa
uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit
2 Rev 13: 5
3 cf. Dhan 12: 4; onawo Vheiri Rinosimudzwa Here?
4 cf. Johani 21:25
5 cf. Dambudziko Rekutanga
6 cf. Redemptoris main. 11
7 cf. Kutanga Rudo Kwakarasika
8 cf. Denderedzwa… A Spiral
9 cf. Kutonga Kwekupedzisira
10 Matt 26: 41
11 Novo Millenio Inuente, n. 9, Ndira 6, 2001
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.