Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

kurumbidzwa.jpgMufananidzo naJanice Matuch

 

A shamwari yakabatana neChechi yepachivande muChina yakandiudza nezvechiitiko ichi nguva pfupi yadarika.

Vagari vaviri vemumakomo vakaburukira mune rimwe guta reChinese vachitsvaga mumwe mukadzi wechikadzi wepasi peChechi ipapo. Uyu murume akwegura murume nemudzimai vakanga vasiri maKristu. Asi muchiratidzo, vakapiwa zita remukadzi wavaifanira kutsvaga nekuendesa meseji.

Pavakawana mukadzi uyu, vaviri vacho vakati, "Murume ane ndebvu akazviratidza kwatiri mudenga ndokuti tichauya kuzokuudza izvozvo 'Jesu ari kudzoka.'

Kune nyaya dzakadai sedziri kubuda kubva kumativi ese epasi, kazhinji dzichiuya kubva kuvana uye ivo vasingatarisirwe vanogamuchira. Asi zviri kubva kuna vanapapa zvakare. 

Pa World Youth Day muna 2002 apo John Paul II akatidana isu vechidiki kuti tive "varindi", akataura zvakananga.

Vadiwa vechidiki, zviri kwamuri kuva vatariri vemangwanani vanozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamutswa! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki Pasi rose, XVII World Youth Day, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Haana kuona izvi sekubata kumeso, asi akaizviti "basa rakakura" raizoda "sarudzo huru yekutenda nehupenyu." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Sekuziva kwedu tese, zvimwe zviratidzo zvichatungamira kudzoka kwaJesu. Ishe wedu pachake akataura nezvehondo nerunyerekupe rwehondo uye nehondo zhinji dzinongoitika dzega kana dzakaitwa nevanhu, kubva kunzara kusvika kumatambudziko kusvika kudengenyeka kwenyika. St. Paul akati kuchauya kutsauka kana kupandukira umo vazhinji vachatora chakanaka nechakaipa uye chakaipa nechakanaka-neshoko, kusateerera mutemo, inoteverwa naantikristu.

Uye saka zvakakosha kwazvo kuti vanapapa vazhinji pamberi uye shure kwaJohn Paul II, kubva kuna Pius IX wezana ramakore regumi nemasere kusvika nhasi papaipi wedu, vakatsanangura nguva dzatiri kurarama dzakajeka uye dzisingataurike mazwi ezvekuparadzwa (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Zvinonyanya kucherechedzwa ndezvekujekeswa kune "kutsauka" - izwi rinongowanikwa muna2 VaTesaronika- uye rinotangira nekuperekedza antikristu.

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi icho, chiri kukura mazuva ese uye kuchidya mukati mayo eclipsesunmukati, urikuzvuva kusvika mukuparadzwa? Munonzwisisa, Vehama Vanokudzwa, kuti chirwere ichi chii—kuramba kutenda kubva kuna Mwari… panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzerima dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”uyo anonyepa uye baba vacho, somudzidzisi wezvokwadi: “Mwari anovatumira mashandiro ekukanganisa, kuti vatende kunyepa (2 VaTesaronika ii., 10). —Papa PIUS XII, Divinum Illud Munus, N. 10

Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kutaurirana paMakumi matanhatu Anni Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Mukutaura kune "chikara" munaZvakazarurwa, uyo anowana simba pazvinhu zvese zvemari uye anouraya avo vasingatore chikamu muhurongwa hwayo, Pope Benedict akati:

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. -BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeChitatu Hora, Vatican City, Gumiguru 11,
2010

Uye mukududzira kwakananga kwemazuva ano kwe "mucherechedzo wechikara," Benedict akati:

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba… michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kuverengakomputa uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba. Chikara chiverengo uye chinoshanduka kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anodana nezita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (POPE BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15th, 2000

Sezvandagara ndataura, John Paul II akapfupisa zvese zviri pamusoro muna 1976:

Takamira zvino takatarisana nekutarisana kukuru kwevanhu kwese kwamboitika. Parizvino takatarisana nekupokana kwekupedzisira pakati peChechi neanopokana-nekereke, pakati peVhangeri neanopokana-nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. -Eucharistic Congress, yekupemberera makore maviri ekusaina kweDeclaration of Independence, Philadelphia, PA, 1976; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online

Zvino, maKatorike mazhinji akadzidziswa kutenda kuti kurwa pakati paantikristu naJesu kunounza kumagumo epasi. Uye zvakadaro, zvimwe zvirevo, kwete chete kubva kuvapapa, asi zvakare "zvakabvumidzwa" zvakazarurwa zvakavanzika, zvinoratidza chimwe chinhu chinopesana. Ngatitangei napapa…

 

MHANYA YETARIRO

Dzokera zvakare kumashoko aJohn Paul II pakutanga, kwaakadaidza vechidiki kuti vave "varindi" vekuzivisa "kuuya kwezuva anova ndiye Kristu Akamuka." Achitaura kumwe kuungana kwevechidiki gore iro, akadzokororazve kuti isu taifanira kuve…

… Nharirire dzinozivisa kunyika mambakwedza matsva etariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Denga ndiko kuzadzikiswa kwetariro, kwete mambakwedza aro, uye saka John Paul II ari kureva chii? Pakutanga, anga achizivisa kuti "kusangana kwekupedzisira" kwave pedyo, uye "kuuya kwe… Kristu Akamuka". Chii chakaitika kune "kumagumo epasi" chikamu chatagara tichiudzwa pakarepo chinotevera kudzoka kwaJesu?

mambakwedza2Ngatidzokerei zvakare kuna Pius XII, mumwe papa akaporofita iyo kurumidza kudzoka kwaJesu. Akanyora kuti:

Asi kunyangwe husiku huno munyika hunoratidza pachena mambakwedza achauya, ezuva idzva rinogamuchira kutsvoda kwezuva nyowani rinobwinya… Kumuka patsva kwaJesu kunokosha: kumuka kwechokwadi, kusingazobvumiri humambo rufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha akadzorerwa. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya semasikati… uye kukakavara kuchamira uye kuchave nerunyararo. Uyai Ishe Jesu… Tumirai ngirozi yenyu, O Ishe uye itai kuti husiku hwedu hukure sechiedza semasikati… Vangani mweya iri kushuvira kukurumidza kwezuva iro Imi moga ramuchagara nekutonga mumoyo yavo! Uyai, Ishe Jesu. Pane zviratidzo zvakawanda zvekuti Kudzoka kwako hakusi kure. —PAPA PIUX XII, Urbi et Orbi kero,Kurume 2nd, 1957;  v Vatican.va

Mira zvishoma. Iye anofanoona kuti uku kuparadzwa "kwehusiku hwechivi chinofa" kuchapa nzira kune rimwe zuva idzva mu mafekitori, maguta, uye marudzi. Ini ndinofunga tinogona kunyatso kuva nechokwadi chekuti hakuna mafekitori Kudenga. Saka zvekare, heuno mumwe papa arikuisa kuuya kwaJesu kune mambakwedza matsva pasi pano - kwete kuguma kwenyika. Kiyi kiyi mumashoko ake ingave yekuti Jesu achauya kuzotonga mu mwoyo"?

Pius X, uyo aifunga kuti anopesana naKristu anogona kare kuva pasi, akanyora kuti:

Ah! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, senge yakatangwa naKristu, inofanirwa kunakidzwa nerusununguko rwakazara uye rusununguko kubva kuhutongi hwese hwekunze… Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese", n. 14, 6-7

Zvakanaka, izvi zvakare zvingaratidzika sekutanga kuva tsananguro isinganzwisisike yekudzoka kwaJesu, uko vamwe vanoongorora zvechiKaturike vanoomerera kuti kunounza kuguma kwenyika uye Kutongwa Kwekupedzisira. Asi rondedzero iri pamusoro haisi kureva izvi futi. Kune Katekisimu inodzidzisa kuti maSakaramende "ndeenyika ino," kwete Denga. [2]CCC, kwete. 671 Kana kwavo "kutonga kwekune dzimwe nyika" Kudenga. Saka zvekare, kana Pius X akatenda kuti antikristu aive panyika, aigona sei kuporofitawo zvakafanana Encyclical "kudzoreredzwa" kweiyo mamiriro epasi?

Kunyangwe mapapa edu maviri achangopfuura ari kutaura, kwete nezvekuguma kwenyika, asi "nguva nyowani." Papa Francis, uyo akayambira kuti nyika yepanyika yedu is "Kuramba kutenda", [3]… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013 yakafananidza zvakapetwa kaviri chizvarwa chedu nenhoroondo pamusoro paantikristu, Ishe weNyika. Asi Francis akataurawo, achireva nguva "yerunyararo nekutongwa" yakataurwa nemuporofita Isaya…[4]Isaiah 11: 4-10

… [Rwendo] rwevanhu vese vaMwari; uye nechiedza charo kunyangwe vamwe vanhu vanogona kufamba vakananga kuHurumende yehutongi, kuenda kuHumambo hwe mwana musoja2rugare. Richava zuva rakakura sei, richava zvombo zvichabviswa kuitira kuti zvishandurwe kuita zvishandiso zvebasa! Uye izvi zvinogoneka! Isu tinobheja patariro, pane tariro yerunyararo, uye zvinogoneka. —PAPA FRANCIS, Sunday Angelus, Zvita 1, 2013; Catholic News Agency, Zvita 2, 2013

Zvekare, Pope haasi kutaura nezveDenga, asi kunguva yerunyararo. Sezvo akasimbisa kumwe kunhu:

Hunhu hunoda kururamisira, runyararo, rudo, uye huchave nahwo chete nekudzoka nemoyo wavo wese kuna Mwari, ndiye sosi. -POPA FRANCIS, paSvondo Angelus, Rome, Kukadzi 22, 2015; Zenit.org

Saizvozvowo, Papa Benedict haasi kufanotaura mugumo kana. Pane kudaro, paWorld Youth Day, akati:

Kupihwa simba neMweya, nekutora pamusoro pechiono chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika inogamuchirwa, kuremekedzwa uye kukosheswa chipo chaMwari cheupenyu… Nguva itsva umo tariro inotisunungura kubva pakushaya hunhu, kusava nehanya, uye kuzvibata pachako kunouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Kubatsira "kuvaka nyika"? Denga richiri kuvakwa here? Zvirokwazvo kwete. Asi, Papa akafanoona kuvakwazve kwevanhu vakaputsika:

Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve izvo zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika ... asi Chechi yekutenda. Anogona kunge asisiri iro rakakura simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika asi achanakirwa nekutumbuka kutsva uye oonekwa semusha wemunhu, kwaachawana hupenyu netariro kupfuura kufa. --Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda neRamangwana, Ignatius Press, 2009

Saka, vanapapa vakafanana vari kunyevera nezvezviratidzo zvekusvika kwaantikristu vanotaura sei panguva imwechete yekuvandudzwa kana "nguva nyowani yechirimo" muChechi? Papa Benedict anopa tsananguro yakanangana nedzidziso yaSt. Bernard yekuti kune "vatatu" kuuya kwaKristu. Bernard akataura nezve "kuuya pakati" kwaJesu ndiko kuti…runyararo

… Semugwagwa watinofamba mauri kubva pakutanga kuuya kwekupedzisira. Mukutanga, Kristu aive rudzikinuro rwedu; pakupedzisira, achaonekwa sehupenyu hwedu; mukati kuuya uku, iye ndewedu zorora uye nyaradzo. Mukuuya kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; pakati apa kuuya anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Chokwadi, Vababa veChechi vekutanga naSt. Paul vakataura nezve "zororo resabata" reChechi zvakare. [5]Heb 4: 9-10

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, kuuya kwepakati, nekutenda kwaari kwaanogara anovandudza kupindira kwake munhoroondo. Ini ndinotenda kuti mutsauko waBernard unorova chete chinyorwa chakakodzera. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p.182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Uku "kuuya kwepakati" kunovhenekerwa mushoko raMwari kuChechi, kunotaurwa kuburikidza nevaporofita vake…

 

KUCHENESWA KUKURU

Mwari haangotauri kuburikidza neMagwaro, Tsika Tsvene, uye Magisterium, asi zvakare kuburikidza neYake vaporofita. Kunyange vasingakwanise "kunatsiridza kana kupedzisa… kana kugadzirisa" Ratidzo Ruzhinji rwaJesu, vanogona kutibatsira ku…

… Rarama zvizere zvizere naro mune imwe nhambo yenhoroondo… -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 67

Ndokunge, "zaruriro yega" yakafanana ne "mwenje wemwenje" pane "mota" yePublic Zvakazarurwa. Inogona kubatsira kuvhenekera nzira iri pamberi, yakatogadzwa muMagwaro uye Tsika Tsvene. 

Mukudaro, iro zana rapfuura rakapa tambo yekuzarurirwa kuMuviri waKristu unoenderana. Zvino, ramba uchifunga mupfungwa dzako kuti vanoona uye vanoona mahwindo akawandavakaita sekudongorera muimba imwechete, asi kuburikidza nemahwindo akasiyana. Kune vamwe zvinoratidzwa zvimwe zve "zvemukati" kupfuura zvimwe. Asi ikatorwa seyakazara, mufananidzo wakawanda unobuda uyo wakananga Parallel kune izvo Magisterium iri kutaura sezvakatsanangurwa pamusoro. Uye izvi hazvifanire kutishamisa nekuti zvizhinji zvezvakazarurwa izvi zvinouya nenzira yaMai vedu, anova an mufananidzo yeChechi.[6]cf. Kiyi kuMukadzi

"Maria akakoshesa zvikuru munhoroondo yeruponeso uye neimwe nzira anobatanidza uye anoonesa mukati make chokwadi chechokwadi chekutenda." Pakati pevatendi vese iye akaita se "girazi" iro rinoratidzwa nenzira yakadzika uye isina kusimba "mabasa makuru aMwari." -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris mai, N. 25

Iyo yakakosha tambo inomhanya kuburikidza neanoonekwa ezana ramakore rapfuura ndizvo chaizvo izvi: kushayikwa kwekutendeuka kunotungamira mukutsauka nekusagadzikana, izvo zvinotungamira mukutongwa, uyezve kutanga kwe "nguva nyowani." Inzwi rakajairika? Ingori mienzaniso mishoma zvino kubva kune yega yekuzarurirwa iyo yakafarikanya imwe huwandu hwechechi mvumo.

Bhishopi Héctor Sabatino Cardelli weSan Nicolás de los Arroyos muArgentina nguva pfupi yadarika akabvumidza mashura e "Maria weRosary yeSan Nicolás" seane "hunhu hunoshamisa" uye achifanirwa nekutendwa. Mune mameseji anodzokorora madingindira epapa e "kumuka" uye "mambakwedza", Mukadzi Wedu akati kuna Gladys Quiroga de Motta, amai vemba vasina kudzidza:

Mununuri ari kupa kunyika nzira yekutarisana nerufu rwuri Satani; ari kupa sezvaAkaita kubva paMuchinjikwa, Amai vake, murevereri wenyasha dzese…. Chiedza chakanyanya kusimba chaKristu chichamuka zvakare, sekuCalvari mumashure mekurovererwa pamwe nerufu pakauya kumuka kwevakafa, zvakare Chechi inomuka zvakare nesimba rerudo. -Meseji dzakapihwa pakati pa1983-1990; cf. churchpop.com

Pakati pe90's, Edson Glauber akapiwawo zvakazarurwa naMukadzi Wedu achiti tapinda "munguva dzekupedzisira". [7]June 22, 1994 Chinoshamisa idanho rerutsigiro rwavanarwoglauber zvakawanikwa kubva kuna bhishopi wepano, sezvo muoni achiri mupenyu. Mune imwe meseji, Mukadzi Wedu akati:

Ndinogara ndinemi nguva dzose, ndichinamata uye ndichikutarisai mumwe nemumwe wenyu kusvikira zuva iro Mwanakomana wangu Jesu paachadzoka kuzokutsvakai, pandichaisa imi mose kwaari. Izvi ndezve izvi zvauri kunzwa nezve akawanda maonemari angu munzvimbo zhinji nenzvimbo dzakasiyana pasi. Ndiamai vako Vokudenga avo kwemazana emakore uye mazuva ese vanga vachiuya kubva kudenga kuzoshanyira vana vavo vadikani, ndichivagadzirira nekuvaita vapenyu munzira yavo yepanyika vakananga kumusangano neMwanakomana wavo Jesu Kristu mukuuya kwake kwechipiri.. -September 4, 1996 (rakashandurwa nemufundisi Peter Bannister uye akandipa)

Asi savanapapa vatanga tichitaura, Our Lady zvakare haataure nezve "kuuya" uku kwaJesu sekuguma kwenyika, asi kunatswa kunotungamira kunguva itsva yerunyararo:

Ishe vanoshuvira kukuona uchiteerera, wakamuka uye wakangwarira, nekuti nguva yerunyararo neyeKuuya kwake kweChipiri yava kusvika kwauri…. Ndini Amai veChipiri Advent. Sezvo ini ndakasarudzwa kuunza Muponesi kwauri, saka neni zvakare ndakasarudzwa kuitira kuti ndigadzirire nzira yekuuya kwake kweChipiri uye kuri kuburikidza naMai vako Vekudenga, kuburikidza nekukunda kweMoyo wangu Wakachena, kuti Mwanakomana wangu Jesu zvakare kuve pakati penyu vana vangu, kuitira kuti ndikuunzei Runyararo, Rudo Rwake, Moto weMweya Mutsvene uyo uchavandudza kumeso kwese kwenyika... Munguva pfupi iwe uchafanirwa kupfuura nekunatswa kukuru kwakatemwa naIshe, uko [kana ndiani achavandudza chiso chenyika. —November 30, 1996, Zvita 25, 1996, Ndira 13, 1997

Mune mameseji akagamuchira zvese izvo Imprimatur uye Nihil Obstat, Ishe vakatanga kutaura chinyararire kuSlovakian, Sista Maria Natalia, mukutanga kwema1900. Paaive mwana panguva yekusvika dutu, Ishe vakamumutsa kune zviitiko zvaive zvichizouya, uye ndokuzoburitsa pachena zvimwe zvinhu mumashure nezviratidzo uye mukati mekunze. Anotsanangura chimwe chiono chakadai.

Jesu akandiratidza muchiratidzo, kuti mushure mekucheneswa, vanhu vachararama hupenyu hwakachena uye hwengirozi. Kuchave nekuguma kwezvivi zvinopesana nemutemo wechitanhatu, hupombwe, uye nekuguma kwenhema. Muponesi akandiratidza kuti rudo rusingaperi, rufaro nemufaro woumwari zvinoratidza izvi nyika yakachena yemberi iri mberi. Ndakaona kuropafadzwa kwaMwari kuchidururwa pamusoro penyika.  - Kubva Mambokadzi Anokunda weNyika, anonementbook.com

Mashoko ake pano anoenderana neMuranda waMwari, Maria Esperanza uyo akati:

Ari kuuya-kwete kuguma kwenyika, asi kuguma kweshungu yezana rino. Zana rino riri kuchenesa, uye mumashure munouya rugare nerudo… Nharaunda ichave nyowani uye nyowani, uye isu tinokwanisa kuzonzwa kufara munyika yedu uye munzvimbo matinogara, pasina kurwa, pasina kunzwa uku kwekushushikana uko tese tinorarama…  -Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 69

Jennifer amai vechidiki vemuAmerica uye amai vemba (zita rake rekupedzisira rakabatwa pachikumbiro chemukuru wake wezvemweya kuitira kuti varemekedze kuvanzika kwemurume wake nemhuri yake.) Meseji yake inonzi yakabva kuna Jesu, uyo akatanga kutaura naye zvinonzwika zuva rimwe mushure mekutambira Chidyo Chitsvene paMisa. Iwo mameseji akaverengwa senge kuenderera kweshoko reTsitsi dzaMwari, zvisinei nekusimbisa kwakasimba pa "musuwo weruramisiro" zvinopesana ne "musuo wetsitsi" - chiratidzo, zvimwe, kwekuswedera kwekutongwa.

Rimwe zuva, Ishe vakamuraira kuti aunze mashoko ake kuna Baba Vatsvene, John Paul II. Fr. Seraphim Michaelenko, mutevedzeri-postulator weSt. Faustina vaticannightcanonization, akashandura mameseji ake muchiPolish. Akatsvaga tikiti kuenda kuRoma uye, zvisinei nezvakaitika, akazviwana iye nevamwe vake mukoridho yemukati yeVatican. Akasangana naMonsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye mushandirwi waPapa nePolish Secretariat yeHurumende yeVatican. Iwo mameseji akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, munyori wega waJohn Paul II. Mumusangano wekutevera, Msgr. Pawel akati aifanira "kufambisa iwo meseji pasi pese pamunogona napo." Uye saka, tinozviona pano.

Munyevero wakashinga unonzwika zvave zvichidzokororwa nevamwe vazhinji, Jesu akati:

Usatya nguva ino nekuti ichave yekuchenesa kukuru kubva pakutanga kwekusika. —March 1, 2005; namesfromjesus.com

Mune mamwe mameseji akasimba anoteerera yambiro yaKadhinari Ratzinger pane "mucherechedzo wechikara", Jesu anoti:

Vanhu vangu, nguva yenyu yave yekugadzirira nekuti kuuya kwaantikristu kwaswedera… Muchamiswa nekuverengerwa semakwai nevakuru vanoshandira uyu mesiya wenhema. Usazvibvumidze iwe kuverengerwa pakati pavo nekuti iwe uri kuzvibvumira iwe kuwira mumusungo wakaipa uyu. Ndini Jesu uyo ​​ndiMesiya wako chaiye uye handiverengi Makwai angu nekuti Mufudzi wako anokuziva wega wega nemazita. —August 10, 2003, Kurume 18, 2004; namesfromjesus.com

Asi meseji ya tarisiro yakatekeshera, iyo inotaura nezve mambakwedza matsva mune imwecheteyo sepapa:

Mirairo yangu, vana vanodikanwa, ichadzoreredzwa mumoyo memunhu. Nguva yerunyararo ichakunda pamusoro pevanhu Vangu. Chenjera! Teererai vanodiwa vana, nekuti kudedera kwenyika kuri kuda kutanga… rambai makamuka nekuti mambakwedza ari kuuya. —June11, 2005

Uye mumwe haangatadzi kutaura zvakavanzika, seMuranda waMwari Luisa Piccarreta, uyo akataura zvakare nezvekushambidzika kusati kwamboitika kwevanhu. Tariro yaIshe mune izvi zvakazarurwa iri kunyanya pane inotevera "nguva yerunyararo" apo mazwi a Baba vedu zvichazadziswa:

Ah, mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichimhanya zvakanyanya mukuipa. Mangani manomano ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda kusvika pakuzvinetesa ivo pachavo mune zvakaipa. Asi picc
pavanozvibatikanisa mukufamba kwavo, ini ndichazvibatira nekuzadzikiswa uye kuzadzikiswa kweYangu Fiat Voluntas Tua ("Kuda kwenyu ngakuitwe") kuitira kuti Kuda Kwangu kutonge pasi-asi nenzira nyowani-nyowani. Ah hongu, ndinoda kuvhiringidza munhu muRudo! Naizvozvo, teerera. Ndinoda iwe neni kuti ugadzirire iyi Nguva yeKudenga neRudo Rwamwari…
-Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80

Mune mamwe mameseji, Jesu anotaura nezvekuuya kwe "Humambo hweKuda kwaMwari" uye nehutsvene huchagadzirira Chechi kuguma kwenyika:

Ndihwo hutsvene husati hwave kuziva, uye hwandichazivisa, huchaisa chishongo chekupedzisira, chakanakisa uye chakajeka pakati pezvimwe zvitsvene, uye chichava korona uye kupedzisa kwehumwe hutsvene. —Ibid. 118

Izvi zvinoteerera zvakare kuna Pius XII uyo akaporofita - kwete kupera kwekutambudzika kana kwechivi - asi zuva idzva umo "Kristu anofanira kuparadza husiku hwa anofa zvivi nekutanga kwenyasha zvakawanikwazve. ” Ichi chinouya "chipo chekurarama muKuda kwaMwari" ndizvo chaizvo izvo "nyasha dzakawanikwazve" idzo Adhama naEvha vakafarikanya muBindu reEdeni, uye iyo Mukadzi Wedu saizvozvowo aigara mairi.

Kuna Anokudzwa Conchita, Jesu akati:

… Inyasha dzenyasha… Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekunge muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… —Jesu kuna Anoremekedzwa Conchita, Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11-12

Ndokureva kuti iyi nyasha "yekupedzisira" inopihwa kuChechi ndeye kwete kuguma chaiko kwechivi nekutambura uye nerusununguko rwevanhu munyika. Asi, i….

… Hutsva “hutsva uye hwoumwari” uhwo Mweya Mutsvene unoshuvira kufumisa maKristu pakutanga kwemireniyamu yechitatu, kuitira kuti Kristu ave moyo wenyika. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Chikunguru 9, 1997

Isu tinongoda kutarisa kuna Mai Vedu kuti vabvise chero fungidziro yekuti pamusoro apa inoreva "utopia." Kunyangwe aigara muKuda kwaMwari, iye aive achiri pasi pekutambura uye nemhedzisiro yekudonha kwemunhu. Uye nekudaro, tinogona kutarisa kwaari semufananidzo weChechi inouya munguva inotevera:

Maria anovimba naMwari zvizere uye akananga kwaari, uye padivi reMwanakomana wake [kwaakatambura], ndiye mufananidzo wakakwana kwazvo werusununguko uye wekusunungurwa kwevanhu nevese zvakasikwa. Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris mai, N. 37

 

KUSUNGWA KWASATANI

Ndinoda kusimbisa muchidimbu chimwe chezvinhu zve "nguva dzekupedzisira" icho vanapapa vakanongedzera kwachiri uye icho chinotaurwa nezvacho mukuzarurirwa kwakavanzika, uye ndiko kuputswa kwesimba raSatani munguva pfupi iri kutevera.

Mune meseji dzakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann, Mukadzi Wedu ari kuvimbisa chipo kuchizvarwa chino, chaanodaidza kuti "Murazvo weRudo" weMoyo wake Wakachena.

… Rimi Rimi rerudo… ndiJesu Kristu pachake. —Rimi Romoto, map. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

fol4Mune dhayari yake, Kindelmann akanyora kuti uyu Murazvo ucharatidza shanduko huru munyika iyo, zvakare, inoratidzira mufananidzo wepapa wechiedza chemambakwedza kudzinga rima:

Kubvira Shoko rikave Nyama, ini handina kumbotora danho rakakura kupfuura iro Rimi rerudo kubva kuMoyo Wangu uyo ​​anomhanyira kwauri. Kusvika parizvino, hapana chaigona kupofumadza Satani zvakanyanya… Mwenje wakapfava weRimi Rangu Rerudo uchabatidza moto unopararira pamusoro penyika yose, zvichinyadzisa Satani achimuita asina simba, akaremara chose. Usabatsire kurebesa kurwadziwa kwekusununguka. —Ibid.

Jesu akazivisa kunaSt Faustina kuti Tsitsi Dzake Dzvene dzichapwanya musoro waSatani:

… Kuedza kwaSatani uye kwevanhu vakaipa kunoputsika uye kunoshaya basa. Zvisinei nehasha dzaSatani, Tsitsi Dzehutsvene dzichakunda pasi rese uye dzichanamatwa nemweya yese. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1789

Yakabatanidzwa neRutsoka rwaMwari runoyerera kubva pamoyo waKristu, ndiyo kuzvipira kuMoyo wake Unoyera, uyo pachawo wakatakura vimbiso yakafanana:

Kuzvipira uku ndiko kuedza kwekupedzisira kwerudo rwake kwaaizopa kuvanhu munguva dzino dzekupedzisira, kuti avabvise muhushe hwaSatani hwaaida kuparadza, nekudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwake. rudo, urwo Aishuvira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kukumbira kuzvipira uku. —St. Margaret Mary, www.sacredheartdevotion.com

Kuna Jennifer, Jesu akati:

Ziva kuti kutonga kwaSatani kuri kusvika kumagumo uye kuti ndichaunza nguva yerunyararo pano. -Dai 19th, 2003

Uye zvakare, kubva kuItapiranga:

Kana imi mese mukanamata pamwechete Satani achaparadzwa nehumambo hwake hwerima, asi chiri kushaikwa nhasi moyo iyo inorarama zvechokwadi yakabatana zvakadzama mukunamata naMwari neni. —January 15, 1998

Chimwe chinhu chinonyanya kucherechedzwa chemashoko anotenderwa eItapiranga ndechekuti Mukadzi Wedu anotaura nezvezviratidzo zvake mu Medjugorje sekuwedzera kwaFatima -chimwe chinhu chakaendeswa naJohn Paul II kuna Bhishopi Pavel Hnilica mubvunzurudzo yemagazini yechiGerman Katurike yemwedzi nemwedzi PUR. [8]http://wap.medjugorje.ws/en/articles/medjugorje-pope-john-paul-ii-interview-bishop-hnilica/ Mune nhaurirano naJan Connell, mumwe wevaoni ve kupwanyikaMedjugorje, Mirjana, anotaura nezvenyaya iripedyo:

J: Nezvezana rino remakore, ichokwadi here kuti Amai Vakaropafadzwa vakarondedzera nhaurirano kwauri pakati paMwari nadhiyabhorosi? Mariri… Mwari akatendera dhiabhori zana ramakore maari kushandisa simba rakawedzerwa, uye dhiabhori akasarudza idzi nguva.

Muoni wacho akapindura "Hongu", achidudza seuchapupu hukuru hukuru hwatinoona kunyanya pakati pemhuri nhasi. Connell anobvunza kuti:

J: Kuzadzikiswa kwezvakavanzika zveMedjugorje kuchapwanya simba raSatani here?

M: Ehe.

J: Sei?

M: Icho chikamu chezvakavanzika.

Ehezve, maKaturike mazhinji achiri kudzokorora munyengetero kuna St Michael Mutumwa mukuru uyo ​​wakanyorwa naPapa Leo XIII mushure mekunge naiyewo anzwa nhaurirano pakati paSatani naMwari umo dhiabhori aizopihwa zana rekuyedza Chechi. 

Pakupedzisira, mutsvene mutsvene weMarian, Louis de Montfort, anosimbisa kuti zvichitevera kukundwa kwaSatani, humambo hwaKristu huchakunda rima nyika isati yaguma:

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa humambo hwaJesu Mwanakomana wake paMATONGO ehumambo hwakaora inova iri Bhabhironi guru repanyika. (Zvak. 18:20) —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 58-59

 

UMAMBO HWAKE HUYA

Mukupedzisa, tichifunga zvese zvatakatarisa kubva kumatare edzimhosva uye kwakatenderwa masosi - kuti kune kana kuti ichave kuramba kutenda, iyo inopa nzira kune antichrist, iyo inotungamira kune kutonga venyika uye Kuuya kwaKristu, uye “Nguva yorugare”… Mubvunzo unosara: tinoona here kutevedzana kwezviitiko muMagwaro? Mhinduro ndeyo Ehe.

MuBhuku raZvakazarurwa, tinoverenga nezveavo vanonamata uye tevera mushure me "chikara". MunaZva. 19, Jesu anouya kuzoita a kutonga pamusoro pe “chikara uye kutongamuporofita wenhema ”nevose avo vakatora mucherechedzo wake. Zvak. 20 zvinoti ndiSatani ipapo akasungwa kwenguva, uye izvi zvinoteverwa ne anobata ushe yaKristu pamwe nevatsvene Vake. Zvese izvi zvakakwana girazi yezvose zvinotsanangurwa pamusoro apa mune zveruzhinji uye zvakavanzika zaruriro yaKristu.

Kunyanya ane masimba maonero, uye iyo inoita seinowirirana kwazvo neRugwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Muchokwadi, hama nehanzvadzi, nguva chaiyo yatinoona yakatsanangurwa pamusoro apa haisi chinhu chitsva. Vanababa veChechi vekutanga vaidzidzisawo izvi. Zvakadaro, vatendi vechiMesiya vakatendeuka panguva iyoyo vaitarisira kuti Jesu achauya pasi pano munyama uye kumisa pseudo zvemweya / zvematongerwo enyika humambo. Chechi yakashora izvi sechihedheni (chiuru chemakore), achidzidzisa kuti Jesu haadzoke munyama kusvika kumagumo enguva paKutongwa Kwekupedzisira. Asi zvineChechi haana chakapihwa mhosva ndechekuti Jesu, kuburikidza nekupindira kwakadzama munhoroondo, anogona kuuya nenzira yekukunda ku kutonga muChechi nhoroondo isati yapera. Muchokwadi, izvi zviri pachena zviri kutaurwa naAmai Vedu napapa, uye zvakatosimbiswa mukudzidzisa kweKaturike:

Kristu anogara panyika muChechi yake…. “Panyika, mbeu uye kutanga kweumambo”. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 699

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… -Papa PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat. 24:14

Saka Jesu arikuuya, hongu - asi kwete kuzounza nhoroondo yevanhu kumagumo kwazviri, kunyangwe zvazvo…

… Ikozvino yapinda muchikamu chayo chekupedzisira, ichiita yemhando yepamusoro, sekutaura. Mukana wehukama hutsva naMwari huri kuitika kuvanhu, hunoratidzwa nechipo chikuru cheruponeso munaKristu. -PAPA JOHN PAUL II, General vateereri, Kubvumbi 22nd, 1998

Asi, Jesu ari kudzokera ku tsvenesa Chechi nenzira yakasarudzika yekuti Humambo Hwake huuye uye hugoitwa “Pasi pano sezvazviri kudenga” saka ...

… Kuti aise pamberi pake kereke mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zva 19: 7-8)

sakramendiKubva kuTheological Commission [9]Canon 827 inovhara vemo vemo vane masimba ekugadza mumwe kana vanoverengeka vafundisi (komisheni; equipè; timu) yenyanzvi dzakadzidza kuongorora zvinhu zvisati zvaburitswa ne Nihil Obstat. Mune ino kesi, yaipfuura munhu mumwe chete. yakarova nekuda kwekuburitswa kwe Dzidziso dzeChechi yeKaturike, iyo inobereka iyo Imprimatur uye Nihil Obstat, zvinonzi:

Kana pamberi pekupera kwekupedzisira panofanira kuve nenguva, yakawedzera kana kushoma, ye hutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kweiye munhu Kristu mukukudzwa asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Dzidziso yeChechi yeKaturike: Pfupiso yeDzidziso yeKatorike, London Burns Oates & Washbourne, 1952. Yakarongedzwa nekugadziriswa naCanon George D. Smith; chikamu ichi chakanyorwa naAbbot Anscar Vonier, p. 1140

Mudzidzisi wePope pachake akanyora kuti:

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo isina kumbobvira yapihwa pasi rose… NeHutsvene Hwake Papa John Paul, tinotarisira tarisiro uye nemunamato kuti nguva ino itange nemambakwedza echiuru chechitatu…. —Mario Luigi Kadhinari Ciappi, Gumiguru 9, 1994; Mudzidzisi wepapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, Katekisheni yemhuri yekwaApostora (Gunyana 9, 1993); p. 35; p. 34

Muchokwadi, Pope Pius XI akajekesa panguva yakadaro iye, sezvakaita mutsivi wake, uyo akamutora mubhuku rake reEncyclical:

'Midzimu isingaone ... ngavhenekerwe nechiedza chechokwadi neruramisiro ... kuitira kuti avo vakatsauka mukukanganisa vadzoswe munzira yakatwasuka, kuti rusununguko rwakakwana rupihwe Chechi kwese kwese, uye kuti nguva yerunyararo uye kubudirira kwechokwadi kungasvika pamarudzi ose. ' -POPE PIUS XI, Tsamba yaNdira 10, 1935: AAS 27, p. 7; yakataurwa naPIUS XII mu Le Pelerinage de Lourdes, v Vatican.va

Izvi zvese kutaura kuti "ino nguva yerunyararo" iri kure nekunyengera kwemireniyamu sezvo Kristu achibva kunyengeri rake.

Saka, nepo Katekisimu ichidzidzisa kuti Chechi iri kare kutonga kwaKristu pasi pano, mukufamba kwenhoroondo hakuzi, uye hakungambove, iko yokupedzisira humambo hwatinotarisira mberi mukusingaperi apo zvivi zvese nekutambura uye kupanduka kwevanhu rusununguko zvinomira. "Nguva yerunyararo" haizove iko kudzoreredzwa kweEdheni isina zvivi uye yakakwana, sekunge Mwari achizadzisa kupera Kwake pamberi peKuguma. Sekudzidzisa kwakaita Kadhinari Ratzinger:

Mumiriri webhaibheri weMagumo anoramba tarisiro ye yokupedzisira mamiriro eruponeso munhoroondo… sezvo pfungwa yekuzadzikiswa mukati mezvakaitika kare ichitadza kufunga nezvekuvhurwa zvachose kwenhoroondo nerusununguko rwevanhu, uko kukundikana kunogara kuri mukana. -Eschatology: Rufu uye Hupenyu Husingaperi, Katurike University of America Press, p. 213

Chokwadi, tinoona "kukundikana" uku muna Zvakazarurwa 20: nyika haigumi ne "nguva yerunyararo", asi kusuwa uye kupandukira kwevanhu kurwisa Musiki wavo.

Uye kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa kubva mutirongo rake uye achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, kureva, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa. (Zvak. 20: 7)

Uye nekudaro,

Hushe hunozozadzikiswa, saka, kwete nekukunda kweChechi kuburikidza nekukwira kunofambira mberi, asi chete nekukunda kwaMwari pamusoro pekuburitswa kwekupedzisira kwehuipi, zvinozoita kuti Mwenga wake aburuke kudenga. Kukunda kwaMwari pamusoro pekumukira kwehuipi kunotora chimiro cheKutongwa Kwekupedzisira mushure mekumusoro kwekupedzisira kwenyika ino inopfuura. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 677

 

Mufananidzo mukuru

Mukuvhara, ini ndinosiya muverengi aine huporofita huviri hunobva ku "Roma" hunopfupikisa zvine simba "mufananidzo muhombe" -umwe kubva kunaPope pachake, uye mumwe kubva kune munhuwo zvake. Iwo kudana kwatiri kuti "titarise nekunamata" uye kuti tigare mu "mamiriro enyasha." Mune rimwe shoko, ku gadzirira.

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-kure-ramangwana ramangwana; miedzo inozoda kuti tipe kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinokwanisika kudzikamisa dambudziko iri, asi hazvichakwanise kuridzorera, nekuti zvinongova nenzira iyi kuti Chechi igone kuvandudzwa zvinobudirira. Kakawanda sei, zvirokwazvo, kwakaitwa kuvandudzwa kweChechi Kumuka kwemuchinjikwayakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. -PAPA JOHN PAUL II, Achitaura mumashoko asina kurongwa akapihwa boka revaKaturike veGerman muna 1980; Fr. Regis Scanlon, Mafashama neMoto, Homiletic & Kuongorora kwevafundisi, April 1994

Nekuti ini ndinokuda, ndoda kukuratidza zvandiri kuita munyika nhasi. Ini ndoda kukugadzirira izvo zvichauya. Mazuva erima ari kuuya pasirese, mazuva enhamo ... Zvivakwa zvino zvamira hazvizomira. Tsigiro dziripo vanhu vangu ikozvino havave varipo. Ndinoda kuti muve makagadzirira, vanhu vangu, kuti muzive ini chete uye munamati kwandiri uye ndive neni nenzira yakadzama kupfuura zvandakamboita. Ndichakutungamira kugwenga… Ndichakubvisa zvinhu zvese zvauri kuvimba nazvo ikozvino, saka unovimba neni chete. Nguva yerima iri kuuya pamusoro penyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kuChechi yangu, nguva yekubwinya iri kuuya vanhu vangu. Ndichadurura pamusoro pako zvipo zvese zveMweya wangu. Ini ndinokugadzirira iwe kurwa kwemweya; Ini ndinokugadzirira iwe nguva yekuparidzira iyo nyika isina kumbobvira yaona…. Uye kana iwe usisina chimwe kunze kwangu, iwe uchave nezvose: nyika, minda, dzimba, uye hama uye hanzvadzi uye rudo uye mufaro nerunyararo kupfuura kare. Gadzirira, vanhu vangu, ndinoda kukugadzirira iwe… - yakapihwa naRalph Martin muSt Peter's Square pamberi paPapa Paul VI; Pentekosti Muvhuro waMay, 1975

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Kugadzirira Kutonga

Kuuya kweHumambo hwaMwari

Millenarianism - Zvazviri uye Hazvisi

Sei iyo Era Yakarasika

Iyo Marian Dimension yeDutu 

 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n. 9
2 CCC, kwete. 671
3 … Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013
4 Isaiah 11: 4-10
5 Heb 4: 9-10
6 cf. Kiyi kuMukadzi
7 June 22, 1994
8 http://wap.medjugorje.ws/en/articles/medjugorje-pope-john-paul-ii-interview-bishop-hnilica/
9 Canon 827 inovhara vemo vemo vane masimba ekugadza mumwe kana vanoverengeka vafundisi (komisheni; equipè; timu) yenyanzvi dzakadzidza kuongorora zvinhu zvisati zvaburitswa ne Nihil Obstat. Mune ino kesi, yaipfuura munhu mumwe chete.
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.