Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

 

Vadiwa vechidiki, zviri kwamuri kuva vachengeti vemangwanani
munoparidza kuuya kwezuva
Ndiani Kristu Akamuka!
-PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene

kune Vechidiki veNyika,
XVII World Youth Day, n. 3; (cf. 21: 11-12)

 

Yakatanga kuburitswa Zvita 1, 2017… meseji yetariro nekukunda.

 

WHEN zuva rinovira, kunyangwe kuri kutanga kwehusiku, tinopinda mu murindiri. Iko kutarisira kweiyo mambakwedza matsva. Manheru oMugovera woga woga, Chechi yeKaturike inopemberera Misa yakamirira chaizvo mukumirira “zuva raIshe” —Svondo — kunyangwe munamato wedu wevanhu vese uchiitwa pachikumbaridzo chehusiku uye nerima rakadzama. 

Ndinotenda ino ndiyo nguva yatiri kurarama zvino — iyo vigil izvo "zvinotarisira" kana zvisiri kukurumidzisa Zuva raIshe. Uye sezvakangoita mambakwedza inozivisa zuva rinobuda, saizvozvowo, kune mambakwedza zuva reIshe risati rasvika. Kwayedza ndiyo Kukunda kweMweya Wakachena waMaria. Muchokwadi, pane zviratidzo zvatovepo zvekuti kwayedza iri kuswedera….

 

STATEMING INOTANGA

Musi waNovember 14th, 2017, mumwe wevaoni vezviratidzo zvine mukurumbira kuMedjugorje (iyo iyo Ruini Commission, yakagadzwa naPapa Benedict, inonzi yakabvumidzwa mumatanho ayo ekutanga) yakamutsa mafungu panguva yechipupuriro chake muSt. Stephen's Cathedral muVienna:

Ini ndinotenda kuti negore rino, sezvaakataura, anotanga Kukunda kweMoyo wake Wakachena. —Marija Pavlovic-Lunetti, Marytv.tv; komendi inoitwa pana 1:27:20 mu Video

Nekuda kwekusafambidzana kutaurirana uko muturikiri wechiRungu anogumburwa, yekutanga shanduro yaive iyoyo ichi gore -2017-iyo Mwoyo Wakachena waizokunda. Nekudaro, kune vazhinji vedu, izvi zvakaratidza kunge zvisiri izvo nekuda kwezvikonzero zviri pachena. Chokwadi, zvave zvakadaro yasimbiswa kuti zvakataurwa naMarija ndezvekuti anotenda kuti "inotanga" gore rino.

Mwedzi mishanu izvi zvisati zvaitika, Mukadzi Wedu akataura mumharidzo kuna Mirjana, mumwe wevaoni vatanhatu:

Nguva ino inguva yekuchinja. Ndokusaka ndichikudanai patsva kukutenda netariro… Mwoyo wangu waamai unoda kuti imi vapostori vorudo rwangu, muve zviedza zviduku zvenyika, kuti muvhenekere ipapo panoda kutanga kutonga rima, muratidze nzira yechokwadi munyengetero wako norudo rwako, kuponesa mweya. ndinewe. Ndatenda. -June 2, 2017

Gore rakanga rapfuura, Mirjana akanga anyora munhoroondo yeupenyu hwake:

Mukadzi wedu akandiudza zvinhu zvakawanda zvandisingakwanise kuzarura. Parizvino, ini ndinongogona kunongedzera pane izvo ramangwana redu, asi ini ndinoona zvinoratidza kuti zviitiko zvatova kufamba. Zvinhu zviri kutanga zvishoma nezvishoma kukura. Sekutaura kwaMai vedu, tarisa zviratidzo zvenguva, uye unamate.-Mwoyo Wangu Uchakunda, p. 369; KaturikeShop Kuburitsa, 2016

Kune vanoona vanga vakanyanya-kumisikidzwa-kwakapurwa kweanopfuura makumi matatu emakore pakupa ani mhando yechiratidzo panguva yenguva yezviitiko zvinouya (kupfuura izvo zvichaitika mukati menguva yavo yehupenyu), izvi zvirevo zvakakosha. Zvisineyi, vanofanirwa kunzwisiswa nemazvo pamwe neakasara e "zviratidzo zvenguva" uye vagare vakaiswa mumamiriro ezvinhu akakodzera: izvo zvinokumbirwa naMwari kwatiri izvozvi zvakafanana nenguva dzose - kungova vakatendeka kwaVari muzvinhu zvese. 

Uyezve pane iyi njere yakajeka kubva kuna Patriarch Kirill, Primate weRussia Orthodox Church, uyo anoonawo zviitiko zvakakosha padhuze.

… Tiri kupinda panguva yakaoma munzira yebudiriro yevanhu. Izvi zvinogona kutoonekwa neziso rakashama. Iwe unofanirwa kunge uri bofu kuti usacherechedze nguva dzinotyisa dzinouya munhoroondo iyo mupostori nemuevhangeri Johane aitaura nezvayo muBhuku raZvakazarurwa. -Kristu Muponesi Cathedral, Moscow; Mbudzi 20th, 2017; rt.com

Tsananguro yake yenguva dzakateverwa neyaCardinal Raymond Burke, nhengo yeDare Repamusorosoro reApostora Signatura:

… Kune manzwiro ekuti munyika yanhasi ino yakavakirwa pakunamata nehurongwa hwekufunga nezvevanhu, hwatinofunga kuti tinogona kuumba hwedu hupenyu uye zvinoreva mhuri uye zvichingodaro, Chechi pachayo inoita kunge yakavhiringika. Mupfungwa iyoyo munhu anogona kuve nekunzwa kuti Chechi inopa chitarisiko chekusada kuteerera mirairo yaIshe Wedu. Ipapo pamwe tasvika paKuguma Nguva. -Katurike Herald, Mbudzi 30, 2017

Ndezvipi zvimwe zviratidzo, chaizvo, zvinoonekwa nemweya iyi?

 

“ZVIRATIDZO ZVENGUVA”

Ndinofunga tinokwanisa kunzwisisa zvirinani zviripo uye zvinouya kana ndikadzokorora muchidimbu zvakadzidziswa naMadzibaba eKereke ekutanga. Uye ndezvekuti "Zuva raIshe" harisi zuva remaawa makumi maviri nemana, asi mucherechedzo wenguva yenguva mune ramangwana apo Kristu achatonga zvine mutsindo muChechi Yake. Vakaona iri "Zuva" sekumiririrwa ne "chiuru chemakore" chakataurwa muBhuku raZvakazarurwa mushure mekufa kwaAntikristu uye necheni dzaSatani. [1]cf. Zvak. 20: 1-6

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. . Charles Arminjon (1824-1885), Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, p. 56-57; Sophia Institute Press

Izvo zvakakosha kune nhaurirano yazvino ndeyekuti vakaona sei Zuva raIshe richiwonekwa ...

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. —Lactantius, Fathers of the Church: The Divine Institutes, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Sokutaura kunoita Baba veChechi Lactantius, kupera kwezuva rimwe uye kutanga kweinotevera kunozivikanwa ne "kuvira kwezuva." Ndicho chikonzero nei Chechi yeKaturike inotarisira Svondo, "zuva raIshe", neMugovera manheru manheru eMisa, kana zuva reKumuka kwaKristu nePhasika Vigil.

Tichifunga nezvekufananidza uku, hatingakwanise kuona kunyura kwezuva munguva dzedu patinotanga mireniyamu yechitatu? Chokwadi, Papa Benedict XIV akafananidza awa razvino nekudonha kwehushe hweRoma:

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Zvinoita sekunge tapinda mu nguva yevarindi. Zviripachena, mimwe mweya iri kurarama kune "zviratidzo zvenguva" inoona zvimwe zvakakosha zviitiko zvichiitika mu2017. 

Muna 2010, Pope Benedict akapa hurukuro musi wa13 Mbudzi kuFatima uko Mai Vedu vakavimbisa muna 1917 kuti “Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda."Naiyewo akataura achidaro kuna 2017, rinova gore remazana mushure mekuvimbiswa icho.

Dai makore manomwe anotiparadzanisa kubva pazana ramakore rezviratidzo achikurumidza kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Musingaonekwi waMaria, kune mbiri yeUtsvene-tsvene Utatu. —PAPA BENEDICT XIV, Esplanade ye Shrine of Our Lady of Fátima, May 13th, 2010; v Vatican.va

Akajekesa mubvunzurudzo yakazotevera kuti aive kwete kuratidza kuti Kukunda kwaizoitwa muna 2017. Asi, 

Ndati "kukunda" kuchaswedera. Izvi zvakaenzana zvichireva kunyengeterera kwedu kuuya kweUmambo hwaMwari. Chirevo ichi hachina kuitirwa - ndinogona kuve ndakanyanya kufunga kune icho - kuratidza chero tarisiro pane yangu chikamu kuti zviri kuenda kuve shanduko hombe uye iyo nhoroondo ichangoerekana yatora nzira yakatosiyana. Iyo poindi yaive yekuti simba rehuipi rinodzivirirwa kasingaperi, kuti futi uye zvekare simba raMwari pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama kuna Mwari, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakaringana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza. Ndakanzwisisa mazwi angu semunamato kuti simba revakanaka riwane simba ravo. Saka iwe unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ivo chaivo zvakadaro.-Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Mune mamwe mazwi, Pope Benedict ainyatso kutsanangura kuswedera kweZuva idzva rinotanga murima rekusvinura, rinowedzera nekuonekwa kwezuva. Mangwanani Nyeredzi, mwaranzi yekutanga yeMambakwedza, kusvikira pakupedzisira, Mwanakomana achimuka:

Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

 

RIMA RAKASVIKA

Benedict akashandisa izwi rekuti "restrained" pamusoro, iro rinomutsa izwi rimwechetero rakashandiswa kamwe naSt. Paul muna2 VaTesaronika apo Mupositori anoreva nguva yekutsauka kana kusateerera mutemo kwaizoitika. tanga Anopesana naKristu, "munhu asingateereri mutemo", uyo parizvino "anodzorwa" nechinhu chisingazivikanwe:

Uye zvino munoziva chinodzivisa, kuti aratidzwe munguva yake. Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chotoshanda. Asi uyo anozvidzora anozviitira izvozvi chete, kusvikira abviswa munzvimbo. (2 VaTesaronika 2: 6-7)

(Kuti uwane tsananguro pane ino "restrainer", ona Kubvisa iyo Mudzori.) 

Chinhu chakakosha ndechekuti mafungu ezvakaipa anofambira mberi kana pasina "varume vakarurama vakaringana" (uye vakadzi) ku vadzokere shure. Sokutaura kwakaita Pope Pius X:

Munguva yedu, kupfuura nakare kose, pfuma yepamberi pevanhu vane mafungiro akaipa humbwende nekushaya simba kwevanhu vakanaka, uye simba rese rekutonga kwaSatani kuri nekuda kwekushaya simba kwevaKaturike. O, kana ndikabvunza mununuri mutsvene, sezvakaitwa nemuporofita Zachary mumweya, 'Ani maronda aya ari mumaoko ako?' mhinduro yaisazo kupokana. 'Naaya ndakakuvadzwa mumba yeavo vaindida. Ndakakuvadzwa neshamwari dzangu dzisina kuita chidziviriro kwandiri uye, pazviitiko zvese, vakazviita vateveri vevavengi vangu. ' Uku kuzvidza kunogona kuendeswa kune vasina simba uye vanotya maKaturike enyika dzese. -Kuburitswa kweDecree yeHeroic Hunhu hweSt.Joan weArc, nezvimwewo, Zvita 13, 1908; v Vatican.va

Uyu wanga uri meseji inowirirana yaMai Vedu mu zvose maitiro ake kutenderera pasirese kubva Fatima: kudiwa kwekushandurwa uye kubatikana kweChechi muruponeso rwemweya kuburikidza nekutendeuka, kuripwa, uye nekupupura kwedu. Ndokunge, Kukunda kwake hakuzoitika pasina muviri waKristu. Izvi zvakawanda zvinokurudzirwa munaGenesi 3:15 apo Mwari achitaura nenyoka muEdeni:

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pembeu yako neyembeu yake. iwo acharuma kumusoro kwako, iwe ucharuma chitsitsinho chavo. (NAB)

Chimwe chezviratidzo zvakakomba kwazvo zvenguva, chakasimbiswa naPatriarch Kirill uye vangangoita papa wese wezana ramakore apfuura kana kupfuura, [2]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? ndiko kuwedzera kwehuipi uye kutonhora kwerudo sekusazvibata, kupesana, uye hondo zvakapararira pasirese. 

Uye nokudaro, kunyangwe tisingadi, pfungwa inomuka mupfungwa kuti ikozvino mazuva iwayo aswedera ayo Ishe wedu akaporofita nezvawo: “Uye nekuda kwekuti kusarurama kwawanda, rudo rwevazhinji rwuchatonhora" (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17

Saka saka, muawa ino ya vigil apo murazvo wekutenda unodzikira uye chiedza chechokwadi chiri kudzimwa munyika, Benedict anobvunza kuti:

Wadii kukumbira [Jesu] kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, uyo iye amene achauya kwatiri? Uye munamato uyu, kunyange usiri wakanangiswa pamusoro pekuguma kwenyika, zvakadaro a munamato chaiwo wekuuya kwake; rine huwandu hwakazara hwemunamato uyo iye waakatidzidzisa isu: "Humambo hwenyu ngahuuye!" Huyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki dzvene: Kubva pakupinda muJerusarema kuenda kuRumuko, p. 292, Ignatius Dhinda

 

NYENZANI YAMANGWANI

Rimwe remazita aJesu muMagwaro "nyeredzi yemangwanani". Asi Kristu anoishandisawo kune avo vakatendeka kwaari:

Ini pachangu ndakagamuchira simba kubva kuna Baba vangu; uye ndichamupa hweva. (Zva 2: 27-28)

Zvinogona kureva kubatana kwakakwana naIshe kunakirwa nevaya vanoshingirira kusvika kumagumo: mucherechedzo wesimba rakapihwa vanokunda… vachigovana kumuka uye kubwinya kwaKristu. -The Navarre Bible, Zvakazarurwa; mashoko omuzasi, p. 50

Ndiani anonyanya kudyidzana naShe kupfuura Mai Vedu, iye anova "mufananidzo weChechi iri kuuya"? [3]PAPA BENEDICT, Taura Salvi, n. 50 Chokwadi, iye ari:

Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva. —POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki kuAir Base Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain; Chivabvu 3, 2003; www.haav.va

Saka nekudaro, mashura ake anozivisa kuswedera kweZuva raIshe, kunyanya, Mambakwedza. Sokudzidzisa kwakaita St. Louis de Montfort:

Mweya Mutsvene uchitaura kuburikidza neMadzibaba eChechi, unodaidzawo Mukadzi wedu iro Gedhi rekuMabvazuva, iro iro Mupristi Mukuru, Jesu Kristu, rinopinda nekubuda munyika. Kuburikidza neiyi gedhi akapinda munyika kekutanga uye kuburikidza neiro rimwe suwo achauya kechipiri. —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, kwete. 262

Pano zvakare iri anokosha Kunzwisisa kuoneka kwaMai vedu uye nebasa ravo panguva ino. Kana ari mufananidzo weChechi, saka Chechi saizvozvo kuva mufananidzo wake

Kana zvese zvataurwa, zvinoreva zvinogona kunzwisiswa zvese zviri zviviri, zvingangoita zvisina hunhu. -Akakomborerwa Isaac weStella, Yokunamata pakati Hours, Vol. I, peji. 252

Ndipo chaipo apo “varume nevakadzi vakarurama” vanozvifananidza naMaria mu“kuzvibata” kwake (kureva. kurarama muKuda kwaMwari), kuti “nyamasase” ichatanga kubuda mavari sechiratidzo chokuti Mambakwedza ava kusvika uye kuputsika kwesimba raSatani. 

Mweya Mutsvene, uchitsvaga murume / mukadzi wake waanoda aripo zvakare mumweya, achaburukira mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa zvishamiso zvenyasha…  â€”St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku 

Ipapo mauto emweya midiki, vanobatwa neRudo rune tsitsi, achave akawandisa senyeredzi dzedenga nejecha regungwa. Zvichava zvakaipa kuna satani; zvichabatsira Musikana Akaropafadzwa kupwanya musoro wake unozvikudza zvizere. —St. Thérése weLisieux, Hondo yaMary Handbook, p. 256-257

Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu ari kuoneka mazuva ese munzvimbo dzepasirese. Nekuti imhinduro yedu, uye mhinduro yedu yega, izvo zvinozogadza hurefu uye kusimba kweiyo zvakaoma marwadzo okusununguka ari kutanga kukomba nyika.

iwe kuchave kutanga kwezuva idzva, kana iwe uri ivo vatakuri veHupenyu, anova Kristu! —PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kuVechidiki Vechidiki veVaApostora, Lima Peru, Chivabvu 15, 1988; www.haav.va

Mune zvakazarurwa zvakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann, Mukadzi Wedu anotaura nezvekuuya kwe "Murazvo weRudo" weMoyo wake Wakachena uyo “NdiJesu Kristu pachake.” [4]Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput It is an mukati kuuya kwaJesu mumoyo yevakatendeka vake napasuo rokumabvazuva, ndiani Amai Vakaropafadzwa:

Chiedza chakapusa cheMurazvo wangu weRudo uchavhenekera moto uchipararira pamusoro penyika, uchinyadzisa satani uchimupa simba, akaremara zvachose. Usabatsire kuwedzera mazuva ekurwadziwa kwekubereka. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann; Iwo Murazvo weRudo rweMoyo Musina Kuchena waMaria, "ZveMweya Zvinyorwa", p. 177; Imprimatur Archbishop Péter Erdö, Primate weHungary

Isu tine iro rechiporofita meseji iro rakavimbika zvachose. Uchaita zvakanaka kuiteerera, semwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kudzamara kwaedza uye nyamasase ichibuda mumwoyo yenyu. (2 Petro 1:19)

… Tichitendeudzira maziso edu kuzveramangwana, tinomirira nechivimbo mambakwedza eZuva idzva… Sezvo mireniyamu yechitatu yerudzikinuro yava pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva yechirimo yakakura yechiKristu uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga. Dai Maria, iyo Nyeredzi Yemangwanani, vatibatsire kutaura nekugara kutsva kweshungu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwavo. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

Iye zvino kupfuura nakare kose zvakakosha kuti iwe uve "varindi vemambakwedza", vatariri vanozivisa mwenje wemambakwedza uye nguva nyowani yechirimo yeEvhangeri iyo mabhureki anogona kutoonekwa. —PAPA JOHN PAUL II, 18th Zuva Revechidiki Munyika, Kubvumbi 13, 2003; v Vatican.va

 

Suo REMAZUVA ANOZARURWA HERE?

kana Triumph ndiko "kutanga", zvino zviratidzo zvacho ndezvipi? Mhinduro, panguva ino, haina kunyanya iyo iyo oneka zviratidzo zve "chiedza" - sekunge isu tichiona ekutanga mwaranzi yemambakwedza - asi kusvika kwe vigil inoitangira. Iwo "mabhudzi" ayo John Paul II anotaura nezvawo ndiwo zvapupu zvakashinga uye zvakatendeka zvakamuka panguva ino. 

Vana vangu, inguva yekusvinura. Muchiitiko ichi ndiri kukushevedzai kumunamato, rudo uye kuvimba. Sezvo Mwanakomana wangu achange akatarisa mumoyo mako, moyo wangu wamai unoshuvira kuti Aone kuvimba kusingagumi uye rudo mavari. Rudo rwakabatana rwevaapositori vangu ruchararama, ruchakunda, uye rwuchaburitsa pachena zvakaipa. -Mai vedu vanonzi vakaendeswa kuMirjana, Mbudzi 2, 2016 

Zvinoshamisa, isu tave kuona uipi huchiburitswa pachena nenzira isingatarisirwi sezvo zvinonyadzisa, mukati meChechi nenzvimbo yepasi, zviri kubuda. Izvo zvinoita sekunge iyo kutarisira yeDawn yatove kuratidza. 

Mwari haana hanya nezvakanaka nezvakaipa; anopinda munhoroondo yevanhu zvisinganzwisisike nekutonga kwake kuti munguva pfupi inotevera anofumura zvakaipa, anodzivirira avo vakaitirwa uye anongedzera nzira yeruramisiro. Asivo, chinangwa chezviito zvaMwari hachisi kumboparadza, kushora uye zvakapusa kana kubvisa, mutadzi… Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka. -PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Gunyana 10, 2003

Zvakare, Jesu akataura nezvezviitiko zvaizotangira uye zvichaperekedza Zuva raIshe se "marwadzo ekubereka"[5]cf. Mako 13: 8 izvo zvichatungamira kuzvarwa patsva, "kumuka" kana "kukunda" kweChechi.[6]cf. Zvak. 20: 1-6 St. John anoreva marwadzo aya se kuputswa kwe "zvisimbiso" muna Zvakazarurwa. Ndiwo mugumo wehondo, kupesana, nzara, kuparara kwehupfumi, matambudziko, uye kudengenyeka kwenyika kunzvimbo nenzvimbo. Izvo zvakare kusimuka kwevaporofita venhema avo, pamusoro pezvose, vanokurudzira anti-vhangeri - mhinduro kumatambudziko epasi nemutengo wekutsauka kubva kuna Kristu neChechi Yake. Hatizvione izvi mumavimbiso anotsausa esainzi, rugare rwenhema rwe zvematongerwo enyika kururamisa, uye magariro-enjiniya neaya "masimba asingazivikanwi ”, avo "Vanatenzi vehana" avo vari kumanikidza vanhu mune imwe nzira yekufunga?[7]Papa Benedict naPapa Francis vakashandisa aya mazwi. Ona: Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, asi ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Vangani vanhu munguva yedu ikozvino vanotenda kuti kukunda kwechakanaka pane chakaipa pasi pano kunozowanikwa kuburikidza neshanduko yemagariro kana shanduko yemagariro? Vangani vakakurirwa nekutenda kwekuti munhu anozozviponesa kana ruzivo rwakakwana nesimba zvashandiswa pane hunhu hwevanhu? Ndingafunga kuti huipi hwekunze uhwu hwazara pasirese nyika. -Michael D. O'Brien, munyori, muimbi, uye mudzidzisi; vataure kuchechi yeSt. Patrick muOttawa, Canada, Gunyana 20, 2005; agorabbs.com

Ndihwo hunhu hwega hwunoonekwa naPope Benedict se "chiratidzo chinotyisa kwazvo chenguva":

...hapana chinhu chakadai sekuipa mukati mawo kana chakanaka pachacho. Kune chete "zvirinani" uye "zvakaipa kupfuura". Hapana chakanaka kana chakaipa pachako. Zvese zvinoenderana nemamiriro uye kumagumo mukutarisa. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Kana zvikamu zvekupedzisira zveKukunda zviri "kutanga" gore rino, saka tinogona kutarisira kuti huipi hucharamba huchiburitswa pachena sehana dzechizvarwa chino (sezvazviri?) kuwedzera kwenjodzi dzinongoitika dzoga nehondo nerunyerekupe rwehondo; kuenderera mberi kwekukurudzira kwekudonha kukuru muhupfumi; uye zvakanyanya kukosha, tarisira kuona Mukadzi Wedu kuti arambe achikunda chinyararire mumwoyo. Zvemambakwedza haimbouyi zvese kamwechete. Izvo 'zvakanyarara ... asi chaizvo zvakadaro.'

Zvichaitika riini, iyi mafashama emoto erudo rwechokwadi rwaunofanira kupisa nyika yose uye irwo ruchazouya, zvinyoro nyoro asi zvine simba, kuti nyika dzese…. ichatorwa mumoto wayo uye yotendeuka? …Paunofemera Mweya wako mavari, vanodzoreredzwa uye kumeso kwepasi kunovandudzwa. Tumirai uno unopedza mweya wese pano pasi kuti ugadzire vapirisita vanopisa nemoto mumwe chete uyu uye vane hushumiri huchavandudza chiso chenyika nekugadzirisa Chechi yako. -Kubva Kuna Mwari Wega: Zvinyorwa Zvakaunganidzwa zveSt. Louis Marie de Montfort; April 2014, Magnificat, p. 331

 

VANAKOMANA VAKATENDEKA

The Upristi anga ari pamoyo wevakawanda vezvakaziviswa zveuporofita naMai vedu mukukunda kuri kuuya kwaSatani. Chimwe chiratidzo chekusvika kwake Kukunda chinofanira kunge chiri uto revadiki vapirisita vari kubuda nhasi vari vanakomana vakatendeka kuna Kristu neChechi Yake. Kana Maria ari Areka yesungano itsva, rinova rimwe remazita ake muChechi - zvino kukunda kwake nekukunda kweChechi zvakafananidzirwa muTestamente Yekare mukukunda kunouya mambakwedza

Kana ukaona areka yesungano yaIshe, Mwari wako, ichatakurwa nevapristi vevaRevhi, unofanira kuputsa musasa ugoitevera, kuti uzive nzira yaunofanira kutora, nekuti hauna kumbopfuura nenzira iyi pamberi paJoshua. vakaita kuti vapristi vatore areka yaJehovha. Vapristi vanomwe vakatakura nyanga dzegondohwe vakafamba pamberi peareka yaIshe… nezuva rechinomwe, kutanga mambakwedza, vakafamba vachitenderera guta kanomwe nenzira imwe cheteyo… Pakaridza hwamanda, vanhu vakatanga chema ... rusvingo rwakakoromoka, uye vanhu vakapinda muguta nekurwisa kwakananga ndokuritora. (Joshua 3: 3-4; 5: 13-6: 21)

Isu tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achamutsa varume vakuru vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakazadzwa nemweya waMariya. Kuburikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba guru, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza chivi uye achigadza umambo hwaJesu Mwanakomana wake pamatongo eumambo hwakaora hwenyika. â€”St. Louis de Montfort, Chakavanzika chaMariakwete. 59

Chekupedzisira, chiratidzo chekuti Kukunda kwave pedyo inyaya yekuti St. John Paul II akabvunza vechidiki muna 2002 kuti vazivise kuti:

Ini handina kuzeza kuvabvunza kuti vaite sarudzo yakasimba yehupenyu nehupenyu uye kuvapa basa rakakura: kuva "varindiri vemangwanani" pakutanga kwemireniyumu nyowani.... nharirire dzinosheedzera kupasi nyowani yetariro, hukama nerunyararo. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n.9; Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Asi kunyangwe husiku huno munyika hunoratidza pachena mambakwedza achauya, ezuva idzva rinogamuchira kutsvoda kwezuva nyowani rinobwinya… Kumuka patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, uko kusingazobvumiri humambo hwe rufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha akadzorerwa.  —PAPA PIUX XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

Chechi, iyo inosanganisira vakasanangurwa, yakakodzera kusheedzera mambakwedza kana mambakwedza ... Ichave izere zuva rake kana iye achipenyera nehungwaru rwakakwana rwemwenje wemukati. —St. Gregory the Great, Papa; Yokunamata pakati Hours, Vol III, peji. 308 (onawo Kenduru Inopfungaira uye Kugadzirira Kwemuchato kuti unzwisise mubatanidzwa unouya usinganzwisisike wemubatanidzwa, unozotungamirwa ne "husiku husiku hwemweya" hweKereke.)

 


… Kuburikidza netsitsi nyoro dzaMwari wedu…
zuva rinova mambakwedza kubva kumusoro
kuvhenekera vagere murima nemumumvuri werufu,
kutungamirira tsoka dzedu munzira yorugare.
(Ruka 1: 78-79)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Mune Vigil iyi

MuRinda reNhamo iri

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Mapapa, uye iyo Mambakwedza Era

Kunzwisisa "Zuva raIshe": Zuva Rechitanhatu uye Mamwe Mazuva maviri

PaEvha

Mai vedu veChiedza Vanouya

Nyeredzi Inomuka yeMangwanani

Kukunda

Kukunda kwaMaria, Kukunda kweChechi

Zvizhinji paMurazvo weRudo

Kuuya Kwepakati

Iye Gidheoni Mutsva

 

Tinokutendai nekutsigira kwenyu ushumiri hwenguva yakazara uhwu:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 20: 1-6
2 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
3 PAPA BENEDICT, Taura Salvi, n. 50
4 Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput
5 cf. Mako 13: 8
6 cf. Zvak. 20: 1-6
7 Papa Benedict naPapa Francis vakashandisa aya mazwi. Ona: Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
Posted in HOME, MARIA.