Chidzitiro Chiri Kusimudza Here?

  

WE tiri kurarama mumazuva anoshamisa. Hapana mubvunzo. Kunyangwe nyika yepanyika inobatwa nepfungwa yepamuviri yekuchinja mumhepo.

Izvo zvakasiyana, pamwe, ndezvekuti vanhu vazhinji vaiwanzozvidza pfungwa yechero hurukuro ye "nguva dzekupedzisira," kana Kunatswa kwaMwari, vari kutora rwechipiri kutarisa. Yechipiri zvakaoma tarisai. 

Zvinotaridza kwandiri kuti kona yeketeni iri kusimudza uye isu tiri kunzwisisa Magwaro anobata ne "nguva dzekupedzisira" mumarambi matsva uye mavara. Iko hakuna mubvunzo zvinyorwa uye mazwi andakagovana pano anoratidza shanduko huru padhuze. Ndine, pasi pekutungamirwa nemukuru wangu wezvemweya, ndakanyora ndikataura nezve izvo zvinhu zvakaiswa naIshe mumoyo mangu, kazhinji nepfungwa yakakura uremu or kupisa. Asi neniwo ndakabvunza mubvunzo, "Ndidzo here ari nguva? ” Chokwadi, pane zvakanakisa, isu tinongopihwa iwo mashoma maonero.

Isu tanga tichirarama mu "nguva dzekupedzisira" kubvira pakakwira Jesu kuDenga, tichimirira kudzoka kwake. Nekudaro, izvo zvandiri kutaura nezvazvo pano pandinotaura nezve "nguva dzekupedzisira" ndizvozvo chizvarwa chakatarwa inotaurwa nezvayo muEvhangeri iyo inosangana nematambudziko nekubwinya kwekuuya kwekutonga kwaKristu.

Nezuva rega rega rinopfuura, zvinoita sekunge kwandiri, kuti iyo fog iri kusimudza.

 
ZVIRATIDZO

Tiri munguva iyoyo yemarwadzo okusununguka ayo Jesu akataura nezvayo here?

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nenzara kunzvimbo dzakasiyana siyana nzara nehosha; Kuchava nezvinotyisa nezviratidzo zvikuru zvichibva kudenga… Kwose ikoku ndiko kutanga kwemarwadzo okusununguka. (Ruka 21: 10-11; Mat 24: 8)

Kana tichifunga mazwi ekuti "umambo hunopesana neumambo", izvi zvinogona zvakare kududzirwa se "dzinza rakapesana nedzinza" mukati merudzi kana nyika. Uye takaona kuputika kunoshamisa kweizvi, kunyanya nenzira yakaipa yekuparadza rudzi (funga Yugoslavia, Rwanda, Iraq, neSudan, sezvatinotaura - izvi zvese munguva pfupi yapfuura.)

Nepo kudengenyeka kwepasi kwese kusiri kuwedzera maererano nesezveology, huwandu hwevanhu vanobatwa nekudengenyeka kwenyika nekuda kwekuwedzera kwevanhu uye kudzikisira kwezvakatipoteredza. Nekudaro, kudengenyeka kwenyika muchizvarwa chedu kuri kuwedzera kukosha. Uye isu tinogona sei kuregeredza huwandu hwakawanda hwevakafa vekudengenyeka kuchangobva kuitika mumativi epasi? Kudengenyeka kwenyika kweAsia uko kwakaunza tsunami yemhondi muna2005 kunongodaidza chete. Yakatora hupenyu hunoda kusvika kota yemiriyoni.  

Isu tinoziva kuti kune yambiro yenjodzi iri kuuya yepasirese; kune iko kuchangobva kuitika kwekunetseka mwedzi uno zvakare pamusoro peAsia bird flu. Matambudziko matsva eSTD ari kubuda apo, kunyanya pakati pevechidiki, maSTD ari denda. Uye kune mabhakitiriya asingadziviriri mishonga uye hutachiona hutsva huri kusimukira mudunhu rekumadokero, tisingataure nezvechirwere chemombe inopenga. Zvakare zvecherechedzo huwandu hukuru hwezvipenyu izvo zvinoshamisa uye zvinongoerekana zvafa mumakungwa. Kana kunyangwe pavhu-semuenzaniso, kufa kusinganzwisisike kwazvino kweshiri zviuru zvishanu muAustralia. 

Zvishoma zvinozivikanwa pakati peveruzhinji ndezve zviratidzo zvinoitika kumatenga. Panzvimbo dzinoera dzeMarian dzakatenderedza pasirese, pane zviuru zvemishumo yevanhu vanoona zuva “richitenderera”, richichinja mavara, kana dzimwe nguva richiita serinowira pasi. Mifananidzo yaJesu, Maria, Josefa, kana Kristu Mwana anoonekwa muzuva zvakajairika munzvimbo idzi dzekunamatira. Mavhidhiyo achangobva kuitika kubva kuMedjugorje anoratidza zuva sedonhwe dema raigona kuonekwa neziso rakashama (rione pano). Ikoko kwave painewo akasarudzika makore kuumbwa, kusanzwisisika mumwedzi, uye ikozvino, kuoneka kunoshamisa kweComet McNaught iyo inogona kuve iyo yakajeka kometi munhoroondo yakanyorwa. Izvo zvakanzi pamberi pekupesana kukuru munhoroondo, comets yakaonekwa senge rudzi rwe harbinger…

Mumwe angatoda here kutaura nezve mamiriro ekunze? 

Zvakare zvisingazivikanwe zviroto zvine simba nezviratidzo, zvimwe zvacho zvakagovaniswa pano, uye ramba uchisvika muemail yangu. Vanhu vazhinji vanotaura nezvekurota kwakajeka mavari kufamba kuburikidza negwenga gwenga. Vamwe vanotaura nezve nyeredzi dziri kutenderera dzichiwira pasi. Vamwe vanorondedzera zviono nezviroto zvehwamanda zvichiridzwa. Uyezve vamwe vanotsanangudza kukakavara kwemauto. Idzi ndidzo tsananguro dzese dzinogona kuwanikwa muMagwaro nezve "nguva dzekupedzisira" idzi.

Chiratidzo chimwe chinoshamisa chinobuda mukereke yepachivande muChina. Sezvo zvandakaudzwa kwandiri nguva pfupi yadarika kubva kuNorth America kusangana, kune kwako kunzwisisa:

Vagari vaviri vemumakomo vakaburukira mune rimwe guta reChinese vachitsvaga mumwe mukadzi wechikadzi wepasi peChechi ipapo. Uyu murume akwegura murume nemudzimai vakanga vasiri maKristu. Asi muchiratidzo, vakapiwa zita remukadzi uyu ivo vaifanira kutsvaga uye nekuendesa meseji.

Vakati vamuwana, vaviri vacho vakati, "Murume ane ndebvu akazviratidza kwatiri kudenga ndokuti tichauya kuzokuudzai kuti 'Jesu ari kudzoka.'”

 

KUSIMBUKA

Uye zvakadaro, isu tiri kungopinda mwaka wekunatsa kukuru uye shanduko?

Pauro anoti,

Isu tinoziva muchidimbu uye tinoporofita zvisina kukwana, asi kana izvo zvakakwana zvasvika, chikamu chinopfuura… (1 VaK. 13: 9)

Zvinoita here, zvakadaro, kuti kuchave ne girajuwesheni yekunzwisisa apo isu takananga pakukwana, izvo zvinongogoneka kana isu tichiona Kristu chiso nechiso? Uku ndiko kudzidzisa kweChechi:

Asi kunyangwe kana Zvakazarurwa yatokwana, haina kujekeswa zvizere; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti inzwisise kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore. - Katekisimo yeChechi yeKaturike 66

Zvinoita sekunge tiri kukwira gomo kusvika kumagumo enguva. Chizvarwa chega chega chakati kwirei zvishoma, uye nekudaro chinogona kuona kumberi kupfuura icho chakamboitika. Asi pachazouya chizvarwa chinosvika chando chekutanga cheiyi chando chakafukidzwa ...

Pane nhaurirano inoshamisa muTestamente Yekare yanga ichiramba iri mupfungwa dzangu nguva pfupi yadarika. Mubhuku raDanieri, muporofita ane zita rimwechetero anopiwa zaruriro dzinoreva "nguva dzekupedzisira." Izvi zvinhu zvakanyorwa mubhuku, yaakataura nezvake mutumwa achiti:

Kana uriwe, Dhanyeri, chengeta meseji, unamire bhuku kusvikira panguva yekupedzisira; vazhinji vachawira pasi uye zvakaipa zvichawedzera. (Danieri 12: 4)

Bhuku rakanamwa kusvikira nguva yekupedzisira, inoita kunge inoratidza kuti ichavhurwa ipapo. Inguva, anodaro mutumwa, apo vazhinji vachawira pasi uye zvakaipa zvichawedzera. Inzwi rakajairika? Jesu akataura chinhu chimwe cheicho chaicho chizvarwa che "nguva dzekupedzisira."

Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mateo 24:12)

Pamwe, ichi ndicho chiratidzo chikuru pane zvese muzuva redu - kunyanya sainzi painotanga kubata nekushandura izvo chaizvo zvinhu zvehupenyu. Uye hatina kumbobvira tamboona kudonha kwakadai kubva pakutenda sezvatakaita mumakore makumi mana apfuura kana zvakadaro. Uye zvakadaro, Jesu anoita seanoratidza kuti kuomarara kwemoyo kuchauya pashure kutambudzwa kukuru… kutambudzwa kunoratidzika kuri kuswedera padhuze. 

Mune dzimwe shanduro dzerugwaro rwaDanieri, rinoti "zivo ichawedzera." Zvinotaridza kwandiri kuti ruzivo uye nzwisiso yeiyo chinyorwa zvemazuva edu is kuwedzera… sekunge zvese zvinhu zvishoma nezvishoma zviri kuuya mukutarisa.  

Iri bhuku raDanieri rave kuvhura here?

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Chiporofita:

Zaruro yaZvakazarurwa:

 
 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.