Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

 

WE tava pedyo nokuguma kwemhuri yedu noushumiri kutamira kune rimwe purovhinzi. Kwanga kuine nyonga nyonga… asi ndakwanisa kutarisa ziso rimwe chete kune zviri kukurumidza kuitika munyika sezvo vanozvisarudzira vepasi rose “vakuru” vachirwira masimba, kuzvitonga, zvekushandisa uye chikafu kubva kuhuwandu hwepasi kuburikidza nematambudziko akagadzirwa. 

Baba veChechi Lactantius vakaidaidza kuti "kubira kumwe chete". Iyi ndiyo hwerengedzo yezviri kutariswa nemisoro yenhau nhasi: Kupamba Kukuru pakupera kwezera rino - neo-Communist inotora pasi pe "environmentalism" uye "hutano". Zvechokwadi, idzi inhema uye Satani ndiye "baba venhema". Zvese izvi zvakaporofitwa makore 2700 apfuura uye iwe neni tiri vapenyu kuti tizvione. Kukunda kuchava kwaKristu mushure mekutambudzika kukuru uku…

 

Kekutanga kuburitswa muna Chikunguru 2020…


YAKANYORWA pamusoro pemakore 2700 apfuura, Isaya ndiye muporofita wekutanga weNguva yeRunyararo iri kuuya. Vanababa veChechi vekutanga vaigaro tsanangura mabasa ake kana vachitaura nezve “nguva yerunyararo” iri kuuya pasi pano — pasati pasvika kuguma kwenyika — uye sezvakaporofitwawo naMai Vedu veFatima.

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, Gumiguru 9, 1994 (wezvechitendero wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II); Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Madzibaba eChechi vakanzwisisawo nguva iyi yakataurwa naIsaya kuva imwechete uye chete saiyo ye "mireniyumu" yakafanotaurwa naJohani Mutsvene muchitsauko 20 chaZvakazarurwa - zvinonziwo Madzibaba "Zuva raIshe" kana "Zororo reSabata" reChechi:

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Ivo vakadudzira zvese zviri zviviri mutauro waIsaya naSt. John wekufananidzira kureva kupera kwekutonga kwakaipa kwepasirese, mushure mekunge "chikara" uye "muporofita wenhema" vakandwa muGehena (Zva 19:20), uye Kutongwa kweVapenyu zvinoitika. Ipapo, Magwaro achasimbiswa, rugare ruchatonga kwenguva, uye sekutaura kwaIshe Wedu:

Iri vhangeri rehumambo richaparidzwa pasirese sechapupu kumarudzi ese, uye ipapo iyo end ichauya. (Mat. 24:14)

Kunyanya kukosha, mazwi a "Baba Vedu" achazadzikiswa pakupedzisira Umambo hwaKristu pahuchauya mune hutsva hutsva, uye hwaBaba “Zvichaitwa panyika sezvazviri kudenga.” Tariro iyi yakataurwa zvakanaka naSt. Louis de Montfort vakati vatsvene panguva iyoyo "vachapfuura noutsvene vamwe vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi."[1]Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, Art. 47; cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? —St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari, n. 5; www.ewtn.com

Kuvandudzwa uku, Isaya anofanotaura, kunosanganisira kumwe kudzoreredzwa kwezvisikwa kuburikidza nekukunda zvakaipa, kurwara, uye kupesana, kwekanguva.

Awa ndiwo mazwi aIsaya nezve mireniyamu: 'Nekuti kuchave nedenga idzva nepasi idzva, uye zvekare hazvizorangarirwi kana kupinda mumoyo mavo, asi ivo vachafara nekufarira zvinhu izvi, izvo zvandinosika. … Hakuchazovipo mucheche wemazuva ipapo, kana mutana usinga zadzise mazuva ake; nokuti mwana achafa ane zana ramakore… Nokuti samazuva omuti woupenyu, ndizvo zvichaita mazuva avanhu vangu, uye mabasa amaoko avo achawedzerwa. Vasanangurwa vangu havangabatiri zvisina maturo, kana kubereka vana vakatukwa; nekuti vachava mbeu dzakarurama dzakakomborerwa naIshe, nezvizvarwa zvavo. —St. Justin Martyr, Dialogue naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian; cf. Is 54: 1

Saka, chiri kuuya ipapo ndiko kusungwa kwaSatani (Rev 20: 4). Asi izvo zvinorevawo…

Parizvino takamira takatarisana nekutarisana kukuru kwevanhu munhoroondo yapfuura… Tave kutarisana nekupokana kwekupedzisira pakati peChechi neanopokana neChechi, iyo Vhangeri inopesana neanopokana-Vhangeri, naKristu achipesana naKristu anopesana… Iko kuyedzwa… kwamakore zviuru zviviri zvetsika nemagariro echiKristu, nemhedzisiro yayo yekuremekedzwa kwevanhu, kodzero dzemunhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Iyi yekupedzisira hondo iri kuramba ichienderera mberi ichienda kune yayo nhongonya—Kurwisana kweMadzimambo. Chokwadi, sekutaura kwakaita St. John kusimuka kwehutongi hwepasi rose pasi pe "chikara" pamberi peNguva yeRunyararo (Rev 13: 5), saizvozvowo Isaya. Uye sekusimbisa kwakaita St.John kuti chikara chaizotonga sei kuburikidza ne upfumi nekudzora kuti ndiyani aigona "kutenga kana kutengesa" (Zva 13:17), Isaya anoburitsa pachena kuti uyu Anopesana naKristu achabata sei pamusoro pehupfumi hwenyika.

 

CHIPROFITA ​​CHENYIKA DZENYIKA

Mune rino reChitatu rapfuura kutanga kuverenga kweMisa, Isaya anoyambira Israeri akasindimara uye asingatendeuke (chinova chiratidziro cheChechi anova ndiye “Israeri mutsva”; Catechism yeChechi yeKaturiken. 877) kuti mambo anouya sei kubva kuAsiria kuzonatsa nyika yavo.

Nhamo kuAsiria! Shamhu yangu yakatsamwa, tsvimbo yangu mukutsamwa. Ndinomutumira kurudzi runotuka, uye ndichamurayira kuvanhu vandinotsamwa kuti vatore zvakapambwa, vatore zvakapambwa, vovatsika-tsika samatope emigwagwa. Asi izvi handizvo zvaari kuronga, uye haanawo izvi mupfungwa; Asi, zviri mumoyo make kuparadza, kupedza marudzi asiri mashoma. Nokuti iye anoti: “Nesimba rangu ndakazviita, uye nehungwaru hwangu, nekuti ndakangwara. Ndafambisa miganho yemarudzi, pfuma yavo ndakapamba, uye, kunge hofori, ndakaisa pasi vakagadzwa pachigaro. Ruoko rwangu rwakabata fuma yamarudzi avanhu sedendere; semunhu anotora mazai akasiyiwa ari ega, saizvozvo ini ndakatora pasi rose. hapana munhu akaridza bapiro, kana kushama muromo, kana kuridza mhere! ”

Zvinoenderana naMamwe Madzibaba eChechi ekutanga saHippolytus,[2]“… Tarira, Ishe vanounzira pamusoro pako mvura yemurwizi, yakasimba uye izere, kunyangwe mambo weAsiriya. Na mambo zvinoreva kuti Anopesana naKristu… ”-“ On Christ and the Antichrist ”, n. 57; newadvent.org Victorinus[3]"Kuchave nerunyararo nenyika yedu… uye vachakomba Assur [Asiriya], uyo anopesana naKristu, mugoronga raNimrod." —Commentary pamusoro peApocalypse, ch. 7 uye Lactantius, Anopesana naKristu anogona kutanga kubva nhasi Syria (Iraq), yaive yekare Asiria. 

Mumwe mambo achamuka muSiria, akazvarwa nemweya wakaipa… uye achazvimisikidza nekuzvidaidza kuti Mwari, uye achazvirayira kuti anamatwe seMwanakomana waMwari, uye simba richapihwa kwaari rekuita zviratidzo nezvishamiso… Ipapo achaedza kuparadza Tembere yaMwari, nekushusha vanhu vakarurama; uye kuchave nekutambudzika nekutambudzika kwakadai kusati kwambovapo kubva pakutanga kwenyika. —Lactantius (c. 250-330 AD), Nzvimbo Dzamwari, Bhuku 7, ch. 17 

Kutaura chokwadi, Anopesana naKristu ndeyechokwadi munhu,[4]"… Anopesana naKristu munhu mumwechete, kwete simba - kwete mweya wetsika, kana zvematongerwo enyika, kwete imba yeumambo, kana kuteedzana kwevatongi - yaive tsika yepasirese yeChechi yekutanga." —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1 asi anouyawo kutonga kuburikidza nehumambo hwepasi rose - "chikara chine misoro minomwe".[5]Rev 13: 1 Chinonyanya kuzivikanwa mundima yaIsaya ndechekuti uyu "iye" uyo Mwari waanotuma kuti arange marudzi anoita: anotora zvakapambwa, anotora zvakapambwa, anoendesa miganhu, uye anobvuta hupfumi hwenyika. Mune mamwe mazwi, izvi ndizvo chaizvo zvinoitwa neCommunism: inobvuta chivakwa, inotora hupfumi, inokanganisa bhizimusi repazasi, uye inoparadza miganhu yenyika.

Mubhuku rake ra1921 rinofumura zano reKomonisiti "shanduko yepasi rose," munyori Nesta H. Webster akabata uzivi hwepasi pemasangano epachivande eFreemasonry neI Illuminatism vari kukonzera nyonganiso yanhasi. Iyo pfungwa yekuti "Kubudirira hakuna kunaka" uye kuti kuponeswa kwerudzi rwevanhu kuri "mukudzokera kuzvisikwa." Izvi hazvisi izvo chete zvinowoneka zvakajeka muUnited Nations '17 "budiriro inosimudzira",[6]cf. Icho Chitsva Chihedheni-Chikamu III asi yakasimbiswawo-uye yakashorwa-naPapa St. Leo XIII:

Panguva ino, zvakadaro, vapanduki vezvakaipa vanoita kunge vari kusanganisa pamwechete, uye kuva vachirwira nehemeferi yakabatana, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano rakanyatsorongeka uye rakapararira rinonzi maFreemason. Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kushinga kupandukira Mwari pachaKe ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko, kubviswa zvachose kweiyo yese yechitendero uye yezvematongerwo enyika kurongeka kwepasi uko dzidziso yechiKristu ine yakaburitswa, uye nekutsiviwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nemafungiro avo, ayo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva zvechisikigo chete. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Muzivi François-Marie Arouet, anozivikanwa saVoltaire, aive mumwe wevaMasoni veFrance vane simba kwazvo avo mumwe murume akarondedzera se "Munhu akakwana kwazvo waSatani uyo akamboona nyika." Voltaire inopa chiono uye chikonzero nei vazhinji vanapapa vakashurikidza nekuyambira nezvehurongwa hwavo hweshanduko yepasirese… izvo, zviri pachena, zviri kuitika:

… Kana mamiriro ezvinhu achinge akanaka, kutonga kuchapararira pasirese pasi kutsvaira maKristu ese, uye nekumisidzana kwehukama hwepasi rose pasina muchato, mhuri, pfuma, mutemo kana Mwari. —Francois-Marie Arouet de Voltaire, Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako (Kindle Edition)

Aimbova purezidhendi weUSSR, Michael Gorbachev, uyo akatanga Green Cross Nyika dzese kusimudzira zvirongwa zveUN uye anoramba ari asingatendi kuti kuna Mwari uye mukominisiti, zvakataurwa paPBS Charlie Rose Show:

Isu tiri chikamu cheCosmos… Cosmos ndiMwari wangu. Zvisikwa ndiMwari wangu… ndinotenda kuti zana remakore rechimakumi maviri nerimwe richava zana remakore rezvakatipoteredza, zana remakore apo isu tose tichazowana mhinduro yekuti tingawiriranisa sei hukama pakati pemunhu nemamwe Masikirwo… Isu tiri chikamu cheZvisikwa…  —Gumiguru 23, 1996, Canada Yemahara Press 

Webster inosimbisa mabviro (kureva. Kupamba zvinhu zvepachivande anokosha kuhurongwa hwenyika itsva. Achitaura nezvechiFrench muzivi uye Freemason Jean-Jacques Rousseau, anopfupikisa kuti huzivi hunotsigira mapato akavanzika iyi pfungwa yekuti pfuma yega ndiwo mudzi wekusawirirana.

"Munhu wekutanga akazvifunga achiti" Uyu ndewangu, "ndokuwana vanhu vakareruka zvekumutenda ndiye chaiye akatanga sangano revanhu. Imhosva dzipi, ndedzipi hondo, humhondi hupi, ndedzipi nhamo nekutyisa zvaangadai akaponesa rudzi rwevanhu uyo, achibvuta mafoshoro nekuzadza migero, akachema kune vamwe vake: 'Chenjera kuteerera uyu munyengeri; warasika kana ukakanganwa kuti zvibereko zvepasi ndezvese uye nepasi hapana munhu. '”Mumashoko aya [aRousseau] mutemo wese wechiKomonisiti unowanikwa. -Shanduko Yenyika, Iyo Kurangana Kupesana neBudiriro, pp. 1-2

Ehezve, kunyengera kwakanyanya kunogara kune kernel yechokwadi, kana isiri chokwadi chakawanda. Ichi ndicho chikonzero nei vadiki nhasi vari kukweverwa nyore nyore mukati Marxist misimboti zvakare. Asi Webster inofumura kupenga kweiyi sophistry nezvazviri:

Paradza budiriro muhuwandu hwayo uye rudzi rwevanhu rwunonyura kusvika padanho resango umo mutemo wega ndewe wevakasimba pamusoro pevasina kusimba, iko chete kukurudzira kurwira zvinodiwa. Nekuti kunyangwe rairo yaRousseau, "Dzokera musango muve varume!" rinogona kunge riri zano rakanaka kana rikadudzirwa sechiyero chenguva pfupi, "dzokera musango ugare uripo" izano rembongoro dzevanhu ... Nezve kugovaniswa kwe "zvibereko zvepasi" munhu anofanira kungoona mabhii maviri patsangadzi kukakavara pamusoro pehonye kuti uone kuti mubvunzo wekupihwa kwechikafu unogadziriswa sei munharaunda yechinyakare. —Ibid. mapeji 2-3

Ndokusaka Mukadzi Wedu akaonekwa kuFatima kuzokumbira kugadzwa kweRussia kuMoyo wake Wakachena, kuti zvikanganiso zveRussia (Communism) yave kuda kubata ipapo kuburikidza neBolshevik shanduko, yaizotanga kupararira pasirese pasirese. Mukadzi wedu haana kuteererwa. Sekutaura kwakaita Pope Pius XI mune yake enhoroondo ine simba uye yechiporofita, Divine Redemptoris, Rashiya uye vanhu vayo vaiva kubvutwa neavo…

… Vanyori nevemakororo vakatora nzvimbo yeRussia sisitimu yakanyatsogadzirirwa yekuyedza chirongwa chakatsanangurwa makumi emakore apfuura, uye ndiani kubva ipapo anoramba achichiparadzira kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe… Mashoko edu ave kutambira chisimbiso chinosiririsa kubva kuchiono chezvibereko zvinovava zvemifungo inopandukira, iyo Yatakaona nekufanotaura, uye iri… kutyisidzira nyika dzese dzenyika. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris,n. 24, 6

 

ZVAAKARONGA MUNGUVA YACHO

Chokwadi, chirongwa chakanyanyisa che "kupidigura zvachose kwechitendero uye nezvematongerwo enyika" chiri kuenderera sezvakarongwa. Chirongwa chakarongwa cheUnited Nations chinonzi Agenda 21, chakasundirwa nemunyori wezvemamiriro ekunze akasimba, Maurice Strong uye chakasainwa nenyika 178 dzenhengo, chakabatwa nekudzokororwa pasi pechirongwa chiripo: Agenda 2030. Yakamutangira yakakurudzira kubviswa kwe "nyika kuzvitonga" uye kuputswa kwekodzero dzepfuma.

Chirongwa 21: “Nyika… haigone kutorwa sechinhuwo zvacho, inodzorwa nevanhu uye zvichimanikidzirwa nekusashanda kwemusika. Kuva wega wega wega wega chimbo chikuru chekuunganidza pamwe nekuunganidza hupfumi uye nekudaro zvinopa kusarongeka munharaunda; kana ikasadzorwa, inogona kuva chipingaidzo chikuru pakuronga nekushandisa zvirongwa zvekuvandudza. ” - "Alabama Inorambidza UN Agenda 21 Uchangamire Kuzvipira", June 7th, 2012; invest.com

Ndine chokwadi chekuti muporofita Isaya angave achiridza hwamanda huru kwazvo dai aive mupenyu nhasi. Kunyanya kana iwe uchifunga zviri kuitika mu pachena kuona pasi pechifukidziro cheCOVID-19 uye zviyero zvekuparadzanisa zvega zve "zvakajairika zvakanaka": imwe yeiyo hupfumi hukuru hunochinjisa munhoroondo. Muongorori wezvemusika, Jim Cramer, anoti makambani nemusika wemasheya zviri kubudirira nekufungidzira apo mabhizinesi madiki "ari kudonha senhunzi."[7]Chikumi 5, 2020; misika.businessinsider.com Chikonzero ndechekuti Federal Reserve nemamwe mabhanga epakati ari "kudhinda mari" kuitira kuti vatenge chikwereti chehurumende nemakambani nekudaro vachivanza zviri kunyatsoitika-kudonha kwehupfumi hwepasi rose uye kuyerera kwakadzikama kwezvinhu kuReserve. Muna Kubvumbi, Bloomberg yakashuma kuti Fed iri "kutenga madhora mabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ezuva nezuva"; Vaongorori veMorgan Stanley vanofungidzira kuti Federal Reserve, European Central Bank, Bank yeJapan neBank yeEngland vachawedzera mari yavo yemabhadharo nemari inokwana kuita $ 41 trillion kana zvese zvataurwa uye zvaitwa. Uye muongorori wemasheya Greg Mannarino wevatengesi Choice anoti:

Hatisati taona chero chinhu. Kuti Federal Reserve ipedze hurongwa hwayo [kuve yavo nyika], iyo yatiri pamoyo payo izvozvi, vari kuendesa mabhiriyoni emadhora kutenderera pasirese kune mamwe mabhanga epakati kuti vatenge zvinhu. —July 16, 2020; ysvage.com

Mune mamwe mazwi, hupfumi hwepasi rose huri kukurumidza kuiswa mune a mashoma emhuri ane simba emabhangi, Ndivanaani maFreemason.[8]cf. “Zana Remakore Reuranda: Nhoroondo yeFederal Reserve” naJames Corbett Funga nezvemashoko emuporofita Mika (izvi Mugovera wekutanga kuverenga kweMisa):

Vane nhamo vanofunga zvakaipa, vanoita zvisakarurama panhoo dzavo; mambakwedza [kureva. “Masikati machena”] vanozviita kana zvarara musimba ravo. Vanochiva minda, ndokuitorera; dzimba, uye dzinovatora; vanobiridzira muridzi weimba yake, murume wenhaka yake… (Mika 2: 1-2)

Iyo ichave nguva iyo kururama kunodzingwa, uye kusava nemhosva kuvengwa; umo vakaipa vachatora vakanaka sevavengi; hapana mutemo, kana kurongeka, kana kudzidziswa kwemauto hakuzochengetedzwa… zvinhu zvese zvichanyonganiswa nekusanganiswa pamwechete kupokana nekodzero, uye nemitemo yezvakasikwa. Saka ivhu richaparadzwa, sekunge kupamba kamwe chete. Kana izvi zvinhu zvikaitika saizvozvo, ipapo vakarurama nevateveri vezvokwadi vachazvitsaura kubva kune vakaipa, ndokutizira mukati solopes. —Lactantius, Baba veChechi, Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Zvichida iyi ndiyo nhamo inosiririsa yenguva ino patinoona mhirizhonga ichipisa zvivakwa, kupamba, kupaza zvifananidzo, kurwisa mapurisa, vachidana pachena kuti kutonga kwaMarxist kutonga: ivo vari kunyanya kupa simba kune mubhizimusi webhangi avo vari kuramba vachidana kupfura . Iko kusanzwisisika kwekuchinja uku hakuna kurasika pana Benedict XVI:

Kusashivirira kutsva kuri kupararira, zviri pachena… chinamato chisina kunaka chiri kuitwa muyero weudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. Iyo ipapo inoita senge rusununguko-nekuda kwechikonzero chete kuti iko kusunungurwa kubva kumamiriro apfuura. -Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Sezvandambonyora, hondo uye kupatsanurwa zvinobva mubhuku rekutamba reFreemasonry: kumutsa kusagadzikana kwepasi rose, kutsigira mativi ese ehondo, kukurudzira kupesana kwemarudzi uye kwevakadzi, kuputsa zvese pasi kuitira kuti pakupedzisira zvivake zvakare… Ordo ab chaos (odha kunze kwe mhirizhonga ”) isangano rakavanzika modus operandi. Thomas Jefferson akanyorera John Wayles Eppes Monticello:

[T] mweya wehondo uye wekupomerwa mhosva… kubva parondedzero yazvino yekuenderera kwechikwereti, yakanyorovesa nyika neropa, nekupwanya vagari vayo pasi pemitoro inogara ichiunganidzwa. —June 24, 1813; let.rug.nl

Ruzivo runoziva?

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo [kureva kuti, mari isingazivikanwe yezvemari] isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

 

CHEMAHARA CHECHINA CHEMAUNDA

Mumwe haakwanise kupedza kufungisisa uku pamashoko ekare aIsaya pasina kucherechedza chimwe chinhu chakakosha chiri kupararira neCommunism zvakare pasirese: zvematongerwo enyika. Semukuru paUN's Intergovernmental Panel paKushanduka Kwemamiriro ekunze (IPCC) akabvuma chaizvo:

… Munhu anofanira kuzvisunungura kubva mukunyepedzera kuti mutemo wezvemamiriro ekunze wepasi rose mutemo wezvemamiriro ekunze. Pane kudaro, mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze ndewemaitiro atinogovera zvakare of facto hupfumi hwenyika… —Ottmar Edenhofer, kumusika.com, Mbudzi 19, 2011

Uye zvekare,

Ino inguva yekutanga munhoroondo yevanhu kuti isu tiri kuzvimisikidza pachedu basa rekuita nemaune, mukati menguva yakatarwa, kuti tishandure modhi yekusimudzira hupfumi iyo yanga ichitonga kweinenge makore zana nemakumi mashanu- kubvira shanduko yemabhizimusi. --Chief Chief Climate Change mukuru weUnited Nations, Christine Figueres, Mbudzi 30, 2015; unric.org

Ingoteerera kune mumwe wevagadziri ve "nyika itsva" (ane chinangwa ndechekusimudzira chaizvo zvakaporofitwa naIsaya: "yakavhurika" miganhu yenyika):

Uku ndiko kunetsekana kwehupenyu hwangu. Kunyangwe denda risati rarova, ndakaona kuti taive mune revolutionary nguva apo izvo zvaisazogoneka kana kutombofungika munguva dzakajairika zvainge zvave kungoita chete, asi pamwe zvichidikanwa kwazvo. Zvino kwakauya Covid-19, iyo yakavhiringidza zvachose hupenyu hwevanhu uye yaida hunhu hwakasiyana. Icho chiitiko chisati chamboitika icho chingangodaro chisina kumboitika mukubatanidzwa uku. Uye zvinokanganisa kupona kwehupenyu hwedu ... tinofanirwa kutsvaga nzira yekushandira pamwe pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze uye neanova coronavirus. -George Soros, Chivabvu 13, 2020; Independent.co.uk.

Uyu ndiye mumwechete Soros pachena achibhadhara mari kune avo vane mhirizhonga vanopandukira, sekutaura kwakavanzika kweProjekti Veritas.[9]https://www.thegatewaypundit.com

Chokwadi, tiri kupinda izvo zvinonzi neUnited Nations-inotsigira World Economic Forum inodaidza iyo "Great Reset" uye "Chechina Shanduko Yemabhizimusi." Zvinoenderana newebsite yavo, iri…

… Shanduko yetekinoroji inochinja zvikuru mararamire edu, mashandiro, uye hukama hwedu. Muhukuru hwayo, kukura, uye kuomarara, shanduko yacho ichave isina kufanana nechero chinhu chakamboitika kuvanhu. Hatisati taziva kuti zvichaitika sei, asi chinhu chimwe chiri pachena: mhinduro kwazviri inofanirwa kuve yakabatanidzwa uye yakazara, inosanganisira vese vanobatana nezvematongerwo enyika, kubva kune veruzhinji nemasangano akazvimirira kusvika kuchikoro chevadzidzi nevemagariro. —January 14, 2016; paforum.org

Asi isu takabvunza kana kuvhotera izvi? Pano, chikamu chekupedzisira chechiporofita chaIsaya chiri kuuyawo zvinoshamisa pakubudirira; pamusoro "penyika yese… hapana akaridza bapiro, kana kushama muromo, kana kuridza mhere!" Kwete, shanduko iyi iri kuitika needu yakazara co-kushanda apo isu tese tinobatana ne "internet yezvinhu" -uye nekupa zvakavanzika zvedu nerusununguko panguva imwe chete. Ehe, zvinoshamisa kuti nekukurumidza sei nyika, imwe neumwe, dzakapfigira vanhu vadzo vane hutano kusvika pakuona kusungwa kwedzimba vasina kana kupokana. Sei pasina munhu akabvunza kuti matririyoni iwayo emahara cheki chehurumende achabhadharwa sei. Uye iko kunyarara kusinganzwisisike kubva kune vakuru vakuru veChechi pavakavhara maparishi pasina peep. Iyo rondedzero pamasocial media yakanyatso kudzorwa sezvo tech giants inopinda mune hyper-censorship mode. Kunyangwe mameya nemagavhuna vanga vakanyarara zvisinganzwisisike sezvo mhirizhonga inogara nekuparadza migwagwa yavo muzita rekurwisa "rusaruraganda." Uye pane kushora maitiro avo eMarxist, vazhinji vakabatana navo chinyararire kubva mukutya, kutya, kana kusaziva. Chokwadi, vanhu vari kuwedzera kutya "kurova bapiro" kana "kushama muromo" nekutya kurambidzwa, kunyadziswa, kana kutodzingwa basa. Isaya anoita sekunge akafanoona izvi mukururama kunoshamisa.

Asi saizvozvowo vane vanapapa vanoverengeka uye nhengo dzehutungamiriri. Kudzidza kweVatican nezveNew Age kunonzi "Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu”Ibasa rinokosha rechiporofita rinotsanangura zvakadzama nyevero zana zana rapfuura ravapapa vekare: ye" chiratidzo chepasi rose "- minus chiKristu - chakavakirwa pamubatanidzwa wezvakatipoteredza, tekinoroji, uye kutamba neDNA yehupenyu zvachose. 

Kusimbisa kwakadzama kwezvisikwa zvipenyu pa biocentrism kunoramba chiono chebhaibheri, umo vanhu vari pakati penyika… Yakanyanya mukurumbira mumitemo nedzidzo nhasi… mune dzidziso yepfungwa inotungamira marongero ehuwandu hwevanhu uye kuyedza mujinijini, iyo vanoita sevanoratidzira hope dzevanhu dzekuzvigadzira patsva. Vanhu vanotarisira sei kuita izvi? Nekutsanangura iyo genetic kodhi, kushandura iyo yechisikirwo mitezo yebonde, kuzvidza miganho yerufu. -Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 2.3.4.1 

Mune mamwe mazwi, iko shanduko inozoguma chaizvo nenzira iyo Isaya, St. John, Ishe Wedu naSt Paul vakati zvaizoita: mumunhu kuzviisa pachinzvimbo chaMwari.

… Iro zuva [Zuva raIshe] haringauyi, kunze kwekunge kumukira [chimurenga] kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo aziviswa, mwanakomana wekuparadzwa, anopikisa nekuzvikwidziridza kurwisa kwese kunonzi mwari kana chinhu namata, kuti agare mutembere yaMwari, achizvidana kuva Mwari. (2 VaTesaronika 3-4)

Asi huchava hutongo hupfupi. Ishe vachapwanya vakaipa, anodaro Isaya, uye kwenguva, pachava nenguva yerunyararo nekutonga.

Acharova ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye nemweya wemiromo yake achauraya wakaipa. Kururamisira richava bhanhire rakasunga chiuno chake. uye kutendeka bhanhire muhudyu make. Ipapo bere richava muenzi wegwayana… Mumazuva anouya, Gomo reimba yaJehovha richasimbiswa segomo refu-refu uye akasimudzwa pamusoro pezvikomo. Marudzi ose achamhanyira kwariri… Nekuti kurairira kuchabva Ziyoni, uye shoko raJehovha rinobva kuJerusarema. Iye achatonga pakati pendudzi, ndokutemera vanhu vazhinji mitemo. Vachapfura minondo yavo vachiiita mapadza nemapfumo avo muzvikokovonho; rumwe rudzi harungazosimudziri munondo kuno rumwe, kana kudzidzira zvehondo zvakare… nekuti nyika ichazara nekuziva Ishe semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 4-6, 2: 2-5, 11: 9)

Ah! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, seyakatangwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kuhutongi hwese hwekunze… “Anotyora misoro yevavengi vake,” kuti vese ziva "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kana Chikominizimu Chidzoka

Iyo Paganism Itsva

MaPope neNew World Order

Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze

Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Sei Iyo Era Yakarasika

Kutongwa kweVapenyu

Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Jesu Ari Kuuya!

Millenarianism-Izvo zvazviri uye zvaisiri

 

Tsigira shumiro yaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, Art. 47; cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
2 “… Tarira, Ishe vanounzira pamusoro pako mvura yemurwizi, yakasimba uye izere, kunyangwe mambo weAsiriya. Na mambo zvinoreva kuti Anopesana naKristu… ”-“ On Christ and the Antichrist ”, n. 57; newadvent.org
3 "Kuchave nerunyararo nenyika yedu… uye vachakomba Assur [Asiriya], uyo anopesana naKristu, mugoronga raNimrod." —Commentary pamusoro peApocalypse, ch. 7
4 "… Anopesana naKristu munhu mumwechete, kwete simba - kwete mweya wetsika, kana zvematongerwo enyika, kwete imba yeumambo, kana kuteedzana kwevatongi - yaive tsika yepasirese yeChechi yekutanga." —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1
5 Rev 13: 1
6 cf. Icho Chitsva Chihedheni-Chikamu III
7 Chikumi 5, 2020; misika.businessinsider.com
8 cf. “Zana Remakore Reuranda: Nhoroondo yeFederal Reserve” naJames Corbett
9 https://www.thegatewaypundit.com
Posted in HOME.