Inguva!

 

PANO kwave kushanduka munzvimbo yemweya vhiki rino rapfuura, uye zvakanzwikwa mumweya yevanhu vazhinji.

Vhiki rapfuura, izwi rakasimba rakauya kwandiri: 

Ndiri kusunganidza vaporofita vangu.

Ndakave nekuwanda kunoshamisa kwematsamba kubva kumativi ese eSvondo aine pfungwa yekuti, "ikozvino inguva yekutaura!

Panoita kunge paine tambo yakajairika ye "kurema" kana "mutoro" uri kutakurwa pakati pevaevhangeri nevaporofita vaMwari, uye ini ndinotora vamwe vazhinji. Iyo pfungwa yekufungidzira uye kushungurudzika, uye zvakadaro, simba remukati rekuchengetedza tariro muna Mwari.

Chokwadi! Ndiye simba redu, uye rudo netsitsi dzake zvinogara nekusingaperi! Ndinoshuvira kukukurudzira izvozvi kuti musatya kukwidza izwi rako mumweya werudo nechokwadi. Kristu anemi, uye Mweya waakakupa hausi wekutya, asi wa simba uye rudo uye kuzvidzora (2 Tim 1: 6-7).

Inguva yekuti isu tese timuke — uye nemapapu edu akabatanidzwa, tibatsire kuridza hwamanda dzekuyambira.  —Kubva kumuverengi ari pakati peCanada

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.