Inokurumidza Kuuya Zvino…

 

Sense iyo Ishe inoda kuti iyi inyorwezve nhasi… nekuti isu tiri kubhururuka wakanangana neZiso reDutu… Yakatanga kuburitswa Kukadzi 26, 2020. 

 

IT chinhu chimwe chete kunyora zvinhu zvandiinazvo pamusoro pemakore; ndeimwewo yekuvaona vachitanga kuitika.

Ndakaedza kuendesa meseji kune vaverengi vangu- kwete kuburikidza neangu mazwi per se- asi iyo yeMagisterium, Rugwaro uye izvo zvakavimbika "zvakazarurwa" zvakavanzika kubva kuna Kristu nevasande vake. Asi chiri pasi pezvose zvandanyora uye zvataurwa nezvazvo pano kana mukati bhuku rangu kana yapfuura webcast, vari pachedu "Mazwi" akauya kwandiri ayo, kutaura zvazviri, anotungamira zvinyorwa izvi. Dzimwe nguva anongova mazwi mashoma… dzimwe nguva, akawanda. Ndiyo mhodzi dzinozopedzisira dzaita maruva muzvinyorwa izvi.

Ini munguva pfupi yapfuura ndakaverenga rondedzero yekuti mazwi emukati nemwenje zvinouya sei kumurume wechiBenedictine akazvinyora mubhuku rinonzi Muna Sinu Jesu. Chekupedzisira, ini ndawana rondedzero yeangu ega ruzivo rwemukati, padhuze kune iyo tsamba:

Kunyangwe ini dzimwe nguva ndakambotambura nekusahadzika pamusoro pechokwadi cheicho chaiitika, director wangu wezvemweya mukati menguva yakawanda yenguva yakanyorwa pano akaona izvo zvaiitika se gratia gratis data. Ini ndinongogona kutaura kuti mazwi akauya nerunyararo, nekukurumidza, uye nesimba. Naizvozvi, handireve kuti mazwi aya aibva mukati mangu, asi, kubva pane zvandakaona sechinangwa asi kuvepo chaiko kwaIshe Wedu… [Pakutanga] Ishe vakabuditswa… Mashoko anouya nekuchimbidzika, asi anouya sezvinhu zvinoorora zvinoenderana. Ini handizive imwe nzira yekuzvitsanangura. - NaBenedictine Monk, MuSinu Jesu (Angelico Press). p. vi

Ndiri kugovera izvi izvozvi nekuti zvizhinji zvezvinhu zvakanyorwa pano zviri kutanga kuitika, zvimwe zvandiri kuda kugovana newe zvekare, asi muchirevo.

 

KANA NGUVA YAKAPFUPIKA

Ndinoyeuchidzwa nezvenguva yakati wandei makore akapfuura apo pandakabvunza Ishe, “Zvinokurumidza zvakadii zvinhu zvese izvi zvisati zvaitika?” Ndikambomira zvishoma, ndakanzwa mumoyo mangu kuti: “Munguva pfupi, sekufunga kwako munguva pfupi. ” Kwandiri, "munguva pfupi" iri mukati mehupenyu hwangu. Nekudaro, nemvumo yemukuru wangu wezvemweya, ini ndinogovana zvimwe zvezvakanyorwa zvakavanzika kubva mudhayari rangu kuti uwane kunzwisisa kwako uye kuratidza kwako: 

Nyamavhuvhu 24th, 2010: Taura mazwi, Mazwi angu, andakaisa pamoyo pako. Usazeze. Nguva ipfupi! … Shingirira kuva nemoyo mumwe, kuisa Humambo pekutanga pane zvese zvaunoita. Ndinotizve, usapedze imwe nguva.

Nyamavhuvhu 31st, 2010 (Mary): Asi ikozvino nguva yasvika yekuti mazwi evaporofita azadzikiswe, uye zvinhu zvese zvakaunzwa pasi pechitsitsinho cheMwanakomana wangu. Usanonoka pakutendeuka kwako pachako. Nyatsoteerera kuzwi reMumwe wangu, Mweya Mutsvene. Gara muMoyo wangu Wakachena, uye uchawana hutiziro muna Dutu. Ruramisiro zvino inodonha. Denga parizvino rinochema… uye vanakomana vevanhu vachaziva kusuwa pamusoro pekusuwa. Asi ini ndichave newe. Ndinovimbisa kukubata, uye saamai vakanaka, kukudzivirira pasi pekuvanda kwemapapiro angu. Zvese hazvina kurasikirwa, asi zvese zvinowanikwa chete kuburikidza neMuchinjikwa weMwanakomana wangu [kureva. Kuchema kweChechi chaiko]. Idai Jesu wangu anokudai mese nerudo runopisa. 

Gumiguru 4th, 2010: Nguva ipfupi, ndinokuudza. Muhupenyu hwako Maka, Shungu dzekusuwa dzichauya. Usatya asi gadzirira, nekuti hauzive zuva kana awa ichauya Mwanakomana wemunhu seMutongi akarurama.

Gumiguru 14th, 2010: Ino ndiyo nguva! Ino ndiyo nguva yemambure ekuzadzwa nekukweverwa mubharaki reChechi Yangu.

Gumiguru 20th, 2010: Saka yasara nguva ... nguva shoma kudaro. Kunyangwe iwe hauzove wakagadzirira, nekuti Zuva richauya sembavha. Asi ramba uchizadza mwenje wako, uye uchaona murima riri kuuya (ona Matt 25: 1-13, uye sei zvose mhandara dzakabatwa dzakatarisa, kunyangwe avo vaive "vakagadzirira").

Mbudzi 3rd, 2010: Nguva yasara shoma. Shanduko huru dziri kuuya pamusoro pechiso chenyika. Vanhu havana kugadzirira. Havana kuteerera yambiro dzangu. Vazhinji vachafa. Namata uye uvanyengeterere kuti vafire munyasha dzangu. Masimba ehuipi ari kufora ari kumberi. Vachakanda nyika yako mumhirizhonga. Isa mwoyo wako nemeso ako kwandiri, uye hapana chakaipa chingakuwira iwe nemhuri yako. Aya ndiwo mazuva erima, rima guru rakadai serisina kumboitika kubvira pandakateya nheyo dzenyika. Mwanakomana wangu ari kuuya sechiedza. Ndiani akagadzirira iyo Zvakazarurwa Hukuru hwake? Ndiani akagadzirira kunyangwe pakati pevanhu Vangu ku vanozviona pachavo muchiedza cheChokwadi?

Mbudzi 13th, 2010: Mwanakomana wangu, kuchema kuri mumoyo mako ingori donhwe rekusuwa kuri pamoyo paBaba vako. Kuti mushure mezvipo zvakawanda uye kuyedza kudzosa varume kwandiri, vakaramba nechisimba nyasha Dzangu. Denga rese rakagadzirirwa izvozvi. Ngirozi dzese dzakamira dzakagadzirira kurwa kukuru kwenguva yako. Nyora nezvazvo (Rev 12-13). Uri pachikumbaridzo charo, chingori maminetsi mashoma kubva. Ramba wakamuka ipapo. Rarama wakadzikama, usarara muzvivi, nekuti haungatombomuka. Teerera kushoko Rangu, randichataura kuburikidza newe, Changu chidiki chemuromo. Kurumidza. Usatambisa nguva, nekuti nguva chinhu chausina.

June 16th, 2011: Mwana wangu, mwana wangu, yasara nguva shomana! Mukana mudiki uripo wekuti vanhu vangu vagadzirise imba yavo. Kana ndauya, uchaita semoto unopfuta, uye vanhu havazove nenguva yekuita izvo zvavakaisa. Awa iri kuuya, sezvo awa rekugadzirira rasvika kumagumo. Chemai, vanhu vangu, nekuti Jehovha Mwari wenyu wagumburwa kwazvo uye wakakuvadzwa nekusazvibata kwenyu. Sembavha usiku ndichauya, uye ndichawana vana vangu vese vakarara here? Muka! Muka, ndinokuudza, nokuti hauzivi kuti nguva yekutongwa kwako yava pedyo sei. Ndinemi uye ndichagara ndinemi. Iwe uneni here?

Kurume 15, 2011: Mwanangu, shongedza mweya wako nekuda kwezviitiko zvinofanira kuitika. Usatya, nekuti kutya chiratidzo chekutenda kwakasimba uye rudo rusina kuchena. Asi, vimba nemoyo wese mune zvese zvandichaita pachiso chenyika. Ipapo chete, mu “kuzara kweusiku,” ndipo vanhu Vangu pavanokwanisa kuziva chiedza… (cf. 1Johani. 4:18)

Asi pamwe "izwi" rinonyanya pamoyo wangu panguva ino ndiro rakauya kwandiri paEvha yeGore Idzva ra2007, kurindira kwemutambo waAmai vaMwari. Ndakanzwa shungu dzakasimba dzekuda kuzvibvisa pamhemberero dzemhuri nditsvage kamuri risina chinhu yekunamatira. Ndakaerekana ndaziva huvepo hwaMai vedu uyezve aya mazwi akajeka mumoyo mangu:

Uyu ndiye Gore reKuburitswa...

Ini ndanga ndisinganzwisise chaizvo zvairehwa nemazwi iwayo kusvika mushure megore iro gore 

Kurumidza kwazvo izvozvi...

Mhedziso yaive yekuti zviitiko kutenderera pasirese zvaizoitika nekukurumidza zvikuru. Ini "ndaona" mumoyo mangu mirairo mitatu ichidonha, imwe kune imwe senge dominoes:

… Hupfumi, tevere magariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika.

Kubva pane izvi, zvaizomuka muchidimbu New World Order (ona Manyepo Anouya). Zvino, paMutambo weVatumwa vakuru, Michael, Gabriel, naRafael, aya mazwi akauya kwandiri:

Mwanakomana wangu, gadzirira miedzo inotanga iko zvino.

Iwo matsutso a2008, hupfumi akatanga kupinza. Mabhiriyoni emadhora akarasika husiku humwe. Dai zvaive zvisiri zvekudhindisa zvemari, mabhanga aiburitswa nekuvanza kurasikirwa kwavo, hupfumi hwese hunogona kunge hwadonha. Mune mamwe mazwi, isu tanga tiri yakweretwa nguva kubvira. Zvese izvozvi zvaita kunge imba yemakadhi. Tarisa kuti iyo coronavirus ndega ane yakazunungusa misika! Kunyangwe iyo cornonavirus yakakomba sekufunga kwevamwe, iyo mhinduro ndega zvinogona kuchinja nyika sekuziva kwedu…

 

ZVINOKWANISA KURWIRA ZVINO

Ndinotenda Mwari kuti Vakatipa tese makore angangoita gumi kubva zvataurwa mazwi kubva mudhayari rangu. Takapiwa nguva yekugadzirisa imba yedu yemweya. Ini ndinofunga, “Ko, Ishe wangu, ndingadai ndaitei kunze kwenyasha dzese dzegore rapfuura chete? Chii chandingaite dai pasina zvese zvinodikanwa zvekureurura, Zvekudyidzana, nekuyananisa? O Ishe, ndimi Tsitsi pachayo! Ndiwe Mwoyo Murefu pachako! ”

Asi ikozvino, hama nehanzvadzi, zvinoita sekunge iyo nguva yengoni iri kutanga ku kuchinja into the nguva yekutongwa yakafanotaurwa naSt. Faustina. Sezvandanga ndichinyora uye ndicharamba ndichikunyorerai, Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki, ivo nguva yekutongwa ichaguma nekuuya kwe Humambo hwekuda kwaMwari-Nguva yeRugare. Ndosaka Jesu anoonekwa saMambo:

Ndakaona Ishe Jesu, samambo mukukura kukuru, tichitarisa pasi redu nekuomarara kukuru; asi nekuda kwekurevererwa kwaAmai vake Akawedzera nguva yengoni dzake… [Jesu akati:] Rega vatadzi vakuru vavimbe neMercy Yangu… Nyora: ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yaSt.Faustina, n. 1261, 1146

Yakareba zvakadii izvi Shanduko Huru ndichatora, ini handizive. Asi zvine chokwadi chekuti tine makore mazhinji kuchiri kwekurwa, kuyedzwa, kucheneswa uye kukunda pamberi. Izvo hazviiti zvinoreva bhizinesi senguva dzose, zvakadaro. Muchokwadi, izvo zvatiri kutanga kuona ndezvekuti nguva iri pakati pekuti muoni apihwa meseji kune painenge ichizadzikiswa, ikozvino, mwedzi. Izvo hazviwanzo kumboitika kana isu tiri kubata ne "kwenguva yakareba" nyaya. Marwadzo ekubereka ari kuswedera pedyo pamwe chete uye zvakanyanya. Ndosaka ini nechikwata chakavimbika chemweya yakatendeka chiri kukurumidza kuisa pamwechete webhusaiti iyo ichakubatsira iwe kuti uwane nekuziva meseji dzinovimbika kubva Kudenga dzatiri kupihwa panguva ino kugadzirira nekutungamira Chechi murima riri kukura (ona Kuvhura Mwenje Mwenje).

Muenzaniso mumwe chete… Musi waNyamavhuvhu 18th wa2019, muoni weCosta Rican Luz de Maria, ane mameseji akapfuura akatenderwa nabhishopi wake, akaendesa meseji iri kuitika izvozvi. Inotaura nezve a “Hosha yekufema… zvipembenene zvinopinda zvese munzira yavo… uye gomo rinoputika Popocatepetl ichatanga kunatsa uku pasina kumisa kufamba kwevhu… ” Ndeapi mikana yekuti zvinhu zvitatu izvi zvaizoitika mairi ichi mwedzi wega? Popocatepetl yakaputika zvakare mazuva mashoma apfuura mufashoni inoshamisa (uye zvakare musi waMay 12, 2021; cf. volcano.cz). Izvozvi, pakati pezvimwe zvinhu, zvakatanga kunatswa (kureva kukurumidza cheni yezviitiko zvekuunza pasi nemabvi, netariro, mukutendeuka)? Ndinokurudzira kuti unzwisise meseji yese, inonzi yakabva kuna St pano.

Izvi zvese kutaura kuti kukanganiswa kwakafanotaurwa kunoratidzika kunge kuri kuuya imwe mushure meimwe izvozvi, kusanganisira zviitiko zvekupokana muChechi. Sekutaura kwakaita Jesu kumuoni weAmerica, Jennifer:

Vanhu vangu, nguva ino yenyonganiso ichawanda chete. Kana zviratidzo zvikatanga kubuda senge mota dzemabhokisi, ziva kuti iyo nyonganiso inongowanda nayo. Namata! Namatai vadikani vana. Munamato ndizvo zvinokuchengetedza iwe uye zvichakutendera iwe nyasha yekudzivirira chokwadi uye kutsungirira munguva dzino dzemiyedzo nekutambura. - Jesu kuna Jennifer, Mbudzi 3, 2005

Izvi zviitiko zvichauya kunge mabhokisi enhabvu mumatiraki uye zvichakwidimbura pasi rese. Makungwa haachadzikame uye makomo anomuka uye kupatsanurwa kuchawanda. —April 4, 2005

Kana, sekuita kwakaita Ishe kunditsanangurira rimwe zuva, "A Dutu Guru iri kuuya pamusoro penyika sechamupupuri. ” Kuswedera kwatinosvika kune iyo ziso reDutu, zviitiko zvinokurumidza zvakanyanya zvichauya, imwe mushure meimwe, semhepo inofamba nekukurumidza uye nekukurumidza. 

 

KUGADZIRA

Mumwe munhu akanyora manheru ano achibvunza kuti:

Iri kutanga izvozvi, necoronavirus uye nekuparara kwemusika? Chii chatinofanira kuita kugadzirira?

Makore akati apfuura apfuura, ndakashanyira Notre Dame muParis. Ndichiri kuyemura mafafitera egirazi akasarudzika akaita seruva muhedheni huru, sista achiperekedza wedu rwendo nechido akazendama pamusoro uye akatsanangura zvishoma nhoroondo. "Pakazivikanwa kuti maGerman aizo bhomba Paris," akazevezera, "vashandi vakatumirwa kuzobvisa aya mahwindo, ayo akazo chengetwa zvakadzika mumatumba epasi pevhu."

Anodiwa muverengi, tinogona kana rega kuteerera yambiro kubva Kudenga uye kunyepedzera kuti yedu budiriro yakaputsika zvichaenderera mberi sezvazviri… kana kugadzirira mwoyo yedu nguva yakaoma asi ine tariro iri mberi. Sezvo vaidzivirira mahwindo eName Dame nekuvatora pasi pevhu, saizvozvowo, Chechi inofanira kuenda "pasi pevhu" - ndiko kuti, tinofanirwa kugadzirira nguva idzi nekupinda mukati kati memoyo munogara Mwari. Uye ipapo, taurirana naye kazhinji, uMude, uye rega Iye atide. Nekuti kunze kwekunge takabatana zvakadzama kuna Mwari, murudo naye, tichimurega achishandura isu, tingave sei zvapupu zverudo rwake netsitsi kupasi? Muchokwadi, se chokwadi chinonyangarika kubva kumusoro kwehunhu zviri mukati memoyo yevakasara mavo umo chokwadi chiri kuchengetedzwa.[1]cf. Kenduru Inopfungaira Sokutaura kwakaita mumwe wevanyori vandinoda zvemweya,

Chinhu chimwe ndechechokwadi: kana tikasanamata, hapana munhu anozotida. Nyika haidi mweya isina chinhu nemoyo. —Fr. Tadeusz Dajczer, Chipo Chekutenda / Kubvunza Kutenda (Maoko aMaria Foundation)

Mune mamwe mazwi, kugadzirira nguva idzi hakusi kuzvichengetedza. Icho chaicho pamusoro pekuzvipira. Nekudaro, hushumiri uhu hwakagara huine hanya nazvo zvokunamata gadziriro: kugara mu "mamiriro enyasha" (kureva. enda kune Kureurura kazhinji); kushandisa nguva yakanaka zuva rimwe nerimwe mumunamato; kugamuchira Jesu muEucharist pese pazvinogoneka; kufungisisa Magwaro; kuzvitsaurira iwe nemhuri yako kuna Our Lady, St. Joseph, neMwoyo Unoyera; kuda, kuregerera, uye kuda kunyanya; uye pakupedzisira, mumwedzi mishoma yapfuura, ini ndatanga nemufaro mukuru kunyora pakunzwisisa nekugadzirira iyo rudo of Kugara mune Kuda kwaMwari, inova nhanho yekupedzisira yekugadzirira kweChechi mukuva iyo Mwenga waKristu. Mune mamwe mazwi, ichi hachisi "prepper" asi a yokuzvinatsa nzvimbo.

Izvo zvakati, kungwara kunoratidza kuti munhu ave nehumwe huwandu hwekugadzirira muviri mukati ani chiitiko. Ngatizvitarisei, zvese zviri kutanga kuita musango. Vanhu havazove nenguva yekugadzirira pane imwe nguva, asi vanongoita chete. Kune shamwari dzangu dzeAmerica, iyo Center for Disease Control (CDC) yakaburitsa chirevo ichi maererano nekupararira kwecoronavirus:
Ini ndinonzwisisa mamiriro ese aya angaratidzika seanorema uye kuti kukanganiswa nehupenyu hwezuva nezuva kunogona kunge kwakanyanya, asi izvi ndizvo zvinhu vanhu zvavanofanira kutanga kufunga nezvazvo izvozvi. —Dr. Nancy Messonnier, CDC's National Center yeKudzivirira uye Zvirwere Zvokufema; Kukadzi 25, 2020; foxnews.com
Ingori kungoziva kufunga kuve nemwedzi mishoma yechikafu, mvura, mishonga, nezvimwewo zvakachengetwa. Panguva imwecheteyo, isu tinofanirwa kunge takagadzirira kugovana zviwanikwa izvi nevamwe tichiziva kuti Ishe Wedu anokwanisa kutipa chero paanenge achida. Chikafu chiri nyore kuti Mwari atipe; kutenda? Kwete zvakanyanya. Ndicho chikonzero kugadzirira pamweya chiri chinangwa chedu.
 
 
Pinda MUAREKA!
 
Mukuvhara, ini ndoda kugovana yakasimba nyaya yechokwadi. Apo denda rakaburukira muRoma muzana ramakore rechitanhatu, mudungwe wakaumbwa naPapa Gregory kuti vanamate vachipesana nekufambira mberi kwayo. Mufananidzo weMukadzi wedu wakaiswa kumberi kwerwendo. Pakarepo, kwaya yengirozi yakatanga murwiyo rwekukudza kuMhandara Maria: iyo Regina Coeli ("Rumbidzai Mambokadzi Mutsvene"). Papa Gregory akatarisa kumusoro ndokutarisaop yeHadrian Mausoleum uye paive nengirozi achikwenya bakatwa rake. Kuonekwa kwacho kwakakonzera kufara kwepasirese, kunofungidzirwa kuti chiratidzo chekuti denda raizopera. Uye saka zvakaitika: pazuva rechitatu, hapana kana chiitiko chitsva chechirwere chakataurwa: ” Mukukudzwa kweichi chiitiko chechokwadi, guva rakatumidzwazve zita rekuti Castel Sant'Angelo uye chifananidzo chakaiswa pamusoro pacho chengirozi inokanda bakatwa rake.
 
Tsika yenyaya uye meseji kwatiri? Kwatanga kunaya. Inguva yekupinda muAreka kana usiri. Uye, kwatiri, iyo Areka ndiyo Isingaenzaniswi Mwoyo waMaria:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Mai vedu veFatima, chipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Her Little Rabble haizi yekuzvivharira muAreka vari vega, asi kukwevera mweya yakawanda sezvinobvira muTsitsi dzaMwari… zvisati zvanyanyisa.

Amai Vangu Areka yaNoa.—Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109. Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Panguva yaNoa, nguva pfupi mafashama asati aitika, avo avo Ishe vaaida kupona pakurangwa kwake kunotyisa vakapinda muareka. Mune idzi nguva dzako, ini ndiri kukoka vese vana vangu vandinoda kuti vapinde muAreka yeChipangano Chitsva iyo yandakakuvakirai muImwoyo Wangu Wakachena, kuti vabatsirwe neni kutakura mutoro weropa wekutongwa kukuru, kunotangira kuuya kwezuva zvaIshe. Usatarise kumwe kunhu. Pane zvirikuitika nhasi zvakaitika mumazuva emafashama, uye hapana ari kupa pfungwa kune zviri kuvamirira. Wese munhu akabatikana mukufunga kwavo vega, nezvezvido zvavo zvepanyika, zvemafaro uye zvekugutsa munzira dzese dzese, zvido zvavo zvakawandisa. Kunyangwe muChechi, vashoma sei variko vanozvinetsa nezano raamai uye rinosuwisa zvikuru! Iwe zvirinani, vadikanwa vangu, munofanira kunditeerera uye munditevere. Uyezve, kuburikidza newe, ini ndichakwanisa kusheedza munhu wese kuti apinde nekukurumidza sezvinobvira muAreka yeChipangano Chitsva uye cheruponeso, iyo Yangu Yakachena Mwoyo yawakagadzirira iwe, nekuda kweiyi nguva yekurohwa. Pano uchave murunyararo, uye uchakwanisa kuve zviratidzo zverunyararo rwangu uye nerunyararo rwaamai kuna vana vangu vese varombo. -Mai vedu kunaFr. Stefano Gobbi, n. 328 mu "Bhuku rebhuruu";  Imprimatur Bhishopi Donald W. Montrose, Archbishop Francesco Cuccarese

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Pamakomo anoputika uye kudengenyeka kwenyika: Kana Nyika Yodaidzira

Landslide

Saka, Chii chandinoita?

Kuenda kune Dutu

Zvakanonoka kwandiri here?

Saka, Ndeipi Inguva?

Nguva Yekuita Zvakakomba!

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kenduru Inopfungaira
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.