Jesu Ari Kuuya!

 

Kutanga kuburitswa Zvita 6th, 2019.

 

NDINODA kuzvitaura zvakajeka uye zvine ruzha uye neushingi sezvandinogona: Jesu ari kuuya! Wanga uchifunga here kuti Pope John Paul II aingoita nhetembo paakati:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! —ST. JOHANI PAURO II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Ungati here, kana ichi chiri chokwadi, zvinoumba a zvinoshamisa basa revarindi ava?

Ini handina kuzeza kuvabvunza kuti vaite sarudzo yakasimba yehupenyu nehupenyu uye kuvapa basa rakakura: kuva "varindiri vemangwanani" pakutanga kwemireniyumu nyowani.. —PAPA JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Ndine, nepese pandinogona napo, ndakaita sarudzo dzakakomba dzekutenda nehupenyu kuitira kuti ndipindure kufona uku, kwandakaitawo, apo pandakamira mumvura yekutyaira paWorld Youth Day muna 2002 pamberi paiye Musande mukuru. Ko iyo mvura uye makore ane dutu musi iwoyo aisafananidzira kuchema kwemutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort (uyo aizochinja mararamiro ehupenyu hwaJohn Paul II uye mupapa, ane chirevo chake Totus Tuus “Zvachose zvako”, semuna Maria zvachose kuti uve waKristu)?

Mirairo yako yehumwari yakaputswa, Vhangeri rako rakakandwa parutivi, nzizi dzezvakaipa dzakazadza pasi rese nekutakura kunyangwe varanda vako… Zvese zvinhu zvichasvika pamugumo wakafanana neSodhoma neGomora? Haumbofi wakaputsa kunyarara kwako? Ucharega izvi zvese nekusingaperi here? Ichokwadi here icho kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga? Ichokwadi here icho umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune imwe mweya, inodikanwa kwauri, chiratidzo cheiyo kuvandudzwa kweChechi munguva yemberi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Kwemakore angangoita gumi nemashanu, ndakazvipira kuzvinyorwa izvi pano, ndichivakira panheyo dzeMagwaro, Vanababa veKereke yekutanga, maPope, mashura nevoni, uyezve mabasa evadzidzi vezvitendero saFr. Joseph Iannuzzi, mushakabvu Fr. George Kosicki, Benedict XVI, John Paul II, nevamwe. Nheyo dzakasimba; iro meseji rinenge risingapokanwe, kunyanya sekusimbiswa ne "zviratidzo zvenguva" izvo zvazvinoita, zuva nezuva, sekuzivisa izvo Jesu Kristu ari kuuya.

Kwemakore, ini ndaidedera mumabhutsu angu, ndichifunga kuti zvimwe ndainyengera vaverengi vangu, ndichitya fungidziro, kutya kutya kuwira pamusoro peanonyengera mawere echiporofita. Asi nekufamba kwenguva, ndichitsigirwa nemutungamiriri wangu wezvemweya (uyo akagadza mumwe wevane njere uye chiporofita pfungwa muChechi kuti atarisire zvinyorwa zvangu kwenguva, Michael D. O'Brien), ndakatanga kuona kuti hapana chikonzero kufungidzira, kutora mhedziso mhedziso. Mwari anga achitaura nemumazana emakore zvakadzikama uye zvakajeka kuburikidza neMagisterium naMai Vedu, achigadzirira Chechi nguva huru ye "kuda kwake, kufa, uye kumuka" kwake kwaizoona kudzoka kwaJesu. Asi kwete munyama! Aihwa! Jesu vakatouya vari munyama. Ari kudzoka, panzvimbo, kuti asimbise Humambo Hwake pasi pano sezvazviri Kudenga. Seizvo shamwari yangu yepamwoyo Daniel O'Connor akataura zvakanaka, "Makore zviuru zviviri gare gare, munamato mukurusa hauzopindurwi!"

Humambo Hwako Huya, Kuda kwako kuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga. -Kubva kuPater Noster (Mat 6:10)

Zvinosekesa manamatiro atinoita izvi mazuva ese asi tisinga nyatso kufunga zvatiri kunamata! Kuuya kweHumambo hwaKristu kwakaenzana nekuda Kwake kuri kuitwa "Pasi sezvakunoitwa kudenga." Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti Jesu akauya, kwete chete kuzotiponesa, asi kuzo tsvenesa isu nekumisazve mumunhu izvo zvakarasika mubindu reEdeni: kubatana kwekuda kwaAdamu neKuda kwaMwari. Naizvozvi, handireve kungofananidzwa kwakakwana kwekuda kwaMwari kune kwaMwari. Asi, ndiyo Fusion kwekuda kwaMwari mune zvedu kuti paingova ne vasina chido vakasara.[1]Izvi hazvirevi kuti munhu haachazovipo kana kushanda. Asi, inotaura nezvekubatana kwezvido apo munhu anongoshanda chete neKuda kwaMwari zvekuti Inova hupenyu hwekuda kwemunhu. Jesu anotaura nezvemamiriro matsva aya ehutsvene se“single kuda.” Izwi rekuti "fusion" rinorehwa kuratidza chokwadi chezvido zviviri zvinobatana uye kushanda sechinhu chimwe, chakanyungudika sezviri mumoto werudo. Ukaisa matanda maviri ari kupisa pamwe chete uye marimi awo asangana, moto unobva kupi? Munhu haazivi nokuti murazvo “unonyunguduka” sokunge wava murazvo mumwe chete. Uye zvakadaro, matanda ese ari maviri anoramba achipisa zvivakwa zvawo. Nekudaro, kuenzanisa kunofanira kuenda mberi kutaura kuti irogi remunhu rinoramba rakabatidzwa uye panzvimbo pezvo rinotora murazvo wegiyo reKuda kwaMwari, rega. Saka kana vachipisa nemurazvo mumwe, chaizvo, Moto weKuda kwaMwari uchipfuta, pamwe, uye mukuda kwevanhu - zvese pasina kuparadza kuda kwevanhu kana rusununguko. Mumubatanidzwa we hypostatic wehumwari nehunhu hwaKristu, zvisungo zviviri zvinosara. Asi Jesu haapi hupenyu kukuda kwake kwemunhu. SezvaAkataura kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta: “Mukunda anodikanwa weKuda kwangu, tarisa mukati maNdiri, kuti Kuda kwangu Kwepamusoro haana kubvuma kana mweya mumwe chete wehupenyu kune kuda kweMunhu wangu; uye kunyange rakanga riri dzvene, handina kupiwa kunyange naro. Ini ndaifanira kuramba ndiri pasi pekumanikidzwa - kupfuura yekutsikirira - kweKuda kwaMwari, kusingagumi, kusingagumi, uko kwakaumba hupenyu hweumwe neumwe wekurova kwemoyo wangu, mazwi nezviito; uye munhu wangu mudiki achafa mukurova kwemoyo wese, mweya wekufema, chiito, izwi, nezvimwe. Asi Yakafa pachokwadi - Yakanzwa rufu, nekuti haina hupenyu. Ini ndaingova nechido changu chemunhu kuti ndirambe ndichifa, uye kunyangwe uku kwaive rukudzo rukuru kune Hunhu hwangu, chaive chikuru chezvishamiso: parufu rwese rwekuda kwangu kwemunhu, rwakatsiviwa neHupenyu hweKuda kwaMwari. "  [Vhoriyamu 16, Zvita 26, 1923]. Pakupedzisira, mu Prevenient Morning Offering zvichibva pane zvakanyorwa naLuisa, tinonamata tichiti: “Ndinozvisanganisa muKuda kwaMwari uye ndinoisa kukuda kwangu, ndinokudai uye ndinokutendai Mwari muKuda kwezvisikwa…” Nenzira iyi, Mwenga waKristu achava divineized zvizere mukufanana naKristu zvekuti anozove zvechokwadi Vasina mhosva…

… Kuti agomisikidza kereke iri mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa. (VaEfeso 5:27)

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zva 19: 7-8)

Uye nyasha idzi, hama nehanzvadzi, hadzisati dzambopihwa kuChechi kusvikira zvino. Icho chiri chipo iyo yakachengeterwa Mwari kunguva dzekupedzisira.

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -PAPA JOHN PAUL II, Kero kunaMadzibaba Rogationist, n. 6, www.haav.va

Kunenge kuri kutonga kwaKristu nevatsvene vake kunotaurwa nezvako munaZvakazarurwa 20 — a kumuka pamweya yezvakarasika muEdeni.

Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. (Zvak. 20: 4-5)

Uku kutonga hakuna chimwe chinhu kunze kweiyo Pentekosti Itsva vakaporofita navanapapa, iyo "nguva nyowani yematsutso" uye "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena" nekuti…

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

Pakupedzisira, Mukadzi Wedu achaona mukati mevana vake akakwana uye fungidzira achizviratidza sezvaanotora yake Fiat kuti uzo rarama muKuda kwaMwari sezvaakaita. Ichi ndicho chikonzero ichi ichinzi "Kukunda kweMoyo wake Wakachena" nekuti Humambo hwekuda kwaMwari hwaitonga mumweya wake. ikozvino tonga muChechi semhedzisiro yenhoroondo yeruponeso. Saka, akadaro Benedict, achinamatira kukunda uku…

… Zvinoreva zvakafanana nekunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari. -Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Uye Humambo hwaKristu hunowanikwa pasi pano muChechi yake, unova Mutumbi waKe unoshamisa.

Kereke "ndiko kutonga kwaKristu kuripo muchakavanzika…" Pakupera kwenguva, Humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwaro. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 763

Ndimo mune idzi "nguva dzekupedzisira" umo isu tiri kurarama umo Mukadzi Wedu naPapa vakazivisa kuuya kweZuva Rakamuka, Jesu Kristu, kuunza mambakwedza matsva munyika - Zuva raIshe, rinova kuzara. yeHumambo hwekuda kwaMwari. Kuuya kuitira kudzorera muMwenga waKristu izvo izvo Adhamu mutsva, Jesu, ari maAri.

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Kristu anotigonesa kurarama maari zvese izvo iye zvaakararama, uye iye anogara nazvo matiri. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 521

Nokudaro, the kuuya isu tinotaura pano hakusi iko kudzoka kwaJesu mukubwinya kumagumo epasi, asi Chechi "Isita Svondo" mushure me "Rakanaka Chishanu" iyo yaari kupfuura nayo.

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, anouya ari wepakati, achitenda kwaari nguva nenguva anovandudza kupindira Kwake munhoroondo. Ndinotenda kuti kusiyana kwaBernard inorova chaipo chaipo ... —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p.182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Iko kuzadzikiswa kwe "Baba Vedu" kwete mukati meChechi chete asi kumagumo epasi sekutaura kwaIshe Wedu kuti zvichaitika:

Iri vhangeri rehumambo richaparidzwa pasi rose souchapupu kumarudzi ose, uye ipapo kuguma kuchasvika. (Mateu 24:14)

Chechi yeKaturike, inova humambo hwaKristu pasi pano, yakagadzirirwa kupararira pakati pevanhu vese nemarudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Mune yangu akateedzana Iyo Paganism Itsva uye epilogue MaPope neNew World Order, Ini ndakatsanangura kuti Humambo hweAnti-kuda hwave kuguma sei munguva dzino. Ihwo humambo uhwo, pahunhu hwahwo, kupandukira kuda kwaMwari. Asi ikozvino, mumazuva asara eAdvent, ini ndoda kutendeukira kukuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari uko kuchapidigura husiku hwakareba hwaSatani pamusoro pevanhu. Iyi ndiyo "mambakwedza matsva" akaporofitwa naPius XII, Benedict XVI naJohn Paul II.

Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka. -POPE ST. JOHN PAUL II, General Audience, Gunyana 10, 2003

Uku ndiko "kudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu" zvakaporofitwa naSt. Pius X:

Kana yasvika, inozove iri nguva yakakomba, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoserwa kweHumambo hwaKristu, asi kurunyararo kwe… nyika. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Nekuti,

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Ino ndiyo "nguva yerunyararo", iyo Nguva yeRunyararo, "Zororo reSabata" rakafanotaurwa neMadzibaba eKereke Ekutanga uye rakadzokororwa naMukadzi Wedu umo Mwenga waKristu achasvika panhongonya yehutsvene hwake, akabatana mukati me mhando imwechete yemubatanidzwa sevatsvene kudenga, asi vasina chiratidzo chakakosha. 

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pano pasi, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Madzibaba, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, map. 342-343)

Ndihwo Humambo hwekuda kwaMwari, hunotonga “Pasi pano sezvazviri kudenga” nenzira yekushandura Chechi yakasara kuita Mwenga akanaka uye kusunungura zvisikwa kubva mukugomera kunorwadza kwayakamirira nemoyo wese "Kuratidzwa kwevana vaMwari." [2]Rom 8: 19

Ndihwo hutsvene husati hwave kuziva, uye hwandichazivisa, huchaisa chishongo chekupedzisira, chakanakisa uye chakajeka pakati pezvimwe zvitsvene, uye chichava korona uye kupedzisa kwehumwe hutsvene. -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Rev. Joseph Iannuzzi, peji. 118

Jesu Ari Kuuya, Ari kuuya! Haufunge here kuti unofanira gadzirira? Ndichaedza, nerubatsiro rwaMai Vedu, kuti ndikubatsirei mumazuva ari mberi kuti munzwisise nekugadzirira Chipo chikuru ichi…

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

Millenarianism - zvazviri, uye hazvisi

 

 

Ndinokutendai nekutsigira chipostori ichi!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Izvi hazvirevi kuti munhu haachazovipo kana kushanda. Asi, inotaura nezvekubatana kwezvido apo munhu anongoshanda chete neKuda kwaMwari zvekuti Inova hupenyu hwekuda kwemunhu. Jesu anotaura nezvemamiriro matsva aya ehutsvene se“single kuda.” Izwi rekuti "fusion" rinorehwa kuratidza chokwadi chezvido zviviri zvinobatana uye kushanda sechinhu chimwe, chakanyungudika sezviri mumoto werudo. Ukaisa matanda maviri ari kupisa pamwe chete uye marimi awo asangana, moto unobva kupi? Munhu haazivi nokuti murazvo “unonyunguduka” sokunge wava murazvo mumwe chete. Uye zvakadaro, matanda ese ari maviri anoramba achipisa zvivakwa zvawo. Nekudaro, kuenzanisa kunofanira kuenda mberi kutaura kuti irogi remunhu rinoramba rakabatidzwa uye panzvimbo pezvo rinotora murazvo wegiyo reKuda kwaMwari, rega. Saka kana vachipisa nemurazvo mumwe, chaizvo, Moto weKuda kwaMwari uchipfuta, pamwe, uye mukuda kwevanhu - zvese pasina kuparadza kuda kwevanhu kana rusununguko. Mumubatanidzwa we hypostatic wehumwari nehunhu hwaKristu, zvisungo zviviri zvinosara. Asi Jesu haapi hupenyu kukuda kwake kwemunhu. SezvaAkataura kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta: “Mukunda anodikanwa weKuda kwangu, tarisa mukati maNdiri, kuti Kuda kwangu Kwepamusoro haana kubvuma kana mweya mumwe chete wehupenyu kune kuda kweMunhu wangu; uye kunyange rakanga riri dzvene, handina kupiwa kunyange naro. Ini ndaifanira kuramba ndiri pasi pekumanikidzwa - kupfuura yekutsikirira - kweKuda kwaMwari, kusingagumi, kusingagumi, uko kwakaumba hupenyu hweumwe neumwe wekurova kwemoyo wangu, mazwi nezviito; uye munhu wangu mudiki achafa mukurova kwemoyo wese, mweya wekufema, chiito, izwi, nezvimwe. Asi Yakafa pachokwadi - Yakanzwa rufu, nekuti haina hupenyu. Ini ndaingova nechido changu chemunhu kuti ndirambe ndichifa, uye kunyangwe uku kwaive rukudzo rukuru kune Hunhu hwangu, chaive chikuru chezvishamiso: parufu rwese rwekuda kwangu kwemunhu, rwakatsiviwa neHupenyu hweKuda kwaMwari. "  [Vhoriyamu 16, Zvita 26, 1923]. Pakupedzisira, mu Prevenient Morning Offering zvichibva pane zvakanyorwa naLuisa, tinonamata tichiti: “Ndinozvisanganisa muKuda kwaMwari uye ndinoisa kukuda kwangu, ndinokudai uye ndinokutendai Mwari muKuda kwezvisikwa…”
2 Rom 8: 19
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE.