Jesu ndiye Chiitiko Chikuru

Inoparadza Chechi yeMweya Mutsvene waJesu, Gomo reTibidabo, Barcelona, ​​Spain

 

PANO pane shanduko dzakawanda kwazvo dziri kuitika munyika izvozvi zvekuti hazvigone kuenderana nazvo. Nekuda kweizvi "zviratidzo zvenguva," ndakatsaurira chikamu chewebsite ino kutaura apo neapo nezvezviitiko zvenguva yemberi izvo Denga ratitaurira kwatiri kunyanya kuburikidza naIshe Wedu naMai Vedu. Sei? Nekuti Ishe Wedu Pachezvake akataura nezvezvinhu zvichauya zvichauya kuitira kuti Chechi irege kubatwa. Muchokwadi, zvakawanda zvezvandakatanga kunyora makore gumi nematatu apfuura zviri kutanga kuitika mune chaiyo-nguva pamberi pedu. Uye kutaura chokwadi, pane kunyaradzwa kusinganzwisisike mune izvi nekuti Jesu akatofanotaura nguva idzi. 

VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye vacharatidza zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvekuti vanganyengere, dai zvaigoneka, kunyange nevasanangurwa. Tarirai, ndagara ndakuudzai. (Mat. 24: 24-26)

Dai Akanga asina, taizoshamisika kuti chii chiri kuitika pasi pano. Asi ndokusaka Jesu achitidanira “Rindai munyengetere kuti murege kuyedzwa,” kuwedzera, "Mweya unoda asi nyama haina simba." [1]Mako 14: 38 Kunzwisisa zviratidzo zvenguva zvakakosha kuti tizive mhando yehondo yatiri uye nekudaro tirege kurara. 

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! … Ndakakuudzai izvi kuti murege kutsauka… ”(Hosiya 4: 6; Johane 16: 1)

Panguva imwecheteyo, Jesu haana kumbofunga nezvezvinhu izvi. Saizvozvowo, kune njodzi yekuti mukutarisa maziso edu pane iri kure uye risina chokwadi kumusoro panzvimbo paJesu, tinogona kukurumidza kurasikirwa nezvakanyanya kukosha, chii chakanyanya kudikanwa, chii chakanyanya kukosha munguva iripo.

Marita paakakwazisa Jesu nenyaya yekuti Razaro akange ave nemazuva akafa, Akapindura achiti: "Mukoma wako achamuka." Asi Marita akapindura achiti: "Ndinoziva kuti achamuka pakumuka nezuva rekupedzisira." Jesu akati,

NDINI kumuka neupenyu; ani nani anotenda kwandiri, kunyange akafa, achararama; uye umwe neumwe unorarama uye unotenda kwandiri, haangatongofi nekusingaperi. Unotenda izvi here? (Johani 11:25)

Maziso aMartha aive akatarisa tariso yekumberi yenguva iyoyo panzvimbo pekuvapo kwaIshe. Nekuti ipapo ipapo uye ipapo, Musiki weChadenga, Munyori weUpenyu, Izwi Rakaita Nyama, Mambo wemadzimambo, Ishe wemadzishe uye Mukundi weRufu aive aripo. Uye Akamutsa Razaro ipapo ipapo. 

Saizvozvowo, panguva ino yekusava nechokwadi, nyonganiso, nerima zvakaburukira pamusoro penyika yedu, Jesu anoti kwauri neni: “NDINI Nguva Yorugare; Ndini Kukunda; Ndini Hutongi hweMweya Mutsvene, ipo pano, izvozvi… Unotenda kwandiri here? ”

Marita akapindura:

Hongu, Ishe. Ini ndave kutenda kuti ndimi Mesia, Mwanakomana waMwari, uya anouya panyika. (Johani 11:27)

Iwe unoona, chiitiko chikuru hachiuye - chatove pano! Jesu is chiitiko chikuru. Uye saka, chakanyanya kukosha panguva ino ndechekuti iwe neni tinotarisa maziso edu kuna Iye aripo “Mutungamiri nemukwanisi” yekutenda kwedu. [2]cf. Hei 12: 2 Chaizvoizvo, izvi zvinoreva kupa nemaune hupenyu hwako kwaAri; zvinoreva kutaura naye mumunamato, kutsvaga kumuziva muMagwaro, uye kumuda mune avo vakakukomberedza. Zvinoreva kutendeuka pazvivi izvi muhupenyu hwako zvinokuvadza hukama hwako naye uye kumisa kuuya kweHumambo hwake mumoyo mako. Zvese zvandataura kana kunyora muzvinyorwa zvinodarika 1400 pano zvinouya pazwi rimwe chete: Jesu. Kana ndataura nezveramangwana, ndezvekuti iwe ungatendeudzira maziso ako kuChino. Kana ndayambira nezve kuuya munyengeri, ndezvekuti iwe ungasangana nechokwadi. Kana ndataura nezve chitadzo, zvinoitirwa kuti muzive Muponesi. Chii chimwe chiripo?

Ndianiko wandinaye kudenga? Hakuna mumwe kunze kwako anondifadza panyika. Kunyange nyama yangu nomoyo wangu zvikakundikana, Mwari ndiye dombo remoyo wangu, ndiwo mugove wangu nekusingaperi. Asi avo vari kure nemi vanoparara; munoparadza avo vasina kutendeka kwamuri. Kana ndirini, kuva pedyo naMwari ndizvo zvakanaka, kuita Ishe Mwari utiziro hwangu. (Mapisarema 73: 25-28)

Chiitiko chikuru panguva ino hakusi kudengenyeka kwenyika, nzara, kana matambudziko; hakusi kusimuka kwechikara uye kudonha kwechiKristu kuMadokero; hausi kunyange kukunda kwakataurwa naMukadzi wedu. Asi Mwanakomana wake, Jesu. Pano. Zvino. Uye Anozvipa Mazuva ese kwatiri kwatiri zvese muIzwi raKe uye Yukaristia, kana pese panoungana vaviri kana vatatu, uye kunyangwe kwese uye pese paunodana zita Rake dzvene:

Kunamata "Jesu" ndiko kumukumbira uye kumudaidza mukati medu. Zita rake ndiro chete rine huvepo hwarinoratidza. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2666

Uyezve…

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: "Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga"(Mat. 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City; cf.Rwiyo rwekuda kwaMwari

Saka, musazvidya moyo kana kunetseka nezveramangwana, hama nehanzvadzi. Chiitiko Chikuru chatove pano. Anonzi Emmanuel: "Mwari anesu."[3]Matt 1: 24 Uye kana iwe ukatarisa maziso ako paari uye ukasavafuratira, unotoita chiratidzo chakakosha kwazvo chenguva dziri kumusoro kwemangwana.

Iwe unenge wave mambakwedza ezuva idzva, kana iwe uri ivo vatakuri veHupenyu, anova Kristu! —PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kuVechidiki Vechidiki veVaApostora, Lima Peru, Chivabvu 15, 1988; www.haav.va

 

Kutanga kuburitswa Kurume 13, 2017…

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Jesu

Jesu Ari Pano!

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Hukama hwehukama naJesu

Munamato unobva pamoyo

Sakaramende reMazuva Ano

 

 


ona
wemakeyoufirst.com

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mako 14: 38
2 cf. Hei 12: 2
3 Matt 1: 24
Posted in HOME, ZVIRATIDZO, KUNAMATA uye tagged , .

Comments dzakavharika.