Jesu… Murangarira?

 

JESU... unomurangarira?

Ndiri kuseka, hongu-asi zvishoma chete. Nekuti kangani isu patinonzwa edu mabhishopi, vapristi, uye vamwewo vanhuwo zvavo vachitaura nezvazvo Jesu? Kangani patinonyatsonzwa zita rake? Tinowanzoyeuchidzwa kangani nezvechinangwa chekuuya Kwake, uye nekudaro, basa reChechi yese, uye nekudaro zvatinodikanwa pachedu mhinduro?

Ndine urombo, asi zvirinani kuno kuWestern World - kwete kazhinji.  

Zvinoenderana nemutumwa waIshe, basa raKristu, uye nekudaro redu, rakaiswa muzita Rake:

Achabereka mwanakomana uye unofanira kumutumidza zita rokuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vake kubva kuzvitadzo zvavo. (Mateo 1:21)

Jesu haana kuuya kuzotanga sangano raizomuyeuchidza kuburikidza nemitambo yakashongedzwa, makereke makuru, uye tsika dzakachena. kuburikidza nemitambo yekungoita, kunaka, uye kugunun'una kwechimiro chiripo. Kwete, Jesu "akaunganidza" iyo "kereke" (iro izwi rechiGiriki "ἐκκλησία" kana ecclesia zvinoreva "gungano") kuitira kuti chive chishandiso cheruponeso kuburikidza ne kuparidza kweEvhangeri uye manejimendi yeiyo sakaramende. Rubhabhatidzo iko iko chaiko-iko kushanda kwemvura iyo yakabuda ichibva padivi raKristu; iyo Eucharist uye Reurura iko iko chaiko-iko kushanda kweRopa raKristu iro rinotinatsa kubva kuzvivi. ChiKristu, uye nekudaro chiKaturike, zvese ndezvekuponesa vanhu kubva kuzvivi izvo zvinoparadza rugare nekubatana uye zvinotiparadzanisa naMwari. Kuti isu tinoda kumisa makereke makuru anoshamisa, kuruka zvipfeko zvegoridhe, nekuisa marble pasi chiratidzo chekuda kwedu Mwari uye kuratidzwa kweChakavanzika, hongu; asi hazvina kukosha kana kukosha kuchinangwa chedu. 

Misa yakapihwa isu ku kuwedzera simba rinoponesa uye kuvepo kweChibairo chake paMuchinjikwa yekuponeswa kwenyika-kwete kuti tiite kuti tinzwe zvakanaka isu pachedu nekutora awa rese vhiki rega rega nekudonhedza madhora mashoma mundiro yekuunganidza. Tinouya kuMisa, kana kuti tinofanirwa, kuti tinzwe Kristu achiti "hongu" kwatiri zvakare (kuburikidza nekuratidzwazve kwerudo irwo paMuchinjikwa) kuitira kuti isu, zvakare, tigoti "hongu" kwaari. Hongu kune chii? Kune chipo chepachena cheupenyu husingaperi kuburikidza kutenda maAri. Uye nekudaro, "hongu" mukuparadzira "Nhau Dzakanaka" dzeichi chipo kune nyika. 

Hongu, Chechi haisi kuzivikanwa nhasi, muchidimbu, nekuda kwezvivi uye zvinonyadzisa zviri kubata misoro yenhau. Asi pamwe kupfuura zvese nekuti haachaparidzi Jesu Kristu!

Hakuna evhangeri yechokwadi kana zita, dzidziso, hupenyu, zvipikirwa, humambo uye chakavanzika chaJesu weNazareta, Mwanakomana waMwari, zvisina kuziviswa. —PAPA PAURO VI, Evangelii Nuntiandi,n. 22; v Vatican.va 

Kunyangwe Pope Francis, ane upapa hwapinda mune makakatanwa mazhinji, akataura zvakajeka:

… Chiziviso chekutanga chinofanira kuramba chichirira pamusoro: “Jesu Kristu anokuda; akapa hupenyu hwake kukununura; uye zvino ari kugara padivi pako mazuva ese kuti akujekese, akusimbise uye akusunungure. ” -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 164

Asi isu takarasa rondedzero. Tatyora nyaya yerudo! Isu tinotozivawo here kuti nei Chechi iripo ??

[Chechi] iripo kuitira kuti uvhange ... —PAPA PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, N. 14

Makatorike mazhinji haatozivi kuti izwi rekuti “evhangeri” rinorevei. Uye mabhishopi, avo vanodaro, kazhinji vanotya kubvumidza avo vakadaidzwa kuevhangeri kushandisa zvipo zvavo. Nekudaro, Izwi raMwari rinoramba rakavanzwa, rakavharirwa, kana risina kuvigwa pasi pebhasikoro redengu. Chiedza chaKristu hachionekwi zvakajeka… uye izvi zvinokanganisa nyika yese. 

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari. Kwete chero mwari, asi Mwari akataura paSinai; kuna Mwari iye uyo chiso chake chatinoziva murudo runopfuurira "kusvika kumagumo" (cf. Jn 13: 1) - muna Jesu Kristu, akaroverwa nekumuka. Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 12, 2009; v Vatican.va

MaKaturike mazhinji nhasi akatsamwira nyonganiso yedzidziso iri kupararira; kutsamwa pamusoro pekunyadzisa uye kuvharidzira; vakatsamwa kuti Papa, vanonzwa, haasi kuita basa rake. Zvakanaka, zvese izvi zvinhu zvakakosha, hongu. Asi isu takatsamwa here kuti Jesu Kristu haasi kuparidzwa? Isu takatsamwiswa kuti mweya haisi kunzwa Evhangeri? Takatsamwiswa here kuti vamwe havasi kusangana naJesu mukati medu uye kuburikidza nesu? Muchidimbu, wakatsamwiswa here kuti Jesu haasi kudiwa… kana kugumbuka kuti chengetedzo yawanga uinayo mubhokisi reKaturike rakatsvinda uye rakatsvinda rave kuzununguswa kunge muonde wemuti?

Kudedera Kwakakura ari pano uye ari kuuya. Nekuti isu takakanganwa moyo wekutumwa kwedu: kuita kuti Jesu Kristu adiwe uye azivikanwe, uye nekudaro, kukwevera zvisikwa zvese mumoyo weUtatu Hutsvene. Basa redu ndere kuunza vamwe muhukama chaihwo uye hwehukama naJesu Kristu, Ishe neMuponesi - hukama hunoporesa, hunonunura, uye hunoshandura isu kuita chisikwa chitsva. Izvi ndizvo zvinoreva “evhangeri itsva”. 

Sezvo iwe uchinyatso kuziva kuti haisi nyaya yekungopfuudza dzidziso, asi yemusangano wega uye wakadzama neMuponesi.   -POPE JOHN PAUL II, Kutuma Mhuri, Neo-Catechumenal Way. 1991.

Dzimwe nguva kunyangwe vaKaturike vakarasikirwa kana vasina kumbowana mukana wekusangana naKristu pachezvake: kwete Kristu sa'paradigm 'chete kana' kukosha ', asi saIshe mupenyu,' nzira, nechokwadi, neupenyu '. —PAPA JOHANI PAURO II, L'Osservatore Romano (Chirungu Chinyorwa cheVictoria Newspaper), Kurume 24, 1993, peji 3.

Kutendeuka kunoreva kugamuchira, nesarudzo yako pachako, hutongi hunoponesa hwaKristu uye kuva mudzidzi wake.  —ST. JOHANI PAURO II, Encyclical Tsamba: Basa reMununuri (1990) 46

Uye Papa Benedict anowedzera kuti:

... isu tinogona kuva zvapupu chete kana isu tichiziva Kristu kutanga, uye kwete chete kuburikidza nevamwe-kubva kuhupenyu hwedu, kubva mukusangana kwedu naKristu. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Ndira 20, 2010, Zenit

Kune izvi, iyo "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria" iyo yakavimbiswa paFatima, uye iri kuzadzikiswa sezvatinotaura, haisi nezveMhandara Maria, per se. Kukunda kuri pamusoro pebasa raMaria mukuita Jesu musimboti wepasi zvakare uye mukubereka kwake ose muviri unoshamisa (ona Zva 12: 1-2). Mune zvakazarurwa zvakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann, Jesu Pachezvake anotsanangura kuti "Mukadzi" muBhuku raZvakazarurwa, Amai vedu, achabatsira sei kuunza nyika yakavandudzwa.

Ishe Jesu vakaita hurukuro yakadzika kwazvo neni. Akandikumbira kuti ndiendese mameseji kuna bhishopi. (Waive Kurume 27, 1963, uye ndakazviita.) Akataura neni kwenguva yakareba nezvenguva yenyasha uye neMweya weRudo zvakada kufanana nePentekosti yekutanga, kuzadza nyika nesimba rayo. Icho chichava chishamiso chikuru chinokwezva kutariswa kwevanhu vese. Zvese izvo ndiko kubviswa kweiyo kushanda kwenyasha yeMhandara Yakaropafadzwa Murazvo weRudo. Pasi rakafukidzwa nerima nekuda kwekushayikwa kwekutenda mumweya wevanhu uye nekudaro uchasangana nekukasira kukuru. Kutevera izvo, vanhu vachatenda. Iyi jolt, nesimba rekutenda, ichagadzira nyika nyowani. Kubudikidza neMurazvo weRudo rweMhandara Yakaropafadzwa, kutenda kuchadzika midzi mumweya, uye kumeso kwepasi kuchavandudzwa, nekuti "hapana chinhu chakadai chakaitika kubvira Shoko razova Nyama. ” Kuvandudzwa kwepasi, kunyangwe kuzere nekutambudzika, kunouya nesimba rekureverera kweMhandara Yakaropafadzwa. -Iko Kwayedza yeRudo rweMwoyo isina Kufa yaMariya: Chinyorwa cheMweya (Kindle Edition, Nzvimbo. 2898-2899); yakatenderwa muna 2009 naCardinal Péter Erdö Cardinal, Primate naArchbishop. Cherekedza: Papa Francis akapa rake reApostora Ropafadzo paMurazvo weRudo rweMweya Wakachena weMaria Movement munaJune 19, 2013

Asi heino poindi: kumwe kunhu mumadhiari eElizabeth, Mukadzi Wedu anotsanangura kuti iwo Murazvo weRudo unopfuta mumoyo make “NdiJesu Kristu pachake.”[1]Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput Izvo zvese nezvaJesu. Takanganwa izvozvo. Asi Denga rave kuda kutiyeuchidza nenzira yekuti hapana chakadai chichava nacho “Zvakaitika kubva Shoko razova Nyama.” 

Saka, zvirokwazvo, Jesu ndiye Chiitiko Chikuru. Hazvisi zvekuti nyika iuye kuzopfugama pamberi peChechi yeKaturike nekutsvoda mhete yePontiff isu tichidzorera lace neLatin. Asi, 

… Kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame, eari kudenga nepanyika nepasi penyika, uye rurimi rwoga rureurure kuti Jesu Kristu ndiIshe, kuti Mwari Baba vakudzwe. (VaF 2: 10-11)

Kana zuva iro rasvika, uye richiuya, vanhu vanongoerekana vatendeukira kune zvese zvavakapihwa naJesu kuburikidza Chechi yeKaturike: Evhangeri, masakaramende, uye rudo rwakadaro pasina izvo zvese zvakafa uye zvinotonhora. Ipapo, uye chete ipapo, ndipo Chechi inozove imba yechokwadi yepasi rose: kana iye amene akapfeka kuzvininipisa, kupenya, uye rudo rweMwanakomana. 

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Ah! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, seyakatangwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kuhutongi hwese hwekunze… “Anotyora misoro yevavengi vake,” kuti vese ziva "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese", n. 14, 6-7

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.