Jesu “Ngano”

jesusthorn2naJongsung Kim

 

A chiratidzo muchivako cheState Capitol muIllinois, USA, chakaratidzwa pamberi pechiratidziro cheKisimusi, verenga:

Panguva yenguva yechando, rega chikonzero chikunde. Hakuna vamwari, hakuna madhimoni, hakuna ngirozi, hakuna denga kana gehena. Kune chete nyika yedu yepanyama. Chitendero ingori ngano nekutenda mashura kunoomesa moyo nekuisa pfungwa muuranda. -nydailynews.com, Zvita 23, 2009

Dzimwe pfungwa dzinofambira mberi dzinoda kuti titende kuti rondedzero yeKisimusi ingoriwo nyaya. Kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu, kukwira Kwake Kudenga, uye kuuya kwake kwechipiri kwekupedzisira ingori ngano. Kuti Chechi inzvimbo yemunhu yakavakwa nevarume kuisa pfungwa dzevanhu vasina simba, uye kumisikidza maitiro ezvitendero zvinodzora nekunyima vanhu rusununguko rwechokwadi.

Iti saka, nekuda kwekukakavadzana, kuti munyori wechiratidzo ichi akarurama. Kuti Kristu manyepo, chiKatorike ingano, uye tariro yechiKristu ingano. Zvino rega nditaure izvi…

Ini ndaizokurumidza kutevera Jesu “Ngano”… kupfuura ini mwari wezera rino "kujekeswa": iyo ego.

Ini ndaizokurumidza kutevera dzidziso "dzekunyepedzera" dzechitendero changu chenyika dzakandisunungura… kupfuura zvandingaite "chikonzero" chepfungwa dzemazuva ano dzinoisa munhu muhana yehana yanetseka.

Ini ndaizokurumidza kutevera “mweya mutete” wekutenda kwangu nezvivimbiso zve "ngano" zvadzoreredza tariro yangu nekupodza mweya wangu… kupfuura dzidziso dzinotonhora, dzisina maturo dzevapristi vakuru vasingatendi kuti kuna Mwari dzinoba mufaro nekuomesa moyo.

Ini ndaizokurumidza kuteerera mukushandira kwese “kunyepera” kweMirairo, kwakaunza runyararo uye kujekesa pfungwa dzangu… kupfuura hunhu hwehukama uye kuchinja kwe "chokwadi", chinokanganisa nekupokana.

Ini ndaizokurumidza kupa zvese Ndiri wako, uye ndinogamuchira kuropafadzwa kwehurombo mumakwara aIshe wangu “wekufungidzira”… kupfuura kutengesa mweya wangu kuruponeso rwepamusoro-soro uye kukoka kutukwa kwekusagadzikana uye kukara.

Ini ndaizokurumidza kutevera wangu "phony" papa nevapristi, vanoyera murume nerudo rwake uye nekuzvipira… kupfuura masutu uye zvisungo zvinoyera munhu nekupa kwake hupfumi uye kabhoni tsoka.

Ini ndaikurumidza kumbundira simba re "prank" iri, iro rakashandura tsika dzese kuita nyika dzakabudirira kubudikidza nemutemo werudo… kupfuura chepfu yenyika itsva inodzvinyirira, chiokomuhomwe, nekutyisidzira nyika kuti dzifambirane.

Ini ndaizokurumidza kunyorerwa zita anokoshesa zvinyoronyoro, ane hutsinye, uye gandanga… pane kuramba zita riri pamusoro pemazita ese.

Iyo "yakavhenekerwa" inopa mubhedha wakapfava wetekinoroji, asi ini ndoda kuti ndirare paMuchinjikwa wakaoma weruponeso. Vanopa zvinonyaradza marwadzo uye zvinodhaka, asi ini ndinofarira minzwa nezvipikiri zvekutsveneswa. Ivo vanopa rationalizations uye dzidziso, asi ini ndinosarudza humbowo hwaMwari mune zvese zvakasikwa… kunyangwe zvikaita kuseka nekupfira mate. Ini ndaizokurumidza kudeura ropa rangu, rega rega rekupedzisira, nekuda kwe "hunyengeri" hwave kundida kusvika pakufa, kupfuura "chaiko" chavanopa, chinozvida kusvika pakufa. Nekuti ndakafamba nzira yakapamhamha uye yakapusa yekuzvida-kwavo kwavanotevera-iyo nzira iyo yakapwanya moyo, yakaparadza mhuri, uye yakapwanya mweya. Ini ndaizokurumidza kufamba munzira nhete yekuda kwaBaba, kunyangwe ikatungamira kune "pasina," sezvavanotaura.

Nekuti kunyangwe izvozvi, mune ino "Kutenda kwengano," "Munhu wengano," "Ishe wengano," Ini zvirokwazvo kurarama. Ndakanga ndakarasika, asi zvino ndawanikwa… uye ini ndingasva ndafa pane kuti ndirasike zvakare kuutatu zvakare hwakagadzirwa nemufananidzo wavo: "mwari wekufunga," "ishe wemafungiro", uye "muchinda wepanyika."

Hongu, ini ndaizokurumidza kutevera Jesu "ngano."

 

Kutanga kuburitswa Zvita 27th, 2009. 

 

 

Ndatenda zvikuru nerutsigiro rwako
yehushumiri hwakazara uhu.

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MHINDURO.