Jesu, Muvaki Akangwara

 

Pandinoramba ndichiverenga "chikara" chaZvakazarurwa 13, zvimwe zvinhu zvinonakidza zviri kubuda izvo zvandinoshuvira kunamata nekufungisisa nezvazvo ndisati ndazvinyora. Panguva ino, ndiri kugamuchira tsamba dzekunetseka zvakare pamusoro pekukamukana kuri kukura muChechi pamusoro Amoris Laetitia, iyo yaPapa ichangopfuura yeApostora Kurudziro. Panguva ino, ndinoda kudhinda izvi zvakakosha, kuti tirege kukanganwa…

 

SAINT John Paul II akambonyora kuti:

… Ramangwana renyika rinomira mungozi kunze kwekunge vanhu vakangwara vari kuuya. -Familiaris Consortio, kwete. 8

Tinofanira kunamatira huchenjeri munguva dzino, kunyanya kana Chechi iri kurwiswa kubva kumativi ese. Muhupenyu hwangu, handina kumboona kusahadzika kwakadai, kutya, uye kuchengetedzwa kubva kuvaKaturike maererano nezveramangwana reChechi, uye kunyanya, Baba Vatsvene. Kwete muchikamu chidiki nekuda kwekumwe kuzarurirwa kwakazarurwa kwakavanzika, asiwo dzimwe nguva kune mamwe mazwi asina kukwana kana emabara kubva kuna Papa pachake. Saka nekudaro, havasi vashoma vanoramba vachitenda kuti Papa Francis vari "kuzoparadza" Chechi- uye kutaura pamusoro pake kuri kuramba kuchinyanyisa. Uye saka zvekare zvakare, ndisingatarise maziso kune ari kukura mapato muChechi, yangu yepamusoro nomwe zvikonzero nei mazhinji ekutya uku asina hwaro…

 

I. Jesu muvaki “akachenjera”

Jesu akati haana kuita chinhu oga, asi chete izvo izvo Baba vakamudzidzisa. [1]cf. Johani 8:28 Nekudaro, Iye akati kuvaApostora:

Ani naani anoteerera mashoko angu aya uye achiaita, achafanana nemurume akachenjera uyo akavaka imba yake paruware. (Mat. 7:24)

Baba vakaraira Jesu kuti avake Chechi, uye nekudaro, semuvaki akachenjera, achitora zano raKe, Akarivaka padombo ".

Uye saka ndinoti kwauri, ndiwe Petro, uye pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye magedhi enyika yepasi haangaikunde. (Mat. 16:18)

St. Jerome, mushanduri mukuru webhaibheri kubva kwaari iro bhaibheri remazuva ano rakatorwa, akati:

Ini handitevere mutungamiriri asi Kristu uye ndinobatana mukudyidzana pasina mumwe kunze kwekuropafadzwa kwako, ndiko kuti, nechigaro chaPeter. Ndinoziva kuti iri ndiro dombo rakavakirwa Chechi. —St. Jerome, AD 396, Tsamba 15:2

Saka chindiudza saka, Jesu muvaki akangwara kana benzi anovaka pajecha? Ndokunge, dombo rakavakirwa Chechi richadonhera mukati yose kutsauka pakutenda, kana kuti kunomira pakanangana nedutu chero ripi zvaro, kunyangwe paine kusasimba kwega uye kutadza kwemurume anobata chinzvimbo chaPeter? Ko makore 2000 emakore dzimwe nguva asingazungunuke nhoroondo anokuudza iwe?

Mumashoko emuporofita akangwara ndinoziva: "Chinonyanya kukosha ndechekuti: gara na" Sachigaro "uye" maKiyi ", zvisinei nemurume anovabata, angave musande mukuru kana akakanganisa zvakanyanya munzira yake yekufudza."

Gara padombo.

 

II. Kusakundika kunofanirwa kunge kusingakanganise

Kristu akachenjera zvakadii? Eya, Aiziva kuti Peter aive asina kusimba, kunyangwe akazivisa kutenda kwake. Saka kuvakwa kweChechi, ipapo, pakupedzisira kunotsamira kwete pamunhu asi pana Kristu. "I ichavaka my Chechi, ”Jesu akadaro.

Chokwadi chekuti ndiPetro anonzi “dombo” hachikonzerwe nekubudirira kwake kana chero chinhu chakasarudzika muhunhu hwake; ingori a nomen officii, rine zita rinodoma, kwete basa rinoitwa, asi hushumiro hwakapihwa, sarudzo yeumwari uye kutumwa uko kusina munhu anokodzera chete nekuda kwehunhu hwake - wekutanga kunaSimoni wese, uyo, kana tichizotonga nemaonero ake hunhu, chaingova chinhu kunze kwedombo. —PAPA BENEDICT XIV, kubva Zvinoita Volk Gottes, p. 80ff

Asi Jesu aigona sei kuisa varume vanotadza nekutonga uye kuchengetedza chokwadi chisinga tsvete chaifanira kupfuudzwa, kwete chete mazana, asi zviuru zvemakore mune ramangwana? Nekuzadza Chechi nerunako rwe infallibility.

The Katekisimu rinoti:

Mutumbi wese wevakatendeka… haukwanise kukanganisa muzvinhu zvekutenda. Hunhu uhu hunoratidzwa mukukoshesa kunoshamisa kwekutenda (pfungwa fidei) kune vanhu vese, apo, kubva kumabhishopi kusvika kwekupedzisira kwevakatendeka, vanoratidza kubvumirana kwepasirese munyaya dzekutenda nehunhu. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 92

Asi Pope Francis vanotsanangura kuti iyi "pfungwa" yevakatendeka 'haifanire kuvhiringidzwa neichoicho chezvemagariro evanhu vazhinji.'

Uyu mubvunzo werudzi rwe 'mweya wemweya', uyo unotibvumidza isu 'kufunga neChechi' uye nekunzwisisa izvo zviri zvinowirirana nekutenda kwevapositori uye mweya weVhangeri. -PAPA FRANCIS, Kero kunhengo dzeInternational Theological Commission, Zvita 9. 2013, Katurike Herald

Kusakundikana ndiko nyasha yeMweya Mutsvene uchidiridza bundu rekuzarurirwa kwaMwari kwakapihwa VaApostora, kunodaidzwa kuti "dhipoziti yekutenda", kuti ikure nekuvimbika uye ikure kusvika kumagumo enguva se vasina kutumbuka kwechokwadi. Uku kubatana kwechokwadi kunodaidzwa Tsika Tsvene inosanganisira ese maruva kubva pabukira (uye ane chekuita nekutenda nehunhu), uye zvakare isingakundike.

Uku kusakanganisa kunotambanuka kusvika padanho rekuzarurirwa kwaMwari; inotambanudzirawo kune izvo zvese zvinhu zvedzidziso, kusanganisira hunhu, pasina izvo chokwadi chinoponesa cherutendo chisingagoni kuchengetedzwa, kutsanangurwa, kana kucherechedzwa. -CCC, kwete. 2035

Iyo poindi ndeiyi: kana panguva ipi zvayo mukati memakore 2000 apfuura nyasha dzekusakanganisa dzaizovhiringidzwa napapa ane hutsinye, saka kubva panguva iyoyo "chokwadi chinoponesa" chekutenda kwedu chaizoisa pangozi yekurasikirwa nemafungu ekuzviisa pasi. Kusakundika kunofanirwa kunge kusingakanganise Kana Papa, anodzidziswa neCatechism ari iyezvisingaperi uye chinoonekwa sosi uye hwaro hwekubatana ", [2]CCC, kwete. 882 taifanira kuchinja chokwadi cheKutenda kwedu kuburikidza nekuzivisa kwepamutemo kubva pachigaro chaPeter (ex cathedra), ipapo chivakwa chose chaizodonha. Naizvozvo, Papa, uyo "anonakidzwa nekusakundikana uku nekuda kwehofisi yake" [3]CCC, N. 891 zvine chekuita nenyaya dzekutenda nehunhu, zvinofanirwa kugara sekutaura kwaKristu kuti aive: a dombo, kana Chechi inogona kuramba isingakundike… uye hapana, kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, anogona kuziva zvechokwadi "chokwadi chinoponesa cherutendo."

Asi sei Pope, munhuwo zvake, kuti arambe akatendeka mune izvi?

 

III. Munamato waJesu unoshanda

Hakuna papa, kunyangwe akaora sei pachezvake, akagona kushandura dzidziso dzisingakanganisi dzeKutenda kwedu kweKatorike mukati memamireniyoni maviri. Nekuti kwete chete Jesu anovaka-anovaka, asi Iye ndewedu Mupirisita Mukuru pamberi paBaba. Uye paakapa Peter basa rekuti "fudza makwai angu," Iye akati:

Ndanyengeterera kuti rutendo rwako rurege kupera. uye kana wadzoka, simbisa hama dzako. (Ruka 22:32)

Minamato yaJesu pamberi paBaba ine simba here? Baba vanopindura minamato yaJesu here? Jesu anonamata akabatana naBaba here kana zvinopesana nekuda kwavo?

Peter nevateveri vake vanokwanisa kutisimbisa, kwete hazvo nekuti vane madhiri edzidziso, asi nekuti Jesu akavanamatira kuti kutenda kwavo kurege kupera kuti vadaro “Simbisa” hama dzavo.

 

IV. Hapana chiporofita chemuBhaibheri chekuti "Peter" achapandukira Chechi

Kunyangwe paine chokwadi chekuti St. Paul akagovana mu "dhipoziti yekutenda" nekuzarurirwa kwakananga kubva kuna Jesu, akaendesa izvo zvaakatambira kuna Peter kana "Kefasi" (kubva muchiAramaiki, zvinoreva kuti "dombo").

Ndakaenda kuJerusarema kunotaura naKefasi ndikagara naye kwamazuva gumi namashanu.

Zvino mamwe makore gumi nemana gare gare, akasangana zvakare naKefasi nevamwe vaapositori kuti ave nechokwadi chekuti zvaaiparidza zvaienderana ne "tsika" [4]cf. 2 VaT. 2:25 ivo vakanga vagamuchira kuitira kuti iye "Anogona kunge asiri kumhanya, kana kumhanya, pasina." [5]cf. VaG. 2:2

Zvino, chimwe chezvakazarurwa zvakagamuchirwa naPauro chaive nenguva dzekupedzisira. Uye anenge munhu wese panguva iyoyo aitarisira kuti "mazuva ekupedzisira" aizoitika muchizvarwa chavo. Asi hapana panonyorwa naPaul paanoti Peter, waanodaidza kuti "mbiru" muChechi, [6]cf. VaG. 2:9 anozova "muporofita wenhema" sekusimbiswa kwe "zvakavanzika zvakavanzika" nguva pfupi yadarika. [7]iya ya "Maria Divine Mercy", ane meseji dzakashorwa nabhishopi wake Uye zvakadaro, Pauro akapihwa zviratidziro zvakajeka zveAnopesana naKristu uye nehunyengeri hwaizouya uhwo Mwari hwaizobvumidza kutonga avo "vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa". [8]2 Thess 2: 11-12 Zvinotaurwa naPaul nezveAntikristu ndizvo:

… Munoziva chiri kumutadzisa izvozvi kuti aratidzwe munguva yake. Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chatova nebasa; chete iye zvino anozvidzora achazviita kusvikira abuda munzira. (2 VaTesaronika 2: 6-7)

Ndatotaura nezvedudziro dzakasiyana dzekuti ndiani kana kuti chii "chinodzivisa" ichi. [9]cf. Kubvisa Anodzora Nepo vamwe veMadzibaba Kereke vachizviona sehushe hweRoma, ini ndave kutanga kushamisika zvakanyanya uye zvakanyanya kana isiri iyo Baba Vatsvene iye pachake. Papa Benedict XVI akapa iyi nzwisiso ine simba nemutsara uyu:

Abrahama, baba vekutenda, ndiye nekutenda kwake dombo rinodzora nyonganiso, mafashama emvura ekutanga ekuparadza, nekudaro anotsigira zvisikwa. Simoni, wekutanga kupupura kuti Jesu ndiye Kristu… zvino anova kuburikidza nekutenda kwake kwaAbrahama, kunoitwa kutsva muna Kristu, dombo rinomiririra mafungu asina kuchena ekusatenda nekuparadzwa kwawo kwevanhu. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Adrian Walker, Tr., Peji. 55-56

Izvi zvinogona zvakare kutsanangura kuti nei St. Paul akafukidzwa nemaune paakataura nezve mudzvinyiriri, achiramba kutumidza kuti ndiani. Zvichida kwaive kuchengetedza Peter kubva pakuva akanangwa chaiko nevavengi veChechi. Pamwe yakaramba yakafukidzwa mukati memazana emakore nekuda kwezvikonzero zvakafanana, kusvikira zvino… Kana paine, humbowo hwaPauro hunoratidza kutendeka kwake nekudyidzana naPeter - kwete kumutya. 

 

V. Fatima, uye papa wekufira

Sezvineiwo, Sr. Lucia, mune zvaakaratidzwa kuFatima, akaona kuti "Baba Vatsvene vane zvakawanda zvekutambura":

… Baba Vatsvene vakapfuura nemuguta guru hafu matongo uye hafu kudedera nedanho rekumira, vakarwadziwa nemarwadzo nekusuwa, vakanamatira mweya yezvitunha zvaakasangana nazvo munzira; asvika pamusoro pegomo, pamabvi ake pazasi peMuchinjikwa muhombe akaurayiwa neboka remasoja akamupfura mabara nemiseve, uye nenzira imwecheteyo vakafa mumwe mushure meumwe vamwe maBhishopi, Vapristi, varume nevakadzi Vanonamata, uye vanhu vakasiyana siyana vezvikamu zvakasiyana uye zvinzvimbo. -Meseji kuFatima, v Vatican.va

Ichi chiporofita chavepo akabvumidzwa neRoma. Izvi zvinonzwika saPapa ari kutengesa Chechi here, kana kuisa hupenyu hwake nekuda kwayo? Zvinonzwikawo semupapa uyo akafanana ne "restrainer" uyo, kana "abviswa", anoteverwa nemafungu evatendi uye kusateerera mutemo.

 

VI. Papa Francis haasi "anopesana napapa"

Anopesana-papa, nedudziro, papa akatora chigaro chaPeter kungave nechisimba kana nesarudzo isiriyo. Izvo zvakasimbiswazve neazvino "zvakazarurwa zvakavanzika", izvo zvakawana kunokatyamadza kunoshamisa pakati pevamwe vevakatendeka, kuti Papa Francis ndiye papa wenhema uye "muporofita wenhema" mubhuku raZvakazarurwa.

Papa wangu anodikanwa Benedict XVI ndiye Pope wechokwadi wekupedzisira pano pasi… Papa uyu [Francis] anogona kusarudzwa nenhengo dziri mukati meChechi yeKatorike asi achave Muporofita wenhema. -kubva kuna "Maria Divine Mercy", Kubvumbi 12, 2012, ane mameseji kwaari bhishopi akazivisa kusava 'nemvumo yechechi' uye kuti 'mazhinji acho ari kupesana nedzidziso yeKaturike.' Akataura kuti 'Aya mameseji haafanire kusimudzirwa kana kushandiswa mukati memasangano eChechi yeKaturike.'

Kunze kwenyengeri yekupokana nepapa, chiporofita chinofungidzirwa ndechekusadzidza kwedzidziso. Kana ari papa anoshanda, akabata "kiyi dzeumambo," uye Kristu haazozvipokanidza. Mukutuka kwakasimba kune avo vari kutevera nzira iyi yekufunga, Papa Benedict akati:

Iko hakuna zvachose kusahadzika maererano nezvechokwadi chekurega kwangu basa kubva kuhushumiri hwePetrine. Mamiriro chete ehusimbe hwekurega kwangu ndeye rusununguko ruzere rwechisarudzo changu. Fungidziro maererano nekushanda kwayo ndeyenhando… [Rangu] basa rekupedzisira uye rekupedzisira [ndere] kutsigira [Papa Francis] kuva mupapa nemunamato. —Papa EMERITUS BENEDICT XVI Vatican City, Kukadzi 26, 2014; Zenit.org

Dai paive nemurume pasi pano aizoziva kana Pope Francis ari papa anoshanda kana kwete, angave ari Benedict akapedza makumi emakore ehupenyu hwake achirwisa kutsauka kwakakomba Kereke.

 

VII. Jesu ndiye Admiral weShipu Yake

Papa anogona kunge ari mutungamiriri weBarque yaPeter, asi Jesu ndiye anotungamira Chikepe ichi.

… Kuri naIshe uye kuburikidza nenyasha dzaIshe kuti [Peter] ndiye dombo rakamira paari Chechi. —PAPA BENEDICT XIV, kubva Zvinoita Volk Gottes, p. 80ff

Jesu haasi muvaki akangwara anongofamba achienda. Iye achiri kuvaka, uye achaenderera kusvika kumagumo epasi. Uye Jesu haatenderi chero munhu kuti aparadze Chechi Yake- icho chivimbiso chake- kunyangwe chichigona kudzikiswa muhuwandu uye pachimiro. Kunyangwe tichifanira kusangana ne "Peter naPaul nguva" apo papa anoda kugadziriswa sehama sekuraira kwakaita Pauro kuna Peter,[10]cf. VaG. 2: 11-14 chikamu chekutungamira kusingakanganisi kweMweya Mutsvene. 

Chechi haisati yaitwa rwendo rwake. Kuguma kwenyika hakusi padyo, asi kuguma kwezera. Pachine chikamu chekupedzisira, Kukunda kukuru kwaMai vedu neChechi kuchiri kuuya. Uye ndiJesu, neMweya Mutsvene, uyo anotungamira nekutungamira uye nekuchengetedza Kereke Yake. Nekuti, shure kwezvose, isu tiri Mwenga wake. Ndeupi mwenga asiri anodzivirira zvachose, kutora, uye kuda chose neMwenga wake? Saka anovaka…

Mwari haadi imba inovakwa nevanhu, asi kutendeka kushoko rake, kuchirongwa chake. NdiMwari pachavo vanovaka imba, asi kubva pamatombo mapenyu akanamwa neMweya wake. —POPA FRANCIS, Kuisirwa Homily, Kurume 19, 2013

...nehungwaru.

Kristu ndiye musimboti, kwete mutsivi waPetro. Kristu ndiye chinongedzo chiri pamoyo peChechi, pasina Iye, Peter neChechi hazvingavipo. -POPA FRANCIS, Kurume 16, musangano nevatori venhau

Ngatinamatei kuti Baba Vatsvene varambe vakatsiga mumashoko avakazivisa pakupera kweSinodi yekutanga paMhuri:

Papa, muchirevo chechinyorwa ichi, haasi iye ishe mukuru asi mutariri mukuru - "muranda wevaranda vaMwari"; iyo guarantor yekuteerera uye kuenderana kweChechi kune kuda kwaMwari, kune Evhangeri yaKristu, uye kune Tsika yeChechi, kuisa parutivi chishuwo chega chega, zvisinei nekuve - nekuda kwaKristu pachaKe - "mukuru Mufundisi uye Mudzidzisi wevose vakatendeka" uye kunyangwe achifarira "hukuru, huzere, nekukurumidza, uye simba revanhu vese muChechi". —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News AgencyGumiguru 18th, 2014

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 9, 2014.

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

“Bhuku rine simba”

 

TREE3bkstk3Dd

MUTI

by
Denise Mallett

 

Kudana Denise Mallett munyori anoshamisa ane chipo chinhu chisiri pasi! Muti inokwezva uye yakanyorwa zvakanaka. Ndinoramba ndichizvibvunza kuti, "Mumwe munhu angagona sei kunyora chimwe chinhu chakadai?" Asingatauri.
—Ken Yasinski, Mutauri weKaturike, munyori & muvambi weFacetoFace Ministries

Kubva pazwi rekutanga kusvika kune rekupedzisira ndakatorwa moyo, ndakamiswa pakati pekutya uye kushamisika. Sei mumwe mudiki kudaro kunyora mitsara yakaoma kunzwisisa, mavara akaomarara, kutaurirana kwakamanikidza? Wechidiki aigona sei kugona hunyanzvi hwekunyora, kwete nehunyanzvi chete, asi nekudzika kwekunzwa? Aigona sei kubata madingindira akadzika zvine hungwaru pasina kana kadiki kekuparidza? Ndichiri kutya. Zviripachena ruoko rwaMwari rwuri mune ichi chipo. Sezvo zvaakakupa nyasha dzose kusvika ikozvino, ngaarambe achikutungamira munzira yaakakusarudzira kubva nekusingaperi.
-Janet Klasson, munyori we Iyo Pelianito Chinyorwa Blog

Muti ibasa rakasarudzika rekufungidzira kubva kune wechidiki, ane chipo munyori, akazadzwa nemafungidziro echiKristu achitarisa pakurwira pakati pechiedza nerima.
Bhishopi mukuru Don Bolen, Archdiocese weRegina, Saskatchewan

Raira KOPI YAKO NZUVA! 

 
ONA: Kutakura kwemahara pane ese maodha kupfuura $ 75. Tenga 2, tora 1 Mahara!

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 8:28
2 CCC, kwete. 882
3 CCC, N. 891
4 cf. 2 VaT. 2:25
5 cf. VaG. 2:2
6 cf. VaG. 2:9
7 iya ya "Maria Divine Mercy", ane meseji dzakashorwa nabhishopi wake
8 2 Thess 2: 11-12
9 cf. Kubvisa Anodzora
10 cf. VaG. 2: 11-14
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.

Comments dzakavharika.