Rwendo rwekuenda kuNyika Yakapikirwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 18th, 2017
Chishanu cheSvondo regumi nemapfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE Yese Testamente Yekare mhando yekufananidzira yeChechi yeTestamente Itsva. Zvakafukunurwa munzvimbo yepanyama yeVanhu vaMwari "mufananidzo" wezvaizoitwa naMwari pamweya mukati mavo. Nekudaro, mumutambo, nyaya, kukunda, kukundikana, uye nzendo dzevaIsraeri, zvakavanzwa mumvuri wezviri, uye zvichauya kuChechi yaKristu… 

Iyi mimvuri yezvinhu zvichauya; chokwadi ndechaKristu. (VaKorose 2:17)

Funga nezvemimba isina kuchena yaMariya sekutanga kwedenga idzva nenyika itsva. Makanga muri muvhu rakaorera iroro ndimo makanambwa Kristu, Adhama Mutsva. Funga nezvemakore makumi matatu okutanga ehupenyu Hwake segadziriro yenguva yaaizosunungura vanhu Vake. Izvi zvakafanofananidzirwa muna Noa, kuna Josefa, kuna Abrahama, kusvika kuna Mosesi—marudzi ose aKristu. Sezvo Mosesi akapatsanura Gungwa Dzvuku uye, pakupedzisira, akanunura vanhu vake kubva muuranda hwaFarao, saizvozvowo, mwoyo waKristu wakatsemurwa nepfumo, achinunura vanhu vake pasimba rechivi naSatani. 

Asi kununurwa kwavaIsraeri muEgipita kwakanga kuri mavambo bedzi. Vakatungamirirwa mugwenga umo Mwari aizovachenesa kwemakore makumi mana, achivagadzirira kupinda muNyika Yakapikirwa. Imomo mugwenga, Mwari aizoratidza kwavari mwoyo yavo yakaoma achivadyisa manna, nokupedza nyota yavo mumvura dzedombo. Saizvozvovo, Muchinjikwa chaingova chiitiko chekutanga chekuregererwa kwevanhu. Mwari zvino vaizotungamirira vanhu Vake, Chechi, nemunzira refu yemurenje yekucheneswa, achivadyisa neMuviri Wake Unokosha neRopa, kusvikira vasvika “kuNyika Yakapikirwa”. Asi chii chiri iyi “Nyika Yakapikirwa” yeTestamente Itsva? Tinogona kuedzwa kuti titi “Kudenga”. Asi icho ichokwadi muchidimbu…

Sekutsanangura kwandakaita mu Chirongwa cheMakorechirongwa cherudzikinuro ndechekuunza mumwoyo yevanhu vaMwari “Nyika Yakapikirwa” umo tsinhirano yapakuvamba yechisiko inodzorerwa. Asi sezvo vaIsraeri vakanga vasina kusava nemiedzo, muedzo, uye nhamo muNyika Yakapikirwa, uyewo “nguva yorugare” iyo Mwari ari kutungamirira Chechi kwairi haizovi isina mugariro iwoyo wokusava nesimba kwomunhu, rusununguko rwokuzvisarudzira, uye rushuvo. inguva isingaperi yemamiriro emunhu kubva pakudonha kwaAdamu wekutanga. Kunyange zvazvo John Paul II aigara achitaura nezve“mambakwedza”, “nguva itsva yechirimo” uye “Pentekosta itsva” kuvanhu, haanawo kuita chinhu chitsva. chiuru chemakore, sokunge kuti Nguva inouya yoRugare yaizova kuitika kweParadhiso chaiyo pasi pano. 

Hupenyu hwevanhu huchaenderera mberi, vanhu vacharamba vachidzidza nezvekubudirira uye kukundikana, nguva dzekubwinya uye nhanho dzekuora, uye Kristu Ishe wedu anogara, kusvika kumagumo enguva, ave iye ega tsime reruponeso. —POPE JOHN PAUL II, National Conference of Bishops, Ndira 29th, 1996;www.haav.va 

Zvakadaro, se Dzidziso dzeChechi yeKaturike iti, isu hatisi vasina…

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati ... Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Inopisa Oates & Washbourne, p. 1140

Mukuverenga kwokutanga kwanhasi, Joshua anorondedzera kuzadzika kwezvikomborero zveNyika Yakapikirwa. 

Ndikakupai nyika yamusina kurima, namaguta amusina kuvaka, kuti mugaremo; wakadya minda yemizambiringa neminda yemiorivhi yausina kusima.

Izvi zvakafanana ne "hutsvene hunokunda" uhwo Mwari vakachengetera Mwenga wake kuti azvigadzirire ...

... kereke mune kubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ive tsvene uye isina gwapa… (Eph 5:27)

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zva 19: 7-8)

Jesu paakabvunzwa nevaFarisi muEvhangeri yanhasi kuti nei Mosesi akabvumira kurambana, akapindura:

Nokuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu Mozisi akakubvumirai kuramba vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. 

Jesu akapfuurira, ipapoka, kusimbisazve icho Mwari aigaroronga kubvira pakutanga: kuti murume nomukadzi varambe vakabatana nokutendeka kusvikira rufu rwavaparadzanisa. Pano tinoona zvakare kufanofananidzira kubatana kwaKristu neChechi Yake:

Hamuna kuzviverenga here kubva pakutanga Musiki akavaita murume nomukadzi akati, Nokuda kwaizvozvi, murume achasiya baba namai vake uye asanganiswe nomukadzi wake, uye vaviri ava vachava nyama imwe? (Vhangeri ranhasi)

Mwari, neimwe nzira, vakafuratira hupombwe nekunamata zvidhori kweMuviri waKristu makore 2000 apfuura nekuda kwekuoma kwemoyo yedu. Ndinoti, “kuregeredzwa” mupfungwa yokuti Akashivirira Mwenga ane gwapa. Asi zvino, Jehovha anoti, “Hapachina. Ndinozvishuvira Mwenga akachena uye akatendeka anondida nemwoyo wake wose, nemweya wake wose, uye nesimba rake rose.” Uye nokudaro, tasvika kumagumo enguva ino, nekutanga kweinotevera, apo patinotanga “kuyambuka chikumbaridzo chetariro”…chikumbaridzo icho Chikomba chichatakura Mwenga wake muNguva yeRunyararo. Nokudaro, kuburikidza nokucheneswa, kutambudzwa…nezwi rimwe chete, Muchinjikwa…Kereke inofanira kupfuudza pachayo kuti ive Mwenga yainofanira kuva. Jesu akatsanangura kufambira mberi kweChechi uku mumazana emakore, kureva. "renje", kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta. 

Kune rimwe boka revanhu aratidza nzira yekuenda kumuzinda wake; kuboka rechipiri akanongedzera musuwo; kune wechitatu aratidza masitepisi; kusvikira kuimba yechina dzimba dzokutanga; uye kuboka rekupedzisira akavhura makamuri ese… —Jesu kuna Luisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922, Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 23-24

Vongai Jehovha wamadzishe… akatungamirira vanhu vake murenje… akarova madzimambo makuru…, akaita nyika yavo ive nhaka, nokuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi… (Pisarema ranhasi)

Naizvozvo, hama dzangu, regai ndiende pazvinhu zvenguva ino. Rega kuchengetedzeka (kwenhema) kwaunobatirira, uye ubatisise wega kuna Jesu Kristu, Chikomba chako. Zvinoita sekuti tave padanho reshanduko iyi kuenda kuNguva yeRunyararo, uye nekudaro, padanho rekucheneswa kwakakosha kuti Chechi ipinde mumatanho ekupedzisira Kuuya Kwekupedzisira kwaKristu pakupera kwenguva. 

Zvakare, ndinodzokorora: Tarisa kuMabvazuva sezvatakamirira kuuya kwaJesu kuvandudza Mwenga wake. 

Ruramisiro nerunyararo ngazvimbundikire pakupera kwemireniyamu yechipiri zvinotigadzirira kwekuuya kwaKristu mukubwinya. —PAPA JOHN PAUL II, Homily, Edmonton Airport, Gunyana 17, 1984;www.haav.va

Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.—Mai vedu veFatima, Mharidzo yeFatima, www.haav.va

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yenyika, chechipiri kune icho Kumuka kuvakafa. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, Gumiguru 9, 1994; Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9, 1993); peji 35

Kunze kwekuchema kwekuchema kwekusuwa, kubva pakadzika chaipo pemoyo unoshungurudza yevanhu vakadzvinyirirwa nenyika panomuka aura yetariro. Kune iyo inogara ichiwedzera huwandu hwemweya unokudzwa panouya pfungwa, kuda, rinoramba richijeka uye richisimba, kugadzira zvepasi rino, kupesana kwenyika, kutanga kweiyo nyowani nguva yekuvandudza kukuru, kurongwazve kuzere kwenyika. -POPE PIUS XII, Christmas Radio Mharidzo, 1944

So, chikomborero chakafanotaurwa pasina mubvunzo chinoreva nguva yeHumambo Hwake... Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi…—St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

 


Unodiwa.

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE, ALL.