Kutongwa kweVapenyu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 15th, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nemaviri evhiki munguva yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo St. Albert Mukuru

Zvinyorwa zvemitambo pano

“AKATENDEKA UYE IYE CHOKWADI”

 

YOSE zuva, zuva rinobuda, mwaka unofambira mberi, vana vanozvarwa, uye vamwe vanopfuura. Zviri nyore kukanganwa kuti isu tiri kurarama mune inoshamisa, ine simba nyaya, epic yechokwadi ngano iri kuitika nguva nenguva. Nyika irikumhanyira kumagumo ayo: kutongwa kwendudzi. Kuna Mwari nengirozi nevasande, nyaya iyi inogara iripo; inobata rudo rwavo uye inosimudzira kutarisira kutsvene kuzuva iro iro basa raJesu Kristu richagumiswa.

Mugumo wenhoroondo yeruponeso ndiyo yatinodaidza kuti ”Zuva raIshe."Sekureva kweMadzibaba Ekutanga eChechi, harisi zuva rezuva remaawa makumi maviri nemana asi" chiuru chemakore "nguva St. John akafanoona munaZvakazarurwa 24 zvaizotevera kufa kwaAntikristu -" chikara. "

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Chinangwa che "Zuva raIshe”Ine zvakawanda-siyana. Kunyanya, ndiko kuzadzikisa chiitiko cheRuregerero chakatangira paMuchinjikwa waKristu.

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Izvo Jesu zvaanoshuvira kuunza mukupedzisa ndiko "kuteerera kwekutenda" muChechi Yake, izvo zvinonyanya kuita dzosera mumunhu chipo chekugara muKuda kwaMwari iyo Adhama naEvha yainakidzwa muBindu reEdeni pamberi pokuwa.

Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Asi kuitira izvi nyasha dzakadzorerwa kuti izadziswe zvizere, Satani anofanira kusungwa, uye avo vanotevera nekunamata chikara, vanotongwa uye chaiyo yakadzimwa kubva pachiso chenyika. Fungidzira nyika kupi kugara uchipomedzerwa dhiabhori kunonyaradzwa; uko kudziya vaenda; uko machinda enyika anodzvinyirira vanhu zvanyangarika; uko vanochenura mhirizhonga, kuchiva, uye mbayo abviswa…. ichi ndicho Era rerunyararo iro bhuku raIsaya, Ezekieri, Maraki, Zekaria, Zefaniya, Joeri, Mika, Amosi, Hosiya, Wisdom, Danieri, na Zvakazarurwa zvakataura nezvazvo, uyezve Madzibaba eChechi vakadudzira zvinoenderana nedzidziso yevaApostora:

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Madzibaba eChechi, Nhaka yechiKristu

Ichave zvirokwazvo "zororo" reChechi kubva mukushanda kwaro — rudzi rwezuva rechinomwe "sabata" pamberi pe "sere" uye nezuva risingaperi.

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. —Rinotangira yaBhanabhasi (70-79 AD), rakanyorwa naBaba veApostora vekutanga

Iri “zuva rechinomwe” rinotangirwa na kutongwa kwevapenyu. Tinonamata neChitendero chedu kuti Jesu…

… Achauya zvakare kuzotonga vapenyu nevakafa. —Chitendero chaApostle

MuRugwaro, isu tinoona zvakajeka izvi Kutongwa kwe mupenyu uye akafa- asi akapatsanurwa muchiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa 20 neiyo "makore churu", iyo inomiririra "nguva yerunyararo" yakareba. Chii chinouya pamberi peNguva yeRugare ndiko kutongwa kwevapenyu panguva yaAntikristu; uyezve mushure meizvozvo, "kumuka kusingaperi nekutongwa" (ona Kutonga Kwekupedzisira). Pakutongwa kwevapenyu, tinoverenga nezvaJesu achionekwa kudenga seMutasvi akatasva bhiza jena, Iye "Akatendeka uye Wechokwadi". Zvakazarurwa inoti:

Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi. Achavatonga netsvimbo yedare, uye iye amene achatsika muchisviniro chewaini waini yekutsamwa nehasha dzaMwari Wemasimbaose… ((Zvakazarurwa 19:15)

Tinoverenga kuti "chikara nemuporofita wenhema" nevose avo vakatora "mucherechedzo wechikara" vakaparadzwa ne "bakatwa" iri. [1]cf. Zvak. 19: 19-21 Asi hakusi kuguma kwenyika. Izvo zvinotevera kusungwa kwaSatani uye nguva yerunyararo. [2]cf. Zvak. 20: 1-6 Izvi ndizvo chaizvo zvatinoverenga munaIsaya zvakare - kuti zvichitevera mutongo wevapenyu, pachave nenguva yerunyararo, iyo ichazadza nyika yese:

… Achatongera varombo nekururamisira, nekururamisira vanotambudzika venyika. Acharova munhu ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye achafema vakaipa nomweya wemiromo yake. Kururamisira ibhande rakasunga chiuno chake, kutendeka bhanhire pachiuno chake. Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana… nekuti nyika ichazara nekuziva Ishe, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 4-9)

Tiri kurarama, izvozvi, panguva iyo machinda nevatongi venyika ino vari kuramba mitemo yaMwari mumisa. Nguva apo vezvemari vepasi rose vari kudzvinyirira mabhiriyoni avanhu. Nguva apo vapfumi uye vane simba vari kushatisa vasina mhosva kuburikidza nesimba rezvenhau. Nguva apo matare vari kuputsa mutemo wechisikigo. Nguva apo panova nekuwa kukuru pakutenda kwechokwadi… zvakadaidzwa naSt.kutsauka pakutenda ”.

Asi kuverenga kwanhasi kwekutanga kunotiyeuchidza kuti hapana chimwe cheizvi chinofuratirwa naMwari — Baba havana kurara kana kunonoka zvine chekuita nebasa revanhu. Nguva iri kuuya, uye pamwe nekukurumidza kupfuura isu zvatinofunga, apo Mwari achatonga vapenyu, uye pasi richacheneswa kwekanguva kuitira kuti chakavanzika cheRuregerero chisvike pakuzadzikiswa. Zvino, Mwenga waKristu, akapiwa “Utsvene hwoutsvene ”, [3]cf. VaEf 5:27 chinova chipo chekurarama muKuda kwaMwari, chichagadzirirwa kusangana naye mumakore pakumuka kwevakafa, izvo kutonga kwekupedzisira, Uye kupera kwenhoroondo yevanhu.

Asi kudzamara hwamanda yekupedzisira yekukunda yarira, hwamanda dzekuyambira dzinofanira kudanidzira zvakanyanya kuti Zuva raIshe riri kuuya sembavha usiku:

Inzwai madzimambo, munzwisise; dzidzai, imi vatongi vematenga. Teererai, imi mune simba pamusoro pechaunga uye ishe pamusoro pemapoka evanhu! Nekuti mvumo iwe wakapihwa naIshe uye uchangamire neWekumusoro-soro, uyo anoongorora mabasa ako uye kuongorora mazano ako. Nekuti kunyangwe maiva vashumiri veumambo hwake, hamuna kutonga zvakanaka, uye haana kuchengeta mutemo, kana kufamba maererano nekuda kwaMwari, anotyisa uye nekukasira achauya kuzorwa newe, nekuti kutonga kwakaomarara kune vanokwidziridzwa - nekuti vakaderera vanogona kuregererwa netsitsi asi vane simba vanozoiswa nesimba iyo bvunzo ... Kwamuri, saka, imi machinda, mazwi angu anotaurwa kuti mudzidze huchenjeri uye kuti murege kutadza. Kune avo vanochengeta zvirevo zvitsvene vachitsveneswa vachawanikwa vari vatsvene, uye avo vakadzidza mazviri vanogadzirira mhinduro. Naizvozvo shuwa mashoko angu; zvishuvire uye iwe uchadzidziswa. (Kutanga kuverenga)

Mabhuratha nemasisita, kutongwa kwatinoziviswa nevanoona nezvakavanzika hakusi kure, kuri kuuya nenzira yeMutasvi webhiza jena ane zita "Akatendeka uye Wechokwadi." Kana iwe uchida kusatongerwa kudivi risiri iro reVhangeri, saka iva wakatendeka uye wechokwadi; teerera uye uve akatendeka; ruramisira uye udzivirire chokwadi ... uye uchatonga pamwe naye.

Nguva dzekutambudzwa dzinoreva kuti kukunda kwaJesu Kristu kwave pedyo… Vhiki rino zvichatiitira zvakanaka kufunga nezvekuramba kutenda uku, uko kunonzi kurambidzwa kwekunamata, uye kuzvibvunza kuti: 'Ndinonamata Ishe here? Ndinonamata Jesu Kristu, Ishe here? Kana kuti hafu nehafu, ndinotamba mutambo we [muchinda] wenyika ino…? Kunamata kusvika kumagumo, nekuvimbika uye kutendeka: iyi ndiyo nyasha yatinofanira kukumbira… ' —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 28, 2013, Vatican City; Zenit.org

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chirongwa cheMakore

Kutonga Kwekupedzisira

Kutongwa Kunouya

Maitiro Ekuziva Kana Kutongwa Kwave Pedyo

Kana Sora Ratanga Kuenda

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Kunge Mbavha Muhusiku

Kunge Mbavha

Faustina, uye Zuva raIshe

Kununurwa Kukuru

Kusikwa Kuzvarwa patsva

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?


Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 19: 19-21
2 cf. Zvak. 20: 1-6
3 cf. VaEf 5:27
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU.