Muchengeti weDutu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Chikumi 30, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheVatendi Vokutanga veChechi yeRoma Tsvene

Zvinyorwa zvemitambo pano

“Runyararo Ngarugare” by Arnold Friberg

 

LAST vhiki, ndakatora nguva yekuenda kunodzika mhuri yangu musasa, chimwe chinhu chatinowanzo shaya kuti tiite. Ndakaisa parutivi bhuku idzva raPope, ndikatora tsvimbo yekubata hove, ndikasundira kure kumahombekombe. Pandakayangarara pamusoro pegungwa nechikepe chidiki, mazwi akafamba mupfungwa dzangu:

Muchengeti weDutu…

Ini ndanga ndichifunga nezve Evhangeri, yanhasi Evhangeri muchokwadi, apo Jesu akamira pauta hwechikepe Chake chainyura akaraira makungwa kuti adzikame. Ndakafunga ndega, ko mazwi haafanire kunge ari “Dzikama weDutu ”? Asi pane musiyano uripo pakati peuyo anonyaradza neuyo anochengeta: wekupedzisira ari kuraira kwe zvose.

Hongu, Jesu haasi kuzongo nyaradza dutu razvino, asi Iye ndiye akariraira kuti riuye pakutanga. Iye ndiye anotyora vhura iyo Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga:

Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri, richiti, Mwanakomana womunhu, tsumo ndeyeiko yaunayo munyika yaIsiraeri, inoti, Mazuva anopfuura achingopera, zvawakaratidzwa zvose zvapera? Iti kwavari saka… Mazuva ave pedyo uye zvese zvakaratidzwa zvazadzikiswa… nekuti chero shoko randinotaura richaitika pasina kunonoka. Mumazuva ako, imba inondimukira, chero zvandichataura ndichaunza… Imba yaIsraeri iri kuti, "Chiratidzo chaanoona chiripo nguva refu; anoporofita kwenguva refu! ” Naizvozvo chiti kwavari, zvanzi naIshe Jehovha, hakuna kana rimwe ramashoko angu richazononoka… (Ezekieri 12:25)

Kunatswa kweChechi nepasi rose kwaswedera. Hakusi kungoerekana kwaitika kuti kuverenga kwekutanga nhasi, Evhangeri, uye Chirangaridzo chevakafira kutendeka veChechi vanomira sezvavanoita - zvakanyanya saVenus naJupiter vari kuita mudungwe manheru ano sezvavakamboita makore 2000 apfuura, pamwe husiku hwekuzvarwa kwaKristu sekutaura kunoita vamwe vazivi venyeredzi. [1]cf. abc13.com Nekutsauka kwechizvarwa chino is mbeu yeDutu iri, inotenderwa naIshe Wedu zvinoenderana nehurongwa hwaAkapa. Sezvazvinoreva munaHosiya:

Kana vachidyara mhepo, ivo vachakohwa chamupupuri. (Hos 8: 7)

Asi isu takakanganisa kufunga kuti Jesu paakamuka kuti anyaradze mhepo nemakungwa kuti Aitaura chete kumamiriro ekunze. Kwete, kwaive kunyanya kune vaApostora uko mazwi Ake akataurwa:

Nyarara! Nyarara! (Mako 4:39)

Nhasi, kutambudzwa kuri kusimuka semhepo huru, uye kutsauka pakutenda kunge fungu guru kunge kuri kubuda mumuromo maSatani chaimo. [2]cf. Gehena Rakabudiswa Chokwadi, ndizvo. Sokutaura kwakaita Papa Benedict:

Iyi kurwa kwatinozviwana [tichipesana]… masimba anoparadza nyika, anotaurwa nezvayo muchitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi ari kutiza, kuti ndimutsvaire ... ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: idzi ndidzo dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Sezvatinotarisa makadhinari akawanda achirwisa makadhinari, uye mabhishopi vachirwisa mabhishopi apo kutsauka kuri kukura, pamwe nesuwo tinonzwa sekutaura kwaPope Benedict, kuti Chechi…

… Igwa rava kuda kunyura, igwa richipinda nemvura pamativi ese. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kurume 24, 2005, Chishanu Chakanaka kufungisisa nezveKutadza kwechitatu kwaKristu

Uye saka, maKaturike mazhinji ari kuchema nhasi:

Mudzidzisi, hamuna hanya here kuti tiri kuparara? (Mat. 4:38)

Uye Muchengeti weDutu anotendeukira kwauri neni uye ndokuti,

Nei uchitya, haiwa iwe wekutenda kudiki? (Evhangeri yanhasi)

Mashoko aJesu anoita seane hasha here? Vanofanirwa kuve vakaomarara, hama nehanzvadzi, nekuti vamwe venyu vari kufunga zvekusvetukira mugungwa! Vamwe venyu, vanonetsekana nezvakataurwa dzimwe nguva zvisina kujeka uye zvisina hunhu zvePope - Kaputeni weBarque yaPeter - vanoda kuburuka muchikepe! Hongu, sekungodzora kwakaita Peter chikepe chaKristu kubudikidza nedutu riya, saka zvakare, Peter anotungamira ngarava nhasi kuburikidza neDutu (apo Jesu anoita kunge akarara muuta). [3]cf. Chirevo cheVashanu Mapapa uye Chikepe Chikuru asi Jesu ndiye Muchengeti weDutu. [4]cf. Jesu, Muvaki Akangwara

Nezuro ndichinamata, ndakanzwa Baba Vokudenga vachinditsiura zvinyoronyoro zvakare: “Nyaradzo yakafanana papi neMuchinjikwa? Ndiwe ani mwana iwe? Iwe hausi mudzidzi weakarovererwa here? Wotevera iye! ” Munoona, zvese zviri kuitika nhasi mupasi zvakaporofitwa muMagwaro, vanapapa vanga vachinyevera nezvazvo kweanopfuura makore zana, [5]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? uye se "mufananidzo mupenyu weChechi," [6]PAPA FRANCIS, Angelus, Chikumi 29, auroio.org Amai vedu Vakaropafadzwa vanga vachioneka kwemazana emakore kuti vatigadzirire nguva ino. Zviripachena, Jesu ndiye Muchengeti weDutu!

Izvo zvaAnokumbira kwauri uye neni izvozvi ndizvo kutenda. Ah, tadzokera sei pamoyo chaipo peEvhangeri! Kutenda, kutenda, kutenda. Kunyangwe yaive mhombwe, muhedheni wechiRoma, kana muteresi, pese pavaitendeukira kuna Jesu, aiti, "Kutenda kwako kwakuponesa." Hakuna vhangeri idzva:

Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo, uye izvi hazvibvi kwamuri; chipo chaMwari… Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (VaE 2: 8; 1 Joh.5: 4)

Hazvizove zvakasiyana muDutu iri. Funga nezvekuverenga kwekutanga uye kuti Mwari haana kungopa Roti chete, asi kuti mhinduro yaRoti yaive sei
kiyi kuruponeso rwake.

Chekupedzisira, ndinoda kugovana nevaverengi vangu izwi kubva kushamwari yangu yepamwoyo, Pelianito. Kwemakore, tanga tichigamuchira mazwi akafanana mukunamata. Hatisi kuenzanisa zvinyorwa; isu tinongotaura kashoma pagore; asi zvakare, akagashira "izwi" kubva kunaIshe raidzokororawo rangu. Iko kutsiura kwakapfava kubva kunaIshe kuti hapasisina nguva yekuzeya, ye "kutarisa kumashure" sezvakaita mudzimai waRoti. Asi, tinofanira kusarudza kurarama nekuitira Mwari mukati kutenda… Kana kunyura muDutu.

Vana vanodikanwa, shingairai kuti mugare muMweya nguva dzose. Rega nyama ishandire Mweya, nekuti kuramba Mweya uchifarira nyama rufu. Isa pfungwa dzako nemoyo wako muzvinhu zvese kuna Mwari. Iyi ndiyo nzira yehupenyu nerunyararo. Avo vanorarama muMweya havazombovi pamba, uye zvirokwazvo nyika ichavavenga. Usarega izvi zvichikunetsa, nekuti imba yako kudenga yakakumirira. Ipapo iwe uchaziva nekutendeka kunopfuura kwekuti iwe uri. Naizvozvo rarama nguva yega yega sekunge watovepo. Nenzira iyi, iwe unenge usisina kusuwa, kana kutya. Zvese zvinoita sezvidiki uye zvenguva pfupi. Kugara kune imwe nyika kune imwe nyika ndiko kuedza kwako, vana vangu. Iwe uneni kana neni? Rarama muMweya, kweMweya, uye kuburikidza neMweya uye iwe unozotanga denga rako pasi pano. Ivai nerugare vana vangu, zvisinei nezvingaitika. Shalom. ” -Chikumi 28, 2015; pelianito.stblogs.com

 

 

Kutenda nekutsigira iri basa renguva yakazara. 
Ino inguva yakaoma kwazvo yegore,
saka chipo chako chinotendwa zvikuru.

  

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA.

Comments dzakavharika.