Kiyi kuMukadzi

 

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. —PAPA PAUL VI, Hurukuro, Mbudzi 21, 1964

 

PANO kiyi yakadzama inovhura kuti sei uye sei Amai Vakaropafadzwa vane chinzvimbo chakakwirira uye chine simba muhupenyu hwevanhu, asi kunyanya vatendi. Kana mumwe achinge abata izvi, kwete iro basa raMaria chete rinonzwisisika munhoroondo yeruponeso uye kuvapo kwake kunonzwisiswa, asi ndinotenda, zvinokusiya iwe uchida kusvika paruoko rwake kupfuura nakare kose.

Kiyi ndeiyi: Mary muenzaniso weChechi.

 

SIMUDZA MAGWIRO

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

Mumunhu waAmai Vakaropafadzwa, ndiye muenzaniso uye kukwana pamusoro peizvo Chechi ichave nekusingaperi. Iye ndiye hunyanzvi hwaBaba, "chakuumbwa" icho Chechi chaicho, uye chichava.

Kana zvese zvataurwa, zvinoreva zvinogona kunzwisiswa zvese zviri zviviri, zvingangoita zvisina hunhu. -Akakomborerwa Isaac weStella, Yokunamata pakati Hours, Vol. I, peji. 252

Muzvinyorwa zvake, Redemtporis Mater ("Amai veMununuri"), John Paul II anocherekedza maitiro anoita Maria segirazi rezvakavanzika zvaMwari.

"Maria akakoshesa zvikuru munhoroondo yeruponeso uye neimwe nzira anobatanidza uye anoonesa mukati make chokwadi chechokwadi chekutenda." Pakati pevatendi vese iye akaita se "girazi" iro rinoratidzwa nenzira yakadzika uye isina kusimba "mabasa makuru aMwari."  -Redemptoris Mater, kwete. 25

Nekudaro, Chechi inogona kuzviona iri mu "muenzaniso" waMaria.

Maria anotsamira chose chose pana Mwari uye akanyatsonanga kwaari, uye padivi reMwanakomana wake, ndiye mufananidzo wakakwana kwazvo werusununguko uye wekusunungurwa kwevanhu nevese zvakasikwa. Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

Asi ipapo, Maria zvakare anoonekwa mumufananidzo weChechi. Zviri muchiratidziro ichi chedu patinogona kudzidza zvakawanda nezvekutumwa kwaMaria kwatiri, vana vake.

Sezvandakakurukura mu Nei Maria?, basa rake munhoroondo yeruponeso zvese saAmai nemurevereri kuburikidza ari Murevereri, ndiye Kristu. [1]“Naizvozvo Mhandara Yakaropafadzwa inoitwa neChechi pasi pemazita eAdvocate, Auxiliatrix, Adjutrix, uye Mediatrix. Izvi, zvisinei, zvinofanirwa kunzwisiswa zvekuti hazvibvise kana kuwedzera chero chinhu kukuremekedzwa nekubudirira kwaiye Kristu Murevereri. ” cf. Redemptoris Mater, n. 40, 60 Asi isu tinofanirwa kunyatso kujekesa kuti izvi zvinorevei kuti "tirege nekushinga kubva pazvinhu zvese zvekuwedzeredza pamwe nepfungwa diki pakufunga nezve hunhu humwe hwaAmai vaMwari": [2]cf. Chechipiri Vatican Council, Lumen Gentium, N. 67

Basa raamai raMaria kune varume hapana kana nzira inovhara kana kuderedza uku kupindirana kwakasiyana kwaKristu, asi kunoratidza simba Rake. Zvese zvine simba rekuponesa reMhandara Yakaropafadzwa pavanhu zvinotangira, kwete kubva kune chinodiwa chemukati, asi kubva mukunakidzwa kwaMwari. Inoyerera ichibva pakuwanda kwezvakakodzera zvaKristu, inotsamira pakuyananisa Kwake, kunoenderana zvachose pairi uye inotora simba rayo rese kubva mairi. Hapana nzira iyo yainokanganisa, asi pachinzvimbo inokurudzira kubatana kwekukurumidza kwevakatendeka naKristu. --Chishanu Vatican Council, Lumen Gentium, n. 60

Rimwe remazita ake "mutsigiri wenyasha" [3]cf. Redemtporis Mater, kwete. 47 uye "suwo rekudenga." [4]cf. Redemtporis Mater, kwete. 51 Isu tinoona mumashoko aya kuratidzwa kwebasa reChechi: 

Kereke iri pasi rino ndiyo sakaramende reruponeso, chiratidzo nechiridzwa chekudyidzana kwaMwari nevanhu. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, 780

Saizvozvowo, Maria aive mudziyo wekudyidzana kwaMwari nevarume kubvira Kristu paakatora nyama Yake kubva kwaari. Maria, saka, anoita nenzira yake yakasarudzika se "sakaramende yeruponeso" kwatiri-iro suwo regedhi rinova Kristu. [5]cf. Johani 10: 7; Kana Chechi inotitungamira kuruponeso pamwe chete, sekutaura, Amai Maria vanotungamira mweya wega wega mumwe nemumwe, kunyanya semunhu anozvipa kwaari, nzira inosvika mwana kune ruoko rwaamai vake. [6]cf. Chipo Chikuru

Amai vaMaria, inova nhaka yemurume, ndi chipo: Chipo icho Kristu pachake anoita iye pachake kune wese munhu. Mununuri akapa Maria kunaJohane nekuti anoisa Johane kuna Maria. Petsoka dzeMuchinjikwa ndipo panotangira iko kuiswa kwakakosha kwevanhu kuna Amai vaKristo, izvo munhoroondo yeChechi zvakaitwa nekuratidzwa nenzira dzakasiyana… -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 45

Pane kana chimwe chikonzero saka kusazeza kuzvipa isu kwaari kana ivo Baba pachavo akakumikidza Mwanakomana Wake mumwechete ku "kushingaira" kwake [7]cf. RM, N. 46 apo, maari fiat, akazvipa zvizere kuti vabatire pamwe pabasa Rake.Tarisai ndiri murandakadzi waIshe. " [8]Ruka 1: 38 Uye izvi anodzokorora adzokororazve kuna Baba apo anotora mweya uri pasi pake. Anoshuvira sei kuyamwisa mumwe nemumwe wedu nemukaka wemweya uyo nyasha iro raakazara naro! [9]cf. Ruka 1: 28

Maria azere nenyasha nekuti Tenzi anaye. Nyasha dzaanozadzwa nadzo ndiko kuvapo kweiye ndiye manyuko enyasha dzose… - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2676

Uye nokudaro, ndiJesu anotida kuburikidza rudo rwake uye yedu Amai kuti tinoona kutarisira kwaMariya kuvanhu…

… Iye achiuya kwavari mune zvakasiyana siyana zvavanoda nezvavanoda. —POP E JOHANI PAURO II, Redemptoris Mater, kwete. 21

Tichirangarira kuti Amai ava muenzaniso uye mhando, isu tinodaidza kuti Chechi "amai" zvakare. MuTestamente Yekare typology, "Ziyoni" mucherechedzo weChechi, uye nekudaro Maria zvakare:

… Ziyoni richadaidzwa 'Amai' nekuti vese vachave vana vavo. (Pisarema 87: 5; Liturgy yeiyo Maawa, Vol II, peji. 1441)

Uye saMaria, Chechi zvakare "izere nenyasha":

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatikomborera muna Kristu na maropafadzo ose epamweya kumatenga… (VaE 1: 3)

Chechi inotipa chikafu cheShoko, uye isu takarerwa neRopa raKristu. Ndedzipi nzira, ipapoka, idzo nzira idzo Maria "anotiyamwisa” isu, vana vake?

Nekuda kwehupfupi, ini ndoda kudzikisira Mary's "salvific simba" kune mazwi atinotaura muchiNicaea Creed:

Tinotenda mune imwe, tsvene, yekatorike, uye yechipostori Chechi. - yakatambirwa nenzira yakawedzeredzwa paKanzuru muConstantinople, 381 AD

Mumwe anogona kutaura kuti basa raMaria muhupenyu hwemutendi kuunza izvo zvina hunhu mumwe nemumwe mumweya mumwe nomumwe.

 

POSHI…

Mweya Mutsvene ndiwo musimboti unoita kuti tive “vamwe muna Kristu” Chiratidzo chekubatana ichi chinowanikwa zvakakwana muYukaristiya Tsvene:

… Isu, kunyange tiri vazhinji, tiri muviri mumwe, nekuti isu tose tinodya chingwa chimwe. (1 VaK. 10:17)

Zvakare kuburikidza nekuita kweMweya Mutsvene, zvinhu zvacho yechingwa newaini zvinoshandurwa kuva Muviri neRopa raKristu kuburikidza nemunamato wemushumiri:

"Uye saka, Baba, tinokuunzirai zvipo izvi. Tinokumbira kuti muvaite vatsvene nesimba reMweya wenyu, kuti vave muviri neropa reMwanakomana wenyu, Ishe wedu Jesu Kristu… ” —Munyengetero III

Likwise, isimba raMweya Mutsvene kushanda mukati uye kuburikidza naMaria saAmai uye "murevereri wenyasha" [10]cf. Redemptoris Mater, mashoko omuzasi n. 105; cf. Sumo yeMisa yeMhandara Yakaropafadzwa Maria, Amai uye Mediatrix yenyasha kuti hunhu hwedu "hwepakutanga" hwunoshandurwa zvakare: 

As amai anoshandura yedu isina simba "hongu" kune yake nekureverera kwake kune simba. “Hongu” wedu wekuisa hupenyu hwedu kwaari, zvinomugonesa kuti ataure nezvedu sezvaanogona kutaura zvechokwadi nezvaJesu, “Uyu muviri wangu; Iri iropa rangu. ” -Mweya noMwenga vanoti, "Uya!", Fr. George W. Kosicki & Fr. Gerald J. Farrell, p. 87

Anotora mumaoko ake chingwa newaini yehunhu hwedu hwevanhu, uye kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene rakabatanidzwa mukureverera kwaamai, tinoitwa nekuwedzera mune mumwe "Kristu," uye nekudaro tinopinda zvakadzama mu "Iye" ndihwo Utatu Hutsvene; zvakawanda "imwe" nehama yedu inoda rubatsiro. Uye kungofanana neChechi zvanova "imwe" neEucharist iyo inoisa, nesuwo tinova "vamwe" naMaria, kunyanya kana tiri ndakatsaurirwa kwaari.

Izvi zvakaratidzwa zvine simba kwandiri mushure mekugadzira kuzvitsaurira kwangu kwekutanga kuna Mary. Sechiratidzo cherudo rwangu, ndakasiya bhuru rinosiririsa remakumbo patsoka dzake mukereke diki yandakange ndaroora (ndizvo zvese zvandaigona kuwana mutaundi diki irori). Gare gare musi iwoyo pandakadzoka kuMisa, ndakaona kuti maruva angu akange aendeswa kutsoka dzechiumbwa chaJesu, uye zvakarongedzwa zvakakwana mune vhasi rine kubata kweGyp ("mweya wecheche"). Ini nenzira yechisikigo ndaiziva kuti Amai vangu vekudenga vaitumira meseji nezvekuratidzira kwavo kwaamai, kuti "vanochinja" sei isu nekuwedzera mukufanana neMwanakomana wavo kuburikidza nekubatana kwedu navo. Makore mashoma gare gare, ndakaverenga iyi meseji:

Anoda kumisikidza mukuzvipira kwenyika kune wangu Wakachena Moyo. Ndinovimbisa ruponeso kune avo vanozvigamuchira, uye mweya iyoyo ichadiwa naMwari semaruva akaiswa neni kuti ndishongedze chigaro chake. -Vakakomborerwa Amai kuna Sr. Lucia weFatima. Iyi yekupedzisira mutsara re: "maruva" inoonekwa mune dzakapfuura nhoroondo dzemaonero aLucia; Fatima mumashoko aLucia Own: Hanzvadzi Lucia's Memoirs, Louis Kondor, SVD, peji 187, Mashoko Omuzasi 14.

 

MUTSVENE

Chingwa newaini zvinoitwa “zvitsvene” kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Izvo zvinove zviripo paatari ndizvo utsvene hunove muviri: Muviri neRopa raIshe Wedu kuburikidza nemunamato wemupristi:

… Inopa chipo chimwechete chaKristu Muponesi. -CCC, n. 1330, 1377

Sezvo Maria akaperekedza Jesu kuMuchinjikwa, anoperekedza mumwe nemumwe wevana vake kuMuchinjikwa, kukumbundira kuzvipira kwako zvachose. Anoita izvi nekutibatsira kumuita fiat zvedu:Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu. " [11]Ruka 1: 23 Anotitungamira munzira yekupinduka uye nekufa kwatiri ”kuti hupenyu hwaJesu huratidzwewo mumuviri wedu. " [12]2 Cor 4: 10 Hupenyu hwaJesu uhu hwakararama zvinoenderana nekuda kwaMwari, uye nekuzvininipisa isu “varandakadzi vaIshe,” hwema hwoutsvene.

Uye zvinozivikanwa kuti kana vana vake vachitsungirira uye vachifambira mberi mumaitiro aya, Maria ari padyo anovatungamira ku "pfuma isinga tsvakisike yaKristu" (VaEf. 3: 8). -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 40

Kunyanya patinoiswa kunaAmai vedu, patinowedzera kuve imwechete nechinangwa chavo: kuti Jesu aberekwe patsva munyika kuburikidza nesu:

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnoberekwazve nayo mumweya. Anogara ari chibereko chedenga nepasi. Vagadziri vaviri vanofanirwa kubvumirana mune iro basa rakaitwa panguva imwe chete naMwari rekugadzira uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. -Archbishop Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6

Zvakare, tinoona girazi mufananidzo webasa ramai rino muKereke…

Vana vangu vadiki, vandinoshanda nesimba kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (VaG. 4:19)

Kuita kwaMwari uku kuri pachena kunoonekwa muna Zvakazarurwa 12: 1: “mukadzi akapfeka zuva… [uyo] aive nepamuviri uye akaungudza achirwadziwa apo aishanda kuti asununguke ”:

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit

Maria haasi iye chete muenzaniso uye chimiro cheChechi; akatonyanya. Kune "nerudo rwaamai vanobatsirana mukuzvarwa nekusimudzira" kwevanakomana nevanasikana veMai Kereke. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 44

Kusununguka uye kurwadziwa kwekusununguka zviratidzo zve Cross uye Kumuka kuvakafa. Sezvo isu tave "takatsaurirwa" kuna Jesu kuburikidza naMaria, anotiperekedza kuCalvari uko "tsanga yegorosi inofanira kufa" uye chibereko chehutsvene chinomuka. Iyi yekuzvara inoratidzwa mugirazi reChechi kuburikidza nedumbu rinoponesa rerudzi rwekubhabhatidza.

Tarisa kwaunobhabhatidzirwa, ona kuti Rubhabhatidzo runobva kupi, kana zvisiri kubva pamuchinjikwa waKristu, kubva murufu rwake. —St. Ambrose; CCC, kwete. 1225

 

CATHOLIC

MuChitendero, izwi rekuti "katurike" rinoshandiswa mupfungwa yaro yechokwadi, iro "rose."

Nerufu runodzikunura rweMwanakomana wake, kuyananisa kwaamai kwemurandakadzi waIshe kwakatora chinhanho chepasi rose, nekuti basa reruregerero rinobatanidza vanhu vese. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 46

SaMaria zvaakazvigadzirira basa reMwanakomana wake, saizvozvowo achatungamira mweya yakapihwa kwaari kuti vaite yavo basa raJesu. Kuita kuti zvive zvechokwadi vaapostora. SeChechi yakapihwa basa rekuita "vadzidzi vemarudzi ese," Maria anopiwa basa rekuita vadzidzi nokuti ndudzi dzose.

Pakupera kweLiturgy, mupristi anowanzodzinga vakatendeka, achiti: “Misa yapera. Enda nerugare kuda uye kunoshumira Ishe. ” Vatendi "vanotumirwa" kumashure kuti vatakure "Mwoyo waKristu" wavanenge vagamuchira kumusika. Kubudikidza nekureverera kwake, Maria anoumba Moyo waKristu muvatendi, ndokuti, iye murazvo worudo, nekudaro, kuvabatanidza kuhushe hwaJesu hwese hunopfuura miganho nemiganhu.

… Chechi yeRoma nekuti Kristu arimo. "Kune Kristu Jesu, kune Chechi yeKaturike." Mukati maro mune kuzara kwemuviri waKristu kwakabatana nemusoro wawo; izvi zvinoreva kuti iye anogamuchira kubva kwaari "kuzara kwenzira dzeruponeso" dzaanoda. -CCC, N. 830

Nekudaro, mumwe anogona zvakare kuti, "Kune Kristu Jesu, kuna Maria. ” Maari maitsigira kuzara kwemuviri waKristu… akagamuchira kubva kwaari “kuzara kwenyasha” kwaaida.

Nekudaro, muna amai vake vatsva muMweya, Maria anombundira mumwe nemumwe muChechi, uye achigashira mumwe nemumwe. kuburikidza Chechi. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 47

 

VAAPOSTORA

Mary anotimbundira “kuburikidza Chechi. ” Nekudaro, seChechi "zvevaapositori," saizvozvowo Maria, kana kudaro, chinangwa chaMaria mukati memumwe mweya mweya wechipostori. (Izvo zvinorehwa neapositori ndezvekuti ndizvo rooted mukati uye mukati komuniyoni pamwe nevaApostora.)

Kangani kacho mweya inodzoka kubva kumatemberi eMarian kutenderera pasirese nerudo rutsva uye kushingairira Kereke? Vangani vapirisita vandinonyatsoziva avo vakati vakawana kudaidzwa kwavo kuburikidza na "Amai" panguva yavo yemasaiti mashura! Anounza vana vake kuna Jesu kwaAnowanikwa: “Iko kune Kristu Jesu, kune Chechi yeKaturike. ” Maria haangambopokana neMwanakomana wake uyo akavimbisa kuvaka Chechi Yake pana Peter. Chechi ino yakapihwa "chokwadi chinotisunungura," chokwadi icho nyika ine nyota nacho.

Ruponeso runowanikwa muchokwadi. Avo vanoteerera kurudziro yeMweya wechokwadi vatove munzira yeruponeso. Asi Sangano, iro rakapihwa chokwadi ichi, rinofanira kuenda kunosangana nechido chavo, kuti riunze kwavari chokwadi. -CCC, N. 851

Amai Vakaropafadzwa vachabuda kuenda kumweya wakatsaurirwa kwaari, kuti "vanosangana nechido chavo" chechokwadi. Iye anonyatso tungamira mweya wakadzikama munzira yechokwadi, sekupihwa kwakapihwa kuChechi. SeChechi inotiyamwisa pamazamu eChitsika Tsika uye maSakaramende, saizvozvo kuna Amai vedu vanotiyamwa pamazamu eChokwadi naGrace.

In kuzvitsaurira kuna Maria, anokumbira kuti tinamate Rosary zuva nezuva. Imwe yeiyo Vimbiso gumi neshanu anofungidzirwa kuti akagadzira kuSt. Dominic uye Akaropafadzwa Alan (zana ramakore rechi13) kune avo vanonamata Rozari, ndeyekuti…

… Chichava chombo chakasimba kwazvo kugehena; ichaparadza zvakaipa, kununura kubva muchivi uye kubvisa dzidziso dzakatsauka. —Erosary.com

Nepo paine nguva dzose paine mukana werusununguko rwevanhu, uye nekudaro kuramba chokwadi, mweya unonamata naMaria une nyasha dzakakosha mukubvisa dzidziso dzakatsauka nekukanganisa. Dzinodiwa sei idzi nyasha nhasi! 

Akaumbwa mu "chikoro" chake, Mary anobatsira kushongedzera mweya ne "njere dzinobva kumusoro."

Naiyo Rosary, vanhu vechiKristu anogara pachikoro chaMaria uye inotungamirwa kufungisisa nezve runako rwechiso cha Kristu uye kuona kwakadzika kwerudo rwake…. Ichi chikoro chaMaria chinonyanya kushanda kana tichifunga kuti anodzidzisa nekuwanira kwatiri zvakawandisa zvipo zveMweya Mutsvene, kunyangwe sezvaanotipa iye muenzaniso usingaenzanisike weiye "rwendo rwake rwekutenda".  -POPE JOHN PAUL II, Rosarium Virginis Mariae, n. 1, 14

 

SIMUDZIRA MWOYO

Mumwe anogona kuramba achingotarisa-tarisa nekusingaperi pakati pegirazi uye kuratidzwa kwaMaria neChechi, achivhura zvakavanzika maererano nebasa reumwe. Asi rega ndivhare neaya mazwi aSt Therese de Lisieux:

Dai Chechi yaive mutumbi wakaumbwa nenhengo dzakasiyana, haukwanise kushaya wakakoshesa pazvose; rinofanira kuve neMoyo, uye neMoyo RINOPISA NERUDO. -Autobiography yeSanta, Msgr. Ronald Knox (1888-1957), peji. 235

Kana Jesu ari Musoro wemuviri waKristu, saka zvimwe Maria ndiye Moyo. Sa "murevereri wenyasha," iye anopomba iyo superabundant merits Ropa raKristu kunhengo dzese dzomuviri. Zviri kwatiri isu pachedu kuvhura tsinga dze "pfungwa nemoyo" kune ichi "chipo" chaMwari. Kunyangwe iwe uchigamuchira ichi chipo kana kwete, ivo vacharamba vari Amai vako. Asi ichave yakanaka sei nyasha kana iwe ukatambira, uchinamata pamwe, uye ukadzidza kubva kwaari mukati imba yako, ndiko kuti, moyo wako.

Mukadzi, tarira mwanakomana wako. Zvino akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. ” (Johani 19: 25-27)

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 20, 2011. 

 

 

Kugamuchira kabhuku kekuzvitsaurira kunaJesu kubudikidza naMaria, tinya chikwangwani:

 

Vamwe venyu havazive manamatiro eRosary, kana kuiwana ichinyanyisa kana kunetesa. Tinoda kukuwanira, pasina muripo, yangu mbiri-maCD kugadzirwa kwezvakavanzika zvina zveRosary zvinonzi Kuburikidza Nemaziso Ake: Rwendo kuna Jesu. Izvi zvaive zvinodarika madhora makumi mana emazana ekugadzira, izvo zvinosanganisira nziyo dzinoverengeka dzandakanyorera Amai vedu Vakaropafadzwa. Ichi chave chinhu chikuru chemari yekubatsira hushumiro hwedu, asi ini nemukadzi wangu tinonzwa kuti yave nguva yekuti zviwanikwe pachena sezvazvinogona panguva ino… uye tichavimba munaIshe kuti tirambe tichipa mhuri dzedu zvinodiwa. Pane bhatani rekupa pazasi kune avo vanokwanisa kutsigira hushumiro uhu. 

Simply tinya album pabutiro
izvo zvinokutora iwe kune yedu yedhijitari Distributor.
Sarudza iyo Rosary album, 
wobva "Dhawunirodha" uyezve "Checkout" uye
wobva wateedzera iyo yakasara mirairo
kurodha yako yemahara Rosary nhasi.
Zvino… tanga kunamata naAmai!
(Ndokumbirawo urangarire shumiro iyi nemhuri yangu
muminamato yako. Ndotenda kwazvo).

Kana iwe uchida kuodha kopi chaiyo yeCD iyi,
Enda ku mamaki.com

Butiro

Kana iwe ungangoda chete nziyo kuna Maria naJesu kubva kwaMark Tsitsi Dzvene Chaplet uye Kuburikidza Nemaziso Akeunogona kutenga iyo albha Uri panoinosanganisira nziyo mbiri dzekunamata dzakanyorwa naMark dziripo chete paalbum iyi. Unogona kuikanda panguva imwe chete:

HYAcvr8x8

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Naizvozvo Mhandara Yakaropafadzwa inoitwa neChechi pasi pemazita eAdvocate, Auxiliatrix, Adjutrix, uye Mediatrix. Izvi, zvisinei, zvinofanirwa kunzwisiswa zvekuti hazvibvise kana kuwedzera chero chinhu kukuremekedzwa nekubudirira kwaiye Kristu Murevereri. ” cf. Redemptoris Mater, n. 40, 60
2 cf. Chechipiri Vatican Council, Lumen Gentium, N. 67
3 cf. Redemtporis Mater, kwete. 47
4 cf. Redemtporis Mater, kwete. 51
5 cf. Johani 10: 7;
6 cf. Chipo Chikuru
7 cf. RM, N. 46
8 Ruka 1: 38
9 cf. Ruka 1: 28
10 cf. Redemptoris Mater, mashoko omuzasi n. 105; cf. Sumo yeMisa yeMhandara Yakaropafadzwa Maria, Amai uye Mediatrix yenyasha
11 Ruka 1: 23
12 2 Cor 4: 10
Posted in HOME, MARIA uye tagged , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.