Yekupedzisira Kudana: Vaporofita Simuka!

 

AS kuverenga kweMisa kwevhiki kwakapfuura, ndakanzwa Ishe vachitaura zvakare zvakare: ndiyo nguva yekuti vaporofita vasimuke. Rega ndimbodzokorora izvo:

Yasvika nguva yekuti vaporofita vasimuke!

Asi usatanga Googling kuti uone kuti ndivanaani… ingo tarisa mugirazi. 

… Vakatendeka, avo nekubhabhatidzwa vanobatanidzwa munaKristu uye vakasanganiswa muVanhu vaMwari, vanoitwa vagovana munzira yavo chaiyo muhupirisita, hwechiporofita, nehumambo humambo hwaKristu, uye vane chikamu chavo chekuita muchinangwa chehushe. vanhu vese vechiKristu muChechi uye muNyika. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 897

Chii chinoitwa nemuporofita? Iye kana iye anotaura Shoko raMwari munguva ino kuti tizive zvakajeka Kuda kwake. Uye dzimwe nguva, iro "izwi" rinofanirwa kuve rakasimba.

 

CASE IN POINT

Parizvino, ndiri kufunga nezve ichangoburwa inotyisa zviitiko muNew York uko Gavhuna wepo akatamira kune imwe nhanho yehutsinye ne kubvumidza kubvisa pamuviri zviri pamutemo nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho kusvika pakuzvara. Kune vezvematongerwo enyika muCanada, Ireland, Australia, America, Europe, nekune dzimwe nzvimbo, Chechi (kureva kuti iwe neni) inofanirwa kuchema nezwi rimwe chete, kwete chete kuti hupenyu hutsvene, asi uchidzokorora zvakare murairo waMwari:Usauraya ”!  

Sei tiine maCanon Mitemo kana tikatadza kuasimbisa? Kusazoshandisa nekutya kugumbura kana kutumira meseji isiriyo is zvinogumbura uye inotumira meseji isiri iyo. Simba rakapa Kirike "kusunga uye kusunungura" rinozopedzisira riri simba rekudzinga kana nhengo yakabhabhatidzwa ikaita chitadzo chakadzingwa.[1]Matthew 18: 18 Nezve mutadzi asingapfidzi akadaro, Jesu akati:

Kana akaramba kuvateerera, udza kereke. Kana akaramba kuteerera kunyangwe kuchechi, mubate sezvaungaita iwe muHedheni kana muteresi. (Mateo 18:17)

Anowedzera St. Paul:

Uyo akaita chiito ichi anofanira kudzingwa pakati pako…. unofanira kuisa murume uyu kuna Satani, kuti nyama yake iparadzwe. kuitira kuti mweya wake uponeswe nezuva raJehovha. (1 VaK. 5: 2-5)

Chinangwa ndechekuti (kazhinji) vezvematongerwo enyika "veKaturike" vaunzwe kutendeuka - varege kugoneswa nekunyarara kwedu! MuCanada moga, anga ari wezvematongerwo enyika wechiKaturike mushure mezvematongerwo enyika wechiKaturike akanyoresa zviri pamutemo uye akadzivirira kubvisa nhumbu, kurambana zvisina mhosva, kutsanangurwa patsva kwewanano, mafungiro echikadzi, uye munguva pfupi, Mwari-anoziva-chii. Zvinoitika sei kuti vanyori vezvinyadzo zveveruzhinji vagone kutora Chirairo Chitsvene? Isu tinofunga zvishoma nezvaJesu muSaramente Yakaropafadzwa? Takaterera kwazvo kuneRufu Rwake nekumuka kuvakafa? Pane nguva ye "kutsamwa kwakarurama." Inguva.

Bishop Rick Stika weTennesee vakaenda kunhau dzezvemagariro maererano nemamiriro ezvinhu muNew York:

Zvakwana. Kudzingwa hakusi chirango asi kudzosa munhu wacho muChechi… vhoti iyi inosemesa uye yakashata inoita kuti zviitwe. —January 25, 2019

Bishop Joseph weStrickland weTexas akatumira tsamba kuti:

Ini handikwanise kutora matanho maererano nemitemo muNew York asi ndinokumbira mabhishopi avo vachataura zvine simba. Munharaunda ipi neipi yakadzikama, iyi inonzi INFANTICIDE !!!!!!!!!! … Vane nhamo avo vasina hanya nehutsvene hwehupenyu, vanokohwa chamupupuri cheGehena. Mira uchipesana neichi holocaust chero nenzira yaungagone. —January 25, 2019

Bishop Edward Scharfenberger weAlbany, NY, vakati, 

Rudzi rwemaitiro izvo zvino zvinogoneka muNew York nyika isu hatingamboite kune imbwa kana kati mune yakafanana mamiriro. Kutambudza. -CNSnews.com, Ndira 29, 2019

Uye Bishop Thomas Daly weSpokane, Washington vakadzokorora Chechi isingagumi, asi kazhinji unenforced nhungamiro yevafundisi:

Vanyori vezvematongerwo enyika vanogara muKatorike Diocese yeSpokane, uye vanosindimara mukutsigira kwavo kubvisa nhumbu pachena, havafanirwe kugamuchira Chidyo vasina kutanga vayananiswa naKristu neKereke (cf. Canon 915; “Kukodzera Kugamuchira Chirairo Chitsvene. ”Ungano yeDzidziso yekutenda, 2004).

Kuzvipira kweChechi kuhupenyu hwemunhu wese wevanhu kubva pakubata kusvika pakufa kwakasimba. Mwari ega ndiye munyori wehupenyu uye kuti hurumende yehurumende ibvumidze kuuraya vana nemaune hazvitenderwe. Kuti mutungamiri wezvematongerwo enyika wechiKaturike aite izvi zvinosemesa.

Ndinokurudzira vakatendeka kutendeukira kunaIshe wedu vachinamatira vatungamiriri vedu vezvematongerwo enyika, ndichivapa kunyanya mukurevererwa kwaSt. Thomas More, mushandi weveruzhinji uyo akasarudza kufira mumaoko evakuru vehurumende pane kusiya Kristu neChechi…. —February 1, 2019; vanosenpartners.org

Kunyange zvichirumbidzwa semanzwi echiporofita aya, tanonoka seChechi maererano nekumisa tsika yerufu. Zvakafanana nekupaka mota pamberi pechitima chiri kutiza. Tiri kukohwa chamupupuri chemakumi emakore eboka kunyarara. 

Asi hazvina kunonoka kuti vafundisi vatiratidze nzira yekufira, iyo ushingi hutsvene hunodzivirira Chokwadi chero zvodii. Zvirinani kuMadokero, mutengo wacho hauna kunyanya kukura. Asi zvakadaro. 

Munguva yedu, mutengo unobhadharwa kutendeka kuEvhangeri hausisiri kuturikwa, kudhonzwa uye kuganhurwa asi zvinowanzo sanganisira kudzingwa paruoko, kusekwa kana kuomeswa. Uye zvakadaro, Chechi haigoni kubva pabasa rekuzivisa Kristu neEvhangeri yake sechokwadi chinoponesa, tsime rerufaro rwedu rwekupedzisira sevanhu uye senheyo yeruzhinji rwakarurama uye rune hunhu. —PAPA BENEDICT XVI, London, England, Gunyana 18, 2010; Zenit

 

SHOWER YEMAHARA

Hongu nguva dzaenda. Kunonoka kwazvo. Kunonoka kudaro, kuti nyika ingangotadza kuteerera zvakare chinzvimbo chepurupiti… asi vanogona kuteerera vaporofita. 

Vaporofita, vaporofita vechokwadi: avo vanoisa mitsipa yavo panjodzi nekuda kwekuzivisa "chokwadi" kunyangwe chisinganzwisisike, kunyangwe zvikange "zvisingafadzi kuterera" zvinhu pazvinenge zvichidiwa ”… Chechi inoda vaporofita. Aya marudzi evaporofita. “Ndichataura zvimwe: Anotida zvose kuva vaprofita. ” —PAPA FRANCIS, Homily, Santa Marta; Kubvumbi 17th, 2018; Vatican Insider

Hongu, yave nguva yekuti isu maKristu akasununguka timbogeza nemvura inotonhora. Nekuti mutengo wekugutsikana kwedu unogona kuverengerwa mumweya. 

Kutevera Kristu kunoda kushinga kwesarudzo dzakanyanyisa, izvo zvinowanzoreva kuenda kunopesana nerukova. "Tiri Kristu!", St Augustine akadanidzira. Vakafira kutenda uye zvapupu zvekutenda nezuro nanhasi, kusanganisira vazhinji vakatendeka, vanoratidza kuti, kana zvichidikanwa, hatifanire kuzeza kupa kunyange hupenyu hwedu nekuda kwaJesu Kristu.  —ST. JOHANI PAURO II, Jubheri reApostora wevaLaity, N. 4

Avo vanoramba vakanyarara, vachifunga kuti vari kudyara rugare, vari kungorega masora ehuipi akadzika midzi. Uye kana vakura zvizere, vanozodzipura chero rugare rwenhema nekuchengetedzeka kwatange takabatirira kwazviri. Izvi zvakadzokororwa munhoroondo yevanhu uye zvichaitika zvakare (ona Kana Chikominizimu Chidzoka). Zvakakosha kuti muKristu wese ane izwi nhasi avhure muromo wake kuti arambe, kwete chete kuurayiwa kweiye asati azvarwa asi kuyedzwa kwenzanga nehunhu nekusimudzira hupombwe. Oo, chinyamupupuri chakadii chatichakohwa apo vechidiki vanhasi, vakasvinudzwa pfungwa uye vanoshandiswa, vanova vezvematongerwo enyika mangwana nemapurisa.

Haisi chete yekufa kwechivi iyo inosanganisa imwe muParadhiso, asi humbwende. 

Asi kana dziri mbwende, vasina kutendeka, vakaora, mhondi, zvifeve, varoyi, vanonamata zvifananidzo, uye vanyengeri vemarudzi ese, mugove wavo uri mudziva rinopfuta remoto nesurferi, unova rufu rwechipiri. (Zvakazarurwa 21: 8)

Kana ndikati kune wakaipa, uchafa zvirokwazvo - ukasavayambira kana kutaura kuti vabvise vakaipa panzira yavo yakaipa kuti vaponese mweya yavo, ipapo vachafira zvivi zvavo, asi ini ndichavabata. iwe vane mhosva yeropa ravo. (Ezekieri 3:18)

Ani naani anonyara pamusoro pangu uye napamashoko angu pachizvarwa ichi chisina kutenda uye chinotadza, Mwanakomana woMunhu achanyara paanouya mukubwinya kwaBaba vake pamwe nengirozi tsvene. (Mako 8:38)

 

VAPOROFITA ​​VE…

Izvi hazvireve, zvisinei, kuti isu tinomhanyira mumigwagwa tichirambidza mweya kuGehena. Hatifanire kukanganwa chii mutsa yevaporofita isu tinofanira kuva. 

MuSungano Yakare ndakatumira vaporofita vanoshandisa mabhanan'ana kuvanhu Vangu. Nhasi ndiri kukutumira netsitsi dzangu kuvanhu vepasi rese. —Jesu kuna St. Faustina, naMwari Ngoni muMweya Wangu, Dhayari, n. 1588

Sekutaura kwakaita St. Paul muKarava kweChipiri Svondo rapfuura:

… Kana ndine chipo chekuporofita, ndichinzwisisa zvakavanzika zvose, neruzivo rwose; kana ndine rutendo rwose zvekuti ndingafambisa makomo, asi ndisina rudo, handisi chinhu. (1 VaK. 13: 2)

Isu tiri vaporofita ve tsitsi, weUyo ari Rudo pacharo. Kana tikakurudzira mumwe, imhaka yekuti tinovada. Kana tikaruramisa mumwe, tinozviita murudo. Basa redu ndere kungotaura chokwadi murudo, mumwaka uye kunze, tisina chekubata kumhedzisiro.

Muporofita haazi nyanzvi "anozvidza"… Kwete, ivo vanhu vane tariro. Muporofita anotuka kana zvichidikanwa uye anovhura masuo akatarisa kumusoro kwetariro. Asi, muporofita chaiye, kana vakaita basa ravo nemazvo, zvinokanganisa mutsipa wavo… Vaporofita vakagara vachitambudzwa nekuda kwekutaura chokwadi. —PAPA FRANCIS, Homily, Santa Marta; Kubvumbi 17th, 2018; Vatican Insider   

 

CHINONAKA CHINOWANISA, CHIEDZA CHATINOFANIRA KUVA

Chekupedzisira, ndinoda kukuyeuchidza nezve zvakataurwa naPaul Paul mukuverenga kweChina chapfuura panguva iyo Chechi yekutanga yaifunga kuti ivowo vairarama mu "nguva dzekupedzisira". Pauro haana kudaidza Muviri waKristu kuti uvake mabunker, chengetedza zvombo, uye kunamatira kururamisira kwaMwari kuti kuburukire pane vakaipa. Asi… 

Tinofanira kufunga nezvekusimudzirana kurudo nemabasa akanaka… uye izvi zvakanyanya sekuona kwamunoita zuva richiswedera. (VaH. 10: 24-25)

Iyo inosviba inowedzera, kunyanya isu tinofanirwa kunge tichiparadzira iyo chiedza. Kana nhema zhinji dzichifukidza nyika, ndipo patinofanira kudanidzira chokwadi! Uyu mukana wakadini! Tinofanira kupenya senyeredzi mukati rima razvino kuitira kuti vose anoziva zvatiri. [2]Phil 2: 15 Simudziranai kuti mutsunge mwoyo. Ipai muenzaniso kune mumwe kune mumwe wekutendeka kwako. Gadzirisa maziso ako Jesu, mutungamiri nemukwanisi wekutenda kwedu.

Nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake Jesu akatsungirira muchinjikwa, achizvidza kunyadziswa kwawo, akagara pachigaro chekurudyi chechigaro chaMwari. Funga kutsungirira kwaakaita kushorwa kwakadai nevatadzi, kuti urege kuneta uye uore moyo. (Nhasi Kutanga Kuverenga)

Vaporofita vanosimuka! Haisi nguva yatakaita here?

Usatya kubuda mumigwagwa uye kunzvimbo dzinowanikwa vanhu vazhinji sevapositora vekutanga vakaparidza Kristu uye nemashoko akanaka eruponeso munzvimbo dzemaguta, mataundi, nemisha. Ino haisi nguva yekunyara neEvhangeri! Inguva yekuiparidza uri pamusoro pemba. Usatya kubuda munzira dzakanaka dzekugara kuti utore chinetso chekuita kuti Kristu azivikanwe mu "metropolis" yazvino. Ndiwe unofanira "kubuda nenzira" uye kukoka munhu wese wauchasangana kumabiko ayo Mwari akagadzirira vanhu vake. Vhangeri harifanirwe kuchengetwa rakavanzwa nekuda kwekutya kana kusava nehanya. Izvo hazvina kumbobvira zvafanirwa kuvanzwa kure muchivande. Inofanirwa kuiswa pachigadziko kuitira kuti vanhu vaone mwenje wayo uye varumbidze Baba vedu vekudenga.  —PAPA ST. JOHN PAUL II, World Youth Day, Denver, CO, 1993

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iwe wakaberekerwa nguva dzino

Vanotya!

Kudaidza Vaporofita vaKristu

Awa yeVanhu

Vapristi Vangu Vechidiki, Musatya!

 

Tichiri kushomeka pane zvido zvehushumiri hwedu. 
Ndokumbirawo mutibatsire kuenderera mberi uku kutsauka kwe2019!
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

Maka & Lea Mallett

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matthew 18: 18
2 Phil 2: 15
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.