Kudzidza Kukosha kweMweya Mumwe

Maka naRea mukubatana nevana vavo, 2006

 

Uchapupu hwaMark hunopfuurira… Unogona kuverenga Zvikamu I - III apa: Uchapupu hwangu.

 

HOST uye mugadziri weangu terevhizheni showa; hofisi yepamusoro, mota yekambani, uye vashandi vakuru. Raive iro basa rakanakisa. 

Asi ndakamira pahwindo rehofisi yangu rimwe zhizha masikati, ndakatarisa mafuro emombe kumucheto kweguta, ndakanzwa kubatwa nekusagadzikana. mumhanzi yakanga iri pakati pemoyo wangu. Ini ndaive muzukuru weBig Band crooner. Grampa aigona kuimba nekutamba hwamanda kunge bhizimusi remunhu. Pandaiva nemakore matanhatu, akandipa harmonica. Pandaiva nemakore mapfumbamwe, ndakanyora rwiyo rwangu rwekutanga. Pamakore gumi nemashanu, ndakanyora rwiyo rwandaimboimba nehanzvadzi yangu iyo, mushure mekufa kwake mutsaona yemotokari makore mana gare gare, ikava "iye" ballad (teerera Kuswedera padyo neMoyo Wangu pazasi). Uye zvechokwadi, kuburikidza nemakore angu ne Inzwi Rimwe, Ndanga ndaunganidza nziyo dzakawanda dzandanga ndichikurudzira kurekodha. 

Saka pandakakokwa kuzoita konzati, ini handina kukwanisa kuramba. "Ndichangoimba zvakanyanya nziyo dzangu dzerudo," ndakazviudza kudaro. Mudzimai wangu akabhuka rwendo rudiki, ndikaenda. 

 

NZIRA DZANGU HANDISI NZIRA DZAKO

Pahusiku hwekutanga pandakaimba nziyo dzangu, pakarepo kubva mukati mukati, "izwi" rakatanga kupisa pamoyo wangu. Zvaiita sekunge ini aiva kutaura zvaimomotera mumweya wangu. Saka ndakadaro. Pashure, ndakakumbira ruregerero kunaShe chinyararire. “Ah, ndine hurombo Jesu. Ndati handifi ndakaita hushumiri zvakare kunze kwekunge mandibvunza. Handizoregi izvozvo zvichiitika zvakare! ” Asi mushure mekonzati, mumwe mukadzi akauya kwandiri ndokuti, “Maita basa nemumhanzi wenyu. Asi zvawataura akataura zvakadzama kwandiri. ” 

“Ah. Zvakanaka, zvakanaka. Ndiri kufara… ”ndakapindura. Asi ndakasarudza, zvakadaro, kunamatira kumumhanzi. 

Ndinoti handichataura nezvake, handichataura muzita rake. Asi zvino zvinoita sekunge moto uri kupisa mumoyo mangu, wakasungwa mumapfupa angu; Ini ndaneta nekuzvidzora, handikwanise! (Jeremia 20: 9)

Husiku huviri hunotevera, chinhu chimwe chete chakadzokororwa. Uye zvakare, vanhu vakauya kwandiri mushure mezvo vachiti ndiro raitaurwa rakanyanya kuvashandira. 

Ndakadzokera kumba kubasa kwangu, ndakavhiringika zvishoma-uyezve kusagadzikana. "Chii chiri kunetsa pandiri?", Ndakashamisika. "Une basa rinotyisa." Asi mumhanzi wakatsva mumweya wangu… uye ndizvo zvakaitawo Shoko raMwari.

Mwedzi mishomanana gare gare, nhau dzisingatarisirwi dzakazadza patafura yangu. "Vari kucheka show," akadaro wandinoshanda naye. "Chii ?! Maitiro edu ari kukwira! ” Wangu mukuru webasa akazvisimbisa nerondedzero ine hunyoro. Neseri kwepfungwa dzangu, ndakashamisika kana yaive isiri iyo yetsamba yakanyorerwa mupepeti wepepanhau randaive ndatumira mavhiki mashoma apfuura. Mariri, ndakabvunza kuti sei venhau venhau vaishuvira kuburitsa mifananidzo yehondo kana fender benders ... asi ndokudzivisa iwo mafoto aitaura nyaya yechokwadi yekubvisa nhumbu. Iyo bhureback yaityisa kubva kune vamwe vashandi. Mukuru wenhau, muKaturike aishingaira, akandituka. Uye zvino, ndakanga ndabuda kunze kwebasa. 

Pakarepo, ndakazviwana ndisisina chekuita asi mumhanzi wangu. "Zvakanaka," ndakadaro kumudzimai wangu, "takagadzira zvakati wandei kubva kumakonzati iwayo semubhadharo wangu wemwedzi wega wega. Zvichida tinogona kuzviita kuti zvishande. ” Asi ndakaseka ndega. Basa renguva yakazara muChechi yeKaturike ine vana vashanu (isu tava nevasere) ?? Tave kufa nenzara! 

Nezvo, ini nemukadzi wangu takatamira kutaundi diki. Ndakavaka studio mumba ndikatanga kechipiri kurekodha. Pausiku hwatakapedza dambarefu rinopfuura gore, takatanga rwendo rwedu rwemakonzati emhuri (pakupera kwemanheru ega ega, vana vedu vaiuya voimba rwiyo rwekupedzisira nesu). Uye sepakutanga, Ishe vakaramba vachiisa mazwi pamoyo wangu izvo akapiswa kusvikira ndataura navo. Ipapo ndakatanga kunzwisisa. Hushumiri handicho chandinofanira kupa, asi icho Mwari chavanoda kupa. Handizvo zvandinofanira kutaura, asi zvinotaurwa naIshe. Kune rangu divi, ndinofanira kudzikira kuti Iye awedzere. Ndakawana mumwe wemweya director [1]Fr. Robert "Bob" Johnson weMadonna House uye pasi pekutungamirwa kwake kwakatanga, zvine hungwaru uye zvinotyisa, hushumiri hwenguva yakazara.

Takazotenga imba hombe yemota, uye nevana vedu, takatanga kutenderera neCanada neUnited States tichigara paPezvipo zvaMwari uye chero mimhanzi yatingatengesa. Asi Mwari havana kuitwa kundidzikisira. Akanga achangotanga. 

 

KUKOSHA KWEMWEYO MWEYA

Mudzimai wangu akange abhucha rwendo rwemakonzati muSaskatchewan, Canada. Vana vaive zvino vadzidziswa dzimba, mukadzi wangu aive akabatikana nekugadzira yedu nyowani webhusaiti uye album kavha, uye saka ini ndaizoenda ndega. Parizvino, takanga tatanga kurekodha CD rangu reRosary. Isu takanga tichishanda maawa marefu, dzimwe nguva tichiwana chete 4-5 maawa rara manheru ega ega. Takanga taneta uye tichinzwa kuora moyo kwehushumiri muChechi yeKaturike: mapoka madiki, kusimudzirwa kwakashata, uye kusava nehanya kwakawanda.

Husiku hwekutanga hwekushanya kwangu konzati katanhatu kwaive zvakare rimwe boka diki. Ndakatanga kugunun'una. “Ishe, ndichafudza vana vangu sei? Uyezve, kana mandishevedza kuti ndishumire vanhu, varipi? ”

Iyo konzati yakatevera, vanhu makumi maviri neshanu vakabuda. Husiku hunotevera, gumi nembiri. Pakazosvika konzati yechitanhatu, ndakanga ndave kuda kukanda tauro. Mushure mekusumwa nemuridzi wemba, ndakafamba ndichienda kunzvimbo tsvene ndokukanda ziso kugungano diki iri. Raive gungwa remisoro michena. Ini ndinopika ivo vaive vaburitsa geriatric ward. Zvino ndakatanga kugunun'una zvakare, “Ishe, ndinobheja kuti havatombondinzwa. Ndotenga maCD angu? Vanogona kunge vaine vatambi-masere. ” 

Kunze, ndaifara uye ndine hushamwari. Asi mukati, ndakanetseka uye ndakashandisa. Panzvimbo pekugara husiku ihwohwo muimba isina chinhu (mupristi aive kunze kweguta), ndakarongedza magiya angu ndokutanga maawa mashanu ndichienda kumba pasi peredzi. Ndakanga ndisiri mamaira maviri kunze kweguta iro apo pakarepo ndakanzwa huvepo hwaJesu pachigaro chaive padhuze neni. Yakanga yakanyanya zvekuti ndakakwanisa "kunzwa" chimiro chake uye nekumuona. Akange akatsamira kwandiri paakataura mazwi aya mumoyo mangu.

Maka, usamborerutsa kukosha kwemweya mumwe. 

Uye ipapo ndakarangarira. Paive nemukadzi mumwe ipapo (aive pasi pe80) akauya kwandiri mushure. Akabatwa moyo kwazvo ndokutanga kundibvunza mibvunzo. Ndakaramba ndichirongedza zvinhu zvangu, asi zvine mutsindo ndakapindura ndisina kunyatsa kushandisa nguva yangu kungoita achiteerera kwaari. Uye Ishe zvakare akataura zvakare:

Usambofa wakashora kukosha kwemweya mumwe chete. 

Ndakachema rwendo rwese rwekuenda kumba. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, ndakaramba kuverenga vanhu vazhinji kana kutonga kumeso. Muchokwadi, pandinoratidzira kuzviitiko nhasi uye ndichiona mashoma mashoma, ndinofara mukati nekuti ndinoziva kuti chiripo mweya mumwe uko uko Jesu anoda kubata. Vanhu vangani, avo Mwari anoda kutaura navo, kuti Anoda kutaura sei… hazvinei neni. Haana kundidaidza kuti ndibudirire, asi akatendeka. Haisi yangu, kana kuvaka shumiro, franchise, kana mukurumbira. Ndezve mweya. 

Zvino rimwe zuva ndiri kumba, ndichiridza rwiyo piyano, Ishe vakafunga kuti yaive nguva yekukanda mambure zvakanyanya…

Zvichaenderera mberi…

 

 

Uri kuunza mwenje waIshe kupasi kutsiva rima.  —HL

Iwe wakave kambasi kwandiri mumakore awa; pakati peava mazuva ano vanoti vanonzwa Mwari, ndasvika pakuvimba nezwi rako kupfuura chero ripi zvaro. Zvinondichengeta ndiri munzira nhete, muChechi, ndichifamba naMaria kuna Jesu. Zvinondipa tariro nerunyararo mudutu. —LL

Hushumiri hwako hunoreva zvakawanda kwandiri. Dzimwe nguva ndinofunga ndinofanira kunge ndichidhinda zvinyorwa izvi kunze saka ndinogara ndichive nazvo.
Ndinotenda zvechokwadi kuti hushumiri hwako huri kuponesa mweya wangu…
—EH

… Wakagara uri sosi yeshoko raMwari muhupenyu hwangu. Hupenyu hwangu hwekunamatira hwave kurarama izvozvi uye nguva zhinji zvinyorwa zvako zvinoratidzira zviri kutaurwa naMwari pamoyo wangu. —JD

 

Tinoenderera mberi nekutsvaga mari yehushumiri hwedu svondo rino.
Ndatenda kune vese vapindura
neminamato yako nezvipo. 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Fr. Robert "Bob" Johnson weMadonna House
Posted in HOME, HUPENYU HWANGU.