Kunge Mbavha

 

THE apfuura maawa makumi maviri nemana kubvira kunyora Mushure mekujekesa, mazwi anga achitaurira mumoyo mangu: Sembavha usiku ...

Kana dziri nguva nemwaka, hama, hamufaniri kuti chero chinhu ngainyorerwe kwamuri. Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 5: 2-3)

Vazhinji vakashandisa mazwi aya paKuuya Kwechipiri kwaJesu. Zvirokwazvo Ishe anouya paawa isingazivikanwe naBaba chete. Asi kana tikaverenga chinyorwa chiri pamusoro zvakanyatsonaka, St. Paul ari kutaura nezvekuuya kwe "zuva raIshe," uye izvo zvinouya kamwe kamwe zvakaita se "kurwadziwa nemimba." Mukunyora kwangu kwekupedzisira, ndakatsanangura kuti "zuva raIshe" harisi zuva kana chiitiko chimwe, asi nhambo yenguva, sekureva kweChechi Tsika. Nekudaro, izvo zvinotungamira kumusoro uye zvinounza muZuva raIshe ndiwo chaiwo marwadzo emimba ayo Jesu akataura nezvawo [1]Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11 uye Johane Mutsvene akaona muchiratidzo che Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution.

Naivowo, kune vazhinji, vachauya sembavha usiku.

 

GADZIRIRA!

Gadzirira!

Ndiro raive rekutanga "mazwi" andakanzwa kuti Ishe vaindikurudzira kunyora munaNovember wa2005 pakutanga kweichi chinyorwa apostolate. [2]ona Gadzirira! Inonyanya kukosha kupfuura nakare kose, inoda kukurumidza kupfuura nakare kose, inodikanwa kupfuura nakare kose…

… Yave nguva yekuti mumuke kubva kuhope. Nekuti ruponeso rwedu rwava pedyo zvino kupfuura nguva yatakatanga kutenda; usiku hwaenda, kwaedza. (VaR. 13: 11-12)

Zvinorevei “kugadzirira”? Pakupedzisira, zvinoreva kuva mune mamiriro enyasha. Kuti usave muzvivi zvinofa, kana kuva nechivi chinofa chisina kureururwa mumweya wako. [3]“Chitadzo chekufa ndicho chivi chine chinhu chakakomba uye chinoitwawo neruzivo rwakazara uye nekubvuma nemaune.”- -Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1857; cf. 1 Joh. 5: 17 Nei ichi chiri icho kukasira izvo zvandinonzwa ndichidzokorora kubva kuna Ishe? Ino mangwanani-ngwanani nguva, apo isu tichiona mifananidzo ichitenderera kubva kuJapan, mhinduro inofanira kunge yakajeka kwatiri tese. Zviitiko zviri pano uye zvinouya, zvichiwanda uye zvichipararira pasirese, mune mweya mizhinji ichadaidzwa kuti imba munguva pfupi. Ini ndakanyora nezve izvi zvisati zvaitika uye kuti, kune mweya mizhinji, iyi ichava tsitsi dzaMwari (ona Tsitsi muChaos). Nekuti Ishe vane hanya nemweya wedu wekusingaperi kupfuura kunyaradzwa kwedu kwazvino, kunyangwe Ane hanya nazvo futi.

Mumwe munhu akandinyora nezuro:

Kuvhenekera kunoratidzika kunge kwave kukona, uye kunyangwe Mwari akadurura nyasha kwandiri gore rino zvandisati ndamboona, uye akandipa nguva, ini ndichiri kunzwa ndisina kugadzirira. Kunetseka kwangu ndeichi: ko kana ndikatadza kumira nekuvhenekerwa? Ko kana ndikafa nekuvhunduka / kutya? … Pane zvandingaite here kuti ndirambe ndakadzikama…? Ini ndinongovimba moyo wangu haupere kana iri nguva chaiyo yekunatswa.

Mhinduro ndeyekurarama zuva rega rega sekunge uriko ani nguva iwe yaunogona kusangana naIshe, nekuti ichi ndicho chokwadi! Nei uchinetseka nezveChiedza, kana kutambudzwa, kana zvimwe zviitiko zveapocalyptic iwe usingazive kana uchasimuka kubva pamutsago wako mangwanani anotevera? Ishe vanoda kuti isu tigadzirire “pakuda kuziva hwaro.” Asi havadi kuti tizvinetse. Tingave sei zviratidzo zvekukonana mune a nyika yakabatwa nekutya kwehondo, hugandanga, migwagwa isina kuchengetedzeka, kudzikamisa njodzi dzinongoitika dzega - nenyika ine rudo rwakadzikira — kana tisiri ivo chiso cherunyararo nemufaro? Uye ichi hachisi chinhu chatinogona kugadzira. Zvinobva pakurarama nguva nenguva mune wil yaMwaril, ndichivimba nerudo rwake rune tsitsi, uye ndichivimba maari pane zvese. Izvo zvinoshamisa chipo kurarama seizvi, uye zvinogoneka kune wese munhu. Tinotanga nekutendeuka pane izvo zvakabatanidzwa uye tsika dzinoita kuti tirambe takasungwa mukutya. Kana isu tiri kurarama munzvimbo yenyasha, saka kunyangwe kufa kwangu kwepanyama kunouya kana iyo nguva ye "kuvhenekera", ini ndichave ndakagadzirira. Kwete nekuti ini ndakakwana, asi nekuti ndinovimba netsitsi dzake.

 

KUSHANDA KUNA MWARI

Tinofanira kusiya zvivi. Vanhu vazhinji vanoda kunzi maKristu, asi havadi kurega kutadza. Asi chitadzo chaicho chinoita kuti tinetseke. Izvo, uye kusavimba chivimbo mukuda kwaMwari izvo dzimwe nguva zvinotibvumidza isu kuti titambure. Tinofanira kutendeuka! Kusiya zvakanyanya kwaari; kuva murugare; kugutsikana nezvatinazvo; kugumisa kubatikana uku kwekutsvaga ichi kana icho, wotanga kuMutsvaga pachinzvimbo.

Chokwadi ndechekuti, kuri kuuya nguva yeChechi iyo, kana tisina kudzingwa nechido [4]ona Kuzvipira Kudzingwa pachedu pazvatinobatanidzwa, Mweya waMwari uchazviita kwatiri kuburikidza nenzira dzipi nedzipi dzinodiwa. [5]ona Chiporofita kuRoma; zvakare mavhidhiyo akateedzana ane zita rimwe chete pa EmbracingHope.tv Kune vamwe, izvi zvinotyisa. Uye ndizvo zvazvinofanira kuva. Tinofanira kutya kuramba tichitadza nekuti “mubayiro wechivi ndirwo rufu ” [6]Rom 6: 23 uye mubairo we anofa zvivi ndizvo Nokusingaperi rufu. [7]ona Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi; cf. VaG. 5: 19-21 Uye sekungonyora kwandakaita mutsamba yangu yekupedzisira, tinofanirawo kuva vakachenjera senyoka asi vanyoro senjiva, a tsunami yemweya yatonanga kuvanhu. [8]ona Tsunami yetsika

 

KUZUNGUZA KUKURU

Mangwanani ano, misodzi yangu neminamato zvabatana neyako kuvanhu veJapan nedzimwe nzvimbo dzinogona kukanganiswa nenjodzi iyi. Nyika iri kutanga kuzununguka -chiratidzo munzvimbo yepanyama iyo a hukuru kudedera yehana yevanhu iri kuswedera pedyo nezuva. Makomo anoputika ave kutanga kumutsa-chiratidzo chekuti hana yemunhu inofanirawo kumutswa (tarisa Kuzununguka Kukuru, Kumuka Kwakakura). Uye kune vamwe, zviri kuitika kunyangwe izvozvi. Kubva musangano uyu, uko kwandakataura muLos Angeles, California muna Kukadzi wegore rino (2011), tanga tichinzwa nyaya dzekuti vanhu vakati wandei vakasangana ne "kujekesa kwehana" uko hupenyu hwavo nezvose zvadzakaratidzwa kwavari kunge 'slide show,' sekutaura kwakaita mumwe mukadzi. Hongu, Mwari vari kutovhenekera hana zhinji, kusanganisira dzanguwo. Uye nekuda kweizvi, isu tinofanirwa kutenda kubva pasi pemweya yedu…

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. - Muranda waMwari, Maria Esperanza (1928-2004); Anopesana naKristu uye neNguva Yokupedzisira,, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37 (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

Naizvozvo, ngatiregei kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatirambei takamuka uye takasvinura… Farai nguva dzose. Namatai musingaregi. Onga mumamiriro ese ezvinhu, nekuti ichi ndicho chido chaMwari kwauri muna Kristu Jesu. (1 VaTesaronika 5: 6, 16-18)

Uye saka, shamwari dzinodiwa, Gadzirira! Rega ndivhare nemufananidzo kubva pakunyora kwangu Sakaramende reMazuva Ano:

 

IYO MERRY-GO-ROUND

Funga nezvekufara-kuenda-kwese, iyo mhando yawakatamba pairi semwana. Ndiri kuyeuka ndichitora chinhu icho chichienda nekukurumidza zvekuti ndaisakwanisa kusungirira. Asi ini ndinorangarira kuti padyo pandakauya pakati peiyo merry-go-round, zvaive nyore kupurika. Muchokwadi, pakati nepakati pehubhu, unogona kungogara ipapo-maoko akasununguka.

Iyo yazvino nguva yakafanana nepakati peiyo merry-go-round; inzvimbo ye kunyarara panogona kuzorora munhu, kunyangwe hazvo hupenyu hwakamira zvakapoteredza. Iyo nguva yatinotanga kurarama munguva yakapfuura kana mune ramangwana, isu tinobva pakati uye tave akatora kune kunze uko pakarepo simba guru rinodikanwa kwatiri kuti "tirembere," sekutaura. Kunyanya patinozvipa pamusoro pekufungidzira, kurarama nekuchema pamusoro pekare, kana kunetseka uye kudikitira nezveramangwana, ndipo patinozonyanya kukandwa kubva mukufara-kuenda-kutenderera kwehupenyu. Kuputsika, kutya kutsamwa, kunwa doro, kuita bonde kana chikafu nezvimwe - izvi dzinova nzira dzatinoedza kurarama nadzo nekusvotwa kwe kunetseka kutipedza.

Uye ndopane nyaya hombe. Asi Jesu anotiudza,

Kunyange zvinhu zvidiki kwazvo zvausingakwanise kuzvidzora. (Ruka 12:26)

Tinofanira kunetseka saka hapana. hapana.Tinogona kuzviita nekupinda mune ino nguva uye kungogara mairi, tichiita izvo zvinoda nguva yacho kwatiri kuda Mwari nemuvakidzani, uye kurega zvimwe zvese.

Usarega chero chinhu chichikunetsa.  —St. Teresa weAvila 

 

 

 

Kutenda neminamato yako uye nerutsigiro!

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mat. 24: 6-8; Ruka 21: 9-11
2 ona Gadzirira!
3 “Chitadzo chekufa ndicho chivi chine chinhu chakakomba uye chinoitwawo neruzivo rwakazara uye nekubvuma nemaune.”- -Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1857; cf. 1 Joh. 5: 17
4 ona Kuzvipira Kudzingwa
5 ona Chiporofita kuRoma; zvakare mavhidhiyo akateedzana ane zita rimwe chete pa EmbracingHope.tv
6 Rom 6: 23
7 ona Kune Vaya Vari Kufa Kwezvivi; cf. VaG. 5: 19-21
8 ona Tsunami yetsika
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , , , , , , , , , , .